Skip to main content

Full text of "Catàlech de la Biblioteca musical de la Diputació de Barcelona : ab notes històriques, biogràfiques y crítiques, transcripcions en notació moderna dels principals motius musicals y facsímiles dels documents més importants pera la bibliografía espanyola"

See other formats
FELIP PEDRELL 
CATALECH DE LA 

BIBLIOTECA MUSICAL 

DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA „r,ü AROLD B - ^ EE UBRAfT 
BRIGHAM YOUNG UNiVEh : 

PROVO, UTAH ij.i. Digitized by the Internet Archive 
in 2012 with funding from 
Brigham Young University http://www.archive.org/details/catlechdelabibli02barc CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA VOL. .II. HAROLC B. LEE UBRAPm 
tt«t«MMBlit|||BWtgJ»»BBM»l»»8tt»ntl|l|l>lttltH i. » — eii . ii 
.V - 

CATALECH DE LA 
BIBLIOTECA MUSI- 
CAL DE LA DIPUTA- 
CIÓ DE BARCELONA 

AB NOTES HISTÒRIQUES, BIOGRÀFIQUES Y 
CRÍTIQUES, TRANSCRIPCIONS EN NOTACIÓ 
MODERNA DELS PRINCIPALS MOTIUS MUSI- 
CALS Y FACSÍMILS DELS DOCUMENTS MÉS 
IMPORTANTS PERA LA BIBLIOGRAFÍA ES- 
PANYOLA PER EN FELIP PEDRELL 

VOL. .II. 

BARCELONA 
PALAU DE LA DIPUTACIÓ : MCMIX ■■ " < / # li ■ w I ii H » ■ tt u | i* ii « h N i g ii n ii i» S ii » ii ii ti ï t| m n ii ■» W j j I j li j j » II H H I' i II > M H II II II II II H j ii ■ II II || || II |l jj jj 

Vilanova y Geltrú : Oliva, impressor : S. en C. NOTA PRELIMINAR 
l començar aquest segon volum del Catàlech de la Bi- 
blioteca Musical de la Diputació de Barcelona, havem 
de repetir lo qu' advertírem al final del primer, això es, 
que la gran extensió de l'obra ha obligat a dividiria en 
dos volums, fentne d'aquesta manera més còmoda la con- 
sulta pel benvolgut estudiós lector. 

Aixís y tot, si volíem complir lo que vàrem prometre 
en lo Proemi (vol. I, p. 28) respecte a la subdivisió dedi- 
cada a Llibrets d' Òpera, encara hauria tingut aquest segon volum proporcions 
desmesurades; y com allí ja fèrem constar qu' aquesta documentació es tan no- 
drida que permet conèixer detalladament l'historia de l'òpera a Barcelona des 
l'any 1736 fins lo 1875, havem cregut que la solució del problema consisteix 
en formar un volum especialment destinat a contenir tot lo referent als esmen- 
tats Llibrets, titulantlo : Lo Teatre Lírich-Dramàtich a Barcelona en los se- 
gles XVIII y XIX. 

Si'ns es posible realisar aquest projecte com a complement de'l present Ca- 
tàlech, obtindrem l'historia sencera d'aquesta manifestació de la cultura artís- 
tica de la nostra pàtria, ab major motiu comptant, per qu' hi comptem, ab po- 
guer ilustrar l'obra ab una munió d'interessantíssims documents històrichs, 
gràfichs y musicals. 

Ademés de les causes esmentades, nos mou a la publicació d'una obra es- 
pecial la consideració de que 'Is Llibrets d'Òpera no pertanyen al fons Carreras, 
com gayre bé lo restant de la Biblioteca Musical, sinó que provenen del llegat 
fet als Museus de Barcelona pel generós patrici Don Francesch Esteve y Sans, CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL complimentat y enriquit ab altres importants donatius per son digne fill Don 
Jaume Esteve y Nadal. 

D'aquesta manera, completaríem les pacients y erudites investigacions del 
malhauratVirella y Gassanyes en son estudi historien- crítich La Opera en Bar- 
celona; de Carreras y Bulbena en son Carlos de Àustria, y de Carmena y Millàn 
en la Crònica de la Opera italiana en [Madrid. 

Aquestes obres y la documentació extraordinària qu' ofereix la Colecció Es- 
teve, permetran demostrar que l'educació musical, tant a Barcelona com a Ma- 
drid y per extensió en tota Espanya, se fonamenta únicament en l'afició a l'òpera, 
afició tan arrelada y exclusiva que revela poca tendència al conreu dels altres 
genres de música, defecte qu' encara dura en nostres temps. 

També caldrà, quan arrivi l'hora, estudiar la grafia escenogràfica, la ma- 
quinaria, la tramoya, ïatre^o, etc, y pendre nota del personal executant, de 
cantors y músichs, pintors, tramoyistes y demés colaboradors de l'obra teatral. 

Feta l'exposició dels elements de que disposem pera menar a bona fi '1 nos- 
tre projecte, creyem haver demostrat l'importància capital de l'obra comple- 
mentaria del nostre Catàlech; ycom la present nota sols tenia aquest propòsit, 
aquí l'acabem, saludant atentament al benèvol lector. .IV. PRACTICA 

(continuació) 

OBRES DELS MÚSICHS. — MÚSICA SAGRADA 

Himnes 

WILLAERT (Adrianus). [ 653 

Hymnorvm Mvsica / secvndvm ordinum / Romanas Ecclesise, Eccellentissimi / 
Adriani Vaillart / ac aliorum / autorum. / Noviter in / lucem sedita / Te (Marca 
deScoto) nor/ Venetiis / Apud Hieronymus Scoto / i55o. 

Un opuscle de i55 X 2I ° m l™> 30 ps. 

Conté : Portada. — Taula. — La part de tenor de vintidós himnes de Willaert y un de 
Jaquet. 

KERLE (Iacobo de). [654 

Hymni Totivs / Anni secvndvm ritvm / Sanctas Rom. Eccl. / et Magnificat / 
cvm qvat. et qvin. vocibvs / Avthore / Iacobo de Kerle Flandro / Yprensi. / Noui- 
ter in lucem editi / (Marca de Barre) / Romàs, apvd Ant. Barre / M.D.LVIII. 

Dos quaderns de 223 X 160 m / m ; 78 ps. 

Contenen : Portada. — Dedicatòria Al Ill m0 S° r il S or Lvca Monaldeschi delia Cervara Si- 
gnor et / Patron mio oss. mo ; Orvieto, 25 Març 1 558. — Les parts de Tenor y Bassus de trenta 
tres himnes, en música mensural tipografiada. — Tabula Hymnorum. 

Kerle nasqué a Ypres, Flandra, a principis del segle xvi; visità Itàlia, formant part del seguici del car- 
denal Otto Truchses, essent nomenat mestre de sa capella. Al cardenal Truchses dedicà Victoria ses primeres 
obres, impreses en 1572. 

11. -2 2. -11 I0 GATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

IGNOTUS. [655 

Vexilla Regis, a 4 veus (Titol factici.) 

Dues fulles de pergamí, de 570 X 34° m /n>; partitura manuscrita, estil del segle xvi. 
Contenen : l'una les parts de Cantus y Tenor] l' altra, les d'oAlius y Bassus. 

CASINI (Gio. Maria). [656 

Himnes y Motets a 4 veus. (Titol factici.) 

Dos quaderns de 220 X *55 m /m; 1 16 ps. 

Contenen : Parts de Tenor y 'Bassus, de vint composicions polifòniques, en música men- 
sural tipografiada; hi falten les altres dues parts vocals y la portada. — Index Modvlationvm. 

CASANOVA. [657 

Iste Confessor Domini, In festo Sancti Domin ici Calceatensis, ad Vesperas, 
Hymnus. 

Fulles manuscrites. 

FORTUNATI (Francesco). [658 

Te Deum solenne a quattro voci / composto dal Maestro in Musica Francesco 
Fortunati / Accademico Filarmonico di Bologna, / in occasione delia gran Vitto- 
ria d' Austerlitz, e dedicato / a Sua Eccellenza il Signor / Junot / generale di Di- 
visione, Grande Offiziale delí' Impero, Gran-Croce / delí' Ordine di Cristo, 
Primo Ajutante di Campo di Sua Maestà L' Emperatore de* Francesi, e Rè d' Ità- 
lia, etc. / Parma del 1806. 

Un vol. de 2i5 X 2 ^5 m / m ; 70 ps. manuscrites. 
Conté la partitura pera veus y orquestra. 
Fortunati nasqué a Parma V any 1746. 

BONI. [65q. 

Tantum ergo y Genitori. 

Un quadern de 260 X 2I ° m /m; 12 ps. manuscrites. 

Conté la partitura pera tres veus ab acompanyament de baix numerat y dues trompes. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA n 

ANDREVI (Francisco). [660 

Tantum ergo, a 4 y a 8 con orquesta. Ano 1820. 

Un quadern de 227 X Z^l m /m; partitura manuscrita. 

ESCUBÓS Y RICART (Agustin). [ 66 1 

Tantum ergo y Genitori. 

Un quadern de 225 X 3 10 ■%>> 8 ps. manuscrites. 

Conté la partitura a solos de tenor y baix, y chor. 
Es detestable. 

DOMÈNECH PARÉS (Narciso). [662 

Himno de / Aclamación / a / Jesucristo Rey/ dedicado a Su Santidad León XIII / 
en sus Bodas de Oro / por / D. Narciso Domènech Parés / Pbro. Canónigo Dig- 
nidad de Chantre, Lic. en Sagrada Teologia y / en Derecho Civil y Canónico./ 
(Retrat del Sant Pare y escut pontifici, en litografia.) / Barcelona / Establecimiento Tipo- 
litogràfico Suc. de Ramírez y C. a / MDCCCLXXXVIII. 

Un quadern de 310 X 22 ° m l™'> '6 ps. 

Conté : Frontispici. — Dedicatòria a Lleó XIII. — Lletra del Himno y Epílogo. — Poesia 
Suspiros de Amor. — Respecte a la música, diu l'autor «que tocada suavemente y al compàs 
largo, es muy adecuada para los actos de la consagración, elevación, reserva y bendición que 
se da con el Santísimo Sacramento. Ejecutada con andante magestuoso, dice bien en proce- 
siones públicas, etc, y últimamente, con aire allegro ó marciale, admite hasta el comple- 
mento de la instrumentación militar.» 

IGNOTUS. [663 

Te T)eum laudamus. 

Fulles manuscrites. 

La composició es a 4 y orquesta; porta la data de 1802. 

IGNOTUS. [664 

Te T)eiim laudamus, cum octo voc, con viols. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament. 12 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

IGNOTUS. [665 

Te Deum, a 4 y orquesta. 

Un quadern de 220 X 3 10 m /n>; 33 fulles de partitura manuscrita. 
Hi falten lo principi y l'orquestra. 

IGNOTUS. [666 

^Doctor optime C B. Hieronime, Hymnus a 6. 

Una fulla de 3i5 X 4 2 5 m /m; partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [ 667 

Hymni a 3, para Maitines (Quern tcerra), y para Laudes (0 gloriosa). 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament. 

IGNOTI. [668 

Ad Divum Narcissum y Ad Divum Thomam de sAquino. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals del primer himne y les vocals y d'acompanyament d'or- 
questra del segon, incomplertes. 

IGNOTUS. [669 

Tantam ergo, a duo (con viols. y fagotes). 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y instrumentals. 

Antífones Marianes y de Sants 

VARIS. [670 

Antífona y Motets; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 13 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anònim : Fratres, sobrii estote ; coro (antífona), a 12. 

Francisco Soler : Qui ex vobis , motete a 8. 

Joseph Romero : Surge, serve bone, motete a voce sola con viols flautas. 

VARIS. [671 

Antífones. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anònims : Venite Jilice, antífona a 8. — Veni Creator, «per la entrada de las Monjas Cirs- 
tencienses del Mercadal de Gerona», himne a 8. — Dum aurora Jinem daret, antífona a 4, a 
S u Cecília. 

Sabater : Martirum, tempore Paschali : Filia? Jerusalem, antífona a solo. 

IGNOTUS. [672 

Cantantibus organis, Antífona de S ta Cecília. 

Un quadern de 210 X 3°5 m /mj 4 ps. manuscrites. 

Conté la composició a solo ab acompanyament de violo. 

CARNICER (Ramon). [ 673 

Antífona Tota pidchra, a 4 con viols. oboès, corni y basso /de/ Ramon Car- 
nicer, 1814. 

Un quadern de 230 X 3 2 & m l^'> partitura manuscrita. 

VARIS. [674 

Antífones Marianes. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 
Francisco Soler : Regina cceli, a 6. 
Anònim : Salve Regina, a 10. 

VARIS. [675 

Antífones Marianes. 

Fulles manuscrites. 14 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 
Anònims : Regina cceli, a 12; 1692. 
Cererols : Alma Redemptoris Mater, a 8. 
Mil ans : oAlma Redemptoris, a 8, con viols. 
Sabater : Regina coeli, a solo, con viols. 

VARIS. [676 

Salves. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anònims : Salve Regina, cum 7 voc; 1695. — Salve Regina, cum octo voc. — Salve Re- 
gina, a 3. 

Milans : Salve Regina, a 6. 

IGNOTI. [677 

Antífones Marianes; segles xvii y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 
Salve Regina, a 5. — Alma Redemptoris, a 7 con viols. 

BAGUER (Carlos). [678 

Salve Regina a 4 vosses con violines, obues, trompas / y bajo. Dedicada ha la 
Senora Mariagracia / Codolà : Del Sefíor Carlos Baguer, Org ta de la Santa / Iglesia 
Chatedral de Barcelona el Dia 23 de / Marzzo Del Anyo del Sefíor 1790. 

Un quadern de 220 X 3 10 m /m'> partitura manuscrita. 

DOMÈNECH (Jaume). [679 

Regina coeli a 4 y a 8 / con viols. oboeses y / cornos / 1796 / de Jaume Domè- 
nech, Clergue. 

Un quadern de 220 X 3 20 ™l™'> partitura manuscrita. 

ANGLADA Y MARANGES (José). [ 680 

Salve a 3 voces con violines, flautas y acompanamiento. 

Un quadern de 110 X 160 m /m; partitura manuscrita. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i5 

ALBERICH (Honorato). [ 68 1 

Salve à 4 y orquesta. 

Un quadern de 31 5 X 43° m /m5 partitura manuscrita. 

FERRER (Mateo). [682 

Salve Regina / a 4 con viols., obueses, / trompas y basso / por Mateo Ferrer/ 
Afío / 1806. 

Un quadern de 3i5 X44° "%>; partitura manuscrita. 

BARBA (José). [683 

Salve / à 5 y à 9 con orquesta, compuesta en el / ano 1 844 / por / el Mtro D. José 
Barba, Pbro. 

Un quadern de 222 X 3°5 m /m; 22 ps. de partitura manuscrita. 

MANENT (Nicolàs). [684 

Regina coeli del M° Nicolas Manent, que se canta en Barcelona por la esco- 
lania de la Trinidad (a 3 tiples y orga). 

Un quadern de 2i5 X 3 J 5 m /m; partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [685 

Salve Regina a deu (veus). Primero Tono. 

Un quadern de 305 X 2I 5 m / m ; partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [686 

Salve Regina a 4 y orquesta. 

Un quadern de 21 5 X 3 20 m /m» partitura manuscrita, sense acabar. 

Lletaníes, Rosaris y Trisagis 
VARIS. [687 

Tiple i°, a 4 / Llitanias de diferents mestras / Copia de Joseph Torner / 
Any 1686. 

Un quadern de 21 5 X 160 m / m ; part de tiple manuscrita. 16 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Conté : 

Conde de Saualla : «Para enserrar las cortinas»; cant a 3, en cinch «coplas». 

Joan Prim : Litania, a 4. 

Anònim : Litania al S.' S.° GAS(Joseph). [688 

Litanice B. M. V. cum quinqué vocum. — O Crux, ave spes única, cum octo 
vocum. 

Un quadern de 310 X 2 °5 m /mj partitures manuscrites. 

BORGHI (Gio. Bat). [689 

Litanie a quattro voci / a Rondo concertate / del Sig. Gio. Bat. Borghi. 

Un quadern de 220 X 2 9° m /"5 partitura manuscrita. 
Borghi nasqué a Orvieto vers 1740. 

IGNOTUS. [690 

Rosari a 4; segle xvn. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament Lo text es en català. 

ANGLADA Y MARANGES (José). [ 69 1 

Rosari a 4 con todos los instrumentos. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament. Lo text es en català. 

IGNOTUS. [ 692 

Rosari a 4. 

Fulles manuscrites. 
Lo text es en català. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 17 

VIDAL (Antonio). [693 

Rosaris, a 4, ab violins, flautes y baix; any 18 18. 

Fulles manuscritus. 

Contenen les parts soltes de dos Rosaris : 4 de vocals y 5 d'instrumentals. Text en català. 

ESCUBÓS RICART (Agustin). [ 694 

Rosario /para 2 tiples, tenor y bajo/con/ac. de armonium, etc. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m /™; partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [695 

Rosari a 4 veus ab ac. 

Un quadern de 230 X 3*5 m /m; partitura manuscrita. 
Lo text es en català. 

IGNOTUS. [696 

Rosario à 4 con orquesta. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes : vocals, Tiple, Contralio, Tenor y Bajo; instrumentals, Violines 
1 ." y 2°, Flautin, Flauta, 2 Clarinetes, 2 Cornetines, Fiscornio y Acompanamiento. Lo text es 
en català. 

GASULL (Pedró Nolasco). [ 697 

Trisagio a 3. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament d'orgue. 

IGNOTUS. [698 

Trisagio à 4 voces y órgano. 

Dues fulles de 220 X 3*5 m /m; partitura manuscrita. 
h. -3 3.-11 18 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

IGNOTI. [699 

Trisagios. 

Un quadern de 230 X 3 r 7 m /m; partitures manuscrites. 

Conté cinch composicions a 3 y a 4 veus, y una a 5 ab acompanyament d'orgue. 

IGNOTUS. [700 

Dos Trisagios a 3 con ac. de órgano. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les tres parts soltes vocals y la d'acompanyament. Responsions, Preguntes-Responsions (diàlechs), Villancets, Tonos, Romanços, 

Solos, etc. 

VARIS. [701 

Colecció de Villancets; segles xvi, xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Conté, en parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Patino : Guerra, guerra, que se alistan los cielos, villancico a 8 al Santíssimo Sacramento. 

Joan Abat : Sube el alma, sube, villancico a 9, para la Asumpcion. 

Pèdro Bosque : No lloreys mi alma, villancico a 8 al S. S. S. t0 , Romancea4y Respuesta 
a 8; 1627. 

Duron : Paxarillos, cantad, villancico al S. S. S.'% a 5. 

Fray Jorge de Andrade : Despertad, dormidos pastores, villancico a 5, de Navidad. 

Ardanaz : oArroyuelo misterioso, villancico a 3 al S. S. S. t0 

Francisco Valls : Pueble del ayre los vagos espacios, villancico a 14, A Santo Thomas 
de Aquino. 

Miguel de Ambiela : Suban las voces alcielo, villancico a 6 voces, a la Assumpcion de la 
Virgen; afio 1689. En la coberta : «Maestro que fué de Lérida y despues de Daroca, en donde 
el muro es grande y la Ciudad es poca». 

Carcoler : Un tonto y un porfiado, villancico a 7 al S. S. N. t0 de Xpo; 1727. — A Belen 
con los pastores, villancico a 5 para Navidad; 1733. — Un vi^caino esta noche, villancico a 5 
para Navidad; 1735. — Unos músicos de fama, villancico a 5 para Navidad; 1735. — A los 
Reyes conbidan, villancico a 5 para Navidad; 1738. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 19 

Gònima : Si al imperio de Xavier, villancico a 4 con violines, A S. F. eo Xavier. — Para- 
ninfos bellos, villancico a 4 con violines, Al Patriarca San José. — Si de bora^es incendios, 
villancico a 4 con violines, A S. F. co Xavier. — A^ucenas que lucis, villancico tercero a 4, con 
violines, A S.'° Tomàs. — Ha del ardiente celestial, villancico a 4 con violines, Al S. mo S. t0 

Joseph Gas : Alegria, alegria, pecadores, villancico a 10, a la Virgen Maria. 

Gabriel Argany : Aues canoras, villancico a 6 con baxoncillos, A la As. de N. a S. a 

Anònims : Troncos, riscos, plantas, villancico a 8. — Planto el Senor d Maria, villancico 
a 10, a la Pura Concepcion. 

Sebastià Durón, segons noticies per nosaltres exhumades que serviran de basa a ulteriors investigacions, 
fou natural de Brihuega y mestre de capella del Real Palacio des del any 1691. Desterrat per ser partidari 
del Arxiduch, sembla que morí a França. Va fer testament, del qual Barbieri posseïa una copia, a Bayona 
l'any 171 5 y '1 codicil a Cambo (?) l'Agost de 1716, essent d'edat avençada (n. 1265). VARDALET (Joanis). [ 702 

Responsion a 7 in festo Natiuitatis Domini; 1632. 

Set fulles manuscrites. 

Representació de nit de Nadal, que val la pena de descriure detalladament. 

Chorus II, a 4 veus : <-A tan bella flor de lis || Ola, pastors de Belem || Anem, sonem y 
ballem || Y a la partera portem || Lo millor anell q. atiem. — En to de cant pla : Homo naly 
de muliere breuissimus tempore ; sense tonada. — Responsion a 7 : vos omnes qui tran- 
sitis, qui gaudetis, Cantate puppulo tenellulo, in Citaris, in Cimbalis — Coblas a 3 : Can- 

tus, oAltus, Tenor Primi Chori : T)ulce collo pendens pondus \\ Ludit inter balia onus leve || 

cui mundus matre ridel sòcia Altres quatre estrofes y Responsion : O vos omnes — 

Trinis Chori, a 3 : Amores inter amores || peperit puerpera [| No cantes tal desbarat || del q. 
vuy naix, Pasqualet, || q. qui naix T)eu y home fet || de Maria Verge es nat. — Respon sol : 
— Calla que ets impertinent |] que si naix en temps de Mare || es igual al etern Pare j| regna y 
viu eiernalment. — Si entre palla y fenc lo veus \\ tot desnu y tot nu naix || pera vestirte a tu || 
contra aquexos frets y neus. — Es la flor del Paradís || naix de la flor marauella || rosa de 
una rosa bella || mes amorós que un narcis. (Respon sol.) — T)exat de cantar, Pasqual || Las 
tristas cansons de Job || quant naix lo net de Jacob [| per remey de nostre mal. — Sempre es 
estat, serà y es || perquè en T)eu no ya mudança \\ donemli tots alabança || Cantantli glòria 
desprès — Responsion a 7 : A tan bella flor de lis com al principi. 

La part d'estrofes llatines de la Responsion de Vardalet, recorda aquella cançó de breçol publicada per 
E. de Méril y reproduida per Milà y Fontanals en ses Observ adones sobre la poesia popular : [Dormi, fili, 

dormi! mater || cantat unigenilo ab la tornada : Millies tibi laades canimus || mille, mille, millies, imitació 

probable del cant dels soldats d' Aurèlia], cançó de breçol d'argument sagrat, tan plena de suavitat encisadora, 
entre mística y natural, com la de la present Responsion. Es un veritable poemet de Nadal. La música es 
interessantíssima, y convindria reproduiria, salvant del oblit a son autor, qui sense dubte 'ns perteneix, y, 
per lo que deixa endevinar, es figura capdal de la nostra art. 20 CATALEGH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

VARIS. [703 

Responsiones y Tonos; segles xvi, xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Jaume Pexa : "De amores herida, a 8; 1643. 

Gallego : El capitan del pecado, a 8, a N. a S. a 

Joan Pujol : Venid a Belen, a 6. 

Andreu Renart : Aue, Virgen pura, a 6. 

Gaspar Andreu : Serenad el cielo de esos ojos, a 3, pera Navidad. 

Nieto : Pastorcito que el campo , a 3; 1697. 

Luis Vicente Gargallo : Salve, divina aurora, a 12. 

Jasinto de Mesa : Qué serà que el color ha perdido, a 4 al SS. m0 

Francisco Dalmau : Vuelan, vuelan, Serajines, a 4 al SS. m0 

Sebastian Alfonso : Va de gracejo y de j acara, a 4. 

Juan Abat ; A la noche de amor , a duo al SS. mo 

Anònim : Suspended, cielos , villancico a 8. 

Fray Juan Cererols : Si ofensa te he hecho , tono a duo al S. m0 

Miguel de Ambiela : Viertan llanto , a 4 al SS. mo 

Anònims : No lloreis, mi alma, entrada a 3 y responsion a 6. — Pues en blanco se queda 

el Rey, responsion a 7. — Vueltos los ojos al alma , estrofas a 4 y responsion a 7. — Sacra 

Magestad , dialogo (Pregunta y Responsion a 8.) — [Oh! qué gràcia que tiene , respon- 
sion a 6 y Coplas. — Qué pan es este que me das à mi , a 8. — Aunque os cubren velos 

dos , a 4. — Al arma, soldados , a 12 a S. Narciso. — Francisco ya humilde , a 9, a 

S. Francisco. — Dichosos \agales, a 6. 

Jacinto Antón de Mesa fou mestre de capella de la catedral de Córdoba des de 5 d'Octubre de i656 fins 
a 14 d'Octubre de 1683. 

Totes les composicions d'aquesta colecció ofereixen veritable interès Per desgracia, són desconeguts 

los noms de Pexa, Renart, Nieto, Dalmau, Alfonso y Abat. 

ROGER (Fray Francisco). [ 704 

Villancico al SS m0 Sacramento; Romance a 4. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals del «Romance» : Cielos, un volcan al hielo; y de la «res- 
ponsion» : Cielos, fieles, almas, hombres, eíc. — En una de les parts vocals : «Fet lo any i65i». 

VARIS. [ 7 o5 

Responsiones, Romances, Estribillos, Tonos, Villancicos 

Fulles manuscrites. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 21 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Antonio Joan Bru : Hombre que buscas galas (| si d Dios pretendes , responsion a 6, 

a 3 tersio. 

Anònims : Potencias de mi alma, estribillo a 8. — Del nedar del alma, estribillo a 8. — 
oAl Rosario y la Virgen, de Nostra Sora., a 4. 

Comes : Ho! ho! ho! toro || No le he miedo || Pues Dios al hombre le dió, responsion a 7. 

Anònim : Dos sonoras avecillas \\ cantan de Maria , estribillo a 10. 

Joseph Reig : Despertad, cora\on mio , romance al SS. m0 S. t0 , a4; 1630. 

Anònim : ^Quién pasa? || El rey va a ca^a, responsion a 6. 

Francisco Humedes : Hoy por precioso manjar, villancico a 7, al SS. mo S. t0 

Anònims : Tiempo es ya, indiano farol, coro a 7, a S. F. co Xavier. — Detente, pasagero, 
coro a 1 1 . 

Felipe Olivellas : Un copo con gusto, villancico a 13, con ministriles, al SS. mo — Con un 
cestillo de flores, villancico (a duo) para Navidad. — A la flor que nace del alma, tono a 4 al 
SS. mo S. t0 — Zagaleja soy que antano , tono a solo al N. t0 

Roca : Filomenas, no me entoneis penas , tono a 5, a la Virgen. 

Juan Hidalgo : Senora, que te vistes de los cielos, tono a 4. 

Casseda : Aqui de Dios, tono a 4 al SS. mc S. t0 

Anònims : Ay! ay! ay! dulce amor , tono a 4. 

Francisco Hernandez : Divino Senor , estribillo a 4. 

Anònim : Dulce prenda amada, solo, à los Dolores de Maria. 

Juan Ardanaz : Senor en vuestro Nombre, solo al SS. mo S. 

Anònim : Zagalejas, dejad el exido , tono a duo al N. 

Joseph Gas : O admirable sacramento, a 4. 

Anònim : Hoy que estais tan alegre , rosario a 4, a la Virgen. 

Joan Baptista Comes nasqué y morí a Valencià, 1 568 - 1 643 . Lo P. Guzmàn publicà en 2 vols. una se- 
lecció d'obres de Comes, entre les quals no figura aquesta Responsion. 

Joseph Reig prengué possessió del magisteri de Santa Maria del Mar a Barcelona en 1618. 

Juan Hidalgo, eminent compositor de «tonos divinos y humanos», de qui hem publicat una selecció 
d'obres en nostre Teatro Lírico Espanol, consta com «músicodel arpa»en documents de la Real Capilla re- 
ferents al any 1637. VARIS. [706 

Preguntas y Responsiones, Villancicos ; segles xvi, xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes.vocals y d'acompanyament : 
P E Egidio : Hoy, cuerpo de Dios os dan, responsion a 8. 
Juan B a Comes : Zagaleja hermosa, a 8. 

Jusepe Reig : Ay! Dios! ^cómo entrar podran || los hombres en vuestro cielo? Responsion : 
Por la inocencia y \elo || hechos niiïos entraran , preguntas a 4 y responsiones a 8, al to 

• « 

to 22 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

SS. mo S. t0 — A puertas del coraçon || mil aldauadas oi || ^Quién està ahí? || ^Quién es?, pre- 
guntas a 3 y responsiones a 8, al SS. mo S. t0 

Matías Ruiz : No llore el amor, a 4, al SS. mo S. t0 — A Maria divina, a 8, a la Assumpcion. 
— A un galan que disfra^ado, a 4, al SS. mo 

Matías Ruiz : Al son del amor, solo al SS. mo 

Joseph Ruiz : Escucha del Sacramenlo, a 4 al SS. mc 

Vidal : Las penas , estrofas a 4 y responsiones a 8, al SS. m0 

Juan Pujol : ^Cómo estàs, llorico, j| cómo estàs lloro? Responsion : Como presó cautivo || 
del pan que adoro, preguntasa 4 y responsiones a 8, al SS. m0 — Pregunta : A què vents, nino 
amado? — Responsion a solo : A un mandado , preguntas a 4 y responsiones a solo. 

Baltasar Sanz : Ay què lijera a 8 a la Assumpcion. 

Juan Baraza : El mi molinico, a 4, al SS. m0 

Joseph Gas : Pescadorcillo amante, a 6, al SS. mo 

Felipe Olivellas : Colores para un retrato, a 4, a la Concepcion. 

Carcoler : Vaya de baile, \agalas, a 4, al N. t0 

Anònims : Al ladron, senores, a 4, al SS. m0 — Alto clarín , villancico a 12. — Si dais 

en comello a 3, al SS. mo — Nino divino Si mi llanto os agrada, a 6. — Toda salud es 

hallada, villancico a 4, al SS. mo — Despertad, pastores, cancion deNavidad, a duo, con viols. 

Lo mestre Reig treu un admirable partit estètich, com creació polifònica, de les alternatives de pre- 
guntas y responsio?ies que formen lo plan de les dues composicions senyalades, presentant verdadera novetat. 

VIDAL (Jaume). [707 

Fugitivo paxarillo que por el aire te pas ; romance y estribillo a 4. 

Quatre fulles manuscrites. 

Contenen les parts vocals de Cantus I, Cajítus II, Altus, Bassus. 

VARIS. [708 

Preguntas y Responsiones, Romances, Villancicos ; segles xvi, xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Joan Pujol : Madre, el amor me desvela, pregunta a solo y responsion a 6. — El divino 
Rey, responsion a 6. 

Marcià Albareda : A la media noche, responsion a 6. 

Francisco Pradilles : Què venden, pregunta a 4 y responsion a 6. 

Fr. Joan Cererols : Cisne hermoso de los cielos, romance a 3 y responsion a 8. 

Martos : No saldrà tan bello el dia, a 4. 

Riquet : Ya es tiempo de recoger, villancico romance a 4 y responsion a 6. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 23 

Anònims : Cuidado con las gitanas, villancico a 8. — Ay! què quejas! a 4. 

Francisco Soler : Espíritus sagrados, villancico a 12. — Càntenle la gala, villancico a 12. 

— Dios de amor, villancico a 8. 

Felipe Olivellas : Hoy el ave Maria, villancico a 4. 

Anònims : Oid el pregon, solo al SS. mo S. t0 — Oigan lajdcara nueva, villancico, a 9. 

Joseph Gas : Del vivir hago donaire, villancico a duo y a 10. 

Anònims : Hoy que sube Maria, villancico a 12. — Al vejamen de un hombre, venid, vi- 
llancico a 4. — Ay! cómo Hora! villancico a 4, al N. t0 — En el jardin que he plantado, estri- 

billo a 4. — Maravíllome , a 5, al SS. m0 — Altivos pensamientos, a 4. — Suspéndase el 

aire, estribillo a 9. — Andad aprisa , villancico a 8, al N. t0 — Cuando està el caminante, 

ària con viols. — Cielos, tierra, elementos , villancico a 4. — Soberano amor, a 4. — Si el 

aura sonora, villancico a solo, con viols. — Atrevido, feli\mente, cantata a solo, con viols. 

— Exceso de amor, estribillo a duo con viols. 

Lo mestre català Marcià Albareda es de principis del segle xvn. 

VARIS. [ 709 

Responsiones, Estribillos, Tonos ; segles xvi, xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Joan Pujol : Si del pan de vida, a 6. — Yo vengo bien satisfecho, a 8. 

Marcià Albareda : Alma, llegad al convite, a 6. 

Riquet : Ya es tiempo de recoger, responsion a 7 y estribillo a 3 ; 1640. 

Gallego : Alma de mi cora^on entrada a 2 y responsion a 8; 1643. — Como vuelan, 

cantan y tanen, entrada a 4 y responsion a 8. 

Bru : Alma, en el pan que ofre^co, responsion a 8 y coplas a 3. 

Francisco Soler : Oh admirable Sacramenio, a 4; 1683. 

Juan Baraza : Dios es àspid, mortales , a 4 al SS. m0 

Raduà : Hagan salva las trompetillas , a 5 al SS. m0 

Casseda ; Ce! ce! que duerme mi velado , tono a 4, al SS. mo 

Manuel de Egués : Todo el dia es de go\o , a 5 al SS. mo 

Anònims": Pues la vo^ ària al SS. m0 , con viols. — Oh vosotros, todos los que pasais, 

5. a ària, con viols; a los Dolores. — Què militar porfia, a S. Bernardo; entrada a 4 y ària. — 

Donde vas, alma querida pregunta a 2 y responsion a 8. — Vamos corriendo y volando 

responsion a 4. — Alma mia , jaculatòria a solo. — Suban las voces al cielo , a 4. — 

Oigan por su vida a 4. — Ciego en la fe me afirme estribillo a 4. 

VARIS. [710 

Responsiones, Villancicos, Estribillos ; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 24 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Ignacio Mur : Y los coros celestes responsion, a 6. 

Juan Baraza : Oh què lindo y què bueno, a 4 al SS. mo 

Anònims : Desprende tu vuelo, villancico a 8. — Ha de la cautividad, a 4. — Ola, ^aga- 
lejos , a 5 al SS. mo — Norabuena quedeis, responsion a 8. 

Samaniego : Triste un cora^on amanie, a 4 al SS. m0 

Fray Joseph Radua : A la mesa del altar, a 5, al SS. mo 

Anònims : Al Nino de Belen, villancico a 4, al N. t0 — El sacristan de Belen, a 3. — Oid, 
mortales, estribillo a duo. — Què armonia resuena, introduccion, recitado y ària a 10. La 

primitiva lletra s'ha modificat, afeginthi Viva Carlos para que se rindan a su imperio 

pera formar una mena d'himne a Carles III d' Àustria. 

Si 's tracta de Joseph Ruiz de Samaniego, fou mestre de Çaragoça vers 1660. 

VARIS. [711 

Responsiones, Villancicos, Tonos ; segles xvn, xvm y xix. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Cererols : Vivo yo, mas ya no vivo, villancico a 4. — A Belen, ^agales, a 4, de Na- 
vidad. 

Juan Baseyas : què lindo , a 4 al SS. mo 

Anònims : Ay que se hiela a 4, de Navidad. — Atencion , responsion a 8. — Cdn- 

tenle la gala, romance a 4, a N. a S. a — Afuera, que llevan presó al Rey, a 3 al SS. mo — O ad- 
mirable, a 4, y Tantum ergo, a 4. — Mortales, sean vuestras penas, a 4. — Lo que les quiero 

decir, letra sola, a solo, al Milagro de la Santa Duda. — Ay, corra por nuestras venas ,a4, 

a los Dolores. — Oh mortal y viador a 4, a las Almas del Purgatorio. — Fuego, fuego, 

a 4, al Corazon de Jesús. 

VARIS. [712 

Romances, Responsiones, Villancicos ; xvi, xvn yxvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Joan Pujol : Amor pone cerco à Dios, a 4. — Canto d Rey y Dios inmenso, a 6, de Na- 
uidad. — El Príncipe soberano, romance a 4, con responsion a 8, al Santissimo Sacramento. 

Domingo Fernandez : En la mesa de la vida || milagros, Gil, has de ver, romance a 4 y 
responsion a 6. 

Medardo Anthonio Tello : Zagalejos, quien de la sierra, letra a 6, a la Virgen. , DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2 5 

Miguel Tello : Si desmayos padece la vista, a 3, al Santissimo. 

Tomàs Cirera : A què nos convidas, Bras? diàlech místich, a 8. — Què vienès de ver, 
Teresa?, a 8; diàlech místich; a solo, a 4 y responsion. 

Martí : Gurugur mandinga [| Dios se da à comer, negrilla a 8. 

Gallego : Ola, ola, divinos ^agales, romances y responsiones. 

Michael López : Noche màs clara que el dia || es esta , villancico a 3 y responsion a 5, 

al Nacimiento. 

Joseph Gas : Marineros del puerio, mirad, villancico a 9. 

Anònims : Ha de la vela , a 5. — Albricias vengo d pedir, a 4, de Nauidad. — El juego 

de los colores; Hombres, atencion, a 4, de Navidad. — Sois hermosa, Senora, a 8, a la Virgen. 
— Al blanco, que està Dios allí, a 6. — No lloreis, mi alma, romance a 4 y responsion a 6. — 
En naciendo minino, a 6, de Nauidad. — *Pan divino y militante, a 8. — Benito en el Orbe 
triunfe, solo con clarines y violines, a S. Benito. — O admirable Sacramento, solo. 

Fra Miquel López natural de Villarroya, gran defensor de Valls, fou mestre de Montserrat y després de 
Valladolid; morí a Çaragoça l'any 1723. 

VARIS. . [713 

Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Mirallas : Gurugu si negro mejamas, a 6, al SS mo ;ano 1640. 

Luis Vicente Gargallo : Ole què j àcar illa que traigo, a 8, al SS mo . — Para unafiesia , 

a 11, al SS mo ; 1680. 

Fr. Pablo Nassarre : Arde en incendio de Amor, a 7; ano 1686. 

Francisco Soler : Ola, atencion, à 11. — Atender sin mirar, a 8. — Vengan, oigan, a 14. 

Fray Juan Cererols : Serrana, tu que en los valies, a 8, a N a S a . — Alarma, que sale, a 
N a S a . — Cortesanos discretos, a 8, al SS mo . — Aqui del Sol, a 8, a N a S a . 

Joseph Gas : Cesad, instrumentos , a 13, a los Dolores de Maria. — Avecillas, venid , a 

i5, al SS m0 . — Canten las aves , a 8, de Misa Nueva. — Ha de los cielos , a 10, à la As- 

sumpcion. — A un assumpto de glorias , a 9, à la Assumpcion. 

Anònims : Con su vaso da gobierno, a 8, para Navidad; 1799. — Al que amor celebra, a 

4 y 8, con viols., al SS mo . — A la aurora que hoy , a 10, a la Assumpcion. — Los cielos 

atiendan, a 4, con viols., a S t0 T. de Aquino. 

VARIS. [714 

Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. Conté les parts soltes vocals y d'acompanyament : 
Luis Vicente Gargallo : Oiga todo pecador, a 8, al SS mo II. -4 26 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Joseph Gas : Entre el alto esplendor, a 13, al SS mo . — Despejad, es/eras , a 9, a la As- 

sumpcion. 

Sebastian Tomàs : Frondosos arreboles, a 4, con viols., a S u Emerenciana; 1746. 

Ordeig : Viendo algunas dudas, a 4, al N t0 . 

Milans : Las flores, las aves, a 8, con ministriles, a la Assumpcion. 

Pusalgues : Pues digan acentos, a. 4, con viols., al Rosario. 

Pellicer : Ramilletes hermosos, a 4, con viols., al SS m0 . 

Anònims : Para què es la festa, a i5. — Vaya de festa, a 14, a la Circunsicion. — Oid, 

atended ,a 8, a laVirgen. — Oigan, oigan, a^. — Vengan, vengan , para Misa nueva. — 

Las glorias divinas, a 8, al SS m0 . — En naciendo , a 4 y a 9. — El sacrifcio mas puro, a 

10, a la Profession y Velo de las SS as Dionisa de Pujol, Rafaela de Serdà y Franciscà de Ro- 
vira, en el R. M. de Bernardas del Mercadal de Gerona, dia 28 de Febrero 1700. 

Isidro Escorigüela : Que si tiene, sí , a 8, à la Concepcion. — Al ver que Dios , a 8, 

al SS mo . 

Manuel Gònima : Celestiales gerarquias, a 4 con viols., a Sta. Fe. — Esfera luminosa, a 
4 con id., a la Assumpcion. 

Ripollès : Lleguen pues , a 4 con id. a la V. del Rosario. 

Salses : Ya el sol, Xavier, a 4 con id., a S. F co Xavier. 

Antonio Jordi : Serafines que en la arte, a 4 con id., al SS mo . 

Anònims : Quien es esta que al cielo...... a 7. — Noble clar in de la fama, a 7, para la Pros- 

sesion de las SS as Sor Sagismunda y Sor Jacinta Perpinyà hermanas, en el Convento de 
S ta Clara de Gerona. — Estos aplausos solemnes, a 4 con viols. — Navecilla que ^arpas, a 8, 
a la Assumpcion. — Canten dulces voces, a 12, a la V. del Carmen. — Ha de la esfera del 
mundo, a n con ministriles. 

P. Fr. Francisco Rossell : A la estafeta que ha llegado, a 8 al SS. m0 

Anònims : Pdlidas sombras, a 13. — Respira incendio, tono a solo con viols., a S. t0 Do- 
mingo; ano 1738. — En tropas de luces, ària a solo con viols. — Corriendo y volando, a 4 
con viols. — Venid, hijas de Bernardo, estribillo y coplas, a 4. — Pues en el Sacramento, a 
solo, con viols. 

VARIS. [7i5 

Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Gargallo : Oigan que de quebrados, a 8, ai SS. m0 ; 1666. — Salve divina aurora, a 8, à 
la Concepcion. — Ha de mis hermanos , a 10, al SS. m0 . 

Anònim : Atiende, atiende, a 11, à la Virgende los Dolores, con viols., bajoncillos, violon 
y arpa; 1694. 

Fra Joan Marqués : Cervatilla querida , a 5, al SS. m0 

Vargas : Con el cura vengo, a 8; entrada a solo y responsion. 

Escalada : oAl galeon del amor, a 8, al SS. mo DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 27 

Sans : A la doctrina, muchachos, a 8, al S. m0 

Joseph Gas : oA la nave corriendo, mortales, a 11, al SS. mo — Triste tortolilla, a 12, a los 
Dolores. — Celestes tropas, a 12, con ministriles. — Musas del Parnaso, a n, a S. t0 T. de 
Aquino. — oAlbricias, flores, a 6, a la V. del Rosario. — Hoy que a la mas llana selva, a 8, 
(con viols.), al N. t0 — aquella flor de los campos, a 7, a la Circunscision. — Vengan todos , 
a 8, al N. t0 — Hoy que de piedras preciosas , a 16, a S. Narciso. 

Joseph Carcole : Cielo, aqui de tu piedad, a 5, al N. t0 ; 1723. — Divino, amoroso, a 5, a 1 
N. t0 ; 1737. — e-4 Belen van peregrinos, a 6, al 1738. — Si nos dió la caridad, a 4 con 
viols., a la translacion de la Virgen de Altures; 1748. 

Sebastian Tomàs : Como Jesús ,a4, con viols, al SS. mo ; 1745. — Un Dios-Hombre , 

a 4, con viols. al SS. m0 ; 1746. — Como la virtud , a4, con viols, a S. ta Emerenciana; 1750. 

— Delfuego divino, a 4, con viols., al SS. mo ; 1752. 

Gònima : Al arma, luces , a 8, a la Virgen. 

Anònim : Sonoros estruendos , a 4, con viols, al SS. mo 

Fra Joan Marquès nasqué a Arbeca en i582 y morien i658; fou monge de Montserrat y, segons Marsà, 
«no hubo segundo en su facultad de órgano y composicion». 

Urbà de Vargas, mestre de capella a Valencià primerament y en i65i de Burgos. 

Del cognom Sans hi hà dos mestres en lo segle xvn, Joan y Joseph, dels quals citarem les respectives 
composicions. 

VARIS. [716 

Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Fr. Esteban Mrz. de Ollora : Oyd, oyd , a duo a N.° P. e S. Benito; 1677. 

Cererols : Serafin que con dulce harmonia, a 8, para Navidad. 

Raduà : Vaya, senores, de xdcara , a 8, al SS. mo 

Francisco Soler : Suenen los clarines , a 8, al N. t0 — Vamos ya todos , a 7, a la 

Virgen; 1684. 

Vargas : A lajïesta mas bella , a 1 1, a la Virgen. 

Galàn : Oigan a dos sentidos, a 8, al SS. m0 

Juan Barter : Canten las aves, a 14, a S. Narciso. 

Gaspar Botart : Mes les ombres, mes la terra \\ mes lo cel, mes lo núvol, a 8, al SS. m S. nt 

Gargallo : Aqui de la fé , a 10, para el Corpus. 

Gas : Subid, aurora bella, a 8, a la Assumpcion de Maria. — <*Al festejo, al aplauso, a 6, 
al N. t0 — No a\echen, no miren, a 8, a la Assumpcion. — &4y Dios! ay Madre mial, a 12, a 
los Dolores 

Anònims : A S. Benito; 1677. — ^Alarma, cora^ones, a 13, a S. Narciso. — Si la ausencia, 
a 8, a la Asumpcion. — Han visto en el aire, a 11, a la Concepcion. — Hoy los hijos de Ig- 
nacio, a 11. — Atencion, a 8, a S. Bernardo. — Yo he de hablar, a 6, al SS. mo — Vaya de 
enigma, ^agales, a 10, al SS. m0 — Serajines descienden, a 8, al SS. mo — Qué rico està el Car- 28 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

meló, a 6. — Al espejo que retrata, a 8, a la Concepcion. — Bien venida, Maria, a 8. — Al 
parque, al parque, a 12, a S. Isidro. — A los triunfos de Eulàlia, a 7, a S. ta Eulàlia; 17 19. — 
Flores, Juentes, aves, a 10, a la Virgen. — A todo el orbe convido, a 9 y a 12, a los Dolores. — 
Serajines, que en trono defuego, a 12. 

VARIS. [717 

Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Francisco Soler : Un pastor y un estudiante, a 8, al SS. m0 S. t0 ; 1682. — A la xàcara, 
atencion, a S. Francisco de Paula; 1686. — Sepan todos, a 10, al N. t0 ; 1687. — Càntenle la 
gala, a 13, con ministriles, a S. t0 Tomàs de Aquino; 1682. 

Fr. Benito Soler : La buena ventura , a 8, a la N. dad de la Virgen. 

Francisco Duruelo : Ea, caballeros , a 8, a la N. dad de la Virgen. 

Antonio Teodoro Ortells : Yo quiero celebrar, a 8 al SS. mo — En 'Belen haciendo 
ronda , a 12, al N. t0 

Graciàn Babàn : Atencion à la moral invencion, a 12 al SS. mo 

Joseph Gas : Ay! ayl ayl urrua, urrua , a 6, al N. t0 — La fama de las virtudes, a 8, 

a S. Dalmacio de Gerona. 

Sabastian Thomas : Con milagro, a 4 con viols. al SS. m0 ; 1745. — Cuando el sol, de la 
tierra, a 4 con viols. al SS. m0 ; 1750. — Divina dul^ura, a 4, con viols. y clarines, al SS. m0 ; 
1747. — Aire, fuego, mar, a 4, con viols. a S. ta Emerenciana. 

Luis Vicente Gargallo : Vàlgame Dios què serà, a 12, a la Concepcion. — Aurora so- 
berana, a 10, a la Inmaculada. 

Picanyol : Tues los elementos, a 4, con viols., a S. Antonio. 

Carcoler : Muchachos, conmigo, a 5, para Navidad. 

Gònima : Alegres los cielos, a 8, al SS. m0 

Jordi : oAl monte de las aromas, a 4, con viols. y trompas, al SS. m0 

Esteban Prat : Hoy a la campana, a 4, con viols. a la V. del Rosario. 

Anònims : Una dan^a de pastores, a 10, al N. t0 ; 1687. — Retiro flechas Cupido, a. 8. — Ay 
que se abrasa, a 1 1 , a S. t0 T. de Aquino. — 'Pues vaya la Aurora, a 8, a la Virgen. — Trom- 
pa clausuras, a 4, con viols., al SS. m0 

Duruelo feu, junt ab Patino, oposicions al magisteri de Salamanca. 

Babàn fou opositor al magisteri de la Seu de Çaragoça y mestre de capella de Valencià de 1657 a 1676. 

VARIS. [718 

Composicions religioses; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 
Fray Diego Roca : Abejuela lijera, a 3, a la SS. ma Virgen. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 29 

Juan Marino : Oigan, oigan, senores, a 4, a la Virgen. 

Tomàs Milans : Entre golf os undosos, a 12 y a 16, al SS. m0 S. t0 

Galàn : Al pregon aliende, a 4, al SS. m0 S. t0 

Diego Sanchez Casseda : Enigma soberano, sl 4, al SS. mo S. t0 — Al molino de vida, a 4, 
al SS. mo S. t0 

Anònims : Hoy va en palmas de querubes, a la As. de N. a S. a — Caminad, caminad à la 
Iglesia, a 8, al SS. mo S. t0 — Vuelan las tropas divinas, a 4, al SS. mo S. t0 — Dulce nedar del 
alma, a4al SS. mo S. t0 — Batalla le pueden dar, a 12. — Paraninf os celestes, a 9. — Oh admi- 
rable Sacramento, letra a 3, al SS. mo S. t0 — Oigan al embo^ado, a 4. — Vuela hasta llegar \ 
al puerto de la iglesia, a 4 al SS. m0 S. t0 — Oigan a Europa que dice, a 4, a S. Francisco Xa- 
vier. — Vuelva la dulce armonia, pastorela a 4, con viols. al N. t0 ; 1740. 

Cristóbal Galàn, celebrat mestre de l'època de Carles II. 

VARIS. [719 

Villancicos; segles xvn y viu. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Miguel Rosquelles : Atencion, atencion, a 13, al SS. m0 S. t0 ; 1680. — Llorando entre 
pajas, a 13, para la Circunscision; 168 1. — Arder, arder, quetodo es fuego, a 11, a S. Fran- 
cisco de Asis; 1683. — Niniio de perlas , a 12. 

Anònim : A la rosa estrella del prado, a 6, a la Rosa; 1698. 

Màximo Ríos : Amanies, alerta, a 8, al SS. m0 S. t0 

Eeteua Prades : Mortales, alegria, a 4, con viols., a la V. del Rosario. 

Pellicer : Al convite divino, a 4, con viols., al SS. m0 S. t0 

Ripollès : Atencion, atencion, au, con ministriles, a S. Antonio de Padua. 

Roca : Oygan, oygan la novedad, a 7, a la Virgen. 

Ruiz : Ha del cielo! ha de la tierra, a 6, a la Virgen. 

Antonio Jordi : Al Olimpo Sacro, a 4, con viols., al SS. m0 S. t0 

Carcoler : Si ello ha de haber xacarilla, tono a 4, al SS. m0 S. t0 ; 1728. 

Anònims : Entre gol/os undosos, a 8, al SS. mo S. to ; 1729. — Seais bien venido, sl 6, para 
Navidad; 1730. — Un francès y un asturiano , villancico a 5, para Navidad; 1731. — De Belen 
à la Ciudad, a 5 para Navidad. — A voces altivas, a 4, con viols. y trompas, al SS. mo S. t0 — 
Venid, venid, atended, a 11. — En delicados acentos, a 4, con viols., a S. Vicente Ferrer. — 
Las mieses se reliran, a 6, a la V. del Rosario. — Canoros ruysenores, a 4, con viols., para 
cualquier Santo. 

VARIS. [ 720 

Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 3 o CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Dotàrt : Serajïnes le cantan, a 8, para el SS. mo S. to 

Diego Sanchez de Casseda : Avecillas lisonjeras, a 6, de Reyes. 

Luis Vicente Gargallo : Alegria, pecadores, a io, a la Virgen. 

Joaquin Martínez : T{psa, narciso, clavel, a 6, a la Virgen. 

Carcoler : Con su vara de gobierno, a 5, de Navidad; 1724. — 'Vara calentarse en noche, 
a 5, de Navidad; 1730. — TBuena noche, ^agales, a 5, de Navidad; 1735. — Las serranillas 
alegres, a 5, de Navidad; 1738. 

Jaime Doz : 'Desde el oAlbi a 'Belen, a duo, al N. t0 

Sebastiàn Thomas : Entre el poder y el amor, a 4, con viols., al SS. mo ; 1749. — Ràjagas 
del cielo a 4, con viols., a S. ta Emerenciana; 1749. 

Bruguera : Bien dices , a solo, con viols. 

Pellicer : T{ómpase el estruendo, a 4 con viols., a S. Ant. de Padua. 

Anònims : Avecillas del viento juguete, a 12, a la Virgen; 1693. — Suene la vo\, a 9, a la 
Virgen; 1692. — Aves, peces, a 4, a S. Francisco Xavier. — Gracias al ano,a.4 (burlesch.) — 
Fraganles flores, venid, au. — En los disf races de amor, a 1 1, al SS. mo — Pastores, venid, 

a 8. — Los negrillos de los Reyes, a 6. — Afuera , a 3, de Navidad. — Vitora David, a 12, 

de Navidad. — ZMil anos ha, a 8, al SS. mo — Clarin a cuyo son, a 10, a la Virgen. — eA la 
mesa mas rica, a 8, al SS. mo — T)entro del primado templo, a 12, al N. t0 — Ha de la playa 
celeste, a 11, a la Virgen. — Hàganle cargo, a 8, al SS. mo — oAmantc del alma, a 8, al N. t0 

Dotart Botart, segons altres manuscrits. 

<jSerà aquest Joaquim Martínez, lo mestre Joaquim Martínez de la Roca y Bolea, lo rabiós contrincant 
de Valls? 

VARIS. [ 72 1 

Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les partes soltes vocals y d'acompanyament : 

Fray Juan Cererols : Aquella naue hermosa, a 8, A la Virgen. — Ay, ay, ay, que me 
muero', Galanes a ver jugar; A la flor de la valentia, a 8, Al SS. mo S. t0 

Pablo Capij : Ay de mi, mas ay de mi, a 6, Al N. t0 de N. S. Jesu Christo; ano 1683. 

Vallés : Cuando el mayo se viste, a 8, a la Virgen del Rosario. 

Joseph Gas : Noblemente rendida, a 9 con ministriles, a Santa Geltrudis Magna, del Maes- 
tro de Capilla de S. ta Maria La Mar de Bar. na , fet als i5 S. bre 1689. — Tocad clarines festivos, 
a 9, A la fiesta de las / Pazes que celebran los / devotos de la calle de las Ba- / llesterias a su 
Patrona S. ta An-/na en la insigne Colegiata de San Feliu de la / Ciudad de Gerona/a los 9 
de Agosto / 1698. — Quien quisiera oyr cantar, a 10, A Santa Cecilia. — En el olimpo excelso , 
a i5, A la Circunscision de N° S. Jesu Christo; acompanyament d'arpa; 1689. — Hoy que 
Gerona à Maria || consagra Jiesta real || en crédiios de amor leal || serà de Carlos el dia; se- 
gueix estribillo y, al fi de les Coplas, acaba la lletra y vos Carlos tercero || para siempre DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 31 

vivid || que todos os veamos || coronado en Madrid; a 9, A San Vicente, su pueblo, para la 
fiesta que se dedica à nuestro Monarca Carlos tercero Rey de las Espafias. — Aladas gerar- 
quias, a 8, al SS. mo S. t0 

Juan Barter : Clavin que el aire rompés, a 13, A S. Narciso Ob. y M. r de Gerona. 

Gaspar Botart : Què es lo que miras, a 8, Al SS. m0 S. t0 

Michael Rosquellas : T{eprime el tierno llanto, a 13, A la Circunscision. 

Jayme Doz : Si tu amor me ciega, a 8, Al SS. m0 S. t0 

Cristophol Galàn : A la flor, abejuelas, a 4, Al SS. mo S. t0 — En les cobertes «magistro 
de canto de organo». — Quien ha visto el ja^min, a 7, Al SS. mo S. t0 

Joseph Pujol : El plectro sonoro, a duo, con viols., flautas y trompas, Al SS. mo S. t0 

Gònima : Entre Joseph, a 4, con violines, A S. Joseph. 

Soler : Oh què fragància l a 12, con ministriles. 

Pellicer : Si delante del Senor, a 4 y órgano, con viols., A la Virgen del Rosario. 

Joseph Carcolé : Molenito^ de Zanto Tomé, a 5, para Navidad; 1723. 

Luis Vicente Gargallo : Por celebrar amorosos, a 8, Al SS. mo S. t0 

Anònims : Regocijos, alegrias, a 8, Al SS. m0 S. t0 — Agua, viento, fuego , a 8, A la 

Assumpcion. — Si la misma vida, a 8, al SS. m0 S. t0 — Una xacarilla traygo, a 8, al SS. mo 
S. t0 — Que nos haga cauiivos, a 9, a la Virgen M. a — En un mar de amargura, a 8 con orq., 
Al SS. m0 S. t0 — Rompa el paternal carinyo, a 8, A la proíesion de las S. ras Sor Sagismunda 
y Sor Jacinta Perpinyà. 

VARIS. [ 722 

Responsions, Tons y altres composicions místiques; segles xvn, xvm yxix. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anònims : Paloma hermosa, que vuela responsion a 8. — Hi^o Dios un grande lance, 

responsion a 6. — Estàte Xpto llamando, responsion a 4. — Justícia y misericòrdia, estribillo 
a 4 y responsion a 8. — Soberano plató, estribillo a 4 y responsion a 8. — Cora^ones que de 
amor, responsion a 8. — Cuando lloro del sol que me alumbra, a. 4. — o/lqui de Dios que me 
roban, a 3. — Ayl lucientes rayos, a 4, para Navidad. — Ha de los heroes celestes, estribillo 

a 8. — La Concepcion de Maria , introduccion y estribillo a 8, con viols. — Què es esto 

que admiro a 4, con viols y flautas. 

Correa : Fuego en la nieve, fuego, tono a 4, al S. mo S. t0 

Urban de Vargas : No quiero, madre, a 4 al SS. mo S. t0 

Luis Vicente Gargallo : Ha de mis hermanos, historia de Joseph, a 10. 

Diego Alós : IMuchos comen deste pan a 6. 

La famós carmelita Fra Manel Correa, d'origen portuguès, fou mestre de capella de Sigüença y de la 
Seu de Çaragoça, ont morí en 1653. Hem publicat varies de ses obres en nostre Teaíro Lírico Espanol an- 
terior al siglo XIX; era molt destre en los «tonos humanos». 32 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

VARIS. [ 723 

Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Joseph Ruiz Samaniego : Por amor de T)ios, a 4 al SS. m0 ; 1666. 

Vicente Luis Gargallo : Ha de la guarda, a 5, a la Assumpcion de Maria. Maestro de 
Capilla de la Cat. de Barcelona en el ano de 1675. 

Francisco Soler : Ay que se quema, a 13 con ministriles a S. t0 T. de Aquino; 1681. — 
Jardin de la glòria, a 14, a S. Narciso; 1683. — Novedad, novedad, a 14, a S. Vicente Fe- 
rrer; 1683. — Atended las voces de un Nino, a 4; 1686. — De glorias, de luces, defuego, a 8, 
a la V. del Carmelo. 

Anònims : En cortès se juntan, a 8, al SS. mo ; 1686. — Ha del Abril y Mayo, a 16, a la 
Circuncision; 1688. 

Joseph Sanz : Pues con salva gloriosa, a 12, al SS. mo — El mayor y el mas raro prodi- 
gio, a 8, al SS. m0 

Anònims : Toda la ciudad ardia, a 1 1, a la Virgen de Loreto. — Mira por tus culpas, a 7, 
a la V. de los Dolores. 

Fr. Juan Cererols : Fuera, que va de invencion, a 8, de Navidad. — A recoger sagrados 
desperdicios, a 4 para la Semana Santa. 

Anònims : Vengan al despacho, a 4, al SS. m0 — Si quereis tener, senores, a 8, al N. 10 — 
Prevenga su teatro el Universo, a 9, al SS. mo 

Baltasar Sanz : Atencion a las voces del cielo, a 11, al SS. m0 

A. T. Ortells : En Belen haciendo ronda, a 8. 

Anònim : Un astrólogo eminente, a 11, al N. t0 

Felip Olivellas : què dulces fine^as, 13, al SS. m0 

Joseph Gas : Citaràs dulces de plata, a 12 a la fiesta de la Concepcion, que celebran los 
devotos delTercio de los Azules, en la ciudad de Gerona, este ano de 1698. — què flor de 

los cielos a i5, al SS. mo — Alarma, flores, alarma, a 11, a la V. del Rosario. — Con la 

vida la muerte, a i5 al SS. mo — A la fiesta lúcida, a 8, a S. Agustin. 

Anònim : Tres gilgueros, a 11, a la Virgen. 

Francisco Perpinyà : Los astros de su esfera, a 12; 1700. 

Siurana : Però Grullo està en el portal, a 8, al S. t0 

Aniceto Baylon : Oigan un villancico, a 8, al SS. mo 

Anònim : A la fiesta mas bella, a 12, a N. a S. a , con ministriles. 

Domingo Texidó : Caminemos al valle, a 3, con viols, al N. t0 

Ramon Carreras : Ovejuela que en campo de flores, a 8 al SS. m0 

Figuera : A la cumbre de Sion, a 4, con viols, al SS. mo 

Anònim : Al terso nevado aljofar, a 8, al SS. m0 

Joseph Sanz, organista de la Reyal Capella de Madrid, en i685 era mestre de la Catedral de Sevilla. 
Anicet Baylón, compositor de mitjans del segle xvm, fou capellà-cantor de la Reyal Capella de Madrid. 
Un mestre Figuera apareix entre 'Is aprovadors dels Fragmentos Músicos de Comes y de Puig. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 33 VARIS. [ 724 

Villancicos, Responsorios, Tonos, etc; segles xvn, xvm y xix. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anònims : O admirable Sacramento, a 3. — Dios de amor, solo al divino. 

Francisco Soler : Toca, toca la flauta, villancico a 8. 

Anònim : No se oculten tus ampos || alba de nieve , a 4; 1684. 

Antoni Joan Bru : Hombre que pides galas, responsion a 6. 

Anònims : En ecos de amor , villancico a 10. — En Belen estan mis amores, estribillo 

y responsion a 7. — Triunfe el Carmelo, a 9. — Aurora soberana, a 10. 

Juan del Vado : Guarda el leon de Judà, tono a 4, al SS. mo S. t0 

Juan Hidalgo : Al dichoso nacer de mi Nino, a. 4, para Navidad. 

Cristobal Galan : Venid estrellas, a 8, a N. a S. a — Que ha de tener, duo al SS. mo S. t0 

Alamany : Tan alto el punto levanta, entrada y responsion, a 8. 

Anònims : Al Infant que es nat de Maria, coplas y respuesta, a 12. — Disjra^ado en la 
nube, a 4, al SS. mo S. t0 

Joseph Gas : La pasion sobre el pecho, a 4, a S. Bernardo. 

Anònim : Nuestros clamores, a 6, a la Virgen. 

Ignacio Subias : Huyamos, avecillas, a 3, al N. t0 

Anònim : Ja los cels tots en dul\ura , coplas a duo. VARIS. [ 7 25 

Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Francisco Soler : Afuera, afuera, nubes, a 12, a S. t0 T. de Aquino. — A ver a Cristo 
convida, a 4, al S. mo 

Ortells : Avecita, pues amor , a 8, al S. m0 

Felipe Olivellas : Vaya de quintillas, a 4, a la Concepcion. 

Gònima : Admírase el orbe, a 4, a la Espectacion de la Virgen. 

Galceran : Con mètrica armonia, a 4, al SS. m0 ; 1766. 

Anònim : Hambrientos del mundo, a 3, al SS. mo 

Francisco Ordeitg : Clarines de la fama, a 8, con viols, a S. Miguel. 

IGNOTUS. [726 

Al manjar, à la mesa divina] a 4 y estribillo al SS m Sagrament. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals. 
11.- 5 5 -11. 34 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

ORTELLS (Antonio Teodoro). [ 727 

Cuaderno de Villancicos a 12 del Mtro / Antonio Teodoro Ortells; es de Pedró 
Morreras : a Dios le guarde los anos de su bejeç/ echo el afío del S r de 1690. 

Un quadern de 310 X 2I 5 m /m; partitures manuscrites. 

Conté : El alimento de amor, al S. mo S. t0 , a 12. — Ha de los cielos, al S. mo S. t0 , a 12; In- 
troduccion a 4. — Pues celebran los cielos, estribillo a 12. — Al màs divino ardor, coplas a 
4. — Sacro Coro, llegad, a 12, a la Asunción de la Virgen. — Flores, luces, fuentes, a 12, al 
Nac. t0 — Tono a 10, a los Dolores de Maria SS. ma ; falta la lletra. 

VARIS. [728 

Villancicos y Tono. 

Fulles manuscrites. 

Contenen : 

Anònims : Ha de la vaga region de los aires, a 10. — Pues que Dios d mi alma, a 8 al SS. mo S. t0 
— Y al formar las aves, con voces suaves, a 13. 

Antonio Teodoro Ortells : Ha de los montes, ha de los valies, a 12 de la Corte al SS. m0 S. t0 

Isidro Escorigüela : Quien por los montes camina, tono a 4 a S. Francisco Xavier. — 
Quien me adivina, a 8, al SS. mo S. t0 

VARIS. [729 

Villancicos. 

Quatre quaderns de fulles manuscrites. 

Contenen : 

Anònims : Acudid, pues, candidatos || y en acorde variedad |) siendo las voces trocadas..., 
de oposiciones, a 4 con violines y ac. — De al aire su dulce vo\, a 10. — Saluden dulces cla- 
rines, a 12 con violines y clarines. 

M. Veana : Què puede ser, que la aurora divina, a 8, a la Assumpcion de M. a S. a 

VARIS. [ 730 

Villancicos. 

Un quadern de 315 X 2I ° m l™> partitures manuscrites. 

Conté : 

Aniceto Baylon : La maravilla mayor, a 12, al SS. mo S. t0 — oAl prodigio mayor, a 12, 
al SS. mo S. t0 

Cristobal Galan : Mariposa que vuelas. 

Carlos Patino : Guerra, que se alistan los cielos, a 8, al SS. m0 S. to DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 35 

ALBAREDA (Marcià). [731 

Hoy deste pan consagrado || pienso comer un bocado) villancico al SS mo Sacra- 
mento, y Coplas i a y 2 a ; 1643. 

Fulles manuscrites de 345 X 47° m /mí 

Contenen les vuyt parts soltes de les vuyt veus en dos chors. 

SOLER (Francisco). [ 732 

Altiva nube; villancico a 12, a San Narciso. 

Un quadern de 320 X 2I ° m /m; partitura manuscrita. 

GALÀN (Cristóbal). [733 

Fuego, que se abrasa el Palacio del cielo; villancico a 8, al SS mo S t0 . 

Quatre fulles de 320 X 2IÍ > m /m; partitura manuscrita. 

GAS (Joseph). [734 

Villancets y altres composicions. 

Dos quaderns de 330 X 220 > partitures manuscrites. 

Contenen : 

A do vas ovejuela, tono a 4 al SS. mo S. t0 — Subida rosa bella, a 8 a la Assumpcion de 
Maria. — Missa a 16 con ministriles. — Villancico a 14 con ministriles, a la Circumcision 
del Sr.; falta la lletra. — Ha del astro feli^, a i5, con ministriles, al SS. m0 S. t0 — Nunc di- 
mittis, a 12, con ministriles. — Avecilla que trepas los aires, a 8, a la Assumpcion de N. a S. a 
— jAy demique me abraso!, tono a 4, al SS. mo S. t0 — Qué celestial armonia, a i5, a S. Fran- 
cisco de Assis. — Palomica, palomica, a 13, a la Assumpcion de Maria SS. ma — Ecce Agnus 
Dei, responso primero, a 12, con ministriles, a la Circumcision del Senor; 1688. — En el 
Olimpo excelso, a i5, con ministriles, a la Circumcision. — Avecillas, venid, a i5, con mi- 
nistriles, a la Circumcision. — Aves, peces, Jieras, a 8, a los Dolores de Maria SS. ma — Ma- 
riposas amanies, a 12, con ministriles, al SS. mo S. to 

GAS (Joseph). [735 

Villancico à 9 que dice Las flores hermosas van à competència, y Coplas a 4 
con instrumentos, violines, violon y acompanamiento. 

Dues fulles manuscrites, de 315 X 4 2 ^. 36 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

BARTER (Joan). [736 

Villancico a la Assuncion, a 8 : Marineros, a la vela; Coplas : Alma de mis 
pensamientos, || ^cómo tan presto te pas? 

Una fulla de 320 X 4 20 m l™> partitura manuscrita. 

Es molt interessant la composició; sembla escrita de mà del meteix Barter, antecessor del mestre Valls 
al magisteri de la Catedral de Barcelona. 

BARTER (Joan). [737 

Villancico a N a S a a 11 voces : Despejad del puesto, mortales. 

Una fulla de 315 X 2i5 m / m ; partitura manuscrita. 
Conté sols un fragment del principi. 

BARTER (Joan). [738 

Villancico a 12, a la Anunciacion de Maria SS ma : Alado Paraninfo \\ detente, 
espera, aguarda; y Coplas a 3 : Paraninfo del célico cor^o || <fd qué es ta llegada? 

Un quadern de 320 X 2I ° m l™'> partitura manuscrita. 
Interessantíssima composició. 

ARGANY (Gabriel). [ 739 

Villancico a 12 y Coplas a 4. 

Tres fulles de 317 X 4 2 5 m /m; partitura manuscrita. 
Manca la lletra. 

VALLS. [740 

Villancico al SS m0 S t0 , a 16, del Maestro Va... Del amor el exemplo mas cabal. 
= Villancico a 8 a l'Assumpció : Fue la Assumcion de Maria || de tan general 
contento. 

Un quadern de 315 X 2 '5 m /m; partitura manuscrita. 

Lo text del primer villancet alterna ab fragments de la seqüència Lauda Sion, propria del 
Sagrament. A les cobertes : «M n Salvador Figuera Sub." a 30 de Abril 1773». DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 37 

VARIS. [741 

Villancicos. 

Un quadern de 310 X 2l $ m /m; partitures manuscrites. 

Conté : 

Anònim : Villancico a 8, a la Natividad del S. r ; falta la lletra. 
Valls : Oid pastores, a 12, al N. t0 de Xp. t0 

Francisco Andreu : Ingenioso el amor [| arma \ancadilla, a 5 al N.° de Jesucristo. 
Ripollès : Buena noche, çagales, al N. t0 de X. 10 a 8. — Toca, toca el esquilon [| sacristan 
de Candàs, a 7 a la Navidad del S. r LILLO (Alfonso). [742 

Villancico al SS mo S t0 a 8 : Hoy el Hijo de Maria. 

Dues fulles de 320 X 4 20 "A»; partitura manuscrita. 
L'estil de la composició es del segle xvm. 

TEXIDOR (Domingo). [ 743 

Villancico a la Natividad de mi Redentor, de Domingo Texidor : Adoren los 
Reyes. Coplas a solo ya 3 : Adoren sin que excesos 

Un fulla de 316 X 4^ m /m; partitura manuscrita. 

IGNOTI. [744 

Villancicos : segles xvn y xvm. 

Quaderns de 320 X 2 °5 m /m; partitures manuscrites. 

Contenen : 

Villancico a 12, a la Concepcion de Maria SS. ma ; falta la lletra. — Ola, pastores del valle, 
a 6, al N. t0 de Christo. — oAtencion, atencion, a 9, al N. t0 de Christo. — La Concepcion de 
ZMaria, a 12. — A Santo Domingo de Gw(man, a 13; falta la lletra. — Nave que al mundo 
navegas, a 12. — <sAl incontrastable y mas seguro asilo, a 12, con ministriles. — Cuidado, 
cuidado, atended, [| porque viene la portuguesilla || cantando muy dulce, a 8, al Nacimiento 
con ministriles. — Saluden dulces clarines, z. 3 coros, con ministriles. — Del amor el exem- 
plo, a 4 coros, con ministriles, al SS. mo S. t0 ; text alternat ab el Lauda Sion; copia del vi- 
llancet de Valls (n. 740). — Riberas, brillad, a 10, a la Assumpcion de Maria SS. ma 38 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

ALBERICH. [7 4 5 

Recitado y Ària para tiple : Cuanto cuesta d un Dios inmenso. 

Sis fulles de 310 X 22 ° m lm> partitures manuscrites. 
Hi hà també l'acompanyament d'orquestra. 

PONS. [ 746 

Villancico al nacimiento con tutti Instrumenti a 4 tro voci Obligati : Volvió la 
Primavera \\ volvieron sus colores. \\ Por ti es tanta ventura || por ti Nino del alma. 

Vuyt fulles de 210 X 3 00 ""/»; partitura manuscrita. 

PONS (Joseph). [ 747 

Villancico à 4, y orquesta, al Nacimiento de N. Sr. Jesucristo, M n Joseph 
Pons. 1793 : Al cordero que quita todo pecado. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m /m; 12 fulles manuscrites. 
Conté : Pastorela, Recitado, Coplas, etc. 

BALIUS. [748 

Villancico al Nacimiento, a solo y orquesta, 1780 : Con los Reyes ha llegado. 

Un quadern de 220 X 3 10 m l™'> partitura manuscrita. 

GAYA. [749 

Villancico al Nacimiento, a 3 y orquesta : Amigos, si vais a Belen; Ano 1797. 
=Villancico al Nacimiento, a 4 y orquesta : Inocente %agal; Ano 1798. 

Dos quaderns de 2i5 X 3 10 m /n>; partitures manuscrites. 

Francesch Gaya fou mestre de capella a Albarracín des de 1790, y de Granada des de 1797. 

DUCASSI (Ignacio), BAGUER (Carlos) y SORS (Narciso). [ 750 

Villancico a 4 y orquesta, a los Santos Martires de Manresa, compuesto por 
el Rdo. Ignacio Ducassi; 1801 : Aplaude festivo el mundo. 

Un quadern de 325 X 3 r ^ m /m; partitura manuscrita. 

Ignasi Ducassi y Ojeda nasqué a Barcelona en 1775; fou mestre de la capella de l'Encarnació de Ma- 
drid y organista supernumerari de la Reyal Capella en 1819; morí a Madrid en 1824. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 39 

De Carles Baguer ja n'hem fet menció varies vegades; però Narcís Sors nos es desconegut. Lo que no 
s'endevina en aquesta obra es la colaboració dels tres mestres. 

GAYA. [75i 

Villancico al Nacimiento de N. S. J., para Vísperas, ano 1806 : Qué dicha, 
què glòria ! '. = Villancico al Nacimiento de N. S. J.; Ano 1806 : Pastorcitos, al 
valle venid. 

Dos quaderns de 220 X 3 20 m /m : partitures manuscrites. 

Lo primer villancet es a 4 y quartet de corda; lo segon, a 3 y orquestra. 

VERDAGUER (Honorato). [ 762 

Villancico a la Virgen de la Assumpcion en el ano 181 5 de Honorato Verda- 
guer, a 4 y orquesta : En los montes y en las brenas. 

Fulles manuscrites. 

VERDAGUER (Honorato). [ 753 

Borrador de los Villancicos del Corpus, de Honorato Verdaguer, en el ano 
1 81 5. En la villa de Elche. 

Un quadern de 320 X 2I $ m lm', partitures manuacrites. 

En realitat són tres motets a solo y orquestra : sacrum convivium\ Respexit Elías, y 
Accepit Jesús calicem. 

VERDAGUER (Honorato). [ 754 

Borrador al Villancico del ano 181 7 del Pbro Honorato Verdaguer : Hoy el 
mundo redimido; a 2 coros y orquesta. 

Un quadern de 220 X 3 10 m /m'> 2I fulles de partitura manuscrita. 

VERDAGUER (Honorato). [ 7 55 

Borrador del Villancico, a 4 y orquesta, de Navidad del ano 18 18, del Rdo. 
Honorato Verdaguer, Pbro. : Al Dios de hermosura || todos celebremos. 

Un quadern de 220 X 3 10 m /»> 22 fulles de partitura manuscrita. 4 o CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

MESTRES (Anton). [ 7 56 

Villancico a solo y a cuatro con acompanamiento de orquesta : Vcnid, que os 
llama la glòria. 

Nou fulles de 310 X 44° m l™> partitura manuscrita. 

La veu a solo representa la Justícia. Lo villancet resulta una farsa de mal gust. 

SERBENT (Ignacio). [757 

Villancico à 8 al N° de Cristo, del Licenciado Ignacio Serbent : Chas! chas! 
chas! Suenen las castanuelas. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament. 

IGNOTUS. [758 

Villancico a 12, a la exaltacion de Felipe Quarto, en el trono del Rey de Es- 
pafia. 

Un quadern de 3 1 5 X 210 m / m ; partitura manuscrita. 

Es a tres chors y conté les parts instrumentals de Clarin, Violin i.°, Violin 2° Violon; 
però hi manca la lletra. 

IGNOTUS. f [ 7 5g 

Villancicos : segle xvm. 

Varies fulles de 315 X 22 ° m /n>; partitures manuscrites. 

Villancico a 12; sense títol ni lletra. — Al molino de vida, mortales, a 8, al SS. mo S. t0 — 
A bailar, çagales, a 8, a la Natividad. — A mi nino querido, a 8, a la Natividad. — Si la mis- 
ma vida temió la muerte, a 8. 

IGNOTUS. [760 

Varies composicions religioses; segle xvm. 

Un quadern de 300 X 22 ° m lm', partitures manuscrites. 

Conté : Ha del Oriente, villancico a 12. — Quem vidisti, pastores, responsorio a 8. — 
Ruisenor, que clarin de la selva, villancico a 12, al Nacimiento. — Ave, Regina c&lorum, an- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 41 

tífona mariana a 12. — A un clavel soberano, villancicoa 12. — Pensamientos le quitan el sueno 
a Joseph, villancico a 12, a San Joseph. — Miren el Sol como vence, villancico a 12, a Santo 
Thomas. — Jod. Manum suam, lamentaciones (fragment) a 12, en tres coros. En cada chor 
se senyala una arpa d'acompanyament. — Hoy al fènix divino canten la gala, villancico a 8, 
a la Resurreccion. — Principes perseculi sunt, psalmus, a 12. IGNOTUS. [761 

Villancico, a la Escala, a 8, con Introduccion; Coplas al Villancico : Mil 
aïïos ha que cantamos. 

Dues fulles de 310 X 4 20 m U', partitura manuscrita. 

Composició, molt ben escrita, de principis del segle xyiii. 

IGNOTI. [762 

Tres Villancicos. 

Fulles manuscrites. 

Contenen : Un, en estil del segle xvm, a 8, ai «Dr. Màximo San Gerónimo» : De Geró- 
nimo las glorias. — Un altre a 8, sense lletra. — Un altre «al SS. m0 Sacramento», qual lletra 
està escrita en paper apart. 

IGNOTI. [763 

Villancicos; segle xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen : A la maravilla de la lu\ mas Jragante, a la Concepcion de Maria SS. ma , a 9 
voces, violines y ac. — Ay què tormento, oAy! què agonia, à los Dolores de Maria SS. ma , a 4, 
violines, flautas, baxoncillos. — Ya los precursores del sagrado Febo, al SS. m0 Sacramento, 
a 8. — Cual mariposa amante. al SS. mo Sacramento, a 4, con violines. A la Assumpcion de 
Maria SS. ma , a 12, con violines, obuesos y ac. — Cielos, gemid, à los Dolores de Maria SS. ma , 
a 12, con violines, ministrilesy ac. — Al incontrasiable y mas seguro assilo, a 12 y orquesta. — 
Ha de las Musas del Parnaso! fjQuién llama? Destinat a la professió d'una monja, Donya 
Isabel de Asprer, «amazona catalana» y «alumna de Palas». — A San Antonio de Padua, au. 
— Repitan d porfía, a solo, con instrumentos. — A 10, a la Pura Concepcion. — Au. — Ha 
de las esferas del mundo! a la Virgen, a 10 y orquesta de violines y ac. — Cora^ones que de 
amor, a 8. — Vivo yo; mas sano vivo, a 4. 

n. -6 6. -11 42 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

IGNOTUS. [764 

Villancico à* 10, al SS mo S t0 : Rompa el clavin || de alientos animado. 

Un quadern de 310 X 2I $ %»> partitura manuscrita. 

Conté la part d'acompanyament de Violin, Chirimias ó Corneta. L'estil es del segle xvin. 

IGNOTUS. [ 7 65 

Villancico al 3 Nocturno, a solo, a 4 y orquesta : Gil, aquel pastor de anta- 
iïo || que era nuestra dipersion. 

Un quadern de 220 X 3 10 m A«; partitura manuscrita. 

IGNOTUS. ' [766 

Villancico à 12. 

Una fulla de 410 X 3 20 m /«5 partitura manuscrita. 
Manquen lo títol y la lletra. 

IGNOTUS. [767 

Villancico a 12, a San Lorenzo : Alegres ruisenores. 

Quatre fulles de 313 X 4 ! 3 m /mJ partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [768 

Villancico a 16 : La república del aire. 

Cinch fulles de 315 X 4 20 m /m*> partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [769 

Villancico a 8, a San Ignacio de Loyola. 

Dues fulles de 315 X 4 2 ^ m /n>; partitura manuscrita. 

IGNOTUS. . [770 

Villancico a 4, a Santa Cecilia : Con flautas y oboeses. 

Un quadern de 160 X 2I 5 m /m; partitura manuscrita. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 43 

IGNOTI. [771 

Villancicos al Nacimiento; Introduccion, instrumental, a 6; Estribillo a 10; 
Coplas a 6 y solo. 

Dos quaderns de 220 X 3 10 m /m y dos de 2o5 X '55 m / m ; partitures manuscrites. 

Contenen : Al Nacimiento; Introduccion, instrumental, a 6; Estribillo a 10; Coplas a 6 
y solo. — A tu lw{ primera, a 12, a la Concepcion de Maria SS. ma — Tara festejar al Nino, 
a la Navidad de N. S., a 4 y a 12. — Pueblo ajligido, 3. del III Nocturno, a solo y a cuatro 
con orquesta. 

IGNOTUS. [772 

Villancicos. 

Dos quaderns de partitures manuscrites. 

Contenen : Un, a 4 y orquesta, a los Màrtires de Manresa. — Un, a solo y orquesta : Oid, 
hijos de Jacob. 

IGNOTUS. [773 

Villancicos. 

Un quadern y varies fulles manuscrites. 

Contenen : Un, a 8 veus : Alegritos venimos a dar, — Un, a 4, al Nacimiento de Jesu- 
cristo. 

IGNOTUS. [774 

Villancico a 12, A la Pura y limpia Concepcion de Maria S ma . 

Tres fulles de 315 X 420 m / m ; partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [ 77 5 

Dos Villancicos. 

Sis fulles de 320 X 4 20 ra /m'» partitures manuscrites. 

L'un, a 8, al Nacimiento de Jesucristo : J'eu queyro a mi nino || Eu adoro a meu ben, 
lletra apart, pera cantarse a solo ab acompanyament de «Violin, Baxoncillo, Baxo» y una 44 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL altra part de baix de acompanamiento. — L'altre, a 12, «con clarines, obuesos, violines, tim- 
bal y acompanamiento»; sembla dedicat a Sant Jaume. 

La música del primer vilancet es ben notable. 

IGNOTI. [776 

Dos Villancicos a San Lorenzo. 

Sis fulles de 315 X 4 10 m /mJ partitures manuscrites. 

L'un es a 14, y l'altre, a i5 veus; en les parts vocals s'indiquen los instruments «violi- 
nes y chirimías». IGNOTI. 

Dos Villancicos. 

Set fulles de 315 X 4 20 m /n>; partitures manuscrites. 

Contenen : Un, sense lletra, a 12, con ministriles. 
Nino, a 10, al Nacimiento. [777 Un altre : Esta noche para festejar al IGNOTUS. [778 Villancico al Nacimiento a 12 con acompanamiento de Organo y continuo 
para instrumentos : iQué horror! jqué espanto! 

Tres fulles de 290 X 4 10 m /m; partitura manuscrita. IGNOTUS. [779 Villancico a 4 y orquesta, trompas, oboès, violines y ac. : Siempre tus glo~ 
rias || todos aplaudan. 

Quatre fulles de 320 X 4^ m /m5 partitura manuscrita. IGNOTUS. [780 Villancico a 9 al SS mo Sacramento, con orquesta de violines yac. : Una gran 
disputa tienen || los sentidos y potencias. 

Dues fulles de 310 X 4 2 o m /m; partitura manuscrita. , DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 4 5 

IGNOTUS. [781 

Villancico al Nacimiento de Jesucristo : Para divertir al Nino. 

Sis fulles de 3i5 X 2 °5 m /m; partitura manuscrita. 

Lo vilancet es a 4 veus y acompanyament de baix numerat, contenint solament la «In- 
troduccion». 

IGNOTUS. [782 

Villancico a 12, con orquesta de violines y acompanamiento : Astros, esferas, 
luces, orbes. 

Tres fulles de 310 X 4 20 m l^> partitura manuscrita. 
Composició ben genial. 

VARIS. [ 783 

Tonos, Romances, Responsiones, etc; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Juan Pujol : El amor os ha mandado; Que me muero de hambre,& 6, al SS. mo S. t0 . 

Patino : Pensamiento, no presumas, tono a 4, al SS. mo S. t0 

Marcià Albareda : Convidando està à su mesa, romance a 4. 

Anònim : Y desde el cielo los santos, romance a 4 y responsion a 8. 

Urgellés : Aqueste pan atesora, villancico a 6, al SS. mo 

Joan Padra de S. ta Lucia : oAy de aquel a quien amor, tono a 4 al SS. mo 

Cristobal Galàn : Oid, troncos, oid, fieras, a 8 al SS. m0 — Senor, todo se muda, a 4. 

Joseph Gas : Quién es esta, a 12, a la Assumpcion. 

Luis Vicente Gargallo : Va dejuegoy enigmas, villancico a 12, al SS. mo 

Antonio de Oliveira : Aquel pan soberano, a 8. 

Anònim : Hoy el rigor, con violines, a los Dolores de M. a . 

Picanol : El cielo y la tierra, villancico a 4, con viols., a S. Joseph. 

Esteban Prat : T>e Dios en la presencia, cantata a solo, con viols, al SS. ra0 

Anònims : Ola, ola, guarda el cerro, responsion, a 5. — Fuera, fuera que salgo, entrada 
a 4 y responsion a 8, al SS. m0 — De entre unos puros cristales, estribillo a 4. — El Cordero 
Soberano, a 8. — Presó, presó entendimiento , solo y responsion a 8. — Díganle al galan, a 4 
y responsion a 8. — Las obscuras luces, a 12. — Sacerdote que de "Dios, a 4. — Gran labra- 
dor de Madrid, a 4. — Al velo de una tapada, solo. mo 
mo 4 6 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

VARIS. [784 

Golecció de Tonos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Matías Ruiz : Pobre bar quilla mia, a 4, al SS. mo 

Verdugo : Esta noche, del alba ha nacido, a 4, de Navidad. 

Francisco Soler : Gilguero que en la selva, a 3, al SS. mo — Què disfraces son estos, a 4, 
al SS. m0 — Es la finesa mayor, a 4, al SS. 

Joan Vado : Ay cómo luce , a 4, al SS. 

Juan Baraza : Lógrese en tus dul^uras, a 4, al SS. m0 ; 1688. 

Mesieses : Yo muero de amor , a 4, al SS. mo 

Diego Sanchez de Casseda : Ay, amor, a duo, al SS. m0 — Suspension de los sentidos, &\, 
al SS. m0 — Vengan a ver del amor, a 4, al SS. m0 — <$Al retrato galan, a 4, al SS. mo — Enig- 
ma soberana, a 4, al SS. mo 

Fray Juan Cererols : <$Ayl que dolor l, a 5, a la Pasion. — Senor mío, Jesucristo, a 4, a 
la Pasion. — Ya està en campana, a 5, al SS. m0 — Sin pasion no hay aficion, a 4, al SS. mo 

Felip Olivellas : Hoy que juegan las damas, a 4, a la Concepcion. 

Joan Barter : Ay que me abraso, a 4, al SS. mo — T^espirad, Jlores , a solo con xiri- 

mia, a la Concepcion. 

Luis Serra : Què bello y divino esplendor, a 3, al SS. mo 

Gerónimo de la Torre : Traidor cora^on, què tienes, a 4, al SS. m0 

Juan Hidalgo : Oiganse en los tímpanos, a 4, al S. t0 

Cristobal Galan : Tened, tened, a 4, al S. t0 

Asturiano : qA la carta de su sAmado, tonada a solo, al SS. mo — Vestida de luces, a solo, 
a la Concepcion. 

Ripollès : Serajines que dais en el trono, tono a 4, al N. t0 

Escorigüela : ÏMilagro abreviado, a solo. 

Baltasar Sanz : Si sabeis que os aprecio, a 4, al SS. mo 

Tomàs Milans : En la muerie del justo, a 4, con violon, a la Pasion. — Para divertir ale- 
gres, a duo, al N. t0 — Las gitanas, que los montes, a 4, al N. t0 — Ala, ^agalas, ala, tono a 4, 
al N. t0 — Si mi amor entre hielos, tono a solo, al N. 

Joseph Gas : Simple ovejuela que paces, a 4, al SS. 1 

Picanol : Ha del lóbrego seno, a 8, al SS. m0 

Jaime Subias : Dile a donde le hallaré, a solo con 2 chirimias, al SS. m0 

Casellas : Ardienlc Mariposa, a solo con flautas, al SS. m0 

Pusalgues : Ya que la pena, a 4, a los Dolores. 

Juan Sabater : De amor el mayor prodigio, a 4 con viols, a los Stos. Luciano y Mar- 
ciano. 

Anònims : Anoche un Niiïo ha nacido, a 4, al N. t0 ; 1696. — Ha del Oriente, duo para Na- 
vidad ; 1 729. — Una xacarilla traigo, a 4, al SS. m0 — Para què tan desnudo, a duo, al N. t0 — to 

mo DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 47 

Bullicioso, festivo, a 4, al SS. mo — Devoto peregrino, a 4. — oAy que me llevan, a 4, al SS. mo 
— oArboles visten hoy, a 4, al SS. m0 — De una a una, a 4, al SS. m0 — i/qy con sàtira amo- 
rosa, a 4. — Entre golf os de duls{uras, a 4, a S. Francisco Xavier. — oA la hòstia del amor, 
a 4, al SS. m0 — Si buscas agua y fuego ) a 4, al SS. mo — Nino mío, a duo, al N. t0 — Què re- 
galado suena, a duo, al SS. mo — Mariposa, si tu vida, a solo, al SS. mo — Alja^min, a solo, 
al SS. m0 — De donde nace amor, a solo, con un violon, al SS. mo — Del bien que en el alma, 
a 4, con viols., al SS. mo — No gimas, tortolilla, a 4, con viols., a los Dolores. — Venid, hijos 

de Sion, a solo, con viols., a los Dolores. — Ha del Occeano , a 9. — Al soberano solio , 

a solo, con viols., a la Virgen. 

Un Diego Verdugo, mestre de capella de la catedral de Santiago, morí en 1680; un altre fou mestre de 
la Reyal Capella en 1700 y catedràtich de Música de 1' Universitat de Salamanca. 

Tomàs Mesieses o Meciezes, era mestre de les Descalces Reyals de Madrid y catedràtich de Música de 
l'Universitat de Salamanca; fou jubilat a finals del segle xvn. 

Lluis Serra, mestre de Santa Maria del Mar de Barcelona en 1699 y més tart de Çaragoça, morí en 
aqueixa ciutat vers 1750. 

Latorre o de la Torre, dominich, fou organista del Pilar de Çaragoça en 1677 y mestre de la mateixa ca- 
pella en 1695. 

D'Asturiano hem publicat obres profanes en nostre Tealro Lirico Espanol anterior al siglo XIX. 

Un Jaume Casellas fou mestre de Granollers, de Sta. Maria del Mar de Barcelona en 1715 y més tart de 
Toledo, ont morí en 1764. VARIS. [ 7 85 

Tonos y Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Tomàs Cirera : Temed a la justícia, a 8. 

Francisco Soler : Oigan, atiendan Varias naciones para el Nino adorar, villancico, 

a 9, en lo que prenen part catalans, aragonesos, valencians, un monsiur de Gasconya, etc. — 
Argumentosa ovejuela, a 3, al SS. mo 

Luis Vicente Gargallo : El fuego y el aire, a 4, de Navidad. 

Paredes : Coraçones que ardeis, a 4, a la Navidad. 

Anònims : El medico y medicina, a 4, al SS. mo — Oigan, callen, a 8. 

Joseph Gas : Pues codicias, Teresa, letra a solo, a la entrada de la religiosa descalzaDona 
Teresa. 

Rubio y Sabater : Es la nave San Alberto, letra a solo. 

Anònim : Ay, sollo^osf, a 4, al SS. m0 

Casseda : Al retrato galan, 34 a! SS. mo 

Juan Hidalgo : Pues mira Dios amante, solo. 

Anònims : Vengan, acudan pronto, a 7. — Los Giles que con los Brases, villancico, a 11. 
— Aquel cordero divino, a 4. — Aquel Etna de Amor, a 3. 48 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Isidro Escorigüela : No tires mas, a 4, al SS. mo 

Anònims : Hoy Dios, el gran capitan, villancico a solo. — Si delante del Senor, a 4, con 
viols. — El arma formidable, villancico a 4. 

Francisco Soler, segons consta en la coberta del vilancet, era «maestro de Capilla de la Seo de Gerona 
el ano 1680». 

VARIS. [ 786 

Tonos. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Carlos Patino : En la mas prolixa noche, a 4 para Navidad. — Vaya de festivos cànti- 
cos, a 4 al SS. mo 

Anònim : Hala, marineros, hala, a 4, al SS. m0 ; 1682. 

Fra Forcadell : Silencio, que duerme mi amado, a 3, al N. t0 ; 1687. 

Vallés : Ay dolor l, a solo al SS. m0 ; 1698. 

Anònim : Hoy que el cielo se alegra, a 4, a S. Joseph; 1698. 

Sebastian Durón : Mísera barquilla, a duo, al SS. mo 

Fray Francisco Lossada : A mi enamoradilo, senores, a 4, al SS. m0 — A la mesa està 
sentado, a 4, al SS. mo 

Anònim : Cisne, no halagues, a solo. 

Paredes : Ha de la selva, a solo, al SS. m0 

Miguel Selma : Al pan que todo es dul^ura, a 4, al SS. m0 

Anònim : Cantaban d un amante, a duo, al SS. mo 

Juan Hidalgo : Pues previene regalo, a duo al SS. m0 

Jaime Subias : Al son que los clarines, a solo al SS. mo — Al son , tonada a solo, al N. t0 

Anònims : Ola, ola, pastorcillos, a 4, al SS. m0 — Ay què crueldad, a solo al SS. mo — 
Júbilos previenen, a la Resurreccion. — Vuele de los rayos, a solo, al SS. mo — Que se des- 
pena, a duo, al SS. m0 — Flores bordan, a solo, a la Virgen. — Cora^on, alerta, a 4, al SS. mo . 
— Al edicto que al cielo, a 4, al SS. mo . — Arroyuelo, a 4, a la Virgen. — Amante Jino, a solo, 
al SS. m0 . — Clamor y gràcia, a 4. 

Meciezes : Corasçon herido, a 4, al SS. m0 

Francisco Valls : Dime, Cupido, a solo, al N. t0 

Pedró de Ardanaz : Oigan al embo^ado, a 4, al SS. m0 

Francisco Soler : Así como tres infantes, a 4, al SS. m0 — Oid los suspiros, a 4, a S. F. c0 
Xavier. — Ay què dolor, a la muerte de S. F. co Xavier. 

Fray Benito Soler : Ay que tirita, a 4, de Navidad. 

Luis Vicente Gargallo : Ay que se quema, a 4, a S. Benito. — Detente, pasagero, a 5, 
al SS. mo — Què prision, a 4, al SS. mo — Cuanto màs la pierdo de vista, a 5, al SS. mo — A las 
fiestas que el cielo, a 4. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 49 

Gaspar Dotart : A la pasion el iormenlo , a 4, a la Pasion. — Serafí que los aires 

illust?*as, a quatre veus. 

Josep Gas : Que si al alba , a 4, a la Concepcion. — Justícia de Dios,a 4, al SS. m0 — 

Xacarilla de gusto , a 4, a la Concepcion. — A do vas, ovejuela, a 4, el SS. m0 — En el jar- 

din de la Iglesia, a 4, al SS. m0 

Juan Sanz : Poblacion del aire, a 4, al SS. mo — Ay què dul^ura, a 3, al SS. mo 

Felipe Olivellas : Quien serà, senores, a 4, al SS. m0 — Alerta, centinelas, a 3, al SS. m0 

Francisco Ruiz : Enigma compendio, a 4, ai SS. mo 

Fra Juan Cererols : Al amor que viene, a 4, al SS. m0 — Si suspiros te pido, a 4, al SS. mo 

Cristobal Galàn : Vivir para amar, a 3, al SS. mo — Màndame que te coma, a 4, al SS. mo 
— Mariposa, no corras alfuego, a solo, al SS. m0 

Juan del Vado : Ciega la fe, a 4, al SS. m0 — A una gar^a, a 4, al SS. mo 

Diego de Casseda : Pues ya en la a%ul esfera, tonada a solo, al SS. mo — Navegante, 
amaina, a 4, al SS. m0 — Digàmosle mucho y bueno, a 4, al SS. m0 

Manuel de Egües : Venid d la festa, a 4, al SS. mo 

Escorigüela : Marineros, temed, a solo, a la Assumpcion. — Quien por los montes, a 4, 
a S. Francisco Xavier. 

Milans : Lleve el compàs mi llanto, a solo. — Una alma muy carinosa, a 3, al SS. mo 

Anònim : Intonuit de coelo, a solo, al SS mo Fra Benet Soler, natural de Granollers, fou monge de Montserrat; morí en 1682. 

Juan Sanz, racioner organista de la catedral de Sevilla, fou mestre de la meteixa capella des de 1661. 

Manuel de Egües, primerament mestre de Lleyda y des de i685 de la catedral de Burgos. VARIS. [787 

Tonos, Villancicos y Responsorios; segles xvn y xvm. 

Un quadern de 318 X 22 ° m l™', partitures manuscrites. 

Conté : 

Ruiz : Suenen del cielo || clàusulas y suspiros, a 4 al SS. mo 

Galàn : La mariposa que busca amorosa, a 4 a la Virgen. 

Casseda : Ay! què dolor tan dulcel, a 4 al SS. mo S. t0 

Joseph Pujolar : Silencio, que duerme mi amado, a 4 voces del Nacto. de Xpo. — Sol que 
rayas tan benèfico, a 4 voces, al Nacimiento. 

Ortells : El uno siguiendo al otro || tres sacristanes vamos || a repicar a la torre, Intro- 
duccion y Coplas a 3, para Navidad. 

Cristobal Galan : Mariposa que vuelas || con alas de amor, a 8 voces al SS. mo S. t0 

Matheo Ruiz : Al son del tambor, al Nacimiento, a 8. 

Anònims : Querubes de la empirea ardiente esfera, villancico a 8, al SS. mo S. t0 — Ha de 
la Luna, villancico a la Assumpcion de N. a S. a 

n. -7 7-n. 5o CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Comes : Hodie nobis coelorum T^ex de Virgine nasci dignatus est, responsorium I, a 12. 
— magnum mysierium, responsorium IV, a 12. — Beata víscera, responsorium VII, a 10. 

Totes aqueixes composicions són força interessants. 

VARIS. [788 

Tonos y Estribillos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

P. Joan Cererols : Dan, dan, dan silencio, a 4, al SS. mo 

Cristobal Galàn : Vuela, feli^ ?na?'iposa, a 3, al SS. m0 
Casseda : Què llevas, ^agalejo, en duo al SS. mo 

Francisco Valls : T^ara celebrar el dia , a sola, a la Concepcion. 

Jaime Facco : ZMorir es vivir , a solo, con viols., al SS. mo 

Anònims : Ayl corra por nuestras venas, y En trance tan compasivo, estribillos a duo, 
con viols., a los Dolores. 

VARIS. [789 

Tonos; segles xvn y xvm. 

Tres quaderns manuscrits. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Fra Joan Cererols : Son tus bcllos ojos soles, tono a 4, para la fiesta del Patrocinio. — 
Díganme que cielos Hora, tono a 4, para Nauidad. 

Fra Francisco Lossada : aApenas nace este ninyo, a 4, para Nauidad. — Ya cesaroyx los 
enojos, a 4, para Navidad. 

Juan del Vado : Ciega la fe los sentidos, a 4, al SS. mo S. t0 

Roldàn : A tomar el nombre, a 4, de N. a S. a 

Fr. Diego Roca : Tfadiuoso està Jesuchristo, a 4, al SS. m0 — Vengan los pretendientes , 
a 4, al SS. m0 — Què sentimiento humano, a 4, al S. t0 Christo. — Vaya de siguidillas, a 4, y 
seguidillas al SS. mo S. t0 — Ofendido el T>ios de amor, a 4, al SS. m0 S. t0 

Miguel Selma : A la lu^ mas pura, a 5, al SS. m0 — Ayquesí, a 5, al SS. m0 ; 1682. — oAy 
grave sentimiento, a 3, al S. t0 Christo. 

Lillo : Al rigor de un homicidio, a 4, al SS. m0 — oAmoroso duenyo mío , a4, al SS. m0 

Matias Ruiz : : Ruiseiior que en blandas melodías, a 4, al SS. m0 — En el mar de fortu- 
nas, a 4, al SS. m0 — Aues, fuentes, prados , a 4, al SS. mo 

Galàn : Fènix que en llamas de amor, a 4, al N. t0 — Que dulcemente, a 4, el SS 

Fr. Francisco Duruelo : Redemptor de mi vida, a 3, a la Passion de Xp. mo 
to DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 5i 

Diego de Casseda : Aves que en la a\ul esjera, tonada, solo, al SS. m0 — Apostad, Seno- 
res, apostad, a 4, al SS. m0 — Ay, amor, a duo, al SS. mo 

Tello : Pastores de las selvas, a 4, al SS. ra0 S. t0 

Juan de Torres : Tanto como comen do^e, a 4, al SS. mo S. t0 

Sebastian Durón : Y pues de tu error los suspiros, a 3, al SS. mc) 

Juan Hidalgo : Ay amor, ciego ayer, a duo al SS. mo S. t0 — Preuenid a mi amado, a 4, 
al SS. m0 S. to — Oygan en ecos y esdrújulos, a 4, al SS. mo S. t0 — Al dichoso nascer de mi Nino, 
a 4, para Nauidad. — Coraçon, amor, coraçon, a 3, al SS. mo S. t0 

Joseph Gas : Porque lijero se empina, a 4, S. Fr. co Xavier. — Fuego, juego, marinero, 
a 4, al SS. mo — Ola, ^agalejos, a 4, al N. t0 

Juan Barter : Gilguerillos, cantad, a 3, al SS. m0 

Francisco Valls : ÏMiren del amor, a duo, a la Virgen. — De amor el sagrado templo, 
solo, al SS. mo S. t0 — Pajarillo que triste y sonoro , a duo, al SS. mo 

Gabriel de Sostre : Ciego estàs lu^es me tienen, a 4. 

Pablo Bruna : Venid, almas, venid, a 4, al SS. mo S. to 

Juan Bassea : Oygan los mas sabios, a 4, para Santa Teresa. 

Pedró de Ardanaz : Ven, aurora, ven, tono divino, para tiple y arpa, de Resurreccion. 

Gaspar Gottart : La passion, el tormento, a 4, a la Passion. 

Juan Baraza : Ya no hay Pan en la mesa, a 4, al SS. mo S. t0 

Onofre Puig : A 4, para dar las buenas Pascuas; 1723. 

Francisco Lozano : Rompa la nieve fria, solo. 

Carcoler : A solo, con viols., a S. Bonifacio; 1 73 1 . 

Joseph Bernat : Tfesata su fúria, a 4, con viols, al SS. m0 

Anònims : Que no puedo, a. 4, al SS. m0 — Yo he de hablar, a 4, al SS. m0 — Citaràs que 

en varias plumas, a 4. — A laxdcara nuem, a 4, al S. mo — Esta sí es ventura , a 4, al S. m0 

— Con amoroso penar, a 4 al SS. m0 S. t0 — Ciego en la fe me afirme, a 4. — Por què Hora 
en las pajas, a 4 para Navidad. — Ya no sé què me cante, a 4, al SS. mo — @Ay Dios què dul- 
ce amor, a solo, al SS. m0 — T>el amor y la fe, a solo al SS. m0 — Què manjar es éste, a 4, 

al SS. mo — Aquel 1)ios, a 4 al SS. mo — Dulce Jesús, que lees , a 3, para Christo en la 

Cruz. — La beldad que con sus luces, a, solo. 

Joan Roldàn, sabi compositor del segle xvn, era mestre de la capella de l'Encarnació de Madrid en 1687. 
Joan de Torres fou nomenat mestre de capella de la Seu de Çaragoça en 1653. 
Pau Bruna, «el ciego de Daroca», fou organista molt apreciat de Felip IV. 

VARIS. [ 790 

Tonos. 

Set fulles de 320 X 22 ° m /mi partitura manuscrita. 

Contenen : 

Antonio Teodoro Ortells : De Joseph los devotos, a 3, a San Joseph. 

Ruiz : Al \agal que desvelan amores, a 4, al Nacimiento. 

Gas : Conciertos; exemples. 52 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

TORRES (Joseph). [ 791 

Tono a 4, al SS mo S t0 : Aplaudan fine^as. 

Fulles manuscrites. 

Parts soltes vocals y d'acompanyament. 

TORICES. [ 792 

Tonos. 

Una fulla de 430 X 3°9 m /m; partitura manuscrita. 

Conté : Tronaba en trémulo ruydo, a 4. — Piedad, cielos, piedad, estribillo. — A la som- 
bra de un blanco velo, a 4. — Ay amor l ^qué extremo es ese?, coplas. 

Les parts vocals estan escrites una desprès de l'altra, com en los llibres d'atril. 

ESCORIGÜELA (Isidro). [793 

Tono a la Concepcion a 4 : Que si tiene candor la a^ucena. 

Fulles manuscrites. 

TELLO (Miguel). [794 

Tono a 4 al SS m0 : Al baratillo. 

Fulles manuscrites. 

Les quatre parts vocals y acompanyament corresponents. 

SERRADA (Isidro). [795 

Tono a 6, al Nacimiento de Jesucristo, del Maestro Isidro Serrada : Ola, digo, 
cuydado, ^agales. — Villancico à 8, al SS mo S t0 . 

Tres fulles de 3i5 X 43° m l^'> partitures manuscrites. 
Falta la lletra. 

IGNOTUS. • [796 

Tono a solo. Largo : Oh l cómo pretende un cora^on; Coplas : Qué bien pro- 
cura] Recitativo : Mas \qué discurro!; Ària : Enhorabuena logre. 

Una fulla de 305 X 2 °5 m /m; partitura manuscrita. 

Es d'estil del segle xvm; l'acompanya una copia de la lletra. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 53 

IGNOTUS. [797 

Tono : Y celebrando el dia || en que nace Maria || Siendo tan gran Patrona \ 
Mil veces se repita : \ Viva, viva Maria || que d Carlos patrocina \ Viva, viva Car- 
los I Viva, viva, Maria || Vivan, vivan, vivan. 

Una fulla de 310 X 4 20 "VmJ partitura manuscrita. 

La composició, qu'es a 12 veus en tres chors, va, sens dubte, dedicada a Carles III de 
Àustria. 

IGNOTUS. [798 

Tonos a solo; segle xvm. 

Una fulla de 310 X 2I 5 m /m; partitura manuscrita. 

Conté : Nina que abrigas las chispas, ab acompanyament de baix numerat. — Surcaba en 
bravos de Paris || las campanas espumosas || el bello asombro de gràcia || ruina de Troya, ab 
acompanyament de baix y, en la part de cant indicat, l'acompanyament de bandola ab les 
xifres acostumades. — Mares, montes, vientos, ab acompanyament per l'estil del anterior. 

Respecte a la bandola del segon Tono, se dóna una instrucció breu pera temprarla. 

IGNOTUS. [799 

Tono a 4 voces, a San Lorenzo : Dulces voces me inspira. 

Una fulla de 310 X 4°5 m /m5 partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [800 

Dos Tonos a 4. 

Una fulla de 2i5 X 3 10 m /n>; partitura manuscrita. 

Hi hà'l text de dues lletres, però no corresponen a l'estructura de les frases de les com- 
posicions. 

IGNOTUS. [801 

Tono a solo, con acompanamiento de violon y baxo : Yo soy mísera pere- 
grina, de mi bien abandonada. 

Una fulla de 320 X 4 20 m /m; partitura manuscrita. 54 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

IGNOTUS. [802 

Tono a 4 con instrumentos : Para bienes festivos || anuncia mi vo\. 

Una fulla de 210 X 3 20 "V*; partitura manuscrita. 

VARIS. [ 803 

Solos y Duos. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament, dels següents solos : 

M. Veana : Encarceladito està, al SS. mo S. t0 — Valgate Dios por amor, al SS. m0 S. t0 

Juan Serqueira : La vos{, la pena, al SS. m0 S. t0 

Hidalgo : Yaamor tiene vista, solo al SS. m0 S. t0 — La suavísima armonia, al Santíssimo. 

Juan de Navas : Ay amor, que apacible, al SS. m0 S. t0 — iMísiicos accidentes, al SS. mo S. t0 

Sebastian Durón : 'Pues soy ^agaleja que canto, al SS. mo S. t0 

Asturiano : Simple pastorcilla, al SS. m0 S. t0 — La noche buena, ^agales, al Nacimiento 
de Xp. t0 

Pablo Rosés : Dos bellos clarines, solo, con instrumentos (chirimias), à la V. Maria. — 
e/1 nit es nat un Infant, tonada a solo, al Nayxament; de caràcter molt popular y interessant. 

Joseph Gas : çAliente el dolor, al SS. m0 S. t0 — Sol que rayas tan benéjico, al N. t0 — Ve- 
nid, mortales, A la bien venida del 111. m0 y Reu. ra0 S. r / Don Miguel Juan de Taverner y Rubi, / 
mi Senor; digníssimo Obispo de Gerona / Electo Arçobispo de Tarragona, por la Magestad 
de nuestro Rey y S. r Felipe / quinto Monarca de las Espanas, / puesto en Música por el mas 
humilde Cape-/llan de su 111. ma , el Licen. do Joseph Gas, Maestro de Capilla de la S. ta Iglesia 
Catedral de Gerona. — Del globo celeste, con instrumentos, viols. y abue., A S. F. co Xavier. 
— Ja^mines y a\ucenas, a S. Narciso. — Hoy muestra con gràcia, al SS. m0 S. t0 — Oh què 
mandas de amor!, à la Pasion de Jesús. 

Francisco Valls : Dime, Cupido, al Nacimiento. — Cual puedeser, con violin, al SS. m0 S. t0 

Felipe Olivellas : Nadie diga palabra, a la Concepcion de Maria. 

Carcoler : A buscar sacras reliquias, con viols., a S. Bonifacio; 1735. 

Gaudi : Coraçon compasivo, à los Dolores de Maria. 

Francisco García de Córdoba : Arda y llore el cora^on, al SS. m0 S. t0 

Milans : Ay! que cayò, con violines. 

Picanyol : De las esferas celestes, SS. m0 S. t0 

Carlos Subias : Encarceladito està, al N. t0 

Borràs : A S. Bonifacio; incomplert. 

Anònims : La Noche buena, al Nacimiento de Jesu-Christo. — Alerta, ^agales, al Naci- 
miento de Jesu-Christo. — Morenas gitanas, al Nacimiento de Jesu-Christo. — Escuchad, 
moradores, con viols., para Navidad. — Si imiiando el Serafin, al N. t0 — Le, le, le, con ins- 
trumentos (violines), al N. t0 — Cuando pena Maria, a los Dolores de la Virgen. — El divino 
poder, ària a solo, con viols. — El vinculo estrecho, con viols. — A las almas, las ansias de DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 55 

un Dios, al SS. m0 S. t0 — Pues Dios à mesa puesta, al SS. mo S. t0 — Retumbando el panderillo, 
con viols.,al N. t0 — Flores del Abril, ^a S. Francisco de Asis? — Mis suspiros, al SS. m0 S. t0 — 
Tan grande es Maria, à la Concepcion. — Cuanto mas te retiras, al SS. mo S. t0 — Ha de todo 
el concurso, a la Concepcion. 

Y dels següents duos : 

Juan Cabanillas : El galan que ronda las calles, al SS. mo S. t0 

Joseph Pujol : Oh amante cora^on , al S. d0 Corazon. 

Diego Casseda : Surca, navecilla, al SS. m0 — Aqui del sentimiento, al SS. ra0 

Anònim : Celestes Paraninfos, con viols., al SS. mo 

Milans : Sicut erat in principio. 

Diego Xarava : Làgrimas del Alma, al SS. m0 

Juan Barter : Y dejàdmelas ver, a la Virgen. 

Anònim : Como puede ser, con viols., al SS. m0 

Ginovart : Que diga quien es, al SS. mo 

Juan de Navas : Flores, à escuchar los dos ruiseiiores, al SS. mo 

Anònims : Al festin de Francisco, a S. Francisco de Asis. — A quien buscas, corazon, 
al SS. mo 

Escalada : Canten dos gilguerillos, de Navidad. 

Roser : Pues sois Madre gloriosa , con viols. y clarinete. 

Anònims : Gustoso rato os ofrece. — Cese el llanto, con viols, obués y trompas. — Ay què 
dolor, al SS. rao — Reddemihi Icetitiam. — Que diga para quées amor, SS. mo S. t0 — Ah! %agal, 
al N. t0 

Juan Hidalgo : Pues el vino al agua, al SS. mo 

Joseph Ruiz Samaniego : Baté, baté las alas, al SS. m0 

Anònim : Mariposa que en torno, con instrumentos, violin y violon. 

Es una interessantíssima colecció de Solos divinos o religiosos (aixís anomenats pera distingirlos dels 
Solos humanos o profans) dels més eminents mestres dels segles xvn y xvm, com són Veana, Serqueira, Hi- 
dalgo, Navas, Asturiano, de tots els quals ne tenim obres publicades en nostre Teatro Lírico Espaíïol ante- 
rior al siglo XIX. 

Joan Francesch Gómez de Navas era arpista de la Reyal Capella de Madrid, «recibido en 17 de Mayo 
de 1669»; escrigué a Madrid, lo 6 d'Agost de 1700, l'aprovació al Compendio numeroso de cif ras... para H arpa 
de una orden, de Diego Fernande\ de Huete, Harpista de Toledo, publicat a la vila y cort en 1702. 

Los germans Diego y Antón Xarava y Bruna eren nebots de Pau Bruna, «el ciego de Daroca». 

VARIS. [ 804 

Arias, Xàcaras, Villancicos; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Francisco Enrique : A la gala del Nino, villancico a 4, de Navidad; 1673. 

Fray Diego Roca : La, la, la Allà va la xacarandina, xàcara al SS. mo 56 GATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Joseph Castelló : Como purpurea rosa, aria a solo (con viols.), a la Virgen del Rosa- 
rio; 1719. 

Anònim : Tortolilla desolada, aria a solo, con viols., a la Soledad de la Virgen; 1740. 

Ignasi Llor : A la selva, al prado.... , aria a solo, con viols., a la Virgen del Rosario. 

Josepe Escolaré : En ti espero, dueno amado, aria al SS. mo 

Anònims : Con claro fulgor, estribillo y aria, a 4, con viols. — Què mas espero, oh alma, 
aria con viols., al SS. m0 — En mi sacra Esposa, aria con viols., al SS. m0 — Si una Paloma, 
aria con viols., al SS. mo — Es el blason, aria con viols., al SS. m0 — Vaya, vaya de llanto, 
estribillo a duo. — Vaya de xàcara, xàcara a 8, al SS. m0 — AJligido el naufragante, aria 
al SS. m0 — Sidemi, oh estrago, aria al SS. m0 — Xàcara con variedad de tonos, al N. t0 (Acom- 
panya la lletra de la xàcara ab 21 variants, algunes de genre popular.) 

CASINI (Giovan Maria). [8o5 

Canzonette /Spirituali /divise in tre parti,/la Prima serve per ogni tempo, 
la Seconda / per le feste Immobili di precetto, e delia / S.S. Vergine, la Terza per 
le Do-/ meniche di Quaresima, e per le / Feste Mobili, /con un'Aggiunta per 
alcuni giorni proprj a'giovani dell'Oratorio di S. Filippo Neri, / composte dal 
Padre/ Bernardo Adimari /Sacerdote delia Congregazione/del suddetto Orato- 
rio, / Poste in Musica dal Sig. Gio. Maria / Casini Organista del Duomo / In Firenze, 
MDCCIII / nella stamperia di Sua Altezza Reale / per Pietro Antonio Brigonci. 

Un vol. de 149 X 81 m / m ; 2-718 ps. 

Conté : Portada. — Aprovacions. — Avvertimenti al cortese lettore : «II Signor Maria 
Casini non solo ha dato l'arie a queste Canzonette, como qui vedete; ma di piú le ha posto 
ancora in Musica concertata a quattro voci, essendo solito in piú luoghi cantarsi una stanza da 
i Musici, e l'altra dal Popolo; che però, chi volesse la detta Musica concertata, la chiegga all'Au- 

tore delle Canzonette che è pronto a daria gratis a tutti quelli, che manderanno a cavarne 

una copia.» 

Les canzonette compleixen bé'l fi que's proposà Casini, encara que no tenen gran caràcter popular. 

L'autor, nascut a Florència en 1675, fou un músich de renom, qui, després de publicar varies compo- 
sicions polifòniques vocals y dues edicions d'obres pera orgue, se dedicà a tra valls de teoria pera realisarles 
idees de Vicentino, Colonna, Doni y altres y restablir los antichs genres de música diatònica, cromàtica y 
enarmònica, aplicantlos a instruments de teclat especials. Ja 's pot pensar que les investigacions de Casini no 
donaren cap resultat. 

TERRADELLAS. [ 806 

A la Verge de les Dolors. 

Fulles manuscrites. 

Contenen : Aria a solo con due violini e basso. Consta de dos temps : Recitado : Què 
trdgico espectdculo, y Aria, Allegro : Hijo, escucha. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 57 

Lo recitat y l'aria, convertits en una espècie de villancet, són una adaptació per « Ignasi Llor, musich 
d'Olot», sobre la música d'una composició del famós mestre català Domingo Terradellas, nascut a Bar- 
celona en 1713 y mort a Roma en 1 75 1 . 

SCOLARE (Giuseppe). [ 807 

Ària a solo con Violini e Basso del Signore Giuseppe Scolare : Grandi, è 
per, son le mie pene. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament. 

La copia data del any 1758. 

VARIS. [ 808 

Àries. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anònims : El Piloto cuidadoso\ Esa es ardiente pira\ Si el poder ; tres àries, con violi— 
nes, al SS. mo S. t0 

Carlos Baguer : Dues àries para la Nauidad, con toda orquesta. 
Vinyals : Ya se acerca, a solo, con viols. y trompas. 

MENENDES (Joseph). [809 

Ària a 4 y orquesta : Salvator mundi, salva nos. 

Un quadern de 220 X 3 10 m l™> partitura manuscrita. 

BAGUER (Carlos). [810 

Cavattini , Recitativo y Polaca, / al SS mo S t0 , para / Bajo /con viols. , obs. , violeta , 
trompa y bajo del Sr. Carlos Baguer / Anyo 1808 : Dios supremo! Dios inmenso! 

Un quadern de 21 5 X 3 00 m /m; partitura manuscrita. 

QUERALT (Francisco). [ 8 1 1 

Ària a Solo /con Violines y Flautas/ Del Signore Francisco Queralt : Donze- 
lla triunfante \\ respira animosa. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes de la veu y dels instruments. 
Música plena d'apoyadures y vocalisacions de mal gust. 
ii. -8 8. -ii 58 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

ARQUIMBAU. [812 

Rondo : La Tigre Ircana. Maeslro Arquimbau, Pbre. 

Fulles manuscrites. 

Conté les parts soltes : 1 de vocal, Tiple Primo, y 7 d'instrumentals : 2 violins, 2 flautes, 
2 trompes y basso. La part vocal té 4 ps., cantant y repetint moltes vegades la lletra, que 
diu : La tigre ircana || se mnestra humana [| quando en peligro || a su hijo vio. || Corre agi- 
tada || se venga airada || y lo defiende || del casador. 

La música està al nivell de la lletra. 

VARIS. [813 

A la Verge dels Dolors. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Joseph Martí : Fiesta a los Dolores y Soledad de Maria, a 4, con viols. 

Anònim : A los Dolores de Maria. 

GAS (Joseph). [814 

Coplas a 4 y ac. : Ave, fènix de la Gracia. 

Una fulla de 210 X 3 10 m l<*'> partitura manuscrita. 

VARIS. [8i5 

Coplas y Lamentos. 

Tres quaderns manuscrits. 

Contenen : 

Balius : Coplas, a duo, a la Virgen de los Dolores; ab acompanyament d'orquestra. 

Carles Baguer : Lamento a la Virgen de los Dolores; a duo y orquestra. 

Rosés : Lamentos, a 2 chors y orquestra; a les ànimes del Purgatori. 

IGNOTUS. [816 

Ària a solo : Si es la victorià \\ que logra Espaiia || glòria inmortal \\ velo^ la 
fama || sus altos timbres || celebrarà. 

Una fulla de 315 X 2 °5 m /m; partitura manuscrita. 

Acompanyament d'una part en clau de do y baix sense indicació d'instruments. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 5g 

IGNOTUS. [817 

Recitado, Aria y Allegro a solo y orquesta : Venid, Marianos siervos. 

Un quadern de 210 X 3°° m lm> partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [818 

Aria castellana de Bajo con ac. de orquesta. 

Quatre fulles de 310 X 4 20 "/mí partitura manuscrita. 

Lletra : Maestoso : No merece algun sufragio || aquel hijo que orgulloso || de su buen 
Padre amoroso || los preceptos vulnero || Allegro assai : No merece algun indulto |] esta vilmujer 
osada [| que de nuestra Ley sagrada |] los limites propasó. 

IGNOTUS. [819 

Aria para voz de bajo y orquesta : Venid, míseros dolientes \\ al Santo Templo 
del Pino, venid. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m /m", partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [820 

Aria a solo de baxo y orquesta : Vamos contra un pueblo insano \\ que orgu- 
lloso y vano || pues de nuestros gejes || no escucha la vo\. 

Quatre fulles de 310 X 4 2 ^ m /m; partitures manuscrites. 

IGNOTUS. [821 

Aria para voz de Alto con ac. de orquesta : Si el alma, ser y vida || lo recibí de 
vos || ique doy si os di mi Dios || el alma, vida y ser! 

Tres fulles de 315 X 4 20 "/«S partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [822 

Càntico al Nacimiento de N. S. Jesucristo : Qué bella aurora. 

Dues fulles de 318 X 43$ m lm', partitura manuscrita. 

Es a quatre veus y orquestra, violins, trompes y acompanyament. 60 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

IGNOTUS. [823 

Mostraos, serenos astros; càntich. 

Dues fulles de 303 X 4 20 m /m5 partitura manuscrita. 

Es a quatre veus y orquestra, flautes, violins, trompes y acompanyament. Goigs 

VARIS. [ 824 

Colecció de Goigs; segles xvn y xvni. 

Fulles manuscrites. 

Conté les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anton de Torrent : Narcís, sant de Deu amat, a 8, a S.* Narcis. 

Tomàs Milans : Sois de todo el orbe entero, a 4, a S. F. c0 de Paula. 

Gònima : Dulce miel de los Doctores, a 4, a S. Bernardo. 

Anònims : Germà Just, Pauli, a 8, als gloriosos Màrtirs. — Si de Jesús T^edentor, a duo, 
a S. F. co de Asis. — De set espases ferida, a 4, a los Dolores de Maria. — Puig regnau sobre 
los Sants, a 6, a la Assumpta. — Vostres goigs ab gran plaher, a 8, del Roser. — Si de Jesús 

Redentor, a 3, con viols., a S. 1 F. co de Assis. — Narciso de TDios amado , a 4, a S. Narcis. 

— Dulce miel de los Doctores, a solo, a S. Bernardo. — Para dar lu^ inmortal , a 4, a la 

Purísima. — De set espases /eixida , a 4, a los Dolores de Maria. 

Antón de Torrent, segons nota manuscrita a la coberta dels goigs, era «segon mestre de la Sta iglesiay 
real convent de St Daniel». «Dat en dicha Catedral (^Gerona?) als 14 de mars de lo any 1687». 

TORRE (Gerónimo de la). [ 825 

Gozos de las / Virtvdes y Milagros / del Seraphico y gran Patriarcha / S. Brvno 
Fvndadorde la Sagrada / Orden de la Cartvxa / Fran. Gazàn Esculpí Barà. 1702. 

Una fulla de 5-j X 4° cm - '> gravada. 

Dintre una orla : títol inscrit als extrems d'un dosser sostingut per àngels; devant del dos- 
ser, imatge del sant; dessota, la lletra dels goigs y l' Oremus y la música en notació de fins del 
segle xvn, a tono nuevo y proprio a los sobre dichos go^os compuestos por el Maestro Gerónimo 
de la Torre; l'«Estribillo a4» pera «Tiple i.°, 2. , Alto, Tenor y Acompanamiento»; Coplas 
a solo y a 4 pera les mateixes veus : Los Ill. mos y Re. mos S. res Obispos de Barcelona y de Gi- 
rona concedieron 40 dias de indulgència a todos los que canten y oigan los sobres dichos go^os. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 61 

VARIS. [ 826 

Colecció de Goigs; segles xvm y xix. 

Quaderns de partitures manuscrites, 

Contenen : 

Anònims : Lutgardis de Dios querida, a 5 y orquestra, a S. ta Lutgarda; 1794. — Pues que 
vuestra proteccion, a 4 y orquestra, a S. n Severo; 1795. 

Antonio Vidal : Para dar lu\ inmortal, a la Concepcion, a 4 y 5 voces y organo; 1823. 

Anònims : Pues eresjiel medianero, a S. Vicente, a 4 con viols. — Pues podeis tanto en 
el cielo, a S. Felipe, a 4 y orquesta. — Antes de subir al cielo , al Pilar, a 4 y orquesta. 

VARIS. [827 

Colecció de Goigs; segle xix. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anònims : Puig de vostres sants favors, a 3 y orgue, a S.* Antoni de Padua; 1818. — Puig 
que tanta gran virtut, a 3 y orgue, a S. 1 Ramon Nonat; 1828. 

José Càllís : Pues sois santó sin igual, a 3 y orgue, a S. 1 Joseph; i85o. 

IGNOTUS. [828 

Goigs de la Gloriosa Sta Maria Magdalena, a 4 veus : Ab veu clara y molt 
plena \\ Magdalena... 

Una fulla de 58o X 4 2 ^ m /m; partitura manuscrita. 
La composició, a 4 veus : Cantus, Altus, Tenor y Bassus. 
La partitura, d'estil de principis del segle xvn, es molt curiosa. 

VARIS. [ 829 

Colecció de Goigs. 

Fulles manuscrites. 

Contenen : 

Menendez : A N. a S. a , a duo, ab acompanyament d'orquestra; 1814. 

Verdaguer : a S. José, a duo y coro, ab acompanyament d'orquestra; 1819. 

Menendez : Al S. t0 C. t0 de S. Lorenzo, a duo y coro ab acompanyament d'orquestra. 6 2 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Anònim : A S.* Martirià, ab viols., fagot obligat y trompes. 
Pons : A N. a S. a de la Merced, a 2 coros y orquesta. 
Menendez : A S. José, a 4 ab acompanyament d'orquestra. 

VARIS. [ 830 

Dos Goigs y un Responsori. 

Fulles manuscrites. 

Contenent les parts soltes vocals y d'acompanyament : 
Antonio Vidal : Gozos a 3, con viols, a S. F. co de Asis; 1823. 

Anònims : Sois de santidad dechado, goigs de S. 1 Antoni a 4. — Si quceris miracula, res- 
ponsori de S. T Antoni, a 4. Chors 

VARIS. [831 

Chors, Tons, Villancets, etc; segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anònims : Oid el rumor, coro a 1 1. — En la muerte, Esteban, coro a 8, a S. Esteban. 

Correa : Montes, que amanece el alba, tono a 4, a la Virgen. 

Anònims : Zagales, què dulces ecos, tono a 8, al N. t0 — Si de Jesús Redentor, tono a 4. — 
Para ver mejor el sol, tono a 4, al SS. m0 S. t0 — Eleve hacia nos, tono a 5. — De la cumbre de 
los cielos, tono, romance, a 4. — Oyeme, Turibio , villancico a 5, para Navidad; 1 73 1 . 

Joachin Martínez : Oiganla, digo, villancico de Navidad. 

Anònims : e/í la lu% del mismo sol , ariay coplasa4, con viols. — Duo, con viols., al SS. mo S. 10 ; 
falten les parts vocals. 

GÒNIMA (Manuel). [832 

Alleluya, coro a 8 con violines, para la Fiesta del P. S. Fran co de Assis : Al•le- 
luia, Patriarcha pauperum. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 63 

IGNOTUS. [833 

Coro a 4, solo y orquesta : Potentados de Caldea || adorad todos posti*ados || a 
Nabucodonosor. 

Un quadern de 220 X 3^ m /m; partitura manuscrita. IGNOTUS. [834 

Coros a 4, «donne, uomini», y orquesta : Acoge nuestros votos || 6 José so- 
berano. 

Un quadern de 320 X 22 5 ra /m'. partitura manuscrita. IGNOTUS. [835 

Coro, Recitado, Duo y Ària; segle xvm. 

Set fulles de 210 X 3 10 %»; partitura manuscrita. 

Pel text, en castellà, semblen d'una comèdia musical «zarzuela». Composicions varies 

VARIS. [836 

Kalendas de Navidad. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 
Fr. Sebastiàn Urrutia : Pues go^an los orbes, a 7; 1697. 
Dotart : Octavo Kalendas Januarij, a solo y a 4. 

RIPOLLÈS. [837 

Kalenda a 4, para la Vigília de Nauidad : Octauo kalendas Januari, 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament. 64 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

VARIS. [838 

Composicions religioses varies. 

, Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Anònims : [Memento mei y Tare nostre, responsori a 3, a les ànimes. — Libera me, ab- 
solta a 3, ab viols. — Dulcísima Virgen, coplas de Mes de Mayo, a duo. 

Bernardo Serrat y Antonio Vidal : Càntico de Navidad, à 3 y órgano, paràfrasis del 
Glòria in excelsis, por Bernardo Serrat, y su Tono por Antonio Vidal. Es para el ano 1817. 

Anònims : De una vos{ dolorosa, cantata a solo con flautas. — Yo me vuelvo , cantata a 

solo, a N. a S. a , con viols. y trompas. 

DOMÈNECH (Jaume). [ 839 

Entrada de Jerusalen per la Passió, a solo, a 4 y orq. : Viva el Rey sagrado. 

Fulles manuscrites. 

Segons nota manuscrita, la composició es «de l'any 181 5 enmendada en 1843». 

IGNOTI. ,[840 

Varies composicions religioses; segle xix. 

Fulles mauuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 

Lamentos de las almas, a 5 voces; ano 181 5. — Para tener parle en tus dolores, càntico 
con viols. 

ESCUBOS RICART (Agustin). [ 841 

Suplica a Dios / Motete religioso / para 3 voces y piano / ó armonium / com- 
puesto y dedicado al Rdo Dn Isidro Lleys y Pagès/ organista de Figueras, / por 
el aíicionado Agustin Escubos Ricart /Olot 1873. 

Quatre fulles de 21 5 X'3 1 ^ m /m; partitura manuscrita. 

VARIS. [ 842 

Lamentos à las almas del purgatorio. 

Fulles manuscrites. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 65 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament : 
Llunell : Lamefitos, a 4 y orquesta. 

Anònims : Oid, mortales piadosos, a 4 y orquesta. — mortals y viadors, a 4 y orquesta. 
mortals y viadors, a 5 y orquesta. CARTONI (Niccola). [843 

In onore di S. Luigi Gonzaga, del Sig r M. NicolaGartoni. / II M. Maria Bosco 
S. Gal, al Sig r Gom. de Ferrer Melchiore. 

Un quadern de 335 X 3°5 m /m; partitura manuscrita. 
Composició a 3 veus y orgue ab text italià. 
Música pèssima. 

FERREftAC (Ramon). [844 

Dolorosos / que / se cantan los Domingos / Miércoles y Viernes / de / Cuaresma / 
en la S a Capilla / de N. S. / del Pilar, / compuestos / por / D n Ramon Ferrenac / 
Ano 1800. 

Un quadern de 220 X 3*5 m /mj partitura manuscrita. 

Sèrie de motets sobre textes litúrgichs a 4 veus, a 3 o a duo, ab acompanyament de baix 
numerat. 

ANGLADA Y MARANGES (Joseph). [ 845 

Sabed todos; duetto con orquesta de instrumentos. 1821. 

Un quadern de 21 5 X S 1 ^ m !™> partitura manuscrita. 

SOWINSKI (Alberto). [846 

Fragmento de un Himno/à la Santíssima Virgen /compuesto por San Adal- 
berto / en el siglo décimo, / los acompanamientos arreglados por Alberto So- 
winski, /en 1860. 

Dues fulles de 213 X 3°7 m /»í partitura manuscrita. 

La composició es a tres veus, dos tiples y contralt, ab acompanyament d'orgue. 
11. -9 9 - 11. 66 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

ANEL (Francisco). [ 847 

Varios Lamentos y Coplas de las Animas del Purgatorio, a 4 y a solo con 
acompanamiento de armonio, compuestos los afíos 1866 y 1870. 

Un quadern de 220^< 3i5 m / m ; partitura manuscrita. 

BERTRAN. [848 

La Resurrecció. /Serrafoll a 4 ab orquesta. 

Fulles manuscrites. 

Contenen parts soltes : 4 de vocals, tiple, alto, tenor, baix, y 5 d'instrumentals, violin i.°, 

y 2.\Jlauto, corni y basso. La lletra diu : Al•leluia, alleluia, canten ha Chrisío resuscitat 

escopetas y trons fan pim, pam; braman bee, bee 

IGNOTUS. [849 

Quartetto con viols. obligados, tromps. y basso : ^Por qué tanta dul%ura? 

Sis fulles de 305 X 4 20 m /m; partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [85o 

Quintetto : Dolientes vuestros males. 

Un quadern de 220 X 3 10 m /m'> partitura manuscrita. 

La composició es «a 5 voces, tiple, contralto, tenor, bajo i.° y bajo 2. y orquesta». 

IGNOTUS. [85 1 

Sigidillas a duo con violines, flautas y trompas : La fuente que en sí mismo \ 
Dios se tenia. 

Dues fulles de 2i5 X 3 IQ m /m; partitura manuscrita. 

VARIS. [852 

Cànticos y Cantatas. 

Quaderns manuscrits. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 67 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament dels càntichs : 

Anònims : Narciso muyjlorido, a 8, a S. Narciso. — Quien llega, quien viene, au. — Oid 
el pregon, au. — Venid, moradores, a 9. — Vengan aprisa, a 12. 

Y de les cantates : 

Bernardo Trias : 'Perdon pido, Senor, a solo, con viols. y tromp. 

Rabassa : Ay! dolor mío! a solo, al SS. mo 

Tomàs Milans : Suspende, injelice, a solo, al SS. m0 «que se fan per una oposició de Te- 
nor Gerona en lo any 1731 » 

Esteban Prats : Rompa los aires, a solo, con violines y trompas, a la Asunción, pera 
l'any 1737. 

Salses : Sosiega, descansa, con viols., a S. Joseph, ano 1739. 

Joseph Castelló : A los aplausos, a solo, con viols., hecha el ano 1767. 

Picanol : A este divino monte, a solo, al SS. mo 

Anònims : Sopla, ^éfiro blando, a solo, a S. F. co Xavier. — Avecilla, a solo, con viols., 
al SS. mo — Cual ciervecilla herida, a duo, a S. Dalmacio. — Vivo cadàver, a solo, con viols., 
a S. Dalmacio. 

Manuel Gònima : Ha del cielo , a duo. — Hasta cuando, a solo, a la Virgen. 

Rafael Compta : Sobre este divino asienlo, a solo, al SS. mo 

Pla : Regocijese el alma, con viols. y clarin, al SS. mo — Es tan sumo el amor, con viols. 
y clarin obligado, al SS. m0 

Pellicer : Amado Dios mío, con viols., a S. Antonio. 

Juan Sabater : Finas almas, a solo, con flautas, a los Dolores. — Pues eres iris, cantata 
a solo, con flautas, a los Dolores. 

Anònim : De que sirve, a solo al SS. m0 

Joseph Torrablanca : Afuera cuidados, a solo, a la Virgen. 

Giuseppe Scarlati : 'Pulchra decora cantabile con violines, a la Virgen. 

Anònim : Apparuerunt Apostolis, a solo, con viols. 

Joseph Scarlati, fill d'Alexandre y germà de Domingo, nasqué a Nàpols en 1718 y morí a Viena en 1776. 

IGNOTUS. [853 

Cantata a Manresa, a 4 y orquesta, Allegretto : Resuene el eco || del dulce 
canto; Coplas a duo : Manresa ilustre \\ en fe muy juerte. || Pues de sus Santos | 
el palimento. 

Un quadern de 2i5 X 310 m /m; partitura manuscrita. 

IGNOTUS. [854 

Himno a Manresa, a 4 y orquesta : Sea pues hoy tanta glòria || y cuito tan 
singular || tributen a Manresa los Martires. 

Quatre fulles de 319 X 43° m /n>; partitura manuscrita. 68 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

IGNOTI. [855 

Varies composicions religioses y profanes. 

Un quadern en partitura manuscrita. 

Conté : 

Gozos a 5 y orquesta : Ya que es tanto vuestro honor. 

Recitativo del Oratorio del Libro de la Ley. 

Cancion : Espana de la guerra || tremola su pendon || contra el poder insano || del vil Na- 
poleon; tornada : Y viva el Rey Fernando || la 'Pàtria y la Religion; falta l'acompanyament. 

Cancion : Desde una roca altíssima || del nevat Tirineu || Cataluna ab gran animo \fa res- 
sonar sa veu. || Fills meus, a la victorià || correu ab tot ardor; falta l'acompanyament. 

Cancion : Partamos al campo || que es glòria el partir; falta l'acompanyament. 

Duo ab acompanyament de clave o piano : Parto, ti lascio. 

Cancion; també va contra «l'infernal Napoleon». 

Goig als Sants Màrtirs de la Bisbal, a 4 y viols. 

Recitativo, Seguidillas y Allegreto, a 3 : Què haces, pastor, en esa verde alfombra? 

Ària : 'Pria che spunti in ciel. 

A 4, a les Animes : mortals y viadors. Oratoris 

BACH(J.-S.). [856 

La / Passion, / traduction française / de / Mr Maurice Bourges, / Musique de / 
J.-S. Bach, / partition piano et chant / A Paris, chez M ce Schlesinger (Sense any). 

Un vol. de 265 X 173 m /m; 196 ps. de música gravada. 

Al principi, lo catàlech temàtich de les 41 peces que conté la composició. 

Joan Sebastià Bach nasqué a Eisenach lo 21 Mars i685; morí a Leipzig lo 30 Juliol 1750. 

HÀNDEL (G.-R). [ 857 

Le Messie / Grand Oratorio avec paroles françaises / Musique / de / G.-F. Hàn- 
del / réduit pour Piano et Chant / par / F. Gasse / ex-pensionnaire de l'Académie 
de Rome / i er Décembre 1840 / Paris, chez Marquerie frères. 

Un vol. de 280 X 1 7$ m /m; 2 56 ps. de música gravada. 

Jordi Frederich Hàndel nasqué a Saxe '1 23 Febrer i685; morí a Londres lo 13 Abril 1759. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 69 

PICANOL (José). [858 

Oratorio a n con Viol. s / y Oboe s al S mo S t0 / Intitulado / El Sacramento de 
Amor I Con glòria y pasmo del Orbe / M° Picanol. 

Quaderns de 240 X J 6o m / m y de 240 X 34$ m /m5 partitura manuscrita. 

Contenen les parts vocals y instrumentals : Tiple 2°, 1 ." Coro, Tiple 3. , 1° Coro; Alto, 
i." Coro; Tenor 2.% i." Coro; <Bajo, i.° Coro. — Tiple, 2. ° Coro; oAlto, 2° Coro; Tenor, 
2. Coro; Bajo, 2. Coro. — Violin /.**; Acomp. to Conti. ; oAcomp. to al Organo. 

Falten parts vocals del primer chor y instrumentals de l'orquestra d'acompanyament. 

GÓNIMA. [85g 

Dolor y A mor / Drama Sacro / Gónima. 

Setze quaderns de 260 X l ^°> partitura manuscrita. 

Contenen les parts vocals y instrumentals : 

Tiple, Alto, Tenor, Bajo, del primer Chor a 4; Tiple, Alto, Tenor, Bajo, del segon Chor 
a4; Violin 1.°, Violin 2.', Oboè 1 .", Oboè 2°, Trompa 1 .", Trompa 2."; Acompanamienio para 
el Violon; Acompanamienio continuo. 

PONS (Maestro). [860 

Oratorio. 

Dos quaderns manuscrits incomplerts. 

Per la lletra's veu qu'es un villancet de Nadal. 

ALSINA (Vicente). [ 861 

Drama alegórico d la traslacion de M a SS ma de Queralt à su Santuario. La 
letra compuesta por Don Raymundo de Ford, y la música por el maestro de 
cap. de la misma villa, Rdo. Vicente Alsina, el afio 1795, a 8 de Sbre. 

Un quadern pera la lletra, fulles soltes pera la música; manuscrits. 

Contenen les parts vocals y instrumentals, violins, flautes, fagot y acompanyament. 

GUGLIELMI (Pietro). [862 

La Morte di Oloferno / Tragèdia Sacra, Musica / del Sigr. D. Pietro Guglielmi. 

Vuyt quaderns de partitura manuscrita. 
Contenen les parts pera veus y orquestra. 

Pietro Guglielmi, celebrat compositor napolità, nasqué a Massa Carrara en 1727 y morí a Roma en 1804; 
ses òperes gosaren de molta íama a Barcelona. 7 o CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

HAYDN (Joseph). i [863 

Les / Sept Paroles de Jesus-Christ/ avec accompagnement de Piano ou Orgue / 
par/ Sigismond Neukomm, / paroles italiennes, / Musique / de / Joseph Haydn / 
Paris / E. Girod, éditeur (Sense any). 

Un vol. de 265 X J 8o m / m ; 94 ps. de música gravada. 

Aquesta composició fou escrita per encàrrech d' un canonge de Càdix en 1783, primerament pera quartet 
d'instruments de corda, y publicada en 1787. Més tart, son germà Miquel hi ajustà un text en alemany, 
donantli la forma d'Oratori. La present, produïda per la casa Breitkopf de Leipzig, es una de tantes reedi- 
cions de la primitiva. 

HAYDN. [864 

Las Siete Palabras. 

Fulles manuscrites. 

Partitura-Guion para regir; text en castellà. 

CAU (José). [865 

Drama ú Oratorio «Las dos Sillas Reales fabricadas por San Eloy» puesto 
en Música por el Rdo. José Cau, Maestro de Capilla de la Iglesia de S a Maria del 
Mar de Barcelona, en 1799. 

Un quadern manuscrit. 

Conté la partitura complerta acompanyada del text. 

HAYDN (J.). [ 866 

La / Création Du Monde / Oratorio / pour piano et chant / Paroles françaises / 
du /Comte de Segur, / Musique / de / J. Haydn / Paris, E. Girod, éditeur (Sense 
any). 

Un vol. de 265 X ^o m / m ; 149 ps. de música gravada. 

Conté : Personnages. — Table Thèmatique. — Text musical. 

Haydn escrigué aquest Oratori de 1795 a 1798, començantlo quan ja tenia 63 anys; se'n publicà la pri- 
mera edició a Viena en 1800. Lo text literari era del baró Van Swieten. 

HAYDN (J.). [ 867 

Les / Saisons / Oratorio / en quatre parties / pour piano et chant / Paroles fran- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 71 

çaises / de / Louis Grevel de Charlemagne / Musique / de / J. Haydn / Paris / 
E. Girod (Sense any). 

Un vol. de 263 X l 77 m /m; 220 ps. de música gravada. 

Conté : Table thématique de les 18 peces del Oratori. — Text musical. 

Terminada aquesta composició a fins de 1800, fou executada per primera vegada'l 24 d'Abril de 1801, 
y publicada a Viena la primera edició en 1803. Lo text alemany es del baró Van Swieten. 

IGNOTUS. [868 

Oratorio al B. Lorenzo de Brindis; ano 1840. 

Un quadern de 310 X 2I ° m /m', partitura manuscrita. 

Conté les parts de veus y orquestra; porta al final un «Rosari» en text català, a 5 veus y 
acompanyament de baix numerat. 

BAGUER (Carlos). [ 869 

La Adoracion del Nino Dios por los / Angeles y Pastores. Drama Sacro / para 
cantarse en la Iglesia de / S n Felipe Nen de Barna / Anyo de i8o5 / Puesto en 
Musica por D. Carlos Baguer. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m /m; partitura manuscrita. 
Conté les parts de veus y orquestra. 

BAGUER (Carlos). [ 870 

La Resurreccion de Lazaro / Drama Sacro para cantarse en la / Iglesia de 
S n Felipe Neri de Barcelona / anyo de 1806 / puesto en Mussica por D. Carlos 
Baguer. 

Un quadern manuscrit. 

Conté les parts de veus y orquestra. 

BAGUER (Carlos). [871 

El regreso à Barcelona su Pàtria / del Dr. Josef Oriol, con motivo de / cele- 
brarse las fiestas de su / beatificacion. Anyo 1807. / Puesto en Música por Don 
Carlos Baguer. 

Un quadern de 220 X 3 20 m U; partitura manuscrita. 
Conté les parts de veus y orquestra. 72 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

BAGUER (Carlos). [ 872 

La Partida del Hijo Prodigo / Drama Sacro para cantarse / en la Iglesia de 
S n Felipe / Neri de Barna / en 1807, / puesto en Música por D. Carlos Baguer/ 
Primera Parte. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m l™'> partitura manuscrita. 
Conté les parts de veus y orquestra. 

BAGUER (Carlos). [ 873 

El regreso del Hijo Prodigo / Drama Sacro para cantarse / en la Iglesia de 
S n Felipe / Neri de Barna / en 1807 / Puesto en Música por Don Carlos Baguer. 

Un quadern de 210 X 2 3° m l™> l ^ 2 P s - de partitura manuscrita. 
Conté les parts de veus y orquestra. 

GUIU (Antonio). [ 874 

Oratorio al Beato Nicolàs de Longobardo; 1807. 

Un quadern manuscrit. 

Conté : Partitura pera veus y orquestra del Oratori. — Gozos a Santa Clara, a 4, ab viols. : 
Pues quefuiste en saniidad; any 1788. — Goigs en alabansa de N. a S. ra de Montserrat, a 4, ab 
viols. : Sagrada oAurora del dia; any 1788. 

En les cobertes del quadern consta que «Es de Antonio Guiu, Pbro.» 

ALEIX (Raymundo). [875 

Drama Sacro / La Presentacion de N tra S ra / compuesto por el Pbro y Maestro/ 
D n Raymundo Aleix. 

Un quadern de 210 X 3 00 a l»> partitura manuscrita. 
Conté les parts de veus y orquestra. 

IGNOTUS. [876 

Oratorio Sacro / Ester y Asuero. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m /mí partitura manuscrita. 
Conté les parts de veus y orquestra. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 73 

IGNOTUS. [877 

Ester y Asuero. (Títol factici.) 

Un quadern de 2i5 X 3°5 m /m; partitura manuscrita. 

Es una copia del Oratori anterior, a la qual manquen la portada y'l final. Conté les parts 
de veus y orquestra. 

IGNOTUS. [878 

Oratorio : La Resurreccion de Là^aro. 

Un quadern de 300 X 2 °5 m /mj 32 ps. de partitura manuscrita. 
Sembla una copia del Oratori del Mestre Queralt. 

IGNOTUS. [879 

Oratorio. 

Un quadern de 300 X 2 °5 m /m; 32 ps. de partitura manuscrita. 

Conté les parts dels cantàbils y acompanyament. Sembla dedicat al Beat Oriol. 

IGNOTUS. [880 

Oratorio a la Virgen de los Dolores. 

Un quadern de partitura manuscrita. 

Conté l'Oratori, qu' es a 4 y orquestra, començant la lletra : Cuando los penascos se rom- 
pen a golpes, y una Prosa, a 4 y orquestra, dedicada a Sant Francesch de Paula : Franciscus 
de Paula, lux Calabrie. 

IGNOTUS. [881 

Drama Bíblico. 

Un quadern de 315 X 4 20 m \™'> 47 fulles de partitura manuscrita. 

Conté les parts pera veus y orquestra següents : Coro de Levitas : Llore Judà la suerle. 
— Recitativo, sense la lletra. — Ària : Joyada : Despues de tantos sustos. — Ària : Ismael : O 
gran Dios de nuestros padres. — Dueto : Joyada y Ismael : Dios piadoso. — Coro : Judà di- 
choso. — Ària : Athalia : Yo sor Reina. — Ària : Matan, sacerdote de Baal : Si en su origen 

11. -10 10. -11 74 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

primero. — Ària : Ismael : Ve, pues, corre volando. — Coro : Venga el Rey. — Cavatina : Jo- 
yada : A gobernar empie^a. — Coros, i.° y 2. : Viva el Rey. — Quartet : Athalia, Joyada, 
Joas, Matan : Moriré desesperada. — Coro : Conoçca agradecido. — Recitativo, sense la 
lletra. — Coro : Càntico : Si Joas en el templo. 

IGNOTUS. [882 

Oratorio al B. Miguel de los Santos. 

Un quadern manuscrit. 

Conté la partitura completa pera veus y orquestra. 

IGNOTUS. [883 

Oratori. 

Dos quaderns de partitura manuscrita. 

Los personatges qu'hi intervenen són : Dios, contralt; Faraon. baix; el Pueblo lsraeli- 
lico, etc; termina ab un Càntico que'ns ilustra sobre '1 destí d'aquesta composició : Digno 
sea el Cordero || de glorias, de alleluyas, || pues agua y sangre juntas || dejienden a Igualada || 
y su comarca. 

IGNOTUS. [884 

Oratori pastoril. 

Un quadern de partitura manuscrita. 

Comença Zabulon dient de les dones que «sí son salameras \\ son muy embusteras Se- 
gueix un duo entre Melissa y Laureno, en lo qual diu aquella : T)e Jerusalen son bellas j| las 

ciudadanas, pastor Continua un Coro : Rumiad corderitos || el pasto sabroso, || que os 

dejó, piadoso \\ el Jlorido <è4bril Y acaba entonant Melissa, Laureno y Zabulon, aquesta 

pregaria : Ten, oh Dios piadoso, || tus rayos airados, || reses, y ganados || no asustes jamàs 

La música correspon a la lletra. 

IGNOTUS. [885 

Oratori. 

Un quadern de partitura manuscrita. 

Conté, incomplertes, les parts vocals y instrumentals. Los personatges són Abraham, 
Sara, etc. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 7 5 

IGNOTUS. [886 

Oratorio Burlesch a Quatra. 

Un quadern de 14 fulles manuscrites. 

Coloqui de gent que va a vendre sa «marxandisa» a Barcelona, «mata, espígol, romaní, 
fullas d' eura, castanyes», etc; troben pel camí uns «garsons» qui porten un «titilimundi», y 
robes de «culoris» y un «muxaxillo de Castilla que trahe el barquillo»; fan lo viatge junts y 
quan arriven, cada hu canta la seva mercaderia ab lo que semblen les tonades originals; aca- 
ben la brometa aixís : Puix que ja se fa de nit \\y es hora de retirar [| anemnoshen a sopar. [| 
Tingan, pues, tots bona nit. La composició es a 3, a 4 ab l'acompanyament. 

La música, ben graciosa, per cert, es de finals del segle xvm. COMPOSICIONS PERA ORGUE 
Versets, Salmodies, Ofertoris, Tientos, Tocates, etc. CABANILLAS (Juan). [ 887 

Libro de Obras de Organo / compuestas por el Grande Maestro / Joan Caba- 
nillas, Presbíteroy Organista /de laS ta Iglessia yCathedral de/ Valencià. /Siendo 
del Licenciado en la misma Facultad, / Estevan Marondo, siendo uno de los/ 
menores discípulos del G de Maestro / Joseph Elías, presbítero, y Organista de la / 
Parroquial de S.S.Justoy Pastor de Barcelona. /Dia 12 de8 bre del ano del S r 1722/ 
Cantantibus organis Cecilia Virgo. 

Un vol. de 305 X 20 ° m l™'> 3^0 ps. manuscrites. 

Conté : Portada. — Ante ruet mundum quam surgat Cabanillas / secundus. — Text mu- 
sical de les Obras de Organo, que comprèn les 98 composicions següents : 1, Tiento lleno, 
2. d0 tono. — 2, Tiento partido de dos tiples, 4. tono. — 3, Tiento lleno de Batalla, 8.°tono. — 
4, Tiento lleno, 3. tono por A, la, mi, re. — 5, Tiento lleno, i.° tono. — 6, Tiento lleno, 
5.° tono. — 7, Tiento partido de dos tiples, 4. tono. — 8, Tiento lleno, 2. tono. — 9, Tiento 
partido de dos tiples, 2° tono. — 10, Tiento de Batalla, 5.° tono punto baxo. — 11, Tiento de 7 6 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Falsas, 4. tono (que reproduirà en notació moderna). — 12, Tiento lleno, 3.°tono. — i3,Tiento 
de Falsas, 6.° tono. — 14, Tiento lleno, i.° tono. — i5, Tiento partido de mano izquierda, 
8.° tono. — 16, Tiento lleno, i.°tono. — 17, Tiento lleno, i.°tono. — 18, Tiento lleno, 8.°tono. 

— 19, Tiento lleno, i.° tono. — 20, Tiento lleno, 6.° tono. — 21, Tiento lleno, i.° tono. — 
22, Tiento de contras, 4. tono. — 23, Tiento de todas manos, i.° tono. — 24, Tiento partido, 
de mano derecha, 2. tono. — 25, Tiento partido, de mano derecha, i.° tono. — 26, Tiento 
partido, de mano derecha, 5.° tono. — 27, Tiento partido, de mano izquierda, 2. tono. — 
28, Tiento partido, de mano derecha, 5.° tono. — 29, Tiento partido, de mano izquierda, 
3. ° tono. — 30, Tiento partido, de mano derecha, i.° tono. — 31, Tiento partido, sobre Ave 
maris stella, i.° tono. — 32, Tiento partido, de Batalla, 8.° tono. — 33, Tocata, 5.° tono. — 
34, Tiento partido, de mano izquierda, 8.° tono. — 35, Tiento partido, de mano derecha, 
5.° tono. — 36, Tiento de contras, 8.° tono. — 37, Tiento partido, de mano derecha, 4. tono. 

— 38, Tiento partido, de mano izquierda, 3. tono. — 39, Tiento partido, de mano derecha, 
4. ° tono. — 40, Tiento partido, de mano izquierda, 3. ° tono. — 41, Tiento partido, de Batalla, 
5.° tono. — 42, Tiento coreado, 8.° tono. — 43, Tiento de contras, i.°tono. — 44, Tiento de 
contras, 2. tono. — 45, Tiento de falsas, 6.° tono. — 46, Gallarda, 3. tono. — 47, Pasacalles, 
i.° tono (que reproduim en notació moderna). — 48, Pasacalles en proporcion, i.° tono. — 
49, Gallardas, 3. tono. — 5o, Tiento al buelo, 6.° tono, (que reproduim en notació moderna), 

— 5i, Tiento lleno, i.° tono. — 52, Tiento de Falsas, 6.° tono. — 53, Tiento lleno, i.° tono. — 
54, Tiento partido, de dos tiples, 6.° tono. — 55, Tiento partido, de dos baxos, 5.° tono. — 
56, Tiento lleno, 5.° tono por Bquadrado. — 57, Tiento lleno, 6.° tono. — 58, Tiento partido, 
i.° tono, con un pedaso de Dos Tiples. — 5g, Tiento, partido de dos baxos, i.° tono. — 60, 
Tiento partido, de dos tiples, 6.° tono. — 61, Tiento lleno, sobre ui, re, mi, fa, sol, la, 5.° tono. 

— 62, Tiento lleno, 4. tono. — 63, Tiento, partido de mano izquierda, 6.° tono. — 64, Tiento 
partido, de mano derecha, i.° tono. — 65, Tiento partido, de mano izquierda, i.°tono. — 66, 
Tiento partido, de mano izquierda, 5.° tono. — 67, Tiento partido, de mano derecha, 5.° tono. 

— 68, Tiento partido, de mano derecha, 5.° tono. — 69, Tiento partido, de mano izquierda, 
4. ° tono. — 70, Tiento partido, de mano derecha, 3. tono. — 71, Tiento partido, de mano 
derecha, 6.° tono. — 72, Tiento lleno, siguiendo el paso, i.°tono. — 73, Tiento lleno, 5.° tono 
por Bquadrado. — 74, Pedasso de Musica, 5.° tono. — 75, Tiento lleno, 5.° tono. — 76, Tiento 
lleno, 5.° tono. — 77, Tiento lleno, 5.° tono punto alto, sobre el Pange lingua. — 78, Gallarda, 
4. tono. — 79, Tiento lleno, i.° tono. — 80, Xàcara, i.° tono. — 81, Tiento partido, de dos 
baxos, 2. tono. — 82, Tiento partido, de 7. tono, sobre el Hymno de Apóstoles. — 83, To- 
cata, de mano izquierda, 5.° tono. — 84, Tiento de Batalla, partido, de mano derecha, 6.° tono. 

— 85, Tiento partido, de mano izquierda, 3. tono. — 86, Tiento partido, de mano derecha, 
4. tono. — 87, Tiento lleno, de todas manos para quien no llega à la 8. a , 1 .° tono. — 88, Tiento 
lleno, 2. tono. — 89, Tiento partido, de dos baxos, 3. tono. — 90, Tiento lleno, de todas 
manos, 8.° tono. — 91, Tocata que contiene cuatro Discursos, 5.°tono. — 92, Tocataquecon- 
tiene tres Discursos, 6.° tono. — 93, Gallardas, de 5.° tono. — 94, Tiento de Falsas, i.° tono. 

— 95, Tiento lleno, 6.° tono. — 96, Tiento de Falsas, 2. tono (que reproduim en notació mo- 
derna). — 97, Tiento, de todas manos, 6.° tono. — 98, Lleno de 6.° tono. — Tabla de las Obras 
de Organo que contiene este libro. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 77 Tiento de Falsas de 4? tono Jo A V CiSAÜlLLAS P ÜÉ Ú $ màsà * È m\ Zk± 331 -©- S rr rr rr r SÉ _a_ I £É m i i i^fe ÉIÉÍ S s 


PrT 

\ i i i 5 J J roT TT 

-e- B«- fet iJ_ g PSP i J. é 0. 3sr ^ PF ^^ IS LLÀ é*à à=A i J zc «p f.bf P? pü e b PP a=é ^U Jjjflj J J=*± « H ^ W s a c FF FW f 


s i.J J i •— •■ m i p r 3E 
78 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
i ^ J J rl \r\ i ^=J5 m 31 ^^ t=t =i rrr 


"O" OAÀ r^r ^ É y i Tl•-il• f ~À i J3_ m ^ffé P ^ Pm * W * pp# ,J J <K ^^ f— r rr r r ff ^ 
J .íj jj 

^ ■<J JJ ■ÀAÀ 


J J J É JJ^- 3E 33= P r p * 1 1^^ ^g 33: 3^ TrT J ^^ p f ff Tf T P jpgj ï=É rr i r rr r rr r=f ^# ZDC TT" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 79 Pasacalles de i? tono JOAjt Cabanillas f. a (Diferencia) $ m éis 2.« P^ m -*=& W 9 r r r r T t — r J-i. rr §§|e íUe í F=ft P Í==é ^^F fT t — r «■ P r JJ r^ 


^^ ffli^ -UL-j a _ b 


TÏÏT t »PTO J-r-J- 7 P >r~ =" g ■ '' J J i * =3 * S ai i í r^ •r r r j r 4" P (- i m is£ •^ SP i ± m ^p^ J j. i *^f i à 


^rrr s é íüéé j .i. i> ^ e^i pé t — w £E£ f n r 67 gT-^lTl EÉEEES £ ■J J"3^ dd PPÜ w* j^^m ? E/'LCLr ^ f= s f rr r 

j j J j rf •r J1<£2] 


< JU I * i** •ii J £ P É r=r Z" i j /inn É i J P & rfo m »r r f j - f=f=T P ' efT- 

F* P C/EU; J3J "r r 'ir ' f f crrü£f r r CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
i. é wm ¥ nmBJftM . m mi 
si i ^ 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 81 
p Firn f rn^ m ^si ¥ -■ ^UUJJjTil *7 ^m M3Z rn-j i j j. <te f -LiLT f ■ fe P ■CíU/r- f' 
* -j j> j ,ji m &K^ nrnirn^-m 


j- j. j as u^ jt J T^JT: m.j n oi^m/n n.- ii 1 1 . - ii 82 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 21° £ Ls B L•l^J ■p mjT}-m r t ■> - Líd" LLr LÍ-T^ÏF S =±= m ni m,m m^ p - r p r p Cjlj^ /J JTifl> • Pèà ■TTl j ,h ÉÉ 23? {i 5 voces) ** — kJ-. J J f f I' 4 — & 


g i i y n i j ^ j ^^ * 24» T- 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 83 Tiento al buelo de 6° tono m i , - 


■ ■ P*P f=F= i_l J 


ZZ - í í 1 i-Jü JJl Joai* Cabaxillab 

i J J, J. Jl FÉ J. ¥ 


i- 
J j rr 


j j j 1 j. .h ^=ü ^ ^ 


T - 
J. P r r w £& rr f ^m i j. i) N^# 7 J gppp ? f ■ 
r=r 


m 
r j j j r^ ■J J I J 1 MJ: f TTT P rr 


f r~r r " r P 3C 


T 7 " P fr ^^ n 1 


r i j jj r~ 

rr r 


r — 44 j ^^ 8 4 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL P*# J i J , J; I, m i m m w 


T r j j. j> j- yrrrr «k JjJ iJ. J) ÉÉÜ J. .Hi J ^ ^PP ü ^^ W 


Í# u. í J J J , 1 . J. Ju ÉÉ i ±#ft w * w m w ui 


1 P m i 


SE ~J Jr ÍiJ P ^ m ^m ^m ^ f=f= m É P ±± ±* é hU J m ±± ÜPP ff=f 

J d i í i g^ é 


F f É 


m p r- ^ r T W Í^P É2 ^§ f r r 

' ■■ ■ -■■■ A. 


r s 


f r 


r f MTT r É^üi is J . J . j^ . j.J 3 * 

r- '' '- 


# T az: * í TT ^ 
Tt üééé T ^m r PPf DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 85 i É53É i I J $ ±± é^ü- S PP T^ m J.. . PF *m m M JJ I è& 


i jí m í i i. j. íu ^ ^ r r' t $ L•L LLà è i ^ 


rr r S i, w M é£ i m w* ?w i i j .t i J>J É J Ü É £ ÜÜ É f 

rr rr r f W 3fe ^u .ppp^ F r r n r r rrr fT rrr 

J. J S I M r r r ' r ^^ J. *.#J * i4 É ^JJ: i_l U r p r 5 r T 86 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Tiento de Falsas de 2?tono Jo»h Cabahjilas f4+W ^ m s§ rn »• ^ £ i 


fi xe rrr 
■i ^k j j tut èià s: 3E í f= i T-í^-J- i ^ i u j^H-JjjJ PP f TO» ïf^ ea -, 1 ffr GT 


ss^ ü ÏJ rrr ^ p ^= r^ 
f— r p M i ^ ^ 
j=j= 


m Wry ff Al 


p j^ 


Ep m m > r ,o ^. » S 33C I * * f^ ï B g- w »TT8t Ü T 8 
l 4 

^p * j=à i tí íj^^ i 


^ ^^ ^S £ «p TTf ^^ 9fP 1 

r 


f " Tff fT rrr 7* séü ■j m W 3E P- 


TJ £S éé 

g s F ^urï DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 87 P LÀ-\1U w 


sksà ^mw^ s 7- f f B _ 

Tf T o — ±J=z ^ j y — -. Uli ü te à r aac IPÉ f I= T f r r r 
fe ^ ^ s <tó 3! f ^ ^ppj f =5^ É^ Pf r r f • T rrff r T m i M ^=à ià=à éM ±=ÉZ WW JOZ ZSJZ T^ 
te m 1 1 ^ ^p si j jj m i 


-» 1 - 


-Ài ■Wr-ryi .J- 


S 5 — E 30C ~TT~ 3Í^ V'l I ff fT w TTrh^ TT o » 331 ^fr 
È^m ^fífsf 3SH =i nrr: rw IEC ^ TÍT =»=» 88 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

De les 98 composicions, com s'ha vist, hem transcrit en notació moderna les senyalades al Index espe- 
cial d'obres d'aquest autor ab els números 11, 47, 5oy 96. Sobre la composició número 5o, Tienlo al buelo, 
hem de dir que tal calificació, que sols hem vista aplicada en dos casos, per Cabanillas y un tractadista ca- 
talà, nos sembla que s'aplica no, com se podria creure, al moviment vivo o vivace d'una composició, sinó a 
Ja pràctica d'un estil contrapuntístich. 

En tot lo llibre de composicions de Cabanillas sols n'hem sabut trovar una que, sens dubte, no li per- 
tany. Lo copista posà'l títol del autor, Cabanillas, a totes les composicions, y lo meteix feu en la senyalada 
ab el Núm. 36, però després d'escrit lo nom, lo borra y escrigué : «Pablo Bruna», autor qui serà'l conegut 
per «ciego de Daroca», cech com Cabezón, l'organista clavicordista de Carles I y Felip II, com lo vihuelista 
Fuenllana, com lo P. Nassarre y altres. 

La portada del llibre d'obres de Cabanillas, coleccionades y copiades, probablement, pel meteix Ma- 
rondo, manifesta l'alta admiració en que tenia al famós organista. Altra prova d'admiració y entusiasme 
fervent es lo comentari següent, insert a continuació del títol de totes les obres que conté el volum : «£"5 un 
prodigio». En alguna obra'l comentari encara es més entusiasta : «Es un prodigio de prodigiós». 

Relatarem ab rapidesa algunes particularitats qu'ofereixen los títols de varies de les composicions. 
Tiento es denominació antiga de forma, usada ja per Cabezón (i5io-i568) en lo sentit de tentar, taner, 
palpar, etc, de preludiar, com diríem avuy. Tienlo de falsas s'anomenava la composició en la qual abun- 
daven falsas en lo sentit de dissonàncies. A imitació dels compositors qui, com Victoria, composaven Misses 
pro victorià, o, com Joan Baptista Comes, ad instar prcelium , pera commemorar alguna batalla, los organistes 
composaven també tientos de batalla, es a dir en la forma pintoresca adoptada de tochs de clarins de guerra, 
notes repetides imitant les d'aquests instruments, etc. Quan Cabanillas titula Tiento ó Tocata que contiene 
cuatro, tres Discursos, vol dir que la composició 's divideix en quatre, tres fragments, temps que diríem avuy. 
Tot això vol dir qu'aquestes formes d'art eren com petits poemes simfònichs, tal com llavors podien trac- 
tarse, aplicats al orgue. 

Les obres de nostres organistes dels segles xvn, xvm y fins xix, rara vegada se confiaven al gravat, per 
lo costós del procediment, y, pel mateix motiu, tampoch a l'imprempta en tipus movibles de música. Se'n 
treyen copies, ab més o menys profusió, segons lo mèrit de les obres, y se propagaven de mà en mà entre'ls 
organistes estudiosos. D'una colecció d'obres del mestre Elías ne tenim tres copies fetes per una meteixa mà, 
sense comptar altres de la meteixa procedència que posseeixen la Biblioteca del Orfeó y la de la Diputació, 
y una que n'ha aparescut are de poch, procedent del monastir de les Avellanes, feta potser sobre la de Marondo. 

Reunir totes les obres de Cabanillas que pogué procurarse '1 proprietari y copista d'aquesta voluminosa 
colecció, es fet excepcional, que diu lo sòlida qu'era la seva admiració pel famós organista. 

Donada la redacció vaga de la portada, cal preguntar si'l «presbítero y organista de la Parroquial de 
S. S. Justo y Pastor» era'l mestre Elías o '1 colector Marondo. La redacció dóna lloch a dubtes. Crech, no 
obstant, que's refereix, no al mestre Elías, sinó al seu deixeble Esteve Marondo. 

Lo lector trovarà en nostre estudi Müsichs vells de la terra, totes les noticies biogràfiques y bibliogràfiques 
referents a nostre organista, qui morí a Valencià en 1713, desprès d'haver regit lo càrrech d'organista durant 
48 anys, això es, des del i665. 

CABANILLAS (Juan), XIMENES (Joseph), SOLANO (Joseph), FOGGIA 
(Francesco), FLORCADELF. [888 

Versets, Tientos, Gallardes, Folies, etc, pera orgue. (Títol factici). 

Un vol. de 284 X '97 "VmJ 866 ps. manuscrites. 

Conté : Colecció de 9 versets de primer tò numerats. — Colecció de versets de primer tò 
y de tots los vuyt tons de cant pla, los quals són principalment de Cabanillas, segons diu '1 
copista; no obstant n'hi hàn set «de 5.° tono para el Himno de los Apóstoles», de Joseph 
Ximenes, que reproduim, en notació moderna, a continuació, per lo molt notables que són: DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 89 Juego de Versos 

Para el Himno de los Apóstoles JoSEFB XtMVttt $ è f =J=sfc i Jfcfc tt r r i r n J_L± ^ 


"rrrm s Tíj ju j j j M 


s s *=^= m ^s I ■ ■ 
*rz r^ O" LJ^ r- trtrzrf 

SRaSHI g J i ^ «5=^1 J é ±=J: ^6^^ ZEC B^ r ' U'uí H^mpr m ^F¥ P rfST gE- MS^ s W j_l j nri j í^ 5 ^^P 4-Mrfi T-p^ J fPf sfe=i ^í 


T~V P «=J 4i 
4 ftfl J j j j n m m ^r~r~T m T ^m * m ^^m gé k"üJJ m PF 1 ^ fí\ ^ ne: f r pgi ¥ í 3 


fW^ znz II.- 12 12. -II go CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL $ =? i JJ a ^j-JM L 
t "p^ ii Vfj t r n^ * i j é i |j|y; ~ni~nfm J> J É 1 ■ 1 t-ej-ciix i ±±3=± mn ppf ^ Ff? r r r r t r r- p m U saXR rr—tU} ^ ■i j I j wiiJB ±^ ¥ 5=3= 1=^ r ? r r P 
$i ^ffi p i^i é* sf\ I I J - t~u r^- ^r g= o ;: r Uf f f . 3 Wt ; ii ' -r r 

n «/ ^^ /i\ P r f r p f (► uJ3^ 
f4— j -i- /ïv rr — f t — -r r p =§= in - i à fe# g >' J \ ífl i ^ J /Sv 35= S MJJ 3 Ü * *él m vhÀL =^t pN g j^. 


J J i J- QSFfT IV s <*UJ T f r p. .i É3 ■JT /* ieS ^^ ^ P 3T r r i r- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 9i $ i .1 J j Sff w m i G\ *È fW r r r r-tjf r ^ ün J=A mm i ^ ^^ r*rr ==è Wir ^y ti a s J J i F^ Pr f 3£ r VI IS -i—J-i tfffl 


^^ 33: i FF^ 51 ^PP **a ï 2éeé ±=3É r -*»- r^ 


.3 VII i UEff S '■-! J •» J) í J J .J J fQAfcf ^^ í è- r h^ IÍ Üg j § JT ^ P £É Bf ï i rr? nrn TTT rr rr ÉÉpÈpÉ ^^ j j j J ft 4-W- rrit r C/M ff* = i g *=r=& r * f * ÉÜÜ ÜÉS W ff ï 1 -r F SÉÉ è c_r rrrfrr r rn r r r ± 


r r r e 9 2 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

N'hi hàn també alguns de Florcadelf o Florcadell. — Colecció de Gallardes, Tientos, 
Tocates, Follies, Batallas, etc. essent los més interessants : Gallarda de 5.° tono, lleno; Folias 
de Mossèn Juan Cabanillas hechas en el mes de Abril 1694; Tiento de P. r0 Tono de falsas de 
Cabanillas, ano 1694 en el mes de Agosto; Batalla Imperial (y) Victoria; Tiento italianointi- 
tulado copien sopra el cusi; Tiento de íugas en quinta; Pange lingua, lleno; Tiento de Pange 
lingua, 5. t0 tono punto alto; Tiento de Batalla de mi maestro M. n Juan Cabanillas; Passacailes 
(los meteixos transcrits del Libro de Organo); Passacailes de mi maestro M. N Juan Cabanillas; 
Tiento de 6.° tono hecho el ano 1695; Fantasia sobre ut, re, mi, fa, sol, la, a 10 de Fe- 
brero 1696; Tocata italiana para el Organo; Tocata italiana de Francisco Fogia; Tocada 
francesa y otra italiana; Paseos de Cauanillas; Tiento deceno tono; Tiento 2° tono mano 
derecha, de 2 tiples, de M. N Joseph Solano; Tiento 2.°tono por E la mi; estampa deS. Georgius, 
gravada per oAgnellus; Tiento a 3, de 5.° tono. — Colecció de Tocates y Tientos a 3, «a modo 
de Itàlia»; Pange lingua, a 3; Sacris solemniis, a 3; Versos de 5.° tono; Otros 'Pange lingua 
y Sacris solemniis; Dos Tocatas italianas de Francisco Fogia; Varios juegos de versos, a 3? 
de Cabanillas; Dansa italiana; Otra tambien italiana. 

De Florcadelf, Florcadell o Forcadell no s'en sab res. 

Francesch Foggia es un compositor molt celebrat de l'escola romana, nascut y morta Roma, 1604-1688. 

De Joseph Solano no'n tenim cap noticia. 

Ximenes Jimenes, revela, en les composicions d'aquesta colecció, ser un mestre organista admirable. VARIS. [ 889 

Obres d'orgue. 

Un vol. de i5o X 2I ° m l™'> 43 2 P s - de partitures d'orgue manuscrites. 

Conté : 

Cabanillas : Tiento de 5.° tono. 

Gabriel Menalt : Tiento de falsas, de 6.° tono. — Sacris. — Sacris a 3. — Sacris glosats. 

Francisco Espelt : Psalmodia de 1." tò; 6 versos de 1." tò; 6 de segon; 6 de tercer; 6 de 
quatre; 6 de cinquè; 6 de sisè; 6 de setè; y 6 de vuytè. A la fi : «Fin de la Psalmodia etcha 
el ano de 1687, de Francisco Espelt». La salmodia es realment notable. — Psalmodia, 6 ver- 
sets per cada tò, «etcha el ano i685». — Otra Psalmodia del mesmo, 5 versets per cada tò, 
«etcha el ano 1 685». — Versets de Missa para Doble mayor, del mesmo autor, 5 versets pel Kyrie; 
10 pel Glòria; 3 pel Sanctus, y 3 pera VAgnus. — Altres versets de Missa. — Otra Missa doble 
per an. — Otra Missa del mesmo. 

Pablo Bruna : Batalla, de 6.° tono. — Psalmodia. 

Gabriel Menalt : 8 Versos, partidos de mano derecha, pels 8 tons. — Tiento, 8.° tono, 
por Delasolre, lleno. 

Pablo Bruna : Gaytilla 6.° tono, con dos tiples. (Es la primera vegada que trovem usat 
Gaytilla en lo sentit de Pastoril.) 

Francisco Espelt : Missa de doble per an. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 93 

Pablo Bruna : Clàusulas de 8.° tono. 

Ximenez : Folias, con veinte diferencias, o variacions. — Gayiilla a dos tiples, i.° tono. 

Barnavé : Tiento de falsas, de 7. tono. 

Pablo Bruna : Tiento de falsas, i.° tono. — Gaytilla a 3. — Quatre Pange lingua. 

Gabriel Menalt : Tres 'Pange lingua, glosats. — Dos Sacris. 

Cabanillas : Salmodia, 6 versets per cada tò. — Tiento de 4. tono, mano derecha. 

Pablo Bruna : Psalmodia. 

De Gabriel Menalt no se'n sab res, y es verdadera llàstima, per que fa honor a nostra escola d'orgue. 
Saldoni parla d'un Manalt qui'l dia 2 d'Agost de i685fou nomenat, per renuncia de Jaume Subias, mestre in- 
terí de la capella de Santa Maria del Mar de Barcelona, que també renuncià '1 26 de Setembre del meteix any. 

Francesch Espelt, lo 4 de Juliol de 1690 fou nomenat mestre de capella de Santa Maria del Mar, ma- 
gisteri que renuncià'l dia 9 de Janer de 1696 pera ferse frare. 

De Barnavé, cap noticia. 

VARIS. [ 890 

Llibre de composicions d'orgue. 

Un vol. de i5o X 2lo > l 97 fulles manuscrites. 

Conté : 

Gabriel Menalt : Tiento i.° tono de dos manos; Gaytilla de mano izquierda, 8.° tono. 

Juan Baseya : Gaytilla a dos tiples, 8.° tono; Gaytilla por mano derecha, i.° tono. 

Juan Cabanillas : Tiento i.° tono. 

Pablo Bruna : Tiento 6.° tono; Tiento de falsas 2° tono. 

Juan Cabanillas : Tiento de falsas 5.° tono; Tiento de falsas 6.° tono. 

Pablo Bruna : Tiento de falsas 6.° tono. 

Cabanillas : Tiento de falsas i.° tono; Tiento 6.° tono; Tiento lleno de i.° tono; Tiento 
6.° tono. 

Fra Rafel Crest : Gaytilla 8.° tono. 

Gabriel Menalt : Tiento garrido de mano derecha 8.° tono. 

Pablo Bruna : Tiento, i.° tono, mano derecha; Tiento, i.° tono, mano derecha; Tiento, 
i.° tono de mano derecha y al medio a dos tiples; Tiento, 6.° tono de mano izquierda y al 
medio a dos baxos; Tiento, 5.° tono, mano izquierda; Tiento, 5.° tono de mano izquierda; 
Tiento, 5.° tono lleno; Tiento lleno, 6.° tono; Tiento, 6.° tono. 

Cabanillas : Tiento, i.° tono partido de mano izquierda y à dos baxos; Tiento, 6.° tono 
partido de mano derecha y à dos tiples; Gaytilla, 5.° tono. 

Gabriel Menalt : Gaytilla, i.° tono de mano izquierda. 

Juan Cabanillas : 6 Versos de i.°tono; 6 Versos de 2. ° tono; 7 Versos de 3. ° tono; 
6 Versos de 4. tono ; 6 Versos de 5.° tono ; 6 Versos de 6.° tono ; 7 Versos de 7. tono ; 1 2 Ver- 
sos de 8.° tono; Versos de todos los tonos para Magnificas, 3 de primer tò, 4 de segon, 5 de 
tercer, 3 de quatre, 4 de cinquè, 4 de sisè, 4 de setè y 4 de vuytè. 

Pablo Bruna : Tiento 2° tono por gesolreut sobre la Letanía. 94 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Montserrat : Tiento, i.° tono de oposicion a las 24. 

Cabanillas : Tiento, 2° tono a dos tiples; Tiento, 5.° tono, mano izquierda y al medioa 
dos baxos. 

Francisco Espelt : Pange lingua a 3, partido de mano derecha; O sacris a 3, partido de 
mano izquierda. 

Francisco Llussà : Pange lingua, a 3. 

Espelt : Sacris sl dos tiples. 

Cabanillas : 14 Versos de Pange lingua, de todos generós; 5 Versos de Sac7~is. 

Peres : Pange lingua, a 3; 'Pange lingua, a 3 por Dsolre. 

Bruna : Pange lingua, a 4. 

Cabanillas : Pange lingua, de 5.° tono por Dsolre; Pange lingua, lleno; Otro, partido 
a dos baxos; Sacris por Dsolre. 

Bazea o Baseya es desconegut. 

Rafel Crest era organista de Sant Agustí <;de Barcelona? 

Montserrat, ,;serà l'autor del Arte breve y compendioso del canto llano? 

De Llussà o Llissà n'hem donat una composició en nostra Antologia de Organistas clàsicos espanoles. 
De Peres o Peres, no'n tenim cap noticia. ZIPOLI (Domenico). [891 

Sonata d'Intavolatura / per Organo, e Gimbalo / Parte Prima / Toccata, Versi, 
Canzone, Verso, Offertorio / Elevazioni, Post Comvnio e Pastorale : / Dedicate / 
All' Ill ma et Ecc ma Sig ra / D. Maria Teresa Strozzi / Principessa di Forano / da / Do- 
menico Zipoli, / Organista delia chiesa / del Giesv di Roma / Opera Prima. 

Un vol. de 238 X 3 00 "/m» 63 P s - de música gravada. 

Conté : Portada. — Dedicatòria, ab data de «Primo Gennaro 1716». — Text musical : pri- 
mera part : Toccate, Versi, Can^oni ; segona part : Preludi), Allemande, Correnti, Sara- 

bande, Gighe, Gauotte e 'Partite. 

ELÍAS (Joseph). [892 

Obras de Organo, entre / el Antiguo y Moderno estilo. / Clàusulas sonoras, 
que expressan la màs dul-/ ce y suave armonia. Contienen doce piezas, las seis 
primeras patécticas, sin màs inten- / tos que tocarlas de paso, para quando se 
alza à su Divina Magestad; / y las otras seis màs bivas, con asumptos determi- 
nados, sobre los Càn- / ticos de Nuestra Senora para los Ofertorios. / Unas y otras 
desnudas de toda glosa, y ornato correspondiente, y ves-/tidas solamente de lo 
substancial, así por lo conciso de ellas como por haver- / se escrito únicamente DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 9 5 

à fin de que los profesores principiantes de esta Facul-/tad tengan luz y guia 
para haprender à tocar suelto y seguir un paso,/ por los términos conducentes 
del tono con la mas perfecta y natural modulacion. / Compuestas por Don Jo- 
seph Elías, Cape-/ Han de Su Magestad y Organista principal / de la Real Ca- 
pilla de las Senoras Descalzas / En el ano de 1749. 

Un vol. de 410 X 2 ^5 m / m ; 256 ps. manuscrites. 

Conté : «Nota. Se advierte à los Principiantes que en estàs clàusulas se hallaràn algunas 
ligaduras ó falsas opuestas à las primitivas reglas que pusieron los antiguos. Però habiéndose 
introducido tantas posturas, modulaciones, y modos de cantar y tocar; que hoy estan tam- 
bien admitidas y aceptadas de todos los Professores, tan sonoras y armónicas para dar mayor 
gusto al oído, no he reparado en excusarlas en estàs clàusulas por ser amante de la mayor 
armonía, à que se reduce todo el blanco de la música : mas serà bueno que el Principiante no 
las aplique luego en sus obras, pues, es menester mucha experiència y haber escrito mucho 
para manejarlas con la delicadeza y acierto que lo harà un inteligente y acreditado maestro. 

«También advierto que para el mayor aprovechamiento de los principiantes, supuesto el 
buen manejo, la buena ordenacion de los dedos, y el saber medianamente la composicion de 
las cuatro voces, serà el medio màs eficaz el que se apliquen à sacar muchas obras de buena 
eleccion de autores clàsicos, mirarlas y tocarlas y oir à los organistas, cogiendo de el uno ei 
manejo, y el gusto, de el otro el concepto, y el estilo, que de esta forma fecundaran ei enten- 
dimiento de espècies para producirlas con el mayor acierto. Si para este fin quisieran valerse 
de estàs clàusulas que ha podido discurrir mi ignorància, hallaràn en ellas comprendidas 
todas las ligaduras executadas de varios modos, con variedad de intentos, pasages y modula- 
ciones, así del estilo moderno como antiguo, y satisfaràn en esto la pena de mi trabajo, y sinó 
gustasen de ellas pueden valerse de otros autores, que yo me contento con que sean del agra- 
do de Dios, à cuya honra las he escrito, y lo ofrezco todo. 

«Dictamen de D. Joseph Nebra, Organista de Su Magestad : 

«Senor D. Joseph Elías, mi amigo, Senor, y dueiïo : He reconocido las doce piezas de su 
libro con toda la reflexion que cabé en mi pobre talento. Con la integridad del hombre hon- 

rado aseguro à Vm., que es tanto lo que he admirado como lo que he visto Toda la fa- 

cultad en comun, y yo en particular, debemos dar à Vm. las gracias Siendo Vm. de justícia 

Padre y Patriarca de los buenos organistas Desta suya : Madrid y Julio 26 de 1749. — 

B. L. M. de Vm., su amigo. — Joseph Nebra. — Sr. D. Joseph Elias. 

«Dictamen de D. Sebastian Albero, Organista de la Capilla de S. M. 

«Senor D. Joseph Elías mi dueno y Senor : Con toda mi veneracion y cuidado he visto 

este libro (y) digo con toda lisura que no encuentro elogio que le venga à su mereci- 

miento Con la mayor propiedad le viene de justícia el reputarle por ordculo de nuestra 

profesion. Con justa razon hà dias le soy à Vm. màs apasionado, sin que para esto me mueva 
la vanidad de haber sido un corto tiempo participante de su escuela... — Desta de Vm. Madrid 
y Noviembre 17 de 1749. B. L. M. de Vm. su màs amante y fiel amigo, Sebastian Albero. — 
Sr. D. Joseph Elías. 9 6 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

«Dictamen de D. Joaquin de Oxinaga, Organista de S. M. 

«Muy Sr. mio : he visto las doce piezas de órgano... Tenemos todos los facultativos mu- 
cho que reflexionar y mas que agradecer, confesando todos à una, que Vm. es la columna 

fuerte de esta facultad — En esta suya Madrid y Noviembre 17 de 1749 — B. L. M. 

de Vm. su màs apasionado servidor y amigo. — Joaquin de Oxinaga. — Sr. D. Joseph Elías.» 

Títols de les dotze peces d'aquesta obra del Mestre Elías : 

«Pieza primera paracuando sealza à su Divina Magestad (Registro igual suave) Andante 
espacioso (en do menor). 

Pieza segunda. Andante espacioso (en la mayor). 

Pieza tercera. Andante espacioso (en fa menor). 

Pieza cuarta. Andante espacioso (en mi bemol mayor). 

Pieza quinta. Andante espacioso (en si menor). 

Pieza sexta. Andante espacioso (en re mayor). 

Pieza séptima para los Ofertorios, sobre la Salve ( Registro igual). Andante Allegro (en re 
menor). 

Pieza octava sobre Alma Redemptoris. Andante Allegro (en re mayor). 

Pieza novena sobre Ave Regina ccelorum. Andante Allegro (en fa mayor). 

Pieza dècima sobre Regina cozli (en fa mayor). Andante. Allegro. 

Pieza oncena sobre Ave maris stella (en re menor). Andante. Allegro. 

Pieza docena y última sobre la Letania (en sol menor). Andante. Allegro.» 

Coneixem diverses copies d'aquestes obres, escrites totes l'any 1778 per En Miquel Borrell, que proven 
la difusió qu'obtindríen en son temps. La copia de nostra Biblioteca es excepcional, com preparada pera 
donaria a l'imprempta. 

D' Elías no se sab sinó que fou organista del Reyal Monestir de Senyores Descalces de Madrid. Tant pel 
seu cognom com per l'abundància en que's troven ses obres a Catalunya, lo tenim per català. 

En nostre Salterio Sacro Hispano hem publicat varies peces d'aquesta notabilíssimacolecció; però no hi 
figura laquereproduim en les planes següents ab lotítol/tt/entoCromó/zco.insertaen nostra copia particular. 

VARIS. [ 893 

Llibre de Composicions d'Orgue. (Títol factici.) 

Un vol. de 340 X 2 3° m lm> J 5o ps. manuscrites. 

Conté : 

Cabanillas : Tiento 5.° tono a 4. 
Elías : Tiento i.° tono lleno «de Elías mi maestro». 
Heredia de Aguilera : Pange lingua : «la reina de los Pange lingua». 
Cabanillas : Tiento lleno i.° tono. — Tiento i.° tono. 
Elías : Tiento lleno 5.° tono. 
Cabanillas : Tiento lleno 5.° tono. 

Licenciado Francisco Vilar : Versos de 5.° tono para Kyries y Glòria. 
Elías : Colecció de «Pessas» pels tons del cant pla : i. a en forma dWrw, 2. a , 3.% 4/ 5 
6. a , 7. a , 8. a , 9. a en forma de Passacalle. a DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 97 Intento Cromàtico Preludio y Fuga Josepa El us Pr»ludio, I ^^ S i I 

a— #- FF^ jj^ =&: 
fi 

2 


ct—À Vtt te y j~j 3- S ^ 
* m P SE SE aa i ïï rr ÍB :xc £ï ~¥ -y j •> < i g Ü "3T rJ J Sa JjJ. PI J= J=fc w ÍEEÉ gÉg ^ =St ^ 78— tr "TT T5 Fuga Vivo 


F^=n 


■h-fJ — 


r^n 


X~~1n — 


F*=Fi 


— t- 


llj i i 


i j 1 


1 — -fi — 


P ■ I 
-^♦sí 


r" i 


p» r ■ 


— # — < 


p« i ■ 


■ 


^ — 1 


• — 


-*-** — ■ 


d 7 é' 
JTTi.J >- h i H P r 5 * * =E^ ^f P ^ ^ i ff £■ n r SS fr W w^m Fï^T r-r r ^^ FTi Lff-r H.- 13 13-Ji. 98 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL í * m è i • J 
&j J ■Ü kJ li Epf I ~r »f kj j ^ i & B3f fe ITT ElT tpTf 

-J333- 


n ^L-^ i=*Jt t/f 

J-rJl 


Li =* m m m ruA %M i ,J> B fi 1 ^f# ^ f a=à e§eÉ ^É Í j > jl fcaí ï EES f Q^ ^fe 8 a ^= 3S j »J> & Jj • Ú ^¥ m E^* 5ff=*f -~ fe: ^ 5© £ £^S ^^ 1 ^^ =&= r^ rrr ^ J&= 


^TQ- ±s=l 

6» B Ï^E ^? 


T=f T=F r=F Jte 
1 


gjg^ ^s r- r~T Pü f f ir ^ b P j I -H"^ 1 i , / püi r Ujj'r ; 


m Uls-f f lr r pt j J 

fa Jii-.'j í i j 


^ 

U ULi 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 99 \ jf K W^ *-± *=f=? . fe» w * WÈ i j j— j. P j i J i £ i i ^ /' 


rfr P f Jf i 


n-T — r~i 


E^Í3 


... . .J . | j '. 


1 — 1 M J 'J'l 


rï — tstf — p P f '"] 
t 


^^= 


j-j— 


— ■ — ■ — d± — 
J J 


À J 


— jf^ — 

j j 


^ — «j — 


I EÍ=I= ^^ 3B 5|g% M i ^ m j J ■ . j ji m À J - rUr * i ^ • , i i ínm i éj>p 


^M d==gà 
ft 
PI ^rp ^t s^ T X rny «i> 


bum ^Wi^^^TW £ 1 í s p? ? ^É 

flÉ 

^ ié r ?P teE± SP 5QS IpÈ 100 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
•P ^^ ¥ ^ wm ^m Pi» tf j M g ■ ^ 
a ,^1 
T3 i,i> §i£ Jïn i M ,j I 1 fi J 
S É ï í ^s& I J J ï ^^£ 5ÉS ^ KbJ! ffl /li Là n± j i ,J> Si J fa SP PP m ^ fe f 7 ü i ■J J3 J j rj =5: s^ ^^ p^ s ï 5 T=§= ?Hh^- m 


im àm ITT} Wi Un m E^É s^B * J J] i ,)- m s 


r = Q c e _ = f 5 ■p r-rr m ^n mi ^a ^ 


^^ P* ^ f^ d * 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA IOI | i 1 jg 53^i ^^ 5=k B S g P i ^^ SÉ *gpj 5 *t $* ^ yi y& ^ ^=» g^ 
y üj% ( ir 3 g^P ï 
níï*- 
^^E ^^ ^P FT^2F 
mm M m «r -i l 'v ' i S ^P • 3 I J JJ 1 f^ f 

i ^ 1^ ^^ 
r? ? pp^p f w 


*ï N-f rr ±s i 4^ tU ^ 
BÉÉiÉ akzi kJ. y=± fl=* tga tfl^ 102 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
i ïp? WB * S 1 y=a ^ ^a £ 


«=¥ i3n ^^ É= g »=e S iSn ^ ^ ^ fe r=er Sg 3=#^ mS Tt W 


is* T^ À ^m xm ris ±~d Ja £3= is S Ügp fgr ^ t=*= t=*= i— r 
^rVvyyi fe fe ^^ IB S ^^ é 


I s ï Ü s j ií i=à ÉÉÉ i M ÏÜE £ £ í T=r r - JB «- L <" 


^r¥i 


,lp r 


i f y - r- 


H, y— f| 


tíjJl 


L li. f 1 


1 j=3 flJB-t 


i li 

a± 


i li 


li i 


iJ >l 


^4i_ 


lJ kJ 


-4-h- 


■ 


' 


'r r \ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 103 l J J. I LtJ J. l j =í 
i= =ÍE3^ Ï^P ^- 3^ í=k f f-Tf 

^ 

tt nÉÉ *y Lj i e ¥ ï £ i * •è W ^s^ ^P f -i ,i ■ _ ■ i 4^ 

^^f jji m 4 ú ül ^£ ü'M r t 
i \L•i üi ti J i m m 
im L• *ÀÀ I • j. J> J 
i. J> 


r J p 

L tJ> 
J04 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
i ími m r— P- Í 8 I Tpf 1-5 i i * jfeEfe « 3 £ ^ m J mm m mm M & WTf $m fe ^ 

w * rrrr Qï IPF f-w ^^ ÉÉ U-i É V ^ 3EE£ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA io5 
i Ui ±=± ±=k 


$ m ± m *m 


^T mi w if r •i ^4^ 4 


5= J £ ÉÉ S s ^ 
II. — 14 14 -II. io6 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
Pm H m ^m bÇa L•l , yE}.i. m -L-L m ps sp f3SÉ Lï? P>* ^ » JS3 m m m m ?W ti{J^ =f=r= • »■ «_ j ^-i i ^ « i— i .J £ s s*^ pp pü^s S^E 5&^ &Í aUL J_ L m 3 ^T' i f r w f 


Üfl'Hf"- 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 107 ^^ E MM^ 
I J »Jffi| j jg I j jfp i J j§ p j j ?T3l J | g 


f é=5fe í 
f >J J-T^T ? ? J J 


à n s ^S ^^ 5 f-p-i -í* i B =^' fftï B^ 


^ 
* * J. *^=^a- j j 

sror r r 
y -í-j— 
"□TJ i n 

i f= T3rro io8 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL j j Tttri 


tf d « fe l•l^i ^ ^S * ír^ 3 m 

|è tJ r 


¥ 

■ 


-J J - 


pP^H 


^Hl•i • 


" 


JbU- 


^-+J — 


è i 5n 


-*■•■• !«■• 


liJ J3^l 


31 3jl 


t-j — Jj B 
i gi i 


u vT'r 
m ^ mà r sa- 

^ i=te ^ « r 
i t - w P í 


W 1 T 
í M n W JB 

* r i *P Sf r r r- f= P üL_ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 109 

VARIS. [894 

Versets de composicions pera orgue. 

Un quadern de 160 X 2 *5 m / m ; partitures manuscrites. 

Conté : 

Francisco Llussà : Sis Sacris y sis Pange lingua. 
Anònim : Varis Pange lingua, a duo. 
Francisco Vilar : Pange lingua. 

VARIS. [8g5 

Composicions pera orgue. 

Quaderns manuscrits. 

Conté : 

Joseph Elías : Pieza primera, i.° tono. — Tocata para órgano y clavicordio. 

Pere Garrigolos : Obertura para órgano; 1762. 

Luis Vilar y Galceran : Adagios pera diferents tons. «Ad usum Loduvici Galceran 

Clerici»; Tocata pera clarins o corneta; 1775. — Versos i.° tono, para Kyries y Glòria. — En- 
tradas para Salmos de varios tonos. 

Ignacio Ducassi : Salmodia y versos para Cànticos. 

Francisco Vilar : Psalmodia de i.° tono. — Versos para Kyries de N. a S. a , i.° tono. — 
Versos para id. de 6." tono. — Sis Pange lingua. 

Frexenet : Sonates 3- a , 4- a y 5. a 

Anton Soler : Sonates, l'una en do menor, l'altra en re major. 

Anònim : Varies obres sense importància; en vuyt quaderns. MESTRES (Antonio). [ 896 

Tocates pera orgue; 1780. 

Quadern de partitura manuscrita. 

BAGUER (Carlos). [897 

Quatre composicions pera orgue. 

Un quadern de 184 X 2 66 m /m; partitures manuscrites. 

Conté : Rondo ; All. uo — Rondon\ 1793. — Sonata pera corneta; 1793. — Obra de lleno. no CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

VARIS. [ 898 

Quaderno de Psalmodias para / Vísperas de diferentes Autores, / hechas en 
el ano 1776 / por mano y pluma de Joaquin Orti. Esta obra està puesta en dos 
Pautadas y el autor la puso en 4 : lo que se ha hecho para mas claridad à* ins- 
tància del Sr. P. V. B. En Vinaroz ano 1812. Por Dn. J. B. su actual M(aestro). 
O (rganista). 

Un vol. de 230 X J 65 m /m; 54 ps. manuscrites. 

Conté : 

Joaquin Ciurana : Psalmodia para Visperas sobre el càntico Magnificat por los ocho to- 
nos; cinch versets pera cada tò. — Altra Psalmodia pel meteix càntich y ab igual nombre de 
versets. 

Juan Vila : Organista de la parròquia del Pino de Barcelona : Obra llena sobre el Himno 
Ave maris stella. 

Ciurana y Vila són organistes de finals del segle xvm, època en que desapareix per complert lo gloriós 

saber dels Cabanillas, Elías, Moreno , sense citar los més antichs, Cabezón, Diego del Castillo, Aguilera 

de Heredia de qual tradició no ha quedat res en les obres d'aquestos dos organistes. 

VILAR (Francisco). [ 899 

Versos de órgano para Psalmodia. 

Un quadern de 315 X 2 °5 m /m; 8 ps. manuscrites. 
Conté sis versets de segon tò. 

GALÍ (Padre). [900 

Tres composicions pera orgue. 

Un quadern de 310 X 22 ° m l^> 22 P s - manuscrites. 

Conté : Obra Primera, Primero tono. — Passo de Primero tono. — Passo; aquestos dos 
passos, sense terminar. 

Lo P. Gali fou monge del Monastir del Escorial. 

PRAT. [901 

Tocates d'orgue. 

Fulles manuscrites. 

Contenen cinch composicions ab l'indicació Corneta, registre, y un Adagio. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA m 

IGNOTI. [902 

Varies composicions pera orgue. 

Fulles manuscrites. 

Contenen : Un joch de Pange lingua. — Una espècie à'Ojertori. — Fragment d'uns ver- 
sets de salmodia. — Versets. — Versets d'orgue y un Salm, Credidi, a 8 veus. — Tartidos 
pera orgue. 

IGNOTUS. [ 903 

Ricercario 2 d0 Tuono. 

Una fulla de 175 X 2 4° m /m; manuscrit. 
Ben escrit. Sembla d'autor italià. 

IGNOTUS. [904 

Psalmodia pera orgue. 

Un quadern de 315 X 2I ° m l™> 2 4 P s » manuscrites. 
Conté set versets per cada un dels vuyt tons. 
Composició de finals del segle xvm. 

IGNOTUS. [905 

Psalmodia. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m /«J 4^ ps. manuscrites. 
Conté varis versets per cada un dels vuyt tons. 

IGNOTUS. [ 906 

Composicions d'orgue. 

Un'quadern de 310 X 22 ° ™/mJ r 4 P s « manuscrites. 

Conté : Passo i.°; Allegretto. — Intento 2. d0 ; con ayre. — Intento 3. , 6.° tono; Vivo. 
L'estil de les tres composicions senyala un bon organista; potser es lo P. Antón Soler. 112 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL REGIMENT INTERIOR DE MAGISTERIS Ensenyances y Pràctiques IGNOTUS. [907 Llibreta ab algunas notas o advertencias pertanens al estudi de Solfa, pròpia 
de Fran. co Alió, Apotecari, Dazembre de 1826. 

Un quadern manuscrit. 

Conté : Text en preguntes y respostes, alternades d'exemples de música. — Primera part : 
Diferentas preguntas de Cant pla y Musica o cant de Orga. — Segona part : Preguntas sobre 
la Musica o Cant de Orga. IGNOTUS. 

Notes sobre la Musica. 

Deu fulles manuscrites. 

Contenen les nocions elementals de la Música, alternades d'exemples. [908 IGNOTUS. 

2. Godern de Musica. 

Un quadern de 122 X i5o m / m ; manuscrit. [909 Conté : Text teòrich sobre 'Is intervals, la composició. — «Algunas reglas sobre els Con- 
trapunts observadas del método de alguns mestres de Gerona». VARIS. [9io Exemples de varis autors. 

Vuyt fulles de 325 X 22 ° m /mí manuscrites. 

Contenen : 

Joseph Gas : Concierto, a 6 : Ecce sacerdos magnus. 

Selma : Et incarnatus, a 6. 

Soler : Dos exemples a 6, sense lletra. 

Anònims : Conciertos a 5. — Conciertos a 4. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 113 

Gabriel Argany : Un exemple a 5. 

Soler : Dos exemples a 5. 

Francisgo Sanz : Tono a 4 : O què buen gusto que tiene laje. 

Uns y altres, sense lletra; los tonos, incomplerts. 

IGNOTI. [911 

Conciertos y Tonos. 

Fulles manuscrites. 

Uns y altres, sense lletra; los tonos, incomplerts. 

VALLS (Francisco). [912 

Reglas de Composició del S. or M. tre Francisco Valls. / Es per lo us de Manuel 
Camós. 

Un quadern de 160 X 22 ° m /mí manuscrit. 

Les Regles són un extracte del Mapa Armónico del mestre Valls. 

CUÉLLAR (Ramon). [913 

Pràctiques de Contrapunt. 

Un quadern de 270 X 3 2 $ m /m5 manuscrit. 

Conté'l text teòrich al l'exemplificació corresponent. 

Cuéllar nasqué a Çaragoça en 1777 y morí a Santiago de Galícia en 1833; fou deixeble de J. Xavier 
García. Ses idees musicals eren tan fogoses com ses creencies polítiques; lliberal exaltat, se li atribueix in- 
fondadament VHimno de Espartero; s'ha fet de sa vida una novela, lo meteix que de sos mèrits musicals. 

ANGLADA Y MARANGES (Joseph). [914 

Passo y Fuga a 8; Trocados. 

Dos quaderns de 220 X 3 10 m l™\ manuscrits. 
Conté, ademés, altres exercicis. 

FELIU (Bonaventura). [91 5 

Exemplos de los Contrapuntos de 3/ Mayor. 

Un quadern de 210 X 33$ m /m; manuscrit. 
Conté, ademés, Puestos, Ligaduras y altres exercicis. 
11. -i5 i5~ir. ii 4 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

IGNOTUS. [916 

Notas breus y curiosas / del Art del Contrapunt. 

Un quadern de 31 5 X 22 ° m /«> 22 P s - manuscrites. 
Text en català, ab exemples de música. 

IGNOTUS. [917 

Fugas sobre Canto llano. 

Dues fulles de 310 X 2I 5 m /m; manuscrites. 

IGNOTUS. [918 

Composicions a 4 y a 8 veus. 

Un quadern de 240 X 33° m /m> partitura manuscrita. 
Exercicis sense lletra. 

IGNOTUS. [919 

Pràctiques de composició. 

Deu quaderns manuscrits. 
Contenen exercicis sense lletra. 

IGNOTI. [920 

Partitures pera veus y acompanyament y veus y orquestra. 

Vuyt quaderns manuscrits. 

Contenen vuyt exercicis sense lletra. 

ANGLADA Y MARANGES (Joseph). Ç92 1 

Ejercicios de composicion. 

Una fulla de 315 X 44° m lm'> manuscrita. 

IGNOTUS. [922 

Pràctiques de Composició, 

Quatre quaderns de 220 X 3 i 2 m /m; manuscrits. 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA n5 Oposicions a Magisteris 
VARIS. [923 

Motetes y Villancicos. 

Un quadern de 305 X 2 °5 %>; partitura manuscrita. 

Conté 'Is següents exercicis : 

Francisco Soler : Euge serve bone etjidelis, motete a 4. «Se dio por Passo forçado». 
Joseph Gas : Euge serve, motete a 4. 
Juan Penzana : Euge serve, motete a 4. Passo forçado. 

Francisco Soler : Oid, atended, escuchad mi vo\, villancico a 8. Passo forçado para el 
principio del villancico. 

Joseph Gas : Oid, atended, villancico a 8. Passo forçado. 
Juan Penzana : Oid, atended, villancico a 8. Passo forçado. 

Aquesta sèrie de composicions fa sospitar que 'Is mestres Soler, Gas y Pensana prengueren part en la 
mateixa oposició, y revela que 'Is opositors sabían complir com perfectes músichs. 

TEXIDOR (Domingo). [ 924 

Tiento de Domingo Texidor, hecho sobre el paso que se dió en la oposicion 
de Organo de S. 13 Maria del Mar el ano de 1706. 

Una fulla de 320 X 4 10 m lm> part d'orgue manuscrita. 
Es una composició ben correcta. 

VARIS. [925 

Codern de les Oposicions de Lleyda del any 1738. 

Un quadern de 320 X 2I ° "/«í partitures manuscrites. 

Conté : 

Antolí Sala : Exaudi orationem meam, salm a 11. — Villancico a 8, con violines. 
Joseph Carcoler : Exaudi orationem meam, salm a 11. — Villancico a 8, con violines. 
Joseph Bernat : Ne recorderis, y Qui La^arum, absoltes a 4, con violines sobrepuestos. 
— Ària Allegro y fragment d'unes Lamentacions, sense lletra. 

Antolí Sala, fill d'Aytona, guanyà aquestes oposicions y morí essent mestre de la meteixa capella 
l'any 1794. n6 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

MUNTELLS (Antón) y VALLSENDRERA (Joseph). [ 926 

Psalms que treballarem yo Anton Muntells y Joseph Vallsendrera, sent es- 
colans de N. a S. a de Mont. y dexebles del P. e Mestre Fr. Benet Esteve en las opo- 
sicions tingudas en Barcelona, per lo magisteri de la Vila de Granolles dia 24 
de Febrer del any 1739. Foren examinadors el Licen. d0 Joseph Pujol, Mestre de 
la Cathedral, y el Molt Re. 1 Bernat Tria, Mestre del Palao. 

Un quadern de 300 X 2, ° m /m! I2 ps- manuscrites. 

Conté : 

«Circunstancias que nos demanaren los S. rs Mestres examinadors » 

«Psalm fet per Anton Muntells : Eructavit cor meum, a 8 veus en dos chors.» 
«Psalm fet per Joseph Vallsendrera : Eructavit cor meum, a 8 veus en dos chors.» 
«Fou N. a S. a Servida se portas lo Magisteri Anton Muntells ab habilitació de poder obte- 
nir Magisteri de 400 ffi y Joseph Vallsendrera Magisteri de 300 ÍB.» 

«Nota de lo que en matèria de pas forçat feren treballar al Rev. Joseph Vallsendrera en 
las oposicions de Torà lo dia 25, 26 y 27 de Dec. bre de 1739, el qual despues de averse oposat 
a la maestría de Granolles se oposa al orgue de Torà y fou N. a S. a servida de ser en primer 
lloch sense competencie». 

«Tas forçat; Intenció; Intent; Concerts a 4 sobre baix; Concert sobre tiple.» 

Tots dos opositors, completament desconeguts, mostraren bones condicions pera obtenir les places ab 
que foren agraciats. 

NOGUÉS (Juan). [927 

Carta Apologètica / familiar, / que en defensa / del examen privado, que el 
ano de 1763 / hizo para el Magisterio de Capi-/ lla de la Insigne Parroquial de/ 
S. Justo y Pastor de la presente / ciudad de Barcelona / y contra / los que des- 
pues de aprobada, / y conseguido su efecto / han querido til- / darsela; / escribe 
a un Amigo suyo/el R. Juan Nogués Presbítero, Maestro/ de capilla de la ya 
nombra-/da Parroquial Iglesia. 

Un quadern de 3 1 5 X 2i5 m / m ; 24 ps. manuscrites. 

Conté : Domini est terra, a 8. «Este es el Psalmo que me hizieron trabajar en el examen 

privado para el Magisterio » — Carta Apologètica. L'autor se queixa de «las Cruzes con 

que tan sin razon han salpicado mi composicion estos sugetos » (los del tribunal) «Y pues 

el assunto es de Cruzes, hagamos Vm. y yo las Estaciones.» A les acotacions del Jurat posa- 
des en la partitura, respon ab exemples d'Aniceto Baylon, Patino, Jaime Casellas, Pablo Llinàs 
(«Glòria del salmó que hizo para la oposicion del Pino, ano 1708»), Maestro Gargallo, Joan 
B. Vidal, Andrés Lorente, Cerone, Joan B. Bruguera y altres. La veritat es que les acotacions DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA n 7 

del Jurat són fortes, per exemple; «Mala disposició», «Mala imitació», «No té disposició». 
Nogués les desfà totes ab gràcia, demostrant grans condicions de polemista y també de músich. 
Data'l seu escrit : «Barcelona y Enero 23 de 1770.» 

Ab lo mestre Nogués, prengueren part en les oposicions Joseph Picanol, Jaume Casellas, Joseph Forto 
y Francesch Ordeig. MESTRES (Anton). [928 

Psalmo Benedixisti a 12 vozes echo en la oposicion del Magisterio del Pino 
anyo 1763 con el espacio de 24 horas. 

Un quadern de 315 X 43° m /mJ fulles manuscrites. 

D'entre les acotacions que 'Is membres del tribunal varen fer al manuscrit, citem aques- 
tes, de tres mans ditintes : «Falta al no proseguir lo pas fins à 18 ó 20 compasos, y noab em- 
pefío de Baixos». — «No be al cas esta reprobació». — «Per falta de inteligencia se fa lo in- 
mediat sentir. Jo so del sentir primer». 

ROSSELL (Joan). [ 929 

Obra que treballà lo R. d / Joan Rosell en Oposició/ Al Magisteri de /Toledo 
any/ 1763. 

Un quadern de 305 X 2 °5 m /m5 16 ps. manuscrites. 

La partitura es a dos chors, ab violins, oboès y baix. 

Lo mestre Rosell guanyà '1 magisteri de Toledo, morint en aquesta ciutat l'any 1780. Fou son anteces- 
sor lo mestre Jaume Casellas y son successor lo mestre Francesch Juncà y Carol, tots catalans. 

ROSSELL (Joan) y JUNCÀ (Francisco). [ 930 

Exercicis d'oposicions. 

Dos quaderns manuscrits. 

Contenen : 

Juan Rossell : Villancico a 8 con violines para la oposicion del Magisterio de la cathe- 
dral de Toledo : Si al paso ut, re, mi, fa, sol. 1763. 

Francisco Juncà : Ejercicio primero en la oposicion al R. 1 Magisterio de las S. ras Descal- 
zas, de Madrid, hecha por Francisco Juncà, Clérigo. Himno a 4 y 8 voces : Somni reflectís 
artibus. kno de 1769. n8 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

VARIS. [931 

Coderno de las Oposiciones / del Magisterio de Toledo / del ano 1763. 

Un quadern de 310 X 2l ° m l">'y partitures manuscrites. 

Conté : 

Introduccion a 4 del M° de Melodia Don Geronimo Romero. 
Introduccion a 4 del M° del Pilar Don Bernardo Miralles. 

Introduccion a 4 (ab acompanyament d'orquestra) del M° de Mallorca Don Joan Rosell. 
Fuga y Canon a 8, de Rosell. 

Mostra del text de la Fuga : Y en espera de cànon || Dirà la justícia || Ser digno maesiro || 
De nuestra capilla || Aquel que llenare || La idea ya vista. 

SANPERE (Francisco). [ 932 

Copia de una Carta dirigida per / un amich al R nt Fran co Sanpere / Pbre, ab 
la qual queda defensat/ dels errors q e injustam 1 se li posaren en la Oposició al 
Magisteri de Musica de la Villa de Berga, Ano 1790. 

Un quadern de 3i5 X 22 ° m /<>>; 56 ps. en partitura manuscrita. 

Conté : Condicions de les esmentades oposicions. — Psalm Exultate Deo, a 8 veus, ab aco- 
tacions del Jurat, que diuen : «Mala disposició, y no ve al cas las pausas»; «Mal per entrar la 
2 veu en unisonus»; «No es del cas esta entrada», etc. — Carta del amich d'En Sanpere en 
que's desfan los errors que segons los jutges conté la composició; cada acotació mereix un 
correctiu, oposantse casos de compositors quals obres cita : de Joan Bautista, oposicions del 
Pi, 1760; de Jaime Balius, oposicions de Córdoba, 1780; de Joan Bautista Bruguera, oposi- 
cions del Pi, 1750; de Joan Rosell, mestre que fou de la catedral de Toledo, oposicions de 1763; 
y acaba dient : «Consideramos que las notas que los Rdos. Luis Galceran, y Diego Mirosa 
Pbros examinadores pusieron en el Psalmo de la indicada oposicion del Rdo Sanpere son en- 

teramente despreciables Assi lo sentimos en Barna a los 22 dias del mes de Marzo del ano 

1 791 : Fran co Queralt, Pbre, Mest e de Capella de la Catedral; Joan Nogués, Pbre y Mestre de 
Capella de S l Just y S : Pastor; Pera Joan Llonell, Pbre y Mestre de Capella de N a S a del Pi; 
Joseph Duran, M e Jubilat de la R 1 Capella del Palau.» Tot aquest procés prova quan decay- 
guts estaven los estudis, aixís per part del autor y son defensor com per part dels que sus- 
criuen y protesten. 

SAN PERA (Licenciado Francisco). [933 

Exercicis d'oposició. 

Un quadern de 315 X 22 ° m /m; partitura manuscrita. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 119 

Conté : Empiece el certamen Acudid, pues, candidatos , villancico a 8 y orquesta. 

— Sacrilegi presidis, gradual a 4 y orquesta, que hizo el ano del Senyor de 1785. 

CABO (Francisco). [934 

Himno de Santo Tomàs de Villanueva, a 8, que se pidió para las oposiciones 
al Magisterio de Valencià, ano 1793. 

Un quadern de 10 ps. de partitures manuscrites. 

La lletra de la composició : Pastorem canimus. 

VARIS. [935 

Ejercicios de oposiciones à magisterios de capilla. 

Un vol. de 214 X 3 10 m /m; partitures autògrafes. 

Conté : 

I. Melchor Junca. : Hymno Pastorem canimus, a 8, que se trabajó para la oposicion del 
Magisterio de Valencià el ano de 1793. — Canto llano del Himno de S. t0 Thomas de Villa- 
nueva; partitura del Himne, a 8, ab acompanyament «al estilo espanol». 

II. Francisco Andrevi : 6 Versos y Glòria Patri del salmó Benedic anima mea Domi- 
num, à tres Coros, primero, tiple y tenor, segundoy tercero à 4 con acompanamiento de Or- 
gano obligado, violoncello y contrabajo; para el ejercicio primero de los opositores al Ma- 
gisterio de Capilla vacante de la Santa Iglesia de Valencià, mes de Febrero de 1819. — Himno 
al Corazon de Jesús, Quicumque queritis, a 8 y dos Coros con orquesta de violines, oboès, 
corni y basso; ejercicio segundo de las mismas oposiciones. 

III. Francisco Andrevi : Villancico, Ya llego el feliç dia, à 4 y orquesta para la oposi- 
cion del magisterio de Santa Maria del Mar, 18 14. — Himno à 12, Noli emularé in malig- 
nantibus. 

IV. Joseph Menendez : La oposicion de la catedral de Lérida, Ano 1817, salmó Laudate 
Dominum omnes gentes, a 8. — Villancico, A un destino todo dichas, à 8 y orquesta. 

Joseph Menendez guanyà aquestes oposicions; renuncià la plaça en 1826, pera ésser mestre de capella 
de Sant Miquel de Barcelona. 

VARIS. [936 

Ejercicios de oposiciones à magisterios de capilla. 

Un vol. de 214 X 310 m l m \ partitures autògrafes. 

Conté : 

I. Bernardo Gutiérrez : Maestro de Osma; Obras compuestas para la oposicion al ma- 120 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

gisterio de Capilla de la S. ta y Metropolitana Iglesia de Valencià. — Himno P astorem cani- 
?nus, à 8, en dos Coros; 1793? 

II. Joseph Morata, Diàcono, Maestro de Xàtiva : Borrador del Hymno del S. r S. t0 Tho- 
mas, Pastorem canimus, à 8, en dos Coros, obra que se mandó trabajar por el Muy 111. Ca- 
bildo de la S. ta Iglesia Metropolitana de Valencià, en el presente ano de 1793. 

III. Francisco Andrevi : Villancico, Suenen canios de victorià, à 4 y à 8y orquesta; 
para la oposicion del Magisterio de Valencià en Febrero de 18 19. — Seis versos y Glòria Patri 
del Salmó Benedic anima mea Dominum; Valencià, 1819. 

IV. Melchor Juncà, Diàcono, Maestro de la Iglesia de Tarragona : Himno à 8 Pastorem 
canimus; Valencià, 1793. 

V. Joaquin López, Presb. Maestro de Orihuela : Himno Pastorem canimus, à 8, en dos 
Coros. DOMÈNECH (Jaume). [937 

Villancico a 4 de oposicion, /con violines, oboeses y trompas / de Jaume Do- 
mènech / Vice-Maestro de la Catedral deVich./ 1796. 

Un quadern de 310 X 44° m /mJ i° fulles de partitura manuscrita. 

Conté : «Fuga, recitado, ària y coro final»; lo text es : Empiece el certamen \y el silencio 
rompa \\ la sonora trompa. DOMÈNECH (Jaime). [938 

Psalmo à 9 vozes para la Oposicion de Vich, ano 1796, por Jaime Domènech, 
Vicemaestro de la Catedral. 

Sis fulles manuscrites de 315 X 4 2 ^ m /m. 

Lo text del Salm es : Caniate Domino canticum novum. BAGUER (Carlos). [ 939 

Gloriosa Virginum, himno a 8 voces para la oposicion deia S ta Igl a de Gra- 
nada, de Carlos Baguer, en 1796. 

18 fulles manuscrites de 310 X 4 20 "V»- 

Conté, a més de la partitura del Himne, un «Responsorio de Navidad à 8 voces y or- 
questa», violins, oboès, trompes y baix : Hodie nobis. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 121 

LLACH Y FARRIOLS (Joachim). [ 940 

Psalmo Cantate Domino a 9 voces, que hizo Joachim Llach yFarriols en las 
Oposiciones del Magisterio de Berga, 1796. 

Quatre fulles manuscrites de 31 5 X 4 2 ^ m /m. 

GAS. [941 

Salmó a 2 coros que Gas hizo para la oposicion del Magisterio de la S ta Igle- 
sia de Segorbe, 1808. 

Un quadern de 305 X 4 J 5 m / m ; 5 fulles manuscrites. 

Text del salms : Ego dixi : ni dimidio dierwn meorum. 

Lo nom del mestre de Girona Joseph Gas, mort ja en 1808, figura en aquesta composició per haver si- 
gut borrats los noms qu'abans portava. 

VERDAGUER (Honorato). [ 942 

Villancico de la Oposicion de Maestro de Capilla Honorato Verdaguer en el 
afio 1 8 14. En la Villa de Elche. 

Un quadern de partitura manuscrita. 

BONAMICH (Francisco). [943 

Copia de las Composicions de D. Francisco Bonamich, en la oposició al Ma- 
gisteri de Vich en Octubre de 181 5. 

Un quadern de 220 X 3 10 m U'> I2 P s ' manuscrites. 

Conté : Salm a 8 Ad te Domine ciamabo. — Text, a part, y música de La Musica Sagra- 
da, Villancico à 4 y à 8 con orquesta. 

Lo mestre F. Bonamich y Colomer nasqué en 1779 y morí en 1853, a Vich. 

BRUGUERA Y CODINA (Buenaventura). [944 

Psalmo 3. Tono a 8, que a la / Oposicion de Maestria en la S ta Iglesia Ca- 
thedral de / Vich, / compuso Buenaventura Bruguera y Codina. / Ano de 1818. 

Un quadern de 220 X 3 10 m lm', 49 fulles manuscrites. 
11. -16 16. -11 122 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Contenen : Salm At te Do?nine, clamabo, a 8 veus en dos chors. — Villancet Al compàs 
de los dulces acenios, a 8 veus en dos chors y acompanyament d'orquestra. 

Lo mestre Bruguera, nascut a Canet de Mar en 1795, fou company d'estudis dels mestres Andrevi, 
Mateu Ferrer, Nin y Serra, Ramon Vilanova, y altres; mori a Tarragona en 1876. BRUGUERA Y CODINA (Buenaventura). [945 

Psalmo a 9 voces / 8.°Tono/trabajado en la oposicion del Magisterio de Ca- 
pilla de Tarragona /por Buenaventura Bruguera y Codina. / Ano de 18 19. 

Un quadern de 220 X 3 10 m l™'> 43 fulles de partitures manuscrites. 

Conté : Salmó, Confitebimur tibi Deus, a 9 veus en dos chors. — Villancico; De la escala 
aretina [| el tema se tomarà, a 4 veus y orquestra. 

Lo mestre Bruguera, vencedor en aquestes oposicions, morí a Tarragona en 1876. 

ANDREVI (Francisco). [946 

Ejercicios de oposiciones à varios magisterios. 

Un quadern de 214 X 3 I0 m U'> partitures autògrafes. 

Conté : Himno; Noli me tangere, a 12. — Villancico; ^uenen cantos de victorià, a 4 y or- 
questra. — Villancico; Hoy la solfa bien compuesta, a 8 y orquesta, para la oposicion de Se- 
gorbe, Febrero 1808. — Villancico; Festivo aplauso y bendicion, a 8 en dos Coros y orquesta 
para la oposicion al magisterio de Sevilla en el mes de Febrero de 1829. GERMÀ (Magin). [ 947 

Psalmo "Beatus qui intelligit, a 9 voces, que en la Oposicion del Magisterio 
de Lérida hizo Magin Germà. 

Un quadern de 220 X 3 l $ m lm> 44 P s - en partitura manuscrita. 

Magí Germà y Subirà nasqué a Barcelona en i8o5; en 1826 obtingué'l magisteri de Lleyda, que renun- 
cià en 1832. Morí en aquesta ciutat en 1842. 

VARIS. [ 948 

Ejercicios de oposiciones a magisterios de capilla. 

Un vol. de 320 X 22 o m /m; 182 ps. de partitures autògrafes. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 123 

Conté, perteneixents a les oposicions al magisteri de la Reyal Capella de Madrid en 1830 : 

I. Roman Jimeno : Himno Deus luorum militum, a 8 vozes y orquestra. — Laudate Do- 
minum omnes gentes, a 8 veus y orquestra. 

II. Jayme Nadal : Himno Deus tuorum militum, a 8 veus en dos chors y orquestra. 

III. Francisco Olivares : Himno Deus tuorum militum, a 8 y orquestra. — Salmó; 
Laudate Dominum, a 4 y a 8, y orquestra. 

IV. Antonio Pablo Honrubia : Psalmo Laudate Dominum, e Himno Deus tuorum mi- 
litum, a 8 veus y orquestra. 

Roman Jimeno nasqué a Santo Domingo de la Calzada, Rioja, en 1800. Jaume Nadal nasqué a Lleyda 
en 1789 y mori a Astorga en 1844. Francisco Olivares nasqué a Jumilla, Múrcia, en 1787. Antonio P. Hon- 
rubia prengué part en aquestes oposicions essent mestre de la catedral de Guadix. 

VARIS. [ 949 

Ejercicios de oposiciones a magisterios de capilla. 

Un vol. de 320 X 22 ° "/mi 2 9 2 P s - de partitures autògrafes. 

Conté, perteneixents a les oposicions al magisteri de la Real Capella de Madrid en 1830: 

I. Francisco Andrevi : Himno Deus tuorum militum, a 8 veus en dos chors y orquestra. 
Laudate Dominum, a 8 veus en dos chors y orquestra. 

II. Tomàs Genobés : Himno Deus tuorum militum, a 8 voces, y orquestra. — Laudate, 
a 4 y a 8, y orquestra. 

III. Antonio Ibanez : Imno Deus tuorum militum y Laudate Dominum, a 8 veus en dos 
chors y orquestra. 

Tomàs Genovés y Lapetra nasqué a Çaragoça en 1806 y morí a Burgos en 1861. 
Antonio Ibanez era mestre del Pilar de Çaragoça en 1814; morí en 1837. 

PONTI (Magin). [ 9 5o 

Paso o Fuga : Oposiciones de Org ta de la S ta Iglesia Catedral de Lérida : Ma- 
gin Ponti, dia 26 de Julio de 1833, Lérida. 

Un quadern de 12 ps. manuscrites. 

Magí Ponti nasqué a Manresa en 1816. 

IGNOTUS. • [ 9 5 1 

Plan de oposicion para la de primer organista de la S ta Ig a Catedral de Lé- 
rida, empezados el 24 de Julio de 1833. 

Dues fulles de 300 X 4'5 m / m ; manuscrites. 

Entre altres excercicis, posa'l tema «6 variaciones, inclusa una de mano izquierda». i2 4 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

BROS (Juan). [952 

Responsorio e Himno para la Oposicion de León. 

Un quadern de 310 X 2I2 m l<*> 3° P s - manuscrites. 

Conté'l Salm Animarà meam, a 8 veus en dos chors y l'Himne Iste Confessor, a 2 chors 
ab orquesta de violins, viola, oboès y baix. 

JUNCÀ. [ 9 5 3 

Psalmo Verba mea, a 8 y 4. tono, que se trabajó para las oposiciones de To- 
rroella de Mongri. 

Un quadern de 310 X 22 ° m l<*'> 8 ps. de partitura manuscrita. 
Benet Juncà morí a Barcelona en 1821. 

BARBA (José). [954 

Oposiciones al Magisterio de la S ta Ig sia de Valencià. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m /m5 4§ ps. manuscrites. 

Conté : Condicions de les oposicions y salm imposat Benedic anima mea, a 3 chors, de tiple 
y tenor el primer y'ls altres a 4, ab acompanyament d'orgue obligat, violoncelloy contrabaix. 

Joseph Barba y Bendad nasqué a Barcelona en 1804; fou mestre de Castelló d' Empúries, del Pi de Bar- 
celona y de Girona; en 1825 prengué part en les oposicions de Valladolid y de Sevilla; en i85o guanyà les de 
Santa Maria del Mar, de Barcelona: morí en aquesta ciutat lo 3 de Febrer de 1881. 

RUÉ (Miguel). [955 

Kyrie a 4 voces y Orquesta, con reduccion o acompanamiento de Organo. 
Oposicion de Gerona, 13 de Noviembre de 1837. 

Un quadern de 220 X 3 01 m U\ 36 ps. de partitura autògrafa. 

IGNOTUS. [956 

Càntic de Zacarie : Quart to, a 8 veus y a dos Cors, ab Acompanament con- 
tiuuo, y ab les circunstancies següents. Se treballarà ab lo espay de 24 horas. 

Una fulla de 200 X l ^° m lm', manuscrita. 

Exemplar, duplicat, d'un programa d'oposicions. 

IGNOTUS. [957 

Exercisis d'oposicions a 8, violins y acompanyament. 

Un quadern de 310 X 2 *5 m / ra ; partitura manuscrita. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 125 

La lletra es : Re sol fa mi re cantas [| al re sol del sol mas fino || baxar con giros || vaya 
con aire [| uniendo bemoles y sustenidos. 

IGNOTUS. [958 

Obra llena per las oposicions de S'Joan. 

Una fulla de 310 X 2 *5 m /m - , manuscrita. 

Conté una introducció y un «Pas vivo». 

L'estil d'aquesta composició pera orgue es de meytats del segle xix. Probablement les oposicions se 
feren pera lo magisteri de Sant Joan de les Abadesses. 

IGNOTUS. [959 

Variaciones para el examen de Violin en las Oposiciones de Castellon, con 
acomp. de Fagot : y plan de oposiciones al magisterio. 

Un quadern de 2i5 X 3 [ 5 m /m; 8 ps. de partitura manuscrita. 
^Seràn pera Castelló d'Empuries? 

MÚSICA PROFANA 

MONODIA ACOMPANYADA : TRACTATS DE «Cl FRA» PERA «VIHUELA» 

FUENLLANA (Miguel de). [ 960 

g Libro de Mvsica parag / Vihuela, intitulado Orphenica lyra. Enl / ql se 
cotienen muchas y diuersas obras. / Copuesto por Miguel de Fuenllana. / Diri- 
gido al muy alto y muy poderoso se / nor don Philippe principe de Espana, / 
Reyde Ynglaterra, de Napoles&cnto senor. /** Con privillegio real.^ /&•> i554*g 
/Tassado en veynte y ocho reales. 

Un vol. de 305 X 2, ° m U; 20 ps. de preliminars sense numerar y clxxiiij fulles de text en xifra pera vihuela, 
estampada en tintes negra y vermella sobre pautades de 6 linies. 

Conté : Portada. — Llicencia : «El principe. Por quanto por parte de vos Miguel de Fuen- 
llana estate en esta corte, nos ha sido hecha relacion, que vos aueys compuesto vn libro de 
mvsica para vihuela que se intitula Orphenica Lyra : en que por su dificultad aueys passado 
mucho trabajo de spiritu, suplicando nos... Y nos acatàdo lo suso dicho... por la presente da- 
mos licencia... Fecha en Valladolid a onze de Agosto de mil y quinientos y cincuenta y tres 
anos. Yo el principe. Por mandado de su alteza, Iuan Vazquez». — Dedicatòria : «Al mvy 
alto y mvy poderoso sefíor don Philippe principe de Espanya, Rey de Inglaterra, y de Nàpoles, 
&c. Nro senor, Muy alto y muy poderoso senor. Sentencia es scripta en el libro de Iob, que 
el hombre nasce mas para experimentar la aspereza de los trabajos, que biuir sepultado en la 126 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
w Z*> ^)LIBRO DE M VSIC A PAR/Vg* 

| VihueIa,intiailadoOrphenica lyra„Enl 
ql fe cótienenmuchasy diuerfas obras. 

Cópuefta por'Miguel deFuenllana, 

í Dingidoa! muyaltoymuy poderofo íc 

rïor don Philippc pnncipè deE/pana, 

Rey de Ynglatcm,cícNapolcí fiíc nfofenor* 
- .. SC # CON PR1VILLEGIO REAU'ttC 
Tafíado.en veynte y ocho reales DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 127 

ociosidad. Pues queriendo yo conforme a esta doctrina seguir lo vno y huyr lo otro, elegi en- 
tre las artes la mas proporcionada a mi inclinacion, que es la musica : en cuyo exercicio co 
continuo estudio he gastado la mayor parte de mi vida. Ypuesto que a la bondad Diuina, por 
oculto juyzio suyo, le plugo dende mi infància priuarme de la lu% corporal, no permitio su 
grandeza, q mis trabajos quedassen sin fructo, pues en esta parte quiso còmunicarmeeste ta- 
lento. El qual por ser don suyo y dado de su liberalidad, me parecio q deuia no tenerlo escon- 
dido... sacando a luz esta obra, primicias de mis trabajos. La qual me parecio dedicaria y 
ofrecerla a V. Mag. para que co tà crescido fauor estuuiesse como en trono segura de toda 
emulacion. Y assi suplico a V. Mag. la reciba y fauorezca, mirando mas al animo con que se 
ofrece, que al ser que a la obra yo pueda dar». — Prologo al lector. Exposa'l concepte de la 
Música en enlayrats sentiments plens d'espiritualisme platònich, y la divisió de l'obra en sis 
parts. — Siguense los auisos y documentos que en esie libro se contienen. Cal pendre nota dels 
principals, y del següent pera la millor inteligencia de la xifra : «... en todas estàs otras, ansi 
a tres como a quatro, a cinco y a seys. .. fue mi intencion poner la letra, porque me parece 
que la letra es el ànima de qualquiera còpostura, pues aun que qualquier obra compuesta de 
música sea muy buena, faltandole la letra parece que carece de verdadero spiritu. Por lo 
qual... me mouia a ponerla y a sefíalar una de las bozes que mas agradable fuesse para po- 
derse cantar, que es la de la cifra colorada». Entre 'Is «auisos» de tècnica especial del instru- 
ment de que tracta, n' hi hà que tenen relació ab la tècnica de la composició referent a les trans- 
cripcions d'obres polifòniques acomodades a un instrument de recursos tan limitats com la 
vihuela, qu'en casos determinats eren una veritable temeritat, pera ells, ben entès, encara que 
no ho semblen pera nosaltres los moderns quan busquem en tals obres una de les qualitats 
que les fan tan interessants, y es el naixement de les formes acompanyants de la veu, que 
són l'origen de les modernes. Diem una de les qualitats de tals obres, per que'n posseixen 
d'altres que notarem a son temps. Posat l'autor a esbrinarho tot, arriva fins al punt d'adop- 
tar dues lletres (la F i la D) pera que l'executant puga graduar la facilitat o dificultat de cada 
peça y «con prudència cada vno elija la musica que sus manos puedan tocar». Altre avís: 
«en alguna compostura y fantasias, se baxa la sexta vn punto de tono». Y aquest : «No pongo 
glosa todas vezes en las obras compuestas, porque no soy de opinion que con glosas ni redo- 
bles se obscurezca la verdad de la compostura» — Del orden y fantasias que en este libro 

se ponen. Explana ab més extensió lo que ja ha exposat en lo pròlech; prenem nota de lo que 
diu sobre la quinta y la sexta part : «En la quinta parte se cótienen Strambotes, madrigales, 
Sonetos en lengua toscana y en la nuestra : villanescas, y villancicos a. tres y a quatro, musica 
por cierto muy digna de todo estudio, pues no solo aprouecha para el taner galano y de buen 
ayre, però aun tambien para adquirir el verdadero artificio de la compostura : algunos ro- 
mances viejos por no incurrir en desgracia de los que son amigos deste majar. En la sexta y 
ultima parte se ponen tres ensaladas Iusta, Bomba y Iubilate, co algunas fantasias y obras 
compuestas para vihuela de cinco ordenes : lo mismo para guitarra. No se le puede negar el 
loor a estàs obras, pues sin dubda las dichas ensaladas tienen excel•lència en la letra ysingula- 
rid en la copostura. Buen testigo serà desto el que tratare de gustar con libertad deste potaje.» — 
De los redobles. Los antichs autors espanyols entenien per redobles lo que nosaltres anome- 
nem signes d'ornament, apoyadura, mordent, grupet L'autor explica la tènica expressiva 128 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

d'aquests ornaments aplicada a la vihuela. — Del taner con limpie^a. Posa'ls avisos que són 
del cas. — De los tonos. Explica 'Is vuyt tons y quins són «perfectos, plusquaperfectos, mix- 
tos o irregulares», y diu que «me pareció cosa razonable poner al fin desde libro ocho tientos 
dentro de cada vno de los ocho tonos que ordinariamente se suele vsar». — Al lector. Li re- 
comana son llibre y «la gradeza del cuydado y trabajo que de mi parte se aura puesto para 

sacar a luz semejante obra, como yo carezco de ella desde los primeros anos de mi ninez 

— Declaracion de la cifra. — Siguense seys tablas de las seys paries deste libro. — Soneto de 
Benedito Arias Montano. — Martini a Montesdoca carmen in laudem Michaelis a Fuenllana 
artis musicaz, & lyroe peritissimi, qui Diuinam potius, quam Orphcean condidit lyram. En 
l'epigraf, la vihuela Montesdoca l'anomena Lyra, y, en lo text de la poesia, Cithara. — Aiud 
eiusdem ad musicos. — Ioannis Chirosij praesbyteris carmen. — ïoànnis çumetoe patricii His- 
palensis carmen. — Text musical del Libro Primero : Duo de la missa de Hercules, pleni 
sunt coeli, de Josquin; Duo de la missa de pange lingua, benedictus, de Josquin; Duo Susce- 
pit Israel, de Morales; Duo Si amores me han de matar, de Flecha; Buelta, o tornada, oAgo- 
ra que estoy penado; Duo contrapunto del author, sobre el tiple deste villancico; Duo de 
Guerrero; Suscepit Israel; Duo de Fracisco Guerrero, Fecit potentiam; Duo de Josquin, 
Fecit potentiam; Duo de Fuéllana; Duo de Morales, Fecit potentiam; Tres de la missa Be~ 
nedicta es coeloru regina, de Morales, Et ascendit; Fantasia del author; Tres de la missa 
gaude bàrbara, de Morales, Benedictus; Fantasia del author; Tres de la Missa de lomearme, 
de Morales, Et resurrexit; Fantasia del author; Tres de la missa tu es vas electïòis, de Mo- 
rales, Crucifixus; Fantasia del author; Tres de la missa de aue marià, de Morales; Fan- 
tasia del author; Tres de Morales; Deposuit polentes; Fantasia del author. — Orphe- 
nica Lyra j Libro Segvndo, / en que se ponen motetes a / quatro, de famosos authores. Assi 
mesmo fantasias a quatro de el author, por / el orden ya dicho : Motetes a quatro de Lupus, 
Hodierna lux, Secunda Parts Ve domina coelorum; Fantasia del author. D. (D. per difícil.); 
Motetes a quatro de Lupus, Qui conftdit in domino, Secunda Pars Benefac, Domine; Fanta- 
sia del author, T).; uiotetes a quatro de Lupus, Lcetentur omnes sancti, Secunda Pars Hcec 
mana fuit illa; Fantasia del author; Motete a quatro de Gascó, Cum appropinquasset Iesus; 
Fantasia del author; Motete a quatro de Gombert, *Z)., Parce, ^Domine : Fantasia del author; 
Motete a quatro de Morales, D., Inter natos mulierum; Fantasia del author; Motete a quatro 
de Andrés de Silua, F. (F. per fàcil), O Regem coeli, Secunda Pars Salvator qui est Chris- 
tus; Fantasia del author, F.; Adrian Villar (per Willaert), a quatro, D., Aue, Maria; Fan- 
tasia del author remedando (glosant) este aue marià; Motete a quatro de Gòbert, D., Súper 
Jlumina; Fantasia del author, D.; De la missa de Lomé arme, de Morales, Benedictus qui 
venit; Fantasia del author, F.; Motete a quatro de Góbert, Ave sanctissima Maria; Fàtasia 
del author, D.; Motete a qtro de Góbert, F., Quam pulchra es; Fantasia del author, F.; Mo- 
tete a quatro de Morales, F., Sancta et inmaculata; Secunda Pars Benedicta tu; Fàtasia del 
author F.; Motete a quatro de Góbert, F., Domine paier et deus ; Fàtasia del author, F.; Mo- 
tete a quatro de Gombert, F., Sancte Alfonse; Fàtasia del author, F.; Morales de la missa 
Benedicta es coelorum, Benedictus qui venit; Fàtasia del author, F.; Motete a quatro de Mora- 
les, D., Veni domine et noli tardaré; Fantasia del author : va remedando a este motete. — 
Libro Tercero / En el qual se contienen mote-jtes a cinco y seys bo^es j de muy excellen-tes DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 129 authores : Motete a cinco de Iaquet, *Z). , Aspice, Domine; Motete a cinco de Verdelot, Z)., 
Si bona suscepimus; Motete a cinco de Morales, Z)., Verbum inicü et dolosum\ Motete a cinco 
de Morales, D., Lamentabaiur Iacob\ Motete a cinco de Gombert, F., Lauda Syon\ Motete 
a cinco de Morales, D., Virgo Maria speciosissima ; Secunda Parts, Virgo ÜVlaria virga 
I esse florida', Motete a cinco de Gobert, D., Beata iMaria; Motete a cinco de Gombert, D., 
Germinauit radix; Motete a cinco de Gombert, F., O felix Anna; Josquin, Credo a cinco de 
Beata Virgine; Lamentacion a cinco de Morales, Etfactum est; Motete a seys de Morales, 
Jubilate Deo, Secunda Parts, O felix a?tas\ Agnus de la missa si bona suscepimus, a seys, de 
Iaquet; Motete a seys de Josquin, D. , Benedicta es; Manus tuoe, Motete a seys de Josquin; 
Motete a seys de Josquin, Proeter rerum. — Libro Qvarto j en el qual se ponen algunas \ par- 
ies de Missas, Hym-\nos, Faniasias, Fauor / dones, con otras j obras copue-j stas. Segunda 
parte de la glòria de la solfa re mi de Josquin, Qui tollis; Morales de la missa de Lomé Arme 
a qtro, D., Agnus Dei; Primero Kyrie de la missa de Faisan regrets de Josquin, Kyrie eley- 
son\ Christe de la missa de la solfa re mi de Josquin, F.\ Pange lingua a quatro de Guerrero; 
Pange lingua a tres de Guerrero, F.\ Sacris soléniis a tres de Guerrero; Una boz de còtra- 
punto sobre el càto llano de sacris soléniis del author; Pater noster del author, D.\ Fantasia 
del author, D.; Fantasia del author, Z).; Fantasia del author, F.\ Fantasia del author, F.\ 
Fantasia del author, F.\ Fantasia del author, F,; Fantasia del author, F.j Fantasia del au- 
thor, F.\ Aqui se poné otras qvatro fantasias del sexto tono en cada vna de las quales se ha de 
baxar la sexta vn püto del tono en que se suele teplar, y han de entonar en octava de la quarta 
en vazio; Aue ?7iaris steta a quatro del author, Z).; TBenedictus a tres de la missa de Milà re- 
grets, de Morales; Siguese los ocho tonos en fabordò copuestos por Francisco Guerrero. — 
Libro Qvinto \ en el qual se contienen estram-j botes a cinco ya quatro, / Sonetosy Madrigales, 
en lengua Ca j stellana : villancicos a tres y a / quatro, Villanescas : y Tip-j mances viejos : 

Strambote a cinco de Verteloth, Come hauro düque ilfrutto del seme sparso ; Strambote 

a cinco, d'ARCHADELT, Se le interna mia doglia poiesse dona ; Strambote a cinco de Co 

festa (Constantino Festa), Amor farme yl peggio quefay ; Comiençan los strambotes de 

Verdelot, Signora Iulia il dissi el diré sempre ; Comiençan los strambotes a quatro de 

Laurus, ZMadona per voi ardo ; Strambote a quatro de Laurus, Liete madone ; Stram- 
bote a cinco de Laurus, Qvanto sia liet il giorno; Strambote a quatro de Verdelot, Tant 

que viuray en age florisant ; Glosa sobre la misma cacion. Strambote a quatro de Archa- 

delt, O sio potes fido ; Strambote a quatro de Archadelt, Bella fioretta ; Strambote a 

a quatro de Archadelt, II bianco e dolce cigno ; Strambote a quatro de Archadelt, Occhi 

mei lassi ....; Strambote a quatro de Archadelt, O io mi pensai ; Comiençan los Sonetos 

y Madrigales de Pedró Guerrero en lègua Castellana : 

Soneto a quatro. Mas dura que màrmol à mis qxas 

Y al encendido fuego en que me quemo, 

Màs elada que nieue, Galatea, 

Estoy muriédo y aun la vida témola Con razon, pues tu me dexas; 
Que no ay sin ti el biuir para que sea. 
Verguèça he q me vea 
Ninguno en tal estado, 11. - 17 17 -ir. 130 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL De ti desemparado, 

Y de mi mismo yo me corro àgora. 

De vn alma te desdenas ser sefíora Donde siempre moraste, 

No pudiendo delia salir vn hora; 

Salid sin duelo, làgrimas corriendo. Secunda Pars. Tu dulce habla, en cuya oreja suena? 
Tus claros ojos, à quien los boluiste? 
Por quien, tan sin respeto, me trocaste? 
Tu quebrantada fe, do la pusiste? 
Qual es el cuello que como en cadena 
De tus hermosos brazos anudaste? 
No ay coraçon que baste, Aunque fuesse de piedra, 

Viendo mi amada yedra 

De mi arrancada, en otro muro asida 

Y mi parra en otro olmo entretexida, 

Que no se esté co llàtos deshaziendo 

Hasta acabar la vida; 

Salid sin duelo, làgrimas corriendo. Soneto a tres. F. Quien podrà creer q yo jamàs reposo, 
Sin que la fe crezca y la costancia, 
O durmiendo ó velando con tal vida, Las entranas ardiendo en bivas llamas, 
Le plaze que yo muera en esta guerra 
Mostràdo en ello solo auer deleyte. Soneto a quatro. D. Pasando el mar Leandro el animoso, 

En amoroso fuego todo ardiendo, 

Esforçóse el viento y fuesse embravesciendo 

El agua con vn impetu furioso, 

Vencido del trabajo pressuroso 

De cStrastar las ondas no pudiendo; 

Y màs del bien q alli perdia muriendo, Que de su pròpia muerte congojoso, 
Como pudo esforço su voz cansada 

Y à las ondas habló desta manera, 
Mas nunca fue su boz dellas oyda: 
— Ondas, dexadme allà llegar, 

Y a la tornada 

Vuestro furor essecutad en mi vida. Soneto a quatro. F. ^•Por de començaré mi triste llanto 
Y quel dolor la pena y el quebranto 
A mi mucha razon no cause olvido? 
Triste yo, qué haré? Que si bien el alma Hora 

Su bien perdido; 

Mas tanto no podrà la gra tristura 

Que dexe de cantar mi desventura. Soneto a quatro. De vn spiritu triste y sin còsuelo, 
Te plugo hazer alegre y consolado, 
Tornàdole la ymagen que es del cielo. 
Dun hòbre q penso siempre hazer duelo, Has hecho complazer y sin cuydado. 
O venturoso yo, pues, en el suelo 

Alcancé a conocer 

Màs auentajada que otra sculptura. Soneto a quatro. F. Amor es voluntad dulce y sabrosa 

Que todo coraçon duro enternece; 

El amor es el alma en toda cosa, 

Por quien remoça el mundo y reuerdece; El fin de todos en amor reposa: 
En él todo comiensa y permanece; 
Deste mundo y del otro la gran traça, 
Con sus braços amor todo lo abraça. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 131 Madrigales a quatro. F. Mi coraçon, fatigado, 
De su qrer se arrepiéte; 
Que, senora, lo pasado 
Rebuelto con lo presente 
Me tienen escarmentado. Yo conozco que mi pena 
Toda fué por culpa mía; 
Dexar la parte buena 
Por seguir la fantasia. Secunda Pars. Àgora, cobrando acuerdo, 

Conozco 

Yo me alço con lo que pierdo, 
La Iocura de hasta àgora 
Me haze que tornecuerdo; Mi dolor ha sido bueno, 
Pues tal seso me procura; 
Però fuera mas cordura 
Castigar en mal ageno 
Que en mi misma desventura. Siguése las Villanescas a tres; Comiençan los villancicos a tres de Iuan Vazquez : Como 

quereis, madre ; Villancico a tres de Iuan Vazquez, Morenica, dame un beso; Villancico 

a tres de Iuan Vazquez, Vos me matastes, nina, en cabello ; Villancico a tres de Iuan Vaz- 
quez, Ay que non oso mirar ; Villancico a tres de Iuan Vazquez, No se que me bulle en el 

carcanar ; Villancico a tres de Iuan Vazquez, Duélete de mi, Senora (Los reproduim 

en notació moderna, en les planes següents.) Villancico a tres de Iuan Vazquez : 

No me hableys, conde, 
De amor en la calle; 
Cata que os diran male, 
Conde, la mi madre. 
Mariana iré, conde, 
A lauaral rio; 

Villancico a tres. Iuan Vazquez: 

Qviero dormir y no puedo, 
Que el amor me quita el suefío. 
Manda pregonar el rey 
Por Granada y por Seuilla 
Que todo hombre enamorado, 

Villancico a quatro. Iuan Vazquez: 

,:Con qué la lauaré, 
La flor de mi cara? 
Làuome yo, cuitada, 
Con ansias y dolores. 
,;Con qué la lauaré, Alia me teneys, conde, 
A vuestro seruicio; 
Cata que os diran male, 
Conde, la mi madre, 
No me hableis, conde, 
De amores en la calle Que se case con su amiga. 
<iQué haré, triste, cuytado, 
Que era casada la mia? 
Qviero dormir y no puedo, 
Que el amor me quita el sueno. Que biuo mal penada? 
Làuanse las casadas 
Con agua de limones; 
Làuome, yo, cuitada, 
Con ansias y dolores. Villancico a quatro de Flecha, Z)., Quèjarem del pobre Iuan (Lo reproduim, també, 

a continuació dels villancets de Vazquez.) 132 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Villancico à 3 de Joan Vazquez Mogut CANT VIUUELA 

(D i m Transcripció de F PEDRELL 
l Co . mo ^m 9- que. reis, 


X ma W £ dre. É que -g— f 
* g B í ¥ m ¥=£ •**- .me el a mor la con ti ^£# ÉüÉ i fefe££ na ? # — (• — £ i Co . mo ÉÜ =É m E ^^ « 33: ¥ i que.rei». ma É N d re, que É 

-t— yo a Dios 3ir PP ÉÉ Hg se i £ i 
(') E/ecte real n rodava baixa deia nota escrita DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 133 » m zzii la con _ ti - ,{ M M *. m M wm . na, ÉÜÉ m 3 la con .ti jr. í íüü f=A $ ^SE^ ^ ^ É na. la con *ÉÜ fel ÉüEÉ i us ÉÉ te na? Cuan -»- £ ; B H -*»- xc TT í -e- _to a *K Dios mas sir vo,a mor mas. SE i *s ü ip ÉÉÜl Me j J J i XE 53 Ï^Ef: me si - ** gue: * Cuatvdoà é el - ? maa. i tt s p t ~n~ me *ÜÉÜ -o- Ue - m go» Mas . 

ÍHÉÉ 3 — »- me ^ i i PE per. si ÉÉÉÉ gue 
o ÉÜ g ■ » * -o- j Tal 3E VI da TT CO rao es TV es 
134 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
* 3 É 3 fr 1 r/ - í ^^i ^^ *3É -€»- mor a la eon.ti na * fedfe i ÉÉÉiÉ 3 1 9- ,> Co _ mo éé que. reis i 9- i -»- 30E a a -«►- í -»- :xc ma 

J2 l i f FF fe dre /£_ que yo a •fi- -fi- w Dios sir te M ^ « 5= ^ 
tem m ■^ -»- -tf-r- P la con . ti . na, Si guien - do . me el a m çm im mm m mor, 

ILl iM püp DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 135 Villancico à 3 de Joan Vazquez CANT VIHUELA * Un poc mogut Transcripció de F. PEDRELL E ^fi ja J pp m s Mo re z= É s ni - ca w SE f^ da.meun j| be T7 £?=# i ^m í * 3CE =OÜ -o — 

SO? \3 

so • * m *? ,Co mo es E • e ^ ^teí í m -vr * 3 1 p J ^ e TT ££ P TT -tf 0- 

xe. a _A PPÉ quea . to iFfrp # que has o - 1 . do-jO fue . ra! frifls'f f pp P £ 9- m m ^m ] No seaistan a . tre . vi . do! ^^ pp pp m =8fc *m m m P s p p * p í p 3CC í me me * ra que no soy — o — 

quien qute ra. *?£ mà m m ^m é no É 9- ¥ $. ^ t'l ï P^ * =ps ce soy quien quie TT 

ra. Da . me Í. í if ES P lo que te de . man . m i - do, m =3 E ■xr- 3 = 136 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 2Z í ■ ■ No m seas des - a - p*a.de ei ~o — 

da. tt PS te 1 fa g B 5 s i ^ m JEEZ *= 30E £ ig g gp Mi • ra que tie ^m &-f- nes mi (2—^ vi da Con ÍÉ P ti . na.mea 

a é dfez M w CE ►= a s 22 sa: nrc -w — tr 
nan . do te . pe Y pues tu me 9 » i g— f- tie .nes pre . soi i S »p r p jj s P í tss 7-r 2 pi =EE -*»- S3C Da w me un Pp be 
te so Que *■ fe £ È I PÜ m§ tr ï í 2Z ^m s £ — * *— 

eeais tan PP de mer ced *PP te lo 
•»■ P> ai ^m do.-0 Pi se a Hi £ fue. ral ao gs^i * 8 u n - 
a . tre vi do _Mi P i í ra qve ao «oy DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 137 i m j£_ 33= 33: quien V» 

quie ra. m no soy . mm m i quiea . :ftg — «* — 

quie. -er- 
ra. mm rr-ry^ * pç -o- 2- 


Villaneico à 3 de Joan Vàzquez 

Transcripció de P. PEDRELL Mogut C*NT VIHUEl* PP ^W M ^^ Vos * ^ me ma I í tas _ tes , ^1 m ni. óaenca .be. *=* Alo, m 1 ? t — * Vos me ha . beis muer to. tos me ha . 4, I #=E# g I 1 1 f g f HÉÜ ^ g J P 3ÜÉ m m ^ beis muer to: Vos me ma |IIÉ * m j, ^ NH' «ü tas tes, Élgl í <fc I j|J^ ^^ S ni. na en ca.be . 11 o, I f v«r j püeü & Vos meba - beis muer [f'flf'f 1 to, -gar ^m 11.- 18 18-11. 138 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL m Vos me ha l)ei8 muer to. Ri - be - * I m tes V-i ÉHÉÉ mí m ^m m j i t * ras de un ri o» ri - be ras de un ri o, ÍHÉP11 4 É m *£ ^^ X fe ^ P=p É S Ü £ d " . & r Vi mo . sa v»r . . go, ni_flaenca.be - llo. #N# *** ^É ^g^ X Ü*P ■ — t te £ PüÉ P * Vos me ha . beis muer - to, Vos. HÉ &fm i í Ét me ma . i 7FP 1 3 __is p tas tes, ni. naren ca . be . llo, Vos me ha tap" f kf g ühé i r r » tji i j i j p i 33 - beis r&uer - ^Mp . to. Vos me ha beis muer _ w* I 1 r t f'r to v^ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA '39 Villancico à 3 de Joan Vàzquez Moderat CANT VIHUELA P * Transcripció de F. PEDRELL £ Ay S que non 2= - so B= <9- ^ mi - Ép rar Ni ha 3Z cer el tt * 5 S IZZ -o 

o . -o — 

jo. —a— 
mi -o- ~o 

jo, Ay! 


feü rar ni ha F^ cer el 

te- 2 - que no ^^ £ « P * ^ -o- -« «*- pue - do fe P zc De 

fi se et _ ros fe lo que 

» o quie P| ro, Ayl ■9- 

5^ w p 5C P « «■ -^- que non so fe É füp i ttp W Mi 

o rar ni ha- ÉÉ w £ ♦ 3 m ZEL . cer el jo . Ay ! que no pue - do * -9- me g s p pi ^ T^ Be. fe P - » j »- "Cf * 3 .cl _ ros m m i a gi lo que -»- quie -» 

ro, De 

— fe= 3=3 - ei _ ros # 32 lo que -»- quid PP -To- 
ro: P -e- 5C -*r 140 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

m ÜS 3Z ig l> -» -O- -© 

ros . To bla P^ do es a ma -ros» na . daes É É ? E ÉÉÜ *=g Éütü pe . P 9 * =3É 17 

ro i Ay <? — * que noa o - sa É mm m ^à Mi . É f ^É i 1 r 9- ♦ É ^ ^ 5 g g -& . rar ni ha m cer el 

* i2_ w g—ff joIjAy l g: que no pue . do Éi í£ P P É De. • ei i I 1 J -o- to. De ros lo que sien ei . ros lo que sien #ü^ s- p 


» 


T5 — 

tol. ^^ fl>- f £c 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 141 Villancicoà 3 de Joan Vàzquez Transcripció de F. PEDRELL Molt mogat CANT 3 ■» E tt rr rJ No se que me bu VIHUELA I 4* r) z£ — p- ¥ P a ■ ^P m 1 I r -y t ■ : I j J He en el car . ^ ~n~ S ca . nar. -o- Que do pue do an - o — 

dar, imm <-9 £- :sc P W & Pi BE í I r r i i I 1 1J 

Que no 

p r 'r pue — » — 

do an í í ^p?f 1» 

dar: g fr- acs No se l«iil * ^ que me tois bu 3E Ueen el car i=t ÉÉ ^F^ -*»- ca f 3£ nar 3C 2r í ?=?. s=z 142 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL J. J 3^ -o- Que no pue cloan dar. Yen do fem í ^ me y vi nien i -€»- 2Z í -0~ 21 SC ii - ?: 1 cas, * - do me a las mis va - *3 

cas, N« se P^F? P É que me 

i* é i sfc zc -o- * ï S T»~ ~P- -«- bu . Heen .tre las fal d as Que no i PPPi pue - m F#= 


f= 


-H 


4= 

- d 

4=i 
oan 


V, 


■ 

dar: 

1 
11 — 

No 

»•• 

»J ■ • 
kl . 

se' 

p f 1 


q 


fi 

ue e 

r* 1 


-< . . 

ae 

r 

r* - " 


1 


»-=- — 
ÏU . 


Ue 

f — 


«1 — 

en 
— 

el 


V 


car 


■ 


4^ 


>J- ¥ 
- 
1 

5 J— J 
a 


■ 
»• 


- 


■ — ' 
9 ' 


* 
7 .- 


m ~T r ~j Que no p^ -o- pue 

jfiL 3tH doan pi PP pS=ï _£L -€>- dar,. Que no pue doan m É w- W- m if. ^ S dar §i 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 143 Villancico à 3 de JoanVàzquez Transcripció de F. PEDRELI CANT VfHUElA Molt moderat 

n g q q_ m I 1 Due' . le * 

te de g % 9 9 g a mí, Se jjg g no . ra , Se s ÉÉÉÉ no . ra 22 é é=é zrr ffp= É lüÉ zz: Due . le m te de 

fi fi rai, due' le te de mi, que si yo £3 ÜP W *É=1 2 — I ÉÉ «e- cc f §± S ^ m m _Q- P pe . m nas pa dez . co, To .das son. Se É * ÉÉ é no . ra , f—f- jor É PP s zr gP « zz: S zz: rO- s É ti, To *Ü . das W %=yf son, Se fe no . ra. por ÉÉ Jt: ti. 
FIN ÉPP 5- r a : *^s ï=é -CL ^ *' É P El fe 33C di a a a que no te EE ve . i é Mil *- M a . nos yy p 144 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL o me JCL _Q_ ÉÜÉ ^ P W son pa ra ÉiÉ É £g 3E mi é Ni %* É=É des can _ so, 
SL m re w i p* £ 1 j É a: fcü SE É ÈÉÜÉ 1 zzzr. @p £ r i , pO . 80, 3. Ni ten . go vi _ da sin m ■xe iü &■ • 

V. fe ♦ É p Ü ti, Ni z ten . go 

'kè vi .da w Zrn :s= 9 »• 9^3 «*- TT 3E ~CS7 P ■il t f» íüÉ é=fe sin tí. Los •d i as no los ÍÉH 3te ren P P ** 1^ vt 

m vo. Sos É p» . TT Z*Z -€*- 
Jtt. È Sü iüÉ É te éÉ f» m que no te ve . o? i Al - . ma mi - a queee de 
4 * g * tí ? 3E * 3£ P^fe c Al . ma 

JL U I üü mi . a m m *> 


i quees- üp * -»- rB= de I ti * ^ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i 4 5 Villancico à 4 de Flecha Transcripció de P. PEDRELL Mogut CANT VIHUEIA 
* Si 1 S=ü m J J J Sü w fa . ri . ri . run. fan Ma mu . Uer een es a nat jLlo . at M f f r W M### ar * i fp^ J 3 J W P v ■ 
si - a Deu I A . hont r la i . rem a cer car. De la *** g 1 % wm m 1 i JJ CT 
* si ^^ P=ï p Fa va I i j 1 in i Llo . at fi . a Deu I iLlo. B= w g=4=*f IÜ M *m n. - ig 19 -ii. 146 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL § J tt'j ï ^ 3Í 32 .«t ■« . ÏH*\ Y di *HÍÉÉ èà fe§ i =* ÜÉ ga .0 lo meu s= P *a s>- * 3=S 1P ^ ^^ ? « # i 1 bein, De la fa - ri „ ri - rum t g ■■ ir~i: PPÜÍ fan , De la fa _ ri - ri. rum 

a fan. * é ■ ' ■ Ma mu< £ 35 ■■ 3TTÍ * m ¥ ^^ P -^T- TT ller 

i2 81 { fi. l'ha . veu V1S - £ ^ ta ] Llo at si . a É í is* I » í zz= 2 í zr Éü ^ 1 P 3: ~rr Deul Par -ma é 1^ fe 

42. lo meu. * pi bein De (L. la fa .ri mà m 3= E » »■ * 3=i P^P w ^ £* i 5 * - ri 

fi rum - fin De la fa ri - 11 . t rum mm f i gg fin. *=» P^ ^üp =*ï ■* ■•■ 
r f g i * 5- :k o Tres 


jorns P¥ ha que no'n Tha 

hi i i DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA M7 í i^ 3==Fi vib.UjLIo .al li . a Deu! ^^ I j j» J i i u é«M^ EE*« i « } ■ j J l 'I s ^ ^ 3T i Llo . at si - a Deu I Sta nit mitx t é m 


I ÉÜ ■ ■ « — # * ^ 
so pa' De la Ten . tant a'ea . ^^P M Z-± ibg 1 é~r r i gs p p^ E T E rf E 

Deu! £11 s'en PP=ï ï* . traus - f i . gu . r at j Llo . at ***« fc** si • a «MM tor na a 1 i i ■ i ton. £t_ # ï 7- * 1 ae ? la fa - ri 7 
* * £ -* ^1 l*É hos tal ^ SC De ■ * '* * I mm fa * 148 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

i % m w* é * P - reu los I f I ) J meus in fasts De la fa g I I &=* n 
<2. p . rum -' fctt ÍF^ B S r#= 


=M 
.1 


© — 

a. 

B ■ l 


' f" "r* "f 

ma . 

55 


1 


a 


1 
• 


9 — 
lo 

w . 


eL• - 

• 


1 — 

. na 


re 


. pro . 
i 1 - 1 J 
S ■ feg — 1 


««»• 


• 


• 


»• 
1 


**■ 


• t i=ï ï 3 3 ï jy- 

ma . la Xf— 

re . pro . va I £_£. 


I da, O do - na n * * fi PP > ■ g PP & 8 y i 3 /Çv Deul jLlo . Tl~ ■ ■ ■^tí rt 

si - a va . dajL•lo . at si - a i v mm P r at m í i=g Deu! 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 149 Villancico a quatro de Flecha: 

— Teresica hermana: 
Si à ti pluguiesse, 
Vna noche sola 
Contigo durmiesse. 

Villancico a quatro de Flecha. D. : 

Mal haya quien à vos caso, 
La de Pedró Borreguerro; 
Mal haya quien solo en veros, 
No se muere por quereros; 
Que si falta el mereceros 
Es merecer muy verdadero. 

Villancico a quatro de Rauaneda : 

Puse mis amores 
En fernandico; 
Traxome enganada 
Cò su amor fingido. 
i Ay que era casado, 
Mal me ha mentidol 

Villancico a quatro de Iuan Vazquez : 

De los àlamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre, 

Villancico a quatro de Guerrero : 

Ojos claros, serenos, 

Si de un dulce mirar sois alabados, 

Por qué, si me mirays airados? 

Si cuanto màs piadosos, 

Mas bellos pareceys a aquel que os mira, 

Villancico a quatro de Guerrero : 

Torna, Mingo, à enamorarte, 
Gvarda fuera, 
Antes yo rauiando muera ; 
Aborrece, Mingo, a quien 
Dexarse amar no consiente 
Y quien no dixere amen, 
Pues tornala à qrer bien; 
Gvarda fuera, — Una noche sola, 
Yo bien dormiria; 
Mas tègo gran miedo 
Que me perdería. Mal haya quien à vos caso... 
Es tan dulce mi tormento, 
Que deverme tan contento 
Moriran de embidia ciento; 
En morir como yo muero, 
La de Pedró Borreguero. Creyle, cuitada, 
Sus dulces enganos; 
Quando vi mis danos, 
No me valió nada. 
Puse mis amores 
En fernandico De los àlamos de Seuilla, 
De ver a mi linda amiga. No me mireys cò yra, 

Porq no parezcays menos hermosos. 

Ay, tormentos rauiosos. 

Ojos claros, serenos, 

Ya que ansi me mirays al menos. Antes yo rauiando muera. 
Torna, Mingo, à querer bien, 
Si amor no se te consiente; 
Quien no dixere amen, 
Que quieras bien 
A quien no te quiera. 
Antes yo rauiando muera. Siguése los dos tonos de romàces viejos cópuestos a quatro. Y este primero es de Morales De Antequera sale el moro, 
De Antequera se salía; Cartas lleuaua en su mano, 
Cartas de mensagería. i5o CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Romance viejo de Bernal : 

A las armas, moriscote, 
Si las has de voluntad : 
Los Franceses son entrados, Los que en romeria van 
Entran por Fuenterabía, 
Salen por Sant Sebastian. Libro Sexto / en el qual se ponen ensaladas : musica compuesta j y fantasias, para vi- 
huela de cinco ordenes. Assi j mismo musica compuesta y fantasias para guitarra. Tambien 
se ponen algunas fantasias y pedaços de contrapü- j to, para vihuela de seys, có J ocho tientos 
para los j ocho tonos : cò~ / los quales / acaba j el presente libro : «En estàs tres ensaladas se re- 
parte la letra en todas las quatro bozes (perquè la composició original de Flecha ho exigeix), 
a vezes en el contrabaxo (veu de baix) : otras en el tenor : lo mismo en el cotralto y tiple 
porque assi lo demanda la compostura, por estar en esta manera repartida la letra. Para co- 
noscimiento deso se ha de tener cuenta con la cifra colorada (qu'es la que indica la part de 
cant a una sola veu). Assi mismo ay algunos passos donde antes que la boz (d'una part) 
acabe de cantar entra otra (la veu d'una altra part). Ha de tener auiso en el meter de la letra, 
porque no haya falta en ella : lo qual se dexa a discrecion del que cantaré. Y este medio se 
da por no faltar en algo a la compostura. Tambien ay en algunos lugares mucha disminu- 
cion de figuras y corcheas : quando esto se offresciere hase de tener cuéta con el compàs, assi 
en taner reposado, como en dar el valor a las figuras dichas». 

Ensalada de Flecha, D.; Ensalada de Flecha, *D., La Bomba. (La reproduim, en tintes 
negra y vermella, tal com està al principi del original, en la plana següent.) Ensalada de Fle- 
cha, La Justa; Comienza la música de la vihuela de cinco ordenes. De la missa a tres, de aue 
Maria, de Morales, F., Et resurrexit\ De la missa a quatro, de aue Maria, de Morales, F., 
Hosanna in excelsis. Vilacico de Iuan Vazquez La mi sola laureola, 
Yo el catiuo leriano, 
Aunque muerto, estoy ufano, Herido de aquella mano 

Que en el mundo es una y sola. Siguense seys fantasias del autor; Comienza la musica para guitarra, Crucifixus, a tres: Villancico de Iua vazqz. : 

— Cobarde cauallero, 
De quien auedes miedo 
Durmiendo comigo? 

— De vos, mi senora, 
Que teneys otro amigo. — Y desso aueys miedo, 
Cobarde cauallero? 
Cobarde Caballero, 
De quien auedes miedo? El author sobre el cato llano (melodia) de este romace, Paseàuase el rey moro (Lo 

reproduïm, en notació moderna, ab lo títol de Romance viejo para guitarra.) Siguése seys 
fantasias del author para en la guitarra; Prosigue la musica de seys ordenes para conclusion 
del libro; Fantasia de cosonancias; Siguese una fantasia có vn passo forçoso ut, sol, sol, la, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i5í 
2 
e— le— e--2- Cmba bóba y agaa fuera vayan lo* cargos- al 

UI i i Ml 1 o mar que 

w i 


—3 F#f* 2-í -e-5 1 ï*HHF- J ** 3*e ^» * — 

^ e- 2 
4 ^«í^ 

&&&&&$• zm 4*4*4*4* 
■*'**-« nos y mos a anegar» Vaya los cargos al mar d nos ymos a anegar do remedío no fe 

1 li AM lli 141 
fp cipe ra. Dorcmcdionofeefpe 4t-•S^M 1 4-£- 

xa. so/, qual dize siépre el contrabajo; Siguese vna compostura del author con dos catollanos 
diferentes, el del aue maris stella que va puntado en canto de organo y Gaudeamus q es el 
de la cifra colorada; Siguese la carta de Boscan. En el primero verso se tane el canto llano (la 
melodia) a la letra. En el segundo van tres bozes de contrapunto del author sobre el mismo 
canto llano. No se pone toda la letra, porque por vn verso se pueden cantar los demàs : El que sin ti biuir ya no querría 

Y ha mucho tiempo que morir dessea 

Por ver si tanto mal se acabaria, A tu merced suplica que esta lea, 
Porque no es para durar màs parte 
Sin que de algun aliuio se prouea. Las endechas a tres compuestas por el author : Si los delfines mueren de amores, 
Triste de mi, qué haran los hombres Que tienen tiernos los corazones? 
Triste de mi ! qué haràn los hombres? Siguese vna fantasia de redobles copuesta por el auctor, es de mucho prouecho para de- 
semboluer las manos, y para tener alguna noticia de redobles galanos y de buena disminu- l52 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Romance viejopara guitarra, de Fuenllana Transcripció de P. PEDRELL CART GUITARRA An - #s ^m ^ zn: m 33= TT -«- TV Pa . se jfr i j j j i ba i ï s^ =9 rec s ° TT se el I Rey mo ro Por la P r J J j g^ p^ p n m s EEE ÍÜ ~g>- 33= pe £ 33= -«*- 33= CtU d ad de Gra - na da: ^É j j i j Í1 y- ÏEÈp s- ■ g 
i fe Car -?—*- Ü 1 ta» ^^ TT le f^P p fti f ue . ro n M ve *Ü DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1 53 P= -»- ~rr - ni das i i ftï ■ wm ^m 2 g i i « — i 4F5 (>) * XE a ag £=p= ■ ■ Co eo AI ha . mae ra ga- na . da . Ay !. * i m 'j i p^ ^ 
* ? É £ F^ mal * Co fflo Al ha - ma e ra ga na _ da I P f I ? rl•l w ~3X~ 

o TS 
■» ^T 
11. -20 20-11. 154 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

cion; Aqui se ponen ocho tientos para los ocho tonos, segun que arriba està ya declarado en 
el lugar que se tracta de los tonos; Siguese vn motete compuesto por el author : refiriendo la 
glòria y alabança a Dios nuestro sefíor : de cuya mano todo don perfecto es dado. Al qual 

sea loor y glòria para siempre sin fin, Amen : Benedicamus patrem & Jilium — Colofó : 

(Marca del impressor,) / Fve impresso en Sevilla / en casa de Martin de Montesdoca. / Acabose a 
dos dias del mes / de Octubre de mill y / quinientos y cin- / cuenta y qua / tro anos. 

Lo famós vihuelista Fuenllana, nascut a Navalcarnero, cech com Salinas, Cabezón, Nassarre, Pau Bruna 

(lo cech de Daroca), era músich de la Marquesa de Tarifa, y postilló, cas que maravellarà al lector. Un 

contemporani seu, lo P. Zapata, dóna fe d'aquest últim detall, parlant De habilidades de los ciegos en sa cu- 
riosa Miscelànea (vol. XI del Memorial Histórico Espahol) : «Y otro Fuenllana, ciego, cuando el rey de 
Bohèmia gobernó à Espana, era postillon : que salía con los correos y caballeros de casa del maestro de 
postas, y les guiaba à su jornada y les tornaba à volver, y asi no se podia decir : cuando los ciegos guian, guay 
de los que van detràs, sinó guay de los que corren la posta». 

El Libro Quinto es una de les parts més interessants del tractat de Fuenllana. Nos hi trovem en ple 
folk-lore. Fuenllana, com tots los vihuelistas de sa època, era músich cortesà que dava mostra de sa destresa 
devant d'un públich de magnats. Los vihuelistas, veyent que les transcripcions d'obres sagrades polifòniques 
mal podien divertir al auditori, tingueren l'idea de pendre'ls temes de llurs tocates en altra part ben allu- 
nyada del cant pla y de son desenrotllo polifònich, y, al acudir a aquesta música, anomenada, ab menyspreu, 
vulgar, no endevinarien potser qu' aquesta música anava a empènyer l'art general vers una transformació 
complerta de la tonalitat, conduintla res menys qu'a I'armonía moderna. La música popular, a la qual acu- 
diren, favoría l'experiment. Empro 'Is faltava tot, y principalment l'art d'acompanyar la monodia popular; 
lo poble no l'ignorava aquesta art, y'ls músichs cortesans, posantse a escoltaria, aprengueren lo que no 
sabien, això es, donar formes acompanyants a la monodia utilisant la polifonia, reduintla y adaptantla al 
march de la melodia pura popular. Aixís, lo gran historiador modern Hugo Riemann, pot assegurar en sa 
Historia Universal de la Música : «Les composicions originals del segle xvi, pera instruments sols, apareixen 
escrites exactament com si fossen destinades a veus de cant (y ho són en realitat, per que fins les dances 
d'aquella època eren cantades); les composicions escrites pera llaüt y altres instruments semblants (tiorba, 
vihuela) no són més que simples reduccions. Una excepció, potser única, se trova en les composicions rigo- 
rosament polifòniques del espanyol Miquel de Fuenllana, 1554: en aquestes encare la veu superior apareix 
reproduida en tota la part, mentres que de les altres veus sols s'ha conservat lo únich qu'es purament ne- 
cessari, lo qual testimonia indubtablement que comença a aparèixer l'element acort». Tot això, qu'afirma 
Riemann, està molt ben observat, empro cal afegir que Fuenllana 's trova en lo meteix cas d'independència 
de creació (parlant de formes acompanyants y de pressentiment del acort) en que's trovaren sos antecesors 
y tractadistes del meteix genre de música, Lluis Milàn en 1535, Lluis de Narvàezen 1538, Mudarra en i556, 
Fra Joan Bermudo en 1548, Enríquezde Valderràbanoen 1547, Diego Pisador, mestre de vihuela de Felip II, 
en i552, y altres. Hi hauria matèria d'estudi suficient, sols examinant ab tota atenció obres com les de 
Fuenllana y dels seus predecessors, en l'aspecte de l 'art naixent d'acompanyar la monodia y les formes mu- 
sicals derivades, com les estudia y desentranya avuy tota la musicografía europea; però hi hà encare altres 
motius d'estudi pera fer interessants tals obres : apart del esmentat, el de la tonalitat y la constitució del 
acort, que tenen significació y personalitat, preludien l'adveniment del període modern de l'armonia en 
que'ns trovem, històricament parlant; lo folk-lòrich de la cançó y de la dança, que'ns ha conservat tot un 
llegat popular antich (villanescas, villancels, cantarcillos , madrigals, ensalades, tonades de romanços vells, etc); 
lo bibliogràfich, d'un veritable romanceret vell, que ja senyalaren a l'atenció dels estudiosos los discrets 
anotadors de Ticknor, los senyors Gayangos y Vedia, travall de reintegració que ningú s'ha pres la tasca de 
empendre, sense comptar les nombroses composicions perdudes que les transcripcions dels vihuelistas nos 
han conservat y que formen tota una basa de reintegració y rehabilitació històrica artística nacional. Lo 
comte de Morphi volgué fer quelcom en aquest sentit, publicant una espècie de selecció d'obres de nostres DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i55 

vihuelistas (Spanische Lautenmusik, Breitkopf & Hàrtel, Leipzig, 1901). Li faltava ésser músich, pera com- 
pendre la primera matèria de sa antologia, mal traduida y ab pitjor elecció de documents. Lo prologuista 
de sa publicació, lo mestre Gevaert, parla de la guitarra, y no's tracta d'aquest instrument en la música 
cortesana del segle xvi, sinó de la vihuela. Madrigals, Ensaladas, Villancets, Tons humans, Estribillos, Solos 

y duos humans, hlmnes, cançons, etc. 

VARIS. [961 

Colecció de composicions religioses y profanes. 

Un vol. de 300 X 22 ° m /m; partitures manuscrites. 

Conté : 

Antonius Feuin : Missa meníètota. 

Gaspar : Hymnus, Beate Sebastiane Milles beatissime. 

Anònims : Himne Beata nobis gaudia; Himne Ut queant laxis. 

^Flecha? : Villancico o Ensalada: 

— ^Quién cumplió nuestro deseo? En el Nuevo Testamento. 
^•Quién lo dixo, di, Mateo? Yo lo creo. 

— Mi fe, yo lo dixe, yo. — ^-Quién cumplió nuestro deseo? 

— Di, Mateo ,:qué as sabido ^Quién lo dixo, di, Mateo? 
Deste sancto nascimiento? — Mi fe, yo lo dixe, yo. 

— El Mesías prometido 

Anònims : Missa de nra dona; Missa laus ma\ Salue sancta. 
Anchieta : Salue Sancta parens. 
Anònims : Missa. — Missa. 

Jo. motor : O pulcherima Mater y Sancta Mater, dos motets, lo primer ab «Secunda 
Parts.» 

Penyalosa : Precor te, Domine, motet ab «Secunda Pars.» 

Cubells : r Benedicamus . — Magnificat. 

Anchieta : Salve, Regina. 

Nisqms : Sancta Mater istud agas. 

Penyalosa : Aue vere sanguis, motet. 

Anònim : Dies sanctificatus , motet. 

Petrus de Monte : Benedicamus Domino, motet. 

Anònims : (Magnificat, càntich a la Verge. — Dixit Dominus, Domino meo, salm. 

Cuvenor : Missa. 

A.° de Mondejar : Aue, sanctissimum corpus Chrisii. 1 56 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Anònim : Aue verum. 

T\erraça : Exultauit spiritus meus, «Magnificat.» 

Anònim : «Magnificat primi toni.» — «Magnificat sexti toni.» — Altre «Magnificat.» 
C. ylario : admirabile comercium. 

Anònims : In illo íempore apprehendii Tilatus. — Sy dedero. — Salue Tiegina. — «Mag- 
nificat primi toni.» — Aue sanctissima Mater Dei. — Veni Creator spiritus. 
Lope de Vaena : Gantarcillo, religiós, a 3 veus : Virgen Reyna gloriosa, 
Tus sentidos oluidabas 
Cuando la muerte gustabas 
Del tu Hijo, dolorosa. Sus tormentos y passion 
Sufriste, Madre, con Él. 
Clavos, lança, cruz cruel, 
Rompieron tucoraçon. Aldomar : Cantarcillo a 3: Di, pastorcico, pues vienès 
Do sta my bien y cuytado. 
,;Qué tal queda mi ganado? 
Àgora, triste de mi, 
Temo serà alborotado Con lo mucho que tarda. 
,jQué tal queda mi ganado? 
Porque como yo por ti 
Bien mostraba sentimiento. Graujel : Villancico a tres: 

Aquel pastorcico, madre, 

Que no viene, 

Algo tenia del campo Que le duele; 
Segaua la mariana A.° de Mondejar : «Magnificat.» 

De Jusquin : Ave Maria. 

Anònims : Aue, Maria, gratia plena. — Aue, vera virginitas. — Aue, Maria. — Sancto 
ÏMichael, ora pro nobis. — Intemerata Virgo. — (Maria. 

Penyalosa : Illumina oculos meos. — Tributaré si nescirem misericordias tuas. — Crux 
pro nobis oblatus. — In passione positus Jesús. 

Anònims : Aue sanctissima. — AU Jesús monstrans marem Galilee. 

Lope de Vaena : Villancico a 3 : Penyalosa : Romanç a 3 Amor, pues, nos das plazer 
Y tambien dolor Los braços traygo [cansados 
De los muertos rodear; Fallo todos los franceses, 
No fallo a Don Reinalte]. La lletra solament porta les tres primeres paraules d'aquesta copia, pertanyent al romanç de la cèlebre derrota 
de Roncesvalles. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i5 7 Anònims : Fabordons a 4 pels vuyt tons. - 
queant laxis. — Hymnus, Sacris solemniis. 
Quesada : «Magnificat» a 4. 
Anònims : Cançó francesa : Or sus, or sus. 

giós, a 3 : 

Dadnos, senora, aguinaldo, 
Virgen sancta esclarecida: 
Ahora que estays parida, Tange lingua gloriosi, a 4. — Hymnus, Ut trop madame Joliete — Villancet reli- Dadnos albricias, favores 
De tal regocijo Anònims : «Magnificat» a 4. — Dixit T)ominus Domino ?neo, salm a 4. 

Escobar : Clamavat mulier Cananea ad Domin. Jesús dicit, a 4. 

Penyalosa : Memorare piissima. 

Anònim : Responsions de la Turba en la passió de Sant Mateu, a 4. 

Ribin Frecha : Quam pulchra esamica mea. Secunda Pars : oAperimihi, sorormea... a.4. 

Antonius de Feuin : Sancta Trinitas unus Deus, a 4. 

Anònims : Aue sanciissima Maria, a 4. — Fragments d' una Lamentació. — Cantarci- 

//o, a 3 : 

Pelayo, tan buen esfuerzo, Qu'el esfuerzo denodado 

No tengas hucia perdida, Quebranta mala ventura: 

Que tu mal habrà guarida. Por tu remedio procura, 

Pon esfuerzo à su tristura No tengas hucia perdida, 

No huigas del gasajado, Que tu mal habrà guarida. 

En lo Cancionero de Barbieri, música y lletra s'atribueixen a Juan del Encina; la música es igual a la del 
nostre manuscrit, mes no a les dues estrofes següents, que difereixen de les que copia Barbieri. 

Anònim : Canon Undecim Apostoli secun S. tí Peirum. 
A° de Mondejar : Cantarcillo, a 3: Camino de Santiago, 
Con mas fe que devocion, 
solo se parte 

<{Flecha? : Villancico, a 3: 

Viva tal pastor, 

Ganado tan placentero, 

Guarde Dios tal ovejero. 

Alleluja, Alleluja, 

Alleluja, Alleluja. 

Esta fiesta que es presente 

A otro no se atribuya, 

Que es pastor muy suficiente, 

Regocíjase por suya. 

^Flecha? : Villancico a 3: Suspiros, làgrimas tristes, 
por consolacion. Viva tal pastor 

Santo es acompanar 
Mayoral de tal apero, 
Que nos busca buen tempero 
Para tiempo de invernar, 
Granja, soto, este pastor; 
Ganado tan placentero, 
Guarde Dios tal ovejero. 
Viva tal pastor, etc. Escomience aora Juanillo, 

Agudillo, En romance 

Lo que acostumbra cantar. i58 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL ^Flecha? : Villancico a 3: 

Los que nuestro rabadan 
Dizen que pierde el ganado 
Tiene muy poco cuydado Tomar por el suyo afan; 
Cantemos lo que oyran : 
Oculos habent et non videbunt (fabordon) paraula indicadora de que'l fragment llatí s'havia de cantar en estil de fabordó. 

<jFlecha? : Villancico a 3: 

Pues tan huerte nos festeja Menester es que le cantemos. 

A quien tanto le debemos, 

(Segueixen quatre versos en francès, italià y llatí, macarrònichs). Flecha : Villancico a 3: 

Si sentís lo que yo siento 
en mi partida, 
morireis teniendo vida. 
Mas si qual yo vos quedays 
en mi partida, 

Anònim : Cantarcillo a 3: 

Pues no me quereys hablar 

Como soleys, 

Y pues tanto lo alcanzays, 

Mal me quereis. 

Si de otra me enamoraré 

Anònim : Cantarcillo a 3: 

Gentil Caballero, 
Deysme ahora un beso, 
Siquiera por el mal 

Anònim : Cantarcillo a 3: 

Mi dolor està encubierto, 
Porque, si descubro el mal, 
No ay quien no quede mortal 
De inuidia de verme muerto. 

Que si alguna siento 

Desciende de mi pasion, 

Anònim : Cantarcillo a 3: 

Perdí mis amores, 
Allàstelos vos; 
Volvédmelos àgora 
Por uno solo dia. morireys teniendo vida. 
Partirme de do estais, 
nunca de vos me partiendo, 
voy do viviré muriendo 
si de mi no os acordays. No me culpeys, 

Ya sabeys cuanto soy vuestro 

Cada dia mas: 

No digays, amor, no puedo, 

Que me matays. Que me habeys hecho. 
Vase el Caballero, 
Vase de Sevilla. No es en màs mi perdicion 
De acabarse mi tormento, 
Pues queda con tal concierto 
Que nadie sepa mi mal, 
Porque no quede mortal 
De inuidia de verme muerto. E perdí de quererme 

Y de quereros, 

Y pienso perderme 
Pensando perderos. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 159 Flecha : Villancico a 3: O triste de mi! 

Qué haré, e llamaré? 

Que, segun el mal que siento, 

Muy poca vida ternél 

O muerte, quan bien vernyas, 

Por siempre te llamaré. Muy poca vida terné, 
En verme de vos ausente; 
Me veo sin alegria, 
En no teneros presente. 
Lloro siempre noche y dia. Morales : Villancico a 3, text il•legible. 
Pastrana : Cantarcillo a 3. 

Llenos de làgrimas tristes. Anònims : T^egina coeli Icetare, a 4. — Primer verset a 4 d'un «Magnificat». 
Flecha : Villancico a 3: Tiempo bueno, tiempo bueno, 
,jQuien te aparto de mi? 
Que solo en pensar en tí, 
Todo plazer me es ajeno. 
^•Quien no Hora lo pasado, 
Viendo qual es lo presente?, ^•Quien busca mas accidente 
De lo que el tiempo le ha dado? 
Yo me vi ser bien amado; 
Mi deseo en alta mar; 
Contemplar en lo pasado 
La memòria me Iastima. Flecha : Villancico a 3, que reproduim a la plana següent, acompanyant la transcripció 
de la música corresponent a aquest villancet. 

Flecha : Villancico a 3, qual transcripció musical reproduim a continuació de l'anterior. 
Pastrana : Villancico a 3: Ay de mi, senora, di, 
Si me fuese desta 
Si te acordaràs de mi. 
Si me fuese, à ti senora, 
Dexaré mi libertad, 
Por donde pregunto àgora, 
Si me partiese de ti, 
Si te acordaràs de mi. 
Tràtame con gran piedad, Si por ventura en ti mora; 
Que aunque yo, triste penado, 
Muera por allà de fuera, 
Si en tu memòria viuiera, 
Ser bienaventurado; 
Mas en ser bien tan sobrado 
Tengo sospecha de ti, 
Si te acordaràs de mi. Respecte al mestre Anchieta, lo Libro de la Càtnara, del cronista Gonzalo Fernàndez de Córdoba, diu : 
«Cuando la Reina Catòlica puso casa al Príncipe Don Juan, lo primero que fizo fue dotarle de profesores 
de musica. Como el era profiado en cantar en las siestas, en especial en verano, yvan a palacio, Iohannes 
de Anchieta, su maestro de capilla, e quatro o cincho mochachos mozos de capilla de lindas voces » 

En lo tractat del famós cech Salinas (De Musica libri septem), se trova la curiosa noticia de que quan 
en 1492 se publicà'l decret d'expulsió dels jueus, cantava 'I poble un cantarcillo que deya : 

Ea, judios, à enfardelar, 
que mandan los reyes 
que paseis la mar, 

que'l mestre Anchieta esculli com tema d'una Missa fam osa, avuy perduda. i6o CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL s Sfcé*/ f:,¥k, u j y^^ ^ f jgzfca :: : v ï gjjgji r: 
f- tiaibitJJccf \"Mg'ficit4<>A?: folla Jrm mioÍ/hV*»*/»**^ «a/I r*— 1 r^-JJ ^ZJ U (L•, U f I . I I s -— TOiljs t-t-tlíi cl ctóítfV 

j4M^Md%# i^^^ F^ 231 SffiP £/yrç\\\-iboví\tla, -miv»t»t:tt«ff 1 /i 1.1 *- #-j — * — 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 161 Villa ncico à 3 de Flecha Transcripció 4e P. PUJOL ALTOS TENOR »A8*US 

mal que sien 
- e - les sa B£ to 

nas 3 que ha m m r r me mm zzt m mal 
. e que 
les sien 
sa to 
nas I ffl" r r p Ü <i> m^£ Por. que ha Ito j J J I ï nÉ 3 Que mal 

i J " J mal que sien 

cru. e _ les sa to 
nas Por. que ha . Ilo Que mal 
fro euan . do ca . llo % Por . que ha . II.-2I 21— II. 1Ó2 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL (tt) g 
fro cuan m i» -*»■ ^ m Vi - vas 

Me do lla . 
blan mas el do ^m i . ï & de a JflU * Si Vi „ vas 
Me do lla -I 
blan • mas » 
el do. lor vi - vas 
me do _ blan lla 
el mas de a. do m 3E •9 —» — 

mas 
el - mor 
- lor Vi . vas 
Me do 11a . 
blan dea . 
do . m JEC I m t — W ne ^ urm .mor 
lor A . bra 
Y con san mis en 
tan .to tra . 
dis . fa. j .1 i f ?C2Z jz: £ mor 
.lor A 
Y bra 
con tan san 
to ífeL \m-^u j j j j s mis 
dis 

JfeL en tra 

ÜL. fa XE -**- A . bra 
Y con san mis en tra 
tarcto dis fa nas*. 
- vor, 
Y sus 
A. sal cru. e -zas es 
tan me cru - • - tra -6- 
les sa nas. 
has. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 163 Villancieo à 3 de Flecha Transcripció de FL PUJOL 
TENOR T la mi ein . ta do ra da, la mi cin.tadora 
o • da. Qui . to . me . la ou ma ri .do, mi ma . ri . do. 
I Por que ma la qui . to gaien , . no me I m 1 v nu TU ?^£ -o- La mi 
Dio'. mer ein 
la ta 
mi deo . 
buen. ro fi . 
a _ mi . ! f r f n 1 rrn . no. 
- g°- *-r* f-CJJ I r r r PPr m í •■* * La mi ein 
Dio*. me. la . ta de o.ro 
mi buen a fi 

mi no, i ^ ï S^ j r "r HPl no. ~o La mi ein 

Dió- me. la .ta deo 
_ mi ro fi 
> buen a - mi 1 64 GATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

La família Anchieta, molt antiga y noble, tenia cases en Urrestilla, barri d'Azpeitia, y en la vila d'aquest 
nom. Se suposa qu' Anchieta nasqué a mitjans del segle xv; fou cantor y capellà dels ReysCatòlichs; en 1499 
fou nombrat canonge de Granada y rebé l'investidura de«Prestamero»deVallarino, Salamanca; en i5o4era 
rector de l'iglesia de Sant Sebastià de Sorioso. Morta la reynay mort lo rey, Anchieta 'n sofrí les conseqüèn- 
cies; fou rehabilitat per Reyal Cèdula de Carles I, donada a Barcelona a i5 Agost de i5ig, en la qual se 
diu «que el dicho Anchieta està ya viejo para residiren nuestra corte» y s'ordena que se li entreguin «qua- 
renta é cinco mill mrs. este presente ano y en adelante en cada ano». Anchieta 's retirà a sa casa d'Az- 
peitia, ont morí '1 26 de Juriol de 1523. 

En quant al mestre Peiialosa, lo llibre del Bachiller Cristóbal de Villalón, titolat Ingeniosa compara- 
cion entre lo antiguo y lo moderno, imprès a Valladolid en 1539, diu : «Muy poco ha que murió aquel fa- 
moso varon D. Francisco de Penalosa, maestro de capilla del Católico Rey Don Fernando, el cual en la 
música de arte y voz excedió à Apolo, su inventor.» Després de la mort del rey Ferran, y potser abans, Pe- 
nalosa era cantor (mestre) de la Capella del Papa, segons testimoni del meteix Lleó X, qui, de Roma, es- 
crivia, a 7 de les kalendes de Janer del any quint (26 Desembre 1 5 17), al Bisbe d'Oviedo : «.Alternis meis 
ad te littceris scripsi quo in loco franciscum Penalosam cantorem meum haberem, quamque eo nostris in sacris 

et ceremoniarum celebritate familiariter ac prope quotidie ulerer » Més detalls se poden trovar en lo Can- 

cionero de los siglos XV y XVI, coleccionat per Asenjo Barbieri; Penalosa hi figura com poeta y autor- 
músich de deu composicions; Eslava, Lyra Sacro- Hispana, ne publica sis, copiades dels arxius de Toledo; 
en lo Salterio Sacro-Hispano publicàrem nosaltres l'«Hymnus Festum Septem Dolorum B. Virginis Marice, 
Sancta Mater, istud agas, ad chorum quatuor vocum insequalium.» Al arxiu de Tarazona hi hà nombroses 
obres d'aquest autor, qui no s'ha de confondre ab En Joan Penalosa, qui fou «musico de tecla» o siga or- 
ganista de la Catedral de Toledo entre 'Is anys 1549 y i566. 

Alonso de Mondéjar, capellà y cantor de la Reyal Capella des del 1." de Janer de i5o2, segons se diu en 
un albalà de la Reyna Catòlica, dat a Toledo a 17 Agost del meteix any. En el Cancionero musical de los 
siglos XV y XVI, de Barbieri, hi hà onze garboses composicions d'aquest mestre. 

Lope de Vaena figura entre'ls organistes de la Reyna Catòlica, segons una llista de «Officiales de la casa 
de la Reina catholica Dona Isabel, del ano 1498.» Fou un dels cantors organistes de la capella espanyola 
qu'acompanyà en i5o5 lo cos de la difunta reyna Elisabeth des de Medina del Campo fins a Granada. Se- 
gons un document del arxiu de Simancas, entre'ls llegats que la Reyna disposa resulten favorescuts «Lope 
de Vaena, organista, Bernardino de Vaena, cantor, y un moso de capilla del Sr. principe Don Juan, Martí 
de Baedes». 

Ribin frecha en Iloch de Rivafrecha, mestre de principis del segle xvi, del qual hem publicat una Salve, 
Regina {brevis), treta d'un còdech de la Colombina, de Sevilla, en lo Salterio Sacro-Hispano. 

VERDELOT. [962 

Verdelot / Tvtti li Madrigali / del Primo, & Secondo Libro / a quatro Voci,/ 
nvovamente ristampati / (Marca de Scotto) / Venetiis / Apud Hieronymum Sco- 
tum/ 1549. 

Quatre quaderns de 145 X 2 °5 m /m; 45 ps. cada un. 

Contenen, respectivament, les parts vocals de Cantus, Altus, Tenor y Bassus, y la taula 
dels 57 madrigals que formen la colecció. 

Felip Verdelot, nascut a Bèlgica a finals del segle xv, fou un bon compositor. Sa fama degué ser gran 
a Itàlia, per qu' en i52Ó apareixia una colecció d'obres seves estampada a Roma. La present edició de Ma- 
drigals es una de les més completes. Lo primer llibre '1 publicà Octavià Scotto a Venècia en 1537; lo segon 
llibre, a 4 veus, porta la meteixa data, essent desconegut lo lloch de publicació. 
F. Mateu Flecha, nebot. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i65 

MONTE (Filippo de). [ 963 

Madrigali cinqve voci / de l'eccellente Mvsico / Filippo de Monte / nouamente 
posto in luce. / Libro Primo / (Marca de Scotto) / In Venezia, appresso Girolamo 
Scotto : i56o. 

Un vol. de 210 X l5 ° m /m; 34 P s - 

Conté 26 madrigals a 5 veus; sols posseim la part de Tenor. 

Sembla ser la primera edició dels Madrigals de Felip de Móns, ilustre músich de l'escola neerlandesa, 
nascut en 1S21 o i522. 

VILA (Petrus Albertus). [964 

odarvmíclvas vvl 

CO MADRICALES APPELLA- 

mus ) diuerfis linguis decantacarum Har- 

monica, noua, & cxcellenti modulaúonc 
compoíïrarum.Libcr. primus. 

Tetro isflhcrcLO V/ía Canonico 
Baranonenfi auSere. 

A L T V S. 

COR MOVLT 
Cum gratia *§sSJï* Stpriwlegio. Barcinone, 
IN ^DIBVS iACOB'I CORTEY. 

Un vol. de 135 X r 95 m /m; iv-civ ps. incomplertes de música tipografiada. 

Conté : 

Portada, qu'acabem de reproduir. — «Jacobus Coriesivs Bibliopola Barcinon. ZMvsici con- 166 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

centvs stvdiosis S. P. D. : En viri probi, iuuet entès studiosi vobis nostris impensis, et indústria 
damus has Odas a multis poétis ad excitandum spiritum, et animum honesta voluptatae deli- 
niendum non sine laudis debito fructu compositas, et nunc per excellenti Canonici Vilae mo- 
dulatione magis precul dubio placiturus. Quas cum viderem a multis ardenter expeti, facien- 
dum mihi putaui vobis tam honestis quacumq. mearum rerum iactura primo quoq. tempore 
satisfacere. Premebat auctor hos domi sua? faetus, neq. sibi potevat vllo pacto persuadere dig- 
nos eos esse, qui iam liberius extra patriam limen prodire auderent, et cum musicse studiosis 
intrepide versari, donec amicorum clamoribus, et conuitjs cotidianis ad hanc editionem inui- 
tus, et reluctabundus pertractus est. Accipietis igitur hanc nouam, sed per il•lustrem, benèq. 
cultam musicae faecturam animo libenti, et benigno, et ad ejusdem auctoris alia quam pluri ma 
in vsum ecclesiasticum propediem nostro prelo publicanda vestra benigna nostri laboris ap- 
probatione excitate, et accendite. Valete viri probi, et iuuenes studiosi.» Això es, en català : 
«Jaume Cortey, llibrer barceloní. Composicions musicals als estudiosos S. P. D. Veusaquí, iJus- 
trats varons (mestres ?) y jovent estudiós, lo present que a nostres despeses y cura hem volgut 
fervos d'aquestes Odes que diversos poetes, no sens lo degut fruyt de lloança, han compost 
pera moure l'esperit y dar al cor recreació honesta y delitosa, y are més plaedores per l'ex- 
celent harmonia de que són estat ornades per lo canonge Vila. Les quals, com sia que fossen 
de molts ardentment cobejades, m'he cregut obligat a complaure vostre noble desig, estam- 
pantles, encare que fos ab alguna pèrdua de mos cabals. Guardades a casa tenia l'autor aques- 
tes obres y no's podia avenir ell en cap manera de que, dignes de 1' anomenada, gosassen, con- 
fiades, passar la ratlla de la pàtria y assolir intrèpides l'estada entre'ls amichs de la música, 
fins que, a prechs d'amichs y súpliques quotidianes s'es donat a ferne aquesta edició, a des- 
plaer seu, emperò, y recança. Rebreu, donchs, aquesta obra musical, nova es cert, però ex- 
celent y fort culta, ab esperit agradós y benèvol, puig d'esta manera, ab la benigna aprovació 
de nostre travall, nos dareu coratge y dalè pera la publicació de moltes altres obres que l'au- 
tor té en prempsa pera us eclesiàstich. Adéu, llustres varons y jovent estudiós.» — Text lite- 
rari del Madrigals. (Falten les fulles v y vi y la vn comença ab aquest derrer vers d'una es- 
trofa de la primera part de la composició anterior) : 

Podrà juzgar en parte del que siento. 

Los grans pensamientos Allí do no pensaron 

En que m'as puesto, cruel senora mía, Rendido m'an tus manas y porfías; 

Otro sinó '1 morir d'ellos s'alcança. Do, viendo m'en tan baxa y trista suerte, 

No puede l'asperança Aborresco el biuir, llamo la muerte. 

Obrar no desesper 'en tal porfía; El aspereza de mis males quiero 

Razon faltando, faltan los cimientos; Que se muestre tambien en mis razones, 

Guiar n'es possibl' al fin sin confiança. Como ya'n los effetos s'ha mostrado; 

Una tan buena dança y glòria Lloraré de mi mal las occasiones, 

y lo demàs que prometías, Sabrà'l mundo la causa por que muero, 

Nacieron y en vn punto s'acabaron. Y morirà' lo menos confessado. 

Segunda Parte. A tres. Verte. 

Pues soy por los cabellos arrastrado Por matas espinosas, 

D'un tan desatinado pensamiento, Corre con Iigereza màs que'l viento, 

Que por agudas penas peligrosas, Bafíando de mi sangre la carrera. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 167 Tercera Parte. A quatro. 


Y para mas despacio atormentarme, 

(Falten quatre fulles.) 

Quien siruiendo se perdió, 
Bien puede dezir por si : 
Ay, triste! porqué me di 
A quien no me conoció? 
Dame acogida en tu hato, 
Buen pastor, si Dios te duela: 
Cata que 'n el monte yela. 

Quando ni padre me caso, 

Mu riera yo; 

Pues que me dió 

Al mal villano 

Que tarde ni temprano 

No sabé, no, 

No puede, no, Lleuame 'lguna vez por entre flores. Esta noche en tu cabana 
Acoge '1 triste cuitado 
Que d'amores lastimado 
Camina por la montana; 
Cata qu'el tiempo s'ensana. 
Mi passion te pena y duela; 
Cata que 'n el monte yela. 

Ni acierta, no 
Sinó 'n dormir. 
jO que morir l 
Ay, ay, ay, 
Que muerta só, 
Pues que me dió 
Al mal villano. (Es variant del text que porta Salinas en la seva obra : De Musica libri septem.) 

A fa ridondan y fardan y dondeta 

La farifardina fardina fardar. 
Buelta 
Qui vol oir la gesta — D'un Ioue enamorat 
Que nit y jorn sospira — D'amor apassionat. 

La farifardan y fardina fardeta, &. 
Un jorn de priauera, — èxit es de poblat, 
Solet sens companya, — del tot desesperat. 

La farifardan &. 
Cercant va part escura, — fugint de claredat, 
Les làgrimes que plora, — regan per tot lo prat. 

La farifardan &. 
Clamantse de fortuna, — d'Amor y crueltat, 
D'una gentil senyora — que la deseredat, 

La farifardan &. 
De sa beniuolença, — donant li comiat, 
Essent d'amor esquiua, — ab son desdeny ingrat 

La farifardan &. 
Alça la veu plorosa, — v'ent se desemparat, 
Pe'l lonch d'vna ribera, — camina tot cançat 

La farifardan &. 
Dins vna escura coua, — solet sen es entrat, 
Troba serpents horribles, — de res no sta spantat. 

La farifardan &. 
Ensemps leons y tigres, — li van de tot costat, 
Mudan naturalesa, — delí tenen pietat 

La farifardan &. i68 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL A cada crit que crida, — respon a son dictat 
Echo dins sa cauerna, — seguint l'acostumat. 
La farifardan &. A tot hom dich lo que confés a Deu: 
Que tant no fas que tolga de mon seny 
Aquell delit a que la carn mèpeny, 
E lo voler noi desdenya per seu. (Poesia de Pere Serafí.) Dona què alt jou desig ser amat, 
Reconegut tal delit auorresch : 
Lo de carn mal dic he non partesch, 
Lo d'esperit a temps e com forçat. (Poesia d'AusiAs March.) Bien le bastaua amor que llanamente 
Biuiera yo, su ley siempre guardando, 
Con mi dolor cayendo y leuantando 
Sin hacerme de todos diíFerente. Criando que ne'l alma vn assidente, 
Que quand' algun plazer estoy gozando, 
Cosas me hace star imaginando 
Que de mi lo destierren breuemente. Segunda Parte. Verte. O destino cruel, que tan forçoso 
Me sacas del mayor còtentamiento 
Y me lleuas à tristes fantasias; Dexame ya algunas de reposo, 
Pues he de tener tantas de tormento 
Des que se passen estos cortos dias. Nunca yo pude mirarte 

Qu' alcançasse tambien verte, Porqu'aun qu' el sol miremos, 
Nunca bien le figuramos; 
Ni en ti, los que te miramos, Que pvdiesse cópreheder 
Para poder alabarte. Segunda Parte. No podemos 

Discernir la luz que vemos, 

Porqu'en ella nos cegamos. Tod'aquello con que me sostenia 
M'ha faltado faltàdo tu presencia; 
Yo so '1 cargado y soy tabie la carga, No sé, ni veo, ni oyo sinó ausencia, 

Todos los dias son vn mismo dia, 

Y éste solo, son muchos, pues s'alarga: Tod' igualment' amarga. Mi cuerpo quant' el es esta llaga; 

No sé, triste, que haga, 

Qu' es mucho lo que hacer conuiene; Y mi coraçon tiene 

Por muy meyor passar con su tristura 

Que sufrir las fatigas de la cura. Pues quiso mi ventura 

Q'vuiesse d'apartarme 

De quien jamàs osé pensar partirme; 

En tanta desuentura 

Conuiene consolarme, 

Que no's àgora tiempo de morirme. 

EI alma' de star íïrme, Qu'en vn tan baxo stado 

Vergonçosa es la muerte. 

Si acabo'n mal tan fuerte, 

Todos diran que voy desesperado; 

Y quien tan bien amó 

No's bien que digan que tan mal murió. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 169 De mi, vna soledad estrana siento, 
Tan grande, que me busco y no me hallo, 
Ni aun me hallo donde m'e perdido. 
Veome tal, que dissimulo y callo, 
Par' al mundo mostrandome contento; 
Y esto ya veis si es màs andar caido, 
Mi mismo mal me trahe tan corrido 
Que querría penar secretamente, Y hasta de vos, que soys la misma parte, 

Esconderm'en tal arte 

Qu'os mintiesse mi mal, que nunca miente. 

S'alguna vez despierto a quexarme, 

El temor no lo consiente; 

Las penas mouerían de vn desierto 

Las quexasque'n Iasmanossemehanmuerto. Razon serà qu' alguna vez yo cante, 
Pues que tan largo tiempo he sospirado; Y nunca tan temprano he començado 
Qu'aliuie, con reir, mi mal constante. Segunda Parte. Verte. Y s'algun dicho mio fuesse bastante, 
En deleytar con cantos 
Sus dulces ojos sanctos, Beato seria yo màs que otr'amante, 
Y màs si con verdad dezir m'obliga 
Que mi senora manda qu'esto diga. Si de mi baxa lyra 

Tanto pudiesse '1 son, que 'n vn momento 

Aplacasse la yra 

Segunda Parte. A tres. Verte Del animoso viento 

Y la fúria del mar y el mouimiento. Y en àsperas montanas 

Con el suaue canto 'nterneciesse 

Las fieras alimahas, Los àrboles mouiesse 

Y al son confussamente los truxesse, Tercera Parte. A cinco. Y aquellos capitanes 

Qu'en la sublime rueda collocados 

Por quien los Alemanes Su nero cuello atados 

Y los Franceses van domesticados. Dama, qu' entre las damas soys la prima, 
Otra diuina Laura celebrada, 
Nascida para siempre ser nombrada, 
Noble y hermosa y d'honestad lacima, A do virtud tiene l'assiento y clima; 
Cantando y aun taniendo comparada 
Otra Syrena dulce y esmerada 
No para '1 mundo, mas del cielo 'stima. Segunda Parte. Tal que naturalmente casi es diuina, 
En ser al mudo voz con tal concierto, 
Segun las gracias vemos son perfetas; Y s'el qu'os viere va d'amores muerto, 
No's maravilla, pues, que siempre anfia 
Amor en vuestros ojos sus saetas. Damas, venid à contemplar la mía, 
Qu' alabo de virtud y onesta'n tierra; Vereis que vuestro ser sin ella, hyerta, 
Que's norte do las gracias tienen guia. 11. -22 22 - 11. 170 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Del cielo's mostrarà l'eterna vida; 
Tan biè" del mudo resistir la guerra Vereis en tierna edad sezo maduro, 
Rigiendo d'onestad su hermosura 
Con artes y doctrina su ornamento; Como diuina ley humana 'ncierra 
Su pecho, que del cielo no desuía. Segunda Parte. Mostraros ha tener vida segura 
Teniendo '1 coraçon liberto y puro; 
Que's l'arca do reposa'l contento. Hero, de l'alta torr' a do miraua 
A su Leandro que'n la mar venia, 
Elósele la sangre que tenia; 
Muriose quando vió que muerto'stava, 
Con las làgrimas el mar acrecentaua, 
Los ayres con sospiros ensendía, 
Tristezas grandes eran las qu'hazía, Parabras eran éstas las que hablaua: 
O mi amado sposo y dulce amigo, 
Sperame, no partas, que ya muero; 
Recibe la mi alma'allà contigo. 
La muerte dió d'vn golpe dos heridas: 
A do murió Leandro, muera Hero; 
Paréscanse las muertes à las vidas. Pensar me mata, y sin él moriria; 
Me dana quato pienso, y da contento; 
Pensando's m'alegria muy sin cuento, 
Y pensar mata'l bien dell'alma mía. 
Pensar me da 'sperança qu'algun dia 
Pensareys vos mi mal, y el pensamiento, 
Pensando esto, 'n mis manos morir siento, De pensar si pensays d'otra'gonía, 
Y quedo sin pensar; mas, çpn pensallo, 
D'aquel pensar otro pensar rebiue, 
Con que'I mal pensamiento se m'alexa, 
Pensando '1 pensamiento que'n vos biue 
Tan sin pensar en otro'l mio hallo, 
Que no piensa'n pesar ni pesar dexa. Amor mi fa moriré Et pur il vuò seguiré. 
Segunda Parte. Non è gran duol il mio tenacc'forte, 
Conoscer ch'io vo drieto'Ia mia morte; 
Sotto ch'acerba sorte 
Nacqui nel mondo, che morir mi sento, 
Et d'abbracciarmi piace'l mio tormento? Dech, voi ch'vdite'l mio lamento, 
Dite, per Dio, s'el dir non ve molesto; 
Non è miracol questo 
Ch'amor mi fa moriré 
Et pur il vuò seguiré? Sola mi fa languir, sola mi straccia 
La sola virtü vostra, 
Al mondo sola; Fami fatta parola 

Resoluer l'alma mentre in foco aggiaccia. Segunda Parte. Sol mi fa solo 'amor, in la cui traccia 

II fele sol mi agrada 

E'l mal consola, 

E in ciel sol mi farà che in quel martiro 

L'alma eh' intornosse semp' al inferno. 

Fatolo alhor eterno 

Volarà un di lassü 

Con vn suspiro. Lasso mi fa la sola mia sorte 

Can faré mio dolore, 

Madonna, che mi fa condure' morte, 

Poyche del fero amore 

Faré mi lassa vn crudo laccio al core, 

Qual mi stringe'si forte 

Che mi fa lachrimare a tute le hore. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 171 A L T V S. XLVïlï. A L i V i. 

»>3'• N — '* ^ 1 «• -_ II. 
O mal que no públic cs vna lli ma, Que forda* _- I _^!W_»_— -—I — I — r— »r»*T* •A•——r •— r\— -^"" rA" y •' " *t* *T ■■■• I -'» ■■ « n -f- l% -< . ■!■! i ' metmoncor rofe ga fem pre.Defi bori mes fbrrperques de rem pre, QuVl dur aíïer t 
=J===1 


diamant apri ma, Elgreurowncncvfigquelococno feimajo cor no ihma,Ans l'apjy tic forçant aa 


na qu'emprc» Los fentimenrs al goig de ral deílem pre, Accatreant a toís per 
'^Èim fo n m 3 ' clima, per fon mal ell Segunda Parte. ma. De tal contrast, ne surt humor e flama 
De bon acord, que ser par que no puga; 
E so molt cert nos creu que mal non senta: Faralin tin tin tin, 

La zic zac stic flac sus ces fesses; 

Fararira rirariron, 

Ie suis son vignolet; 

Cet vne gentil Dame que son vin vedoit, 

(Manquen quatre fulles.) 

crece m'agonía, 

Que'n veros, nuevo mal en l'alma siento. 
Ay, dura fantasia 1 

Las penas infernales 

Suelen atormentar con crudo fuego 

Los que sin fe baxan en su aposiento. Tot es descanç quat pas seruintvos, Dama; 
Car lo qu'als vils abund', ardor exuga; 
E lo que '1 foc consum, humor sustenta. 

(D'Ausias March.) 

II vint vn gentil home qui le marchàdoit, 

Faralin tin tin tin 

Et a la primiere'ntrée oste son bonet 
Et a la second'entrée cer Que'n mi desdicha tienes tal decoro, 
Que'I dia peno y la noche lloro. 

Yo, triste, sin sosiego, 

Porque mis penas sean desiguales 

Sobrada fe me da mayor tormento. 17a CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Segunda Parte. Y anci, como 'n el cielo 

Dan gualardon al que por fe muere, 

Esta cruel que adoro 'n este suelo 

Ay ! que no hay plazer en esta vida 

Qu'al fïn no dé tormentol 

Ay ! que no ay ningun contentamiento 

Qu'al fin no se despida! 

Ay! que no ay sinó mortal herida 

(Manquen dues fulles.) 

Viuo sol di mirarti, hay dura'npresa; 

Tu te nascondi, 

E converrà ch'io mora; 

Ma se saluar mi poy co poca spesa 

A eh' por fugi fug' vn eh' t'adora, Mas en mi dano crece; 

Qu'en serle fiel por mi destino y suerte, 

Me da por galardon muy cruda muerte. 

Que hiere y ensangrienta el pensamiento 

Ay! que no ay ningun pesar que iguale, 

Con ser puesto'n oluido, 

Tras tiempo bien seruido. 

Ay! ay! ay! quexarse poco vale! Che si nel viuer mio non dai difesa, 
lo morro, io morro, 
Et tu poi me non campi vn hora 
Che l' un per I'altro viue' pasce '1 core : 
lo dal tuo specto & tu del mio dolore. Que yo, mi madre, yo 
Que la flor de la villa me so, 
Enbiarame mi madre 
A vender pan à la villa; Quantos me vieron dezian 

Garrida; m' era yo 

Que la flor de la villa me so. Pues los Delphines tratan amores, 
Triste de mi, qué haràn los hombres Que tienen tiernos los corazones? Segunda Parte. A tres. Veríe. Para qu'es, Dama, tanto quereros? 
Para perderme y vos perderos; 
Muy màs valiera no conoceros. No cogerà flores del valle, 
Sinó del risco do n'andó nadie; 
Porque aunque tarde, siempre las halle. Tercera 'Parte. A cinco. Mis penas son como ondas del mar, 
Qu'vnas se vienen y otras se van : De dia y de noche guerra me dan. Quando ste florida la pena 
D' vna flor morena, 
Digas, morena garrida, 
Quando seràs mi amiga? 
Pues que no se pued'hazer 
Lo que mi querer desea, 
Quiero lo que no ha de ser, 
Porque con no lo querer 
Posible serà que sea. 
Ya s'an visto sin ventura Algunos en esta villa, 
Y no creo que a ninguna 
La lleuasse la fortuna 
Com'a mi tan decayda: 
Por esso serà bien ver 
Si con mudar de querella, 
Serà lo que no ha de ser : 
Quiçà con no lo querer, 
Possible serà que sea. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 173 Gentil senora mia, 
Yo hallo'n el morir de vuestros ojos 
Vn no sé qué, no sé como nombrallo, 
Que todos mis enojos Descarga de mi triste fantasia; 
Busco la soledad por contemplallo, 
Y en ello tantos gustos de bien hallo, 
Que moriria si'l pensar durasse : Segunda Parte. Verte. Mas este pensamiento's tan delgado, 
Que presto 's acabada 
Y conviene que'n otras cosas passe. 
Porfío'n mas pensar, y estoy diziendo; jSi esto no acabassel 

Mas después veo que tanto gozar 

No es de las cosas que pueden durar. Si 'I fort castell gent d'armes lo costreny, 
^•Com es segur lo burch sens mur ni vall? 
E si en vos la fermetat defall, 
<;No es al món algú d'açò no reny? 

D'altres amors yo so molt penident, 

Lo remembrar tinch en abusió, 

En cap orat he cercada rahó 

Y enteniment hon Deu may no '1 consent. Carilló, no andes penado; 
Sabé cierto que Pascuala 
A ti te causa dolor 
Y otro goza de su gala. 
^•Para qué quieres amar 
A quien no te tiene amor? 

En los tus amores, 
Carilló, no fies; 
Mira que no Hores 
Lo que àgora ríes. 
Mira que ninguna 
Hermosa ni fea 

Si'm demanau lo greu turment que pas, 
Es pas tan fort que'm leua'l dir que passe, 
Y es d'admirar passant com no'm trespasse, 
Ingratitut portant'me'el contrapàs. <iCom pot amar qui no es entenent? 
,iCom serà ferm lo qui es tremolant? 
Vos entenent ferma, vos variant, 
De tot dich ver, mas de ferma yo ment. 

Lo bon voler cerquí no saben hon, 
Los apetits he trobats en molt lloch; 
Durant aytant com lo veure e lo toch 
Mas yo ab vos no, si Deu me perdón. (D'Ausias March.) Cantar mal y profiar 
Se llama esse tal dolor, 
Lo màs sano y lo mejor. 
Es qu'oluides a Pascuala, 
Qu'a ti te causa dolor 

Y otro goza de su gala. 

Hay que firme sea 
Debaxo la luna; 

Y si a dich' alguna 
Hallas en que fies, 
Mira que no Hores 
Lo que àgora ríes. 

May retraure de vostr'amor vn pas, 
Puig en seguir a vos, honesta, medre, 

Y si rahó me fa contrast, desmedre 

Y esme lo mon, sens vos present, escàs. Primera Parte. A tres. (D'Ausias March.) Ha qualqer animal repos'en tierra, 
Quitand'algunos que no sufren sol; 
Tièpo 's de trabajar quando 's el dia, 
Però después que'l cielo'nciend'estrellas, 
Quiè buelu'en casa y quie s'anid'en silua 
Por descansar lo menos hasta'l alua; Y yo desque comienç'a venir l'alua 
A descubrir la sombra de la tierra 
Ya despertar tod'alimana'n silua, 
No e de sospiros treguas con el sol; 
Ycuando veo después arder estrellas, 
Voyme llorando y desseando'l dia. 174 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Segunda Parte. A quatro. Qvando la noche quit' el claro dia 

Y el nuestro scuro muestr' a otros l'alua, 

Miro pensoso las crudas estrellas 

Porque m'an hecho de sensible tierra. 

Vo maldiziendo'l dia que vide'l sol, 

Que m' haze un nombre 'n vista criado 'n silva; No creo jamàs pasciesse por la silua 
Tan cruda riera en noche ni aun de dia, 
Com' esti por quien lloro 'n sombra y sol 

Y primer sueno no me libra d'alua; 

Y aunque yo sea mortal cuerpo de tierra, 
Viene mi triste ser de las estrellas. Tercera Parte. A cinco. Primero buelu' a vos, claras estrellas, 
O vay'a bax'a l'amorosa silua 
Dexando'l cuerpo ser de poluo y tierra; 
Viesse'n ella piedad, que sol' vn dia 
Puede cobrar mil anos, y antes d'alua 
Henriquecerme al traspuntar del sol. Con ella fuesse desque se part' el sol 

Y no se viesse cosa sin estrellas; 
Sol'vna noche y nunca fuesse l'alua, 

Y no se transformasse 'n verde silua, 
Por me salir de braços como'l dia 
Que la siguió Apollo acà'n la tierra. Quarta Parte. A seis. Verte. Mas yo serè' so tierra en seca silua 
Y ver podran el dia lleno d'estrellas Antes que a tan dulç' alua'llegue'l sol. Haz jurado, Menga, 
Que buen grado ayas; 
Qualquier qu'a ti venga, 
Dile que' mi amas; 
Si esto tu hizieres, 
Seràs mi esposa Y mientras viuieres 
Ternete viciosa. 

Y darte otra cosa 
Que mas te conuenga, 
Çamarra vellosa 

Que buen pelo tenga. Si por me desdenar tan fieramente, 
Senora, yo muriere 
Y en el abismo à causa vuestra fuere, 
Non sentiré'l eterno fuego ardiente 
Con que'l dolor reparte; Mas de vos, que verneis a'quella parte, 
Y ella mirando fixo vuestro gesto, 
Cobrar' el gozo presto 
Do no haurà pena'n mi que caus' enojos': 
Sol' vn tormento haur' en cerrar los ojos. Liber Secundus. Qvando contemplo'n ti, virgen Maria, 
Siento plazer en l'alma deleitoso, 
Caro tesoro 
Que nos dió la vida. 

O Virgen sancta, o madre del eterno, 
O reyna de la glòria, o luz del dia, 
O sola digna y pura, o sacra pia, 
O sin ygual qu'al mundo das gouierno, Fuiste tu, reyna 'sclarecida, 
Pues te llamo desseoso, 
Socorrem' al morir 
O dulce virgen pia. 

«O boz qu' espant' al tenebroso infierno, 
O clara 'strella qu'en la mar nos guia, 
O magestad de l'alta hierarchia: 
Danos, Senora, de tu bien superno. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 175 Segunda Par te. O gran poder que por jamàs fallece, 
Qu'al cielo y tierra das cien mil favores, 
Como te plazen voluntad y marido; O spejo donde Dios mirar s'ofrece, 

Oye los tristes llantos y clamores 

De los que sin cessar t'estan llamando. Con boz Ilorosa canto 

Los danos y peligros desta vida, Pues d'hor'en hora va tan de caída, 
Qu'en vella tal m'espanto. 

Segunda Parte. Ay, que, si bien se mir', en todo estado 
Ya la uirtud fallece 
Y la maldad mas crece. Mengua'l biuir, va muerte a cada lado, 
Ciegos van cuerpo y alma y el sentido, 
Ay, mundo falso y como vas perdido. Qvando yo vi que ya concluían 
Las tablas diuinas su rica pintura, Y vi que las tablas encima tenían 
Vnas senales con mil detrimentos; Alço sus ojos mi flaca figura 

Que casi doliente ya nada no veian. Segunda Parte. Turbados los cielos y los elementos, 
Turbada la gente qu'allí parecía. Vanse los días y la muerte viene; 
La vida se codicia y no perfeta; 
Dessean pocos la que mas conviene, 
Vera virtud qu'a la razon sugeta; El apetito cada qual sostiene 
Siguiendo '1 parecer que màs le aprieta; 
La gràcia poco tiempo se mantiene 
Par'alcanzar la vida mas eleta. Segunda 'Parte. Tiende sus brazos l'aduersario humano 
Con ceuos de la carne y glòria vana; 
Prehéde por cierros y camino llano, Muestr' aspra la carrera soberana; 
Pocos ven el engano tan profano; 
Quando despiertan, ya no stà'n su mano. Leuanta'l corazon, pueblo Christiano, 
En cótéplar l'alta passion sagrada, 
OrribI, 'en nuestro Dios executada 
No mas de por quitar el hierr'humano. O grand'amor de Christo soberano, 
Remedio que la muerte fué quitada 
Gustàndola en su cuerpo deshonrada, 
Venciendo 'I aduersario con su mano. Segunda 'Parte. Imita, pues que tú le deues tanto, 
Natur' humana en meditar contino, 
Aquel que 'n redimirte no a cançado; Riegue tus pechos doloroso llanto 
De ver en l'alta cruz, el Rey divino 
Aflito y muerto por te hauer librado. Pasqua de flores, dia de gran consuelo, 
Que nos ha buelto tantas àlegrías, 
Ressucitando l'eternal Messias 
Por nos quitar d'aquel antigo duelo. Dia que se regozija tierra y cielo 
Cantando las excelsas hyerarchias; 
Concòrdia y fin de tantas prophecias 
De nuestro bien escritas en el suelo. 176 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Dia que puso fin la Iey antigua, 
De grave sugecion, de pesos Ilena, 
Figura de la nuestra'aueriguada; Segunda Parte. Dia que la ley de gràcia nos abrigua, 
Eleta y mas que'l Sol pura y serena, 
Por nuestro Dios ysaluador mandada. Altus Primus. A seis. Recuerd'ell alm' adormida 
Abiu' el sezo y despierte, 
Contemplando 
Como se passa la vida, 
Como se viene la muerte 
Tan callando; 

Falten les derreres planes. Qvan presto se va'l plazer, 
Como, despues d'acordado, 
Da dolor; 

Como, a nuestro parecer, 
Qualquier tiempo passado 
Fué mejor. Pere Albert Vila! <;Quí fou aquest desconegut qui espera una resurrecció a la vida de l'art de la Pàtria? 

En lo famós Llibre de Coses assenyalades, d'En Pere Comes, se llegeix : «Molts músichs venien d' Ità- 
lia, de França, de tota Espanya, y finalment de tot lo món ont hi havia homens hàbils de música, sols pera 
veure y provar si los fets de dit Pere Albert Vila eren tant com la fama li era divulgada per tota la Chris- 
tiandat, y après com se'n anaven deyen qu' en tot lo món no hi havia músich que se li pogués igualar, y 
que lo qu'ell feya en la música era impossible creurerho que no ho veessen, que per ventura havia doscents 
anys que tal habilitat d'home no era estada en lo món, lo qual no sols era hàbil en la música de tecla, mes 
en quanta música se fos inventada, fins lo dia present ne sabia la prima y era lo més hàbil.» 

Cada vegada que llegíem coses d'aquèstes y les qu'en lo meteix Llibre se conten de la mort d'En Vila, 
esdevinguda a 16 de Novembre de i582, y de son nebot, no menys digne de recordarse, se renovava en nos- 
altres lo desig de conèixer íntimament en ses meteixas obres aquest músich tant prestigiós. No existien ni 
del home's coneixien més noticies que les del Llibre, bones pera augmentar les ganes de conèixer les tals obres. 

Arrivà '1 moment desitjat quan, allà pels primers mesos de 1890 vàrem tenir de fer un viatge a La Bisbal, 
com ja hem dit en los Antecedents, pera informar sobre '1 mèrit de la Biblioteca Musical aplegada per En 
Joan Carreras y Dagas; en aquesta colecció trovàrem, en fi, l'obra del famós Pere Albert Vila, que tant ha- 
víem buscada. 

Com qu'En Carreras se dignà confiarnos lo volum, sense més restricció que les recomanacions que la 
joya mereixia, poguérem estudiarlo, de retorn a Barcelona, ab tota detenció. 

Resultà ser una colecció de Madrigals, que ni tant sols sospitàvem que poguessen existir, essent evident 
que també 'is nostres músichs catalans n'havien compostos, com ho feren los demés mestres d'Europa, ac- 
ceptantne'l títol y l'estil polifònich que'ls informa. Si aquest genre de música fou aixís qualificat per tot- 
arreu a derreríes del segle xv y durant tot lo xvi, no ho fou al centre d'Espanya sinó ab el nom de Cantar 
o Cantarcillo, com, per exemple, los de Joan del Enzina, Anchieta, Penalosa, Rivafrecha Altra estra- 
nyesa 'ns causava la trovalla, y es qu'aquí a Barcelona existissen impremptes utilisant los tipus movibles 
adequats pera imprimir aqueixes coleccions en la forma establerta en tota Europa, es a dir, en quaderns 
apaisats y de manera que cada part vocal o cada petit agrupament de parts d'una meteixa corda tingués lo 
quadern a la mà y a vista. Si s'ha donat un cas — pensàvem — ab una colecció de Madrigals sortits de les 
prempses d'un obrador de Barcelona, altres casos se donaran, sens dubte, y a no trigar gayre. Y, en efecte, 
se donaren més casos, això es l'aparició dels Madrigals de Brudieu, entre altres, que ressenyarem al tractar 
de la colecció d'aquest també famós autor. 

L'obra d'En Vila, com se veu, impresa a Barcelona per Jaume Cortey, es document bibliogràfich, mu- 
sical y literari (literari y regional, com direm després) de gran valor y de primera excepció; tipogràfich, ade- 
més, que prova la perfecció qu'en tant llunyana data alcançava en nostra terra la tipografia musical cata- 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 177 

lana, tema del qual se parla aquí per primera vegada. Subrallem ab tota intenció aquelles paraules, per que, 
com ja hem dit, vàrem suposar, y ho encertàrem, que de les oficines d'En Cortey ó d'altres tipògrafs sorti- 
rien més obres per l'estil de les d'En Vila, algunes de les quals ja'ns són conegudes. Se publicava a Barce- 
lona, ont, com es de creure, trovaría públich, y no hi hà que dir si conreuadors del genre, una colecció de 
Madrigals en plena època de música madrigalesca : se publicava una colecció que competeix ab les més fa- 
moses que sortien llavors de les oficines dels contemporanis extrangers d'En Cortey, Valerius et Aloissius 
Doricorum, de Roma, Antonius Gardano, Sala, Amadino, Scotto, de Venècia; se publicava, repetim, a Bar- 
celona, una edició que competeix ab les dels esmentats impressors, en la perfecció de tipus movibles d'im- 
prempta, classe de paper, mida y forma apaisada, que's podria confondre ab qualsevol d'aquèllesy altres que 
no citem; y tot això, en veritat per això meteix y per que fins are havia sigut desconegut, va semblarnos 
digne de cridar l'atenció dels aymants de nostres glòries pàtries. 

Però hi hà més encare : revelava més coses la simple inspecció d'aquella portada en la qual surt es- 
tampat lo nom d'aquell desitjat Petro Albercio Vila, Canònica Barcinonensi auctore, de qui y de qual obra 
no n'havien dit ni una sola paraula 'Is biògrafs ni'ls bibliògrafs, ni Fétis, ni Brunet, ni nostre Torres y 
Amat, ni'l meteix Salvà; lo nom, en fi, d'aquell de qui, en lo Llibre de Coses assenyalades, se deyen coses 
tan dignes de senyalament especial. 

Hi hà, ademés, en lo llibre, tot un verdaderromanceret in diversiis linguis decantatarum, textespoètichs 
en català, castellà, francès, italià... segons vàrem poder veure al fullejar de pressa les planes del llibre. La 
decepció fou terrible al veureho, per que, pel contingut del text musical y la manera d'ésser de la notació, 
vàrem compendre que's tractava d'un sol quadern dels quatre que, sens dubte, comprenia la colecció com- 
plerta. Ab verdadera tristesa vàrem tornar a llegir la portada, y al fixarnos en aquella paraula Altus, impresa 
al mig, lo menys versat en qüestions de bibliografia musical suposarà que de la colecció d'En Vila sols ne 
tenia En Carreras una de las quatre parts vocals, la d' Altus o de contralt, y que malhauradament estava in- 
complerta y ho estaria fins lo dia en que la Providencia dels bibliòfills vingués a trèurens de la nostra de- 
cepció. 

En efecte, mercès a una copia manuscrita qu'un benemèrit autor anònim, quasi coetani d'En Vila, va 
fer de les obres d'aquèst y altres autors, tenint a la vista llibres impresos no tots trovats fins are, copia que 
descrivim en los n. s 968 y 969 del present Catàlech, se pot gayrebé reconstituir aquesta preciosa colecció. 

Ademés, en lo vol. VIII de nostra Hispànics Schola Musica Sacra mencionem lo Libro de Cifra Nueva 
para tecla, harpa,y vihuela de Lluis Venegas de Henestrosa, antologia de composicions d'orgue en la qual 
n'apareixen algunes d'En Vila, segurament de Pere Albert y de Lluis Albert son nebot. D'abdós autors 
vàrem empendre la traducció en notació moderna d'algunes composicions, al objecte de formar una Anto- 
logia de organistas clàsicos espanoles de los siglos XVI, XVII y XVIII, que s'ha publicat derrerament. 

Per altra part, en l' Index da Livraria de Musica do Rey Don Joao IV, de Portugal, trovem citades 

les següents obres del canonge Vila : 

«614. Odes, ou Madrigais em varias lingoas. Petro Albercio Vila, a 4. lib. I. 

«Odes esperituales. 

«Do mesmo, a 5& 6. lib. 2. 

«Cançoes. 

«6i5. Súper flumina Babylonis. 

«Do mesmo, a 4 & 5. Escritos de mao. » 

Tampoch es fàcil fallar lo plet de la personalitat de Vila nebot, Lluis Albert, de qui vàrem traduir al- 
guna obra del Libro de Cifra Nueva, com diem en lo text : plet provocat, potser, per distracció de Pere 
Joan Comes, l'autor del Llibre de algunes coses assenyalades, de qual llibre IV, cap. 42, completarem loqu'al 
principi havem copiat respecte a la personalitat del canonge Vila. 

«De la mort del reuerent senyor canonje Vila y de la sepultura que li fonch feta, lo qual era organista 
de la Seu. 

»Dimars, a XVI de Nohembre del any MDLXXXIJ, entre dotze e una hora passada mitia nit, passà de 
aquesta vida en laltra lo reverent senyor mossèn Pere Albert Vila, canonje de la Seu de la present ciutat de 
Barcelona, lo qual era grandissim musich 

11. -23 23 - 11. 178 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

» Dimecres, a XVIJ de dit mes y any, soterraren lo dit senyor canonje Vila en la Seu de Barcelona, en 
lo vas dels canonjes, y fonchli feta sepultura canonical y molt solemne offisci a cant de orgue (perquè en 
les altres sepultures, tan canonicals com de altra manera, no es de pratiga sinó dir lo offisci a cant pla), en 
que hi foren conuidats tots los cantós de Barcelona, perquè los demés dels bons eren sos dexebles, al qual 
ploraren monjes y frares y capellans, y finalment lo ploraue tot lo poble per la sua gran fama, y era tanta 
la sua humilitat per ésser lo vnich de la musica que quisvulla que volgués apendre delí non volia ninguna 
cosa, lo qual fonch causa que en estàs temporades ya de molts bons musichs que per sa pobresa no ho foren 
poguts ésser, y axi se posaren molts epigrammes y moltes elegies per desobre la caxa ahont stave lo seu cos. 
Vns li deyan conseruador de la musica, altres pare de la musica, y altres perfeccionador de la musica, y, en 
fi, molts altres epitatos molt convenients per sa grandissima habilitat, lo qual en sa vallesa fonch molt dexat 
de un mal de cames que tingué, y en tot axó may fonch perasós de muntar al orgue de la Seu, per ésser 
una scala tan treballosa de muntar que als que stan sans de cames los canse molt, y avans que no morisse 
li clogueren uns scorradors que tenia en les dites cames, los quals foren causa que la mort, enuajosa que 
home tan hàbil stigués entre nosaltres, lo trasladas en la glòria del paradís, lo qual morí de hedat de LXV anys, 
y ya hauia tres o quatre anys que li hauian donat adjunt, lo qual fonch vn nabot seu mateix anomenat luys 
ferran, àlias Vila, lo qual ell mateix sel hauia demanat, y lo reverent capítol, encara que fos minyó que no 
passaua de X anys, lo aceptà, per tenir tals principis que, segons se spera, exirà vn musich excelent, y també 
perquè lo dit canonge hauia afinat tan lo orgue que no y ha orgue en tota Spanya que se li puga comparar 
y per hauer inventada una certa manera de musica en lo dit orgue ab moltes differents veus que te tot lo 
orgue vulgarment anomenada las regalias». 

No faríem cap comentari a la relació qu'acabem de copiar si no fos la particularitat que'l cronista con- 
signa respecte al nebot Lluís Ferran àlias Vila, donant per suposat que V àlias Vila significa que, per res- 
pecte y amor a son oncle y mestre, renuncià a son cognom pera pendre'l d'aquell, afegint a son nom propri 
de Lluis un dels dos patronímichs de son oncle Pere Albert. Lo fet sembla natural, y així entenem que 
s'explica V àlias Vila. Lo que ja no s'explica tan fàcilment es que'l nebot, que sols tenia 10 anys quan morí 
l'oncle, l'hagués substituit en les funcions d'organista feya ires o quatre anys. Y lo qu'encare s'explica 
menys es qu' aparegui com autor d'una composició Lluis Albert Vila (indubtablement lo nebot de Pere 
Albert) en lo Libro de Cifra Nueva de Venegas de Henestrosa, llibre imprès l'any i557, quan lo nebot de 
Vila, si hem de creure lo que consigna'l cronista barceloní, no havia nascut encare. O'l Lluis Albert de la 
colecció de Venegas no es lo nebot del canonge Vila, o'l cronista barceloní s'equivocà al consignar les 
expressades dates. Sols una suposició hi cabria y es que'l nebot de que parla en lo Llibre fos net, fill del ve- 
ritable nebot Lluis Albert; però tampoch se pot admetre, per que lo natural es que, malalt l'oncle, fos no- 
menat suplent Lluis Albert, lo nebot real y veritable, y no'l net Lluis Ferran, a no ser que'l primer fos 
fora de Barcelona en aquella època. Queda en dubte 'I Lluis Albert del llibre de Venegas, y, ja qu'es im- 
possible desxifrar lo logogrif de dates consignat, queda també en dubte si es realment lo Lluis Albert nebot 
de Vila o altra persona extranya, fet que per pressentiment no'ns inclinem a admetre. 

LASSO (Orlando di). [ g65 

Canto / Di Orlando Lasso / Maestro di Capella del Serenissimo / Signor Dvca 
di Baviera, Libro Qvarto / de Madrigali a cinquè voci, da lui Nouamente in Ger- 
mania Composti, / & con ogni diligentia ristampati / Libro (Marca d'Antoni Gar- 
dano) Qvarto / Con gratia et privilleggio / In Venetia Appresso li Figliuoli / di 
Antonio Gardano/1570. 

Un opuscle de i5o X 2I ° m l™', 22 ps. 

Orlando di Lasso nasqué a Móns, Hainaut, l'any i52o; morí a Munich lo 14 de Juny de 1594. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA '79 FLECHA. [966 LAS EN SALAD AS DE 

FLECHA, MAESTRO DE CAP1LLA QVE FVE DE 

JasSerenifsimasInfantas de Cartilla, Rccopiladas por F. Mathco'FIechafu fobríno, 

i\bad de Tyhan,y Capellan de las Magcftades òefareas, con algunas íiiyas y de orros awho* 
res, por el mcfmo corregidas y echas cíhmpar. Dcdicadas al llluítrifllmo Scnòr Don 
luan de Borja del confejo de la Mageífad Catholica y fu Èmbaxador 

a cerca dcJaCaríàrea&c, BA 
XO IMPRESSAS EN LA CIVDAD DE PRAGA 
en cafa de lorge Ncgrino anó 1 js u 

Un vol. de 135 X iÇ5 m /mJ 8 ps. de preliminars y 5i fulles de text musical. 

Conté : Portada, reproduida, qual escut es lo dels Borjes. — Dedicatòria a D. Joan de 
Borja, en la que diu «que a sacado a luz las presentes Ensaladas de mi tio, con algunas de 
otros autores y mias, las cuales aunque son viejas ninguno antes de él las compuso, ni des- 
pues, con preciarse todos de tenellas, nadíe las ha recopilado ni echo estampar. Dos solas, la 
una llamada eljubilate, la cual no he podido haber (transcrita per Fuenllana), y la otra el 
cantate ó danza de espadas, la cual por ser algo larga y prolija he querido dejar, no van aquí.» 
Demana perdó pels errors d'estampa : «porque aun que con mucho cuidado y diligència 
haya yo mismo asistido à la correccion de ellas, por ser nuestro idioma muy diferente y con- 
trario al de estàs partes, y el estampador no muy perito en la música, no podrà dejar de haber 
muchos... De Praga à los 30 de Junio del ano i58i. De V. S. Illustrissima, servidor y Ca- 
pellan, F. Matheo Flecha, Abad de Tyhan». — «Al lector : Estàs partes (lleys, pes y norma 
de la Música) como difíciles sean de los menos alcanzadas, de aquí viene que ni el subiecto es 180 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

tan comunicado, ni el modo de comunicarse, que es la estampa, tan frecuente en nuestra Es- 
pana : por lo que yo del deseo de aprovechar y deleitar à los curiosos incitado, viendo que 
estàs ensaladas las procuraban muchos tener y que por andar escritas de mano no podian 
dejar de ser muy costosas y poco correctas, me esforcéà tomar estetrabajo de recopilar y sacar 
à luz las de mi tio y de otros, y peligro de con ellas ajuntar algunas mias. Querria que las 
unas fuesen tan aceptas cuanto sé que las otras hasta hoy à todo al mundo han sido..... — 
Tabla : El fuego : Flecha, a 4; La Bomba : Flecha, a 4; La Negrina : en blanch, a 4; La 
guerra : Flecha, a 4; El bon jorn : Vila, a 4; La justa : Flecha, a 4; La viuda : Flecha, a 4; 
La feria : F. M. Flecha (segurament lo nebot y recopilador), a 4; Las canas : F. M. Flecha, 
a 4; La trulla : Càrceres, a 4; La lucha : Vila, a 4; Los chistes : Flecha, a 5; Las canas : Fle- 
cha, a 5; El molino : Chacon, a 6; Ben convé ne Madona : F. M. Flecha, a 5. 

D'aquestos autors solament Càrceres es desconegut; de Chacón, autor del segle xvi, hi hà una colecció 
manuscrita de Villancicos; Vila es, sense dubte, lo famós canonge barceloní Pere Albert (n. 965). 

Les ensaladas eren, segons Rengifo en sa Arte Poètica, unes composicions formades de redondillas de 
tota classe de metres, espanyols y extrangers, sense altre orde que'l gust del poeta, en les quals la música 
anava cambiant ab la varietat de les idees. 

Aixís meteix se barregen y confonen lo religiós y lo profà en lo clàssich villancet espanyol; y si Flecha 
calificà d' ensaladas y no de villancicos ses composicions, ho feu influit per una forma italiana més que per 
la tradició espanyola, ja qu'en bibliografia musical sols coneixem comptats casos de calificació. 

Considerem, donchs, a Flecha com inventor d'aquestes peces poètich-musicals, qual nom justifica ple- 
nament l'extranya barreja d'elements artístichs. 

Ses ensaladas són un tret genial d'humorisme, ont campeja y domina una candidesa infantil, unida a 
certa picaresca intenció y a l'alegria ingènua d'aquells seriosos cavallers y senyors de vell llinatge del se- 
gle xvi, qui, si eren formals en els negocis d'Estat y batallaven coratjosament en les guerres, sabien també 
riure a boca plena y divertirse quan se tractava de fruir una estona d'espargiment ab villancicos o ensaladas 
pera celebrar la Nit de Nadal en sos propris palaus o en los dels reys y magnats. 

Flecha, una vegada escullida la lletra, buscava la varietat en l'unitat y feya correspondre perfectament 
la música ab lo text: l'estil solemnial y majestuós de la música religiosa s' avenia ab la sentencia llatina, y 
la cançó popular ab les ximpleries, acudits y sortides de tó del vulgar que sobresurten en les ensaladas, re- 
sultantne un quadre abigarrat, pintoresch y de frescor admirable, ai qual donen alt relleu les tonades del 
poble. D'aquesta manera, ab una lletra amanida ab tan rara invenció de música, se comprèn que l'autor 
logrés al ensemps captivar la més elevada societat del seu temps y alcançar lo més falaguer renom entre les 
classes populars. 

Encare que'l peu forçat es la celebració del Naixement de Jesús, simbolisant lo triomf del bé sobre '1 
mal, de la gràcia divina sobre la naturalesa corrompuda y extraviada, la victorià de Deu sobre Llucifer, 
desfilen per l'escena estudiants, soldats, escuders, patges, muleters y altres gents entramaliades, tramant 
mil ardits enginyosos, disfreçant refrans, engegant gràcies, recitant contes humorístichs y mofantse inno- 
centment de tot. Les alegoríes són combats, naufragis, baralles, quadrets en que may falta l'element festiu 
que localisa les imatges y dóna a les figures lo segell y l'ayre de l'època. En això es mestre Flecha, y si un 
se sobreposa a lo vulgarot dels recursos usats, pot estimar en lo qu'es y significa ètica y estèticament lo ca- 
recterístich y propri de les ensaladas. 

Malgrat ésser escrites y, per tant, cantades en estil madrigalesch a quatre, cinch o sis parts segons los 
casos, aquestes peces poètich-musicals sense dubte degueren representarse, com ho indica llur forma dialo- 
gada, jaqué nomenantse en cada cas especial la tonada de romanç o de cant vulgar que 'Is interlocutors dema- 
nen que cante'l personatge, es de suposar que 's parodiarien faciendo escarnio seguint la tradició joglaresca. 

En les peces de la commedia musicale italiana de Vecchi, escrites en estil madrigalesch polifònich, se 
confiava al personatge l'encàrrech de representar, cantant, una part del conjunt, o bé'l de representaria ab DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA} 181 gestos muts, mentres los cantors, situats al fons de la sala senyorial y en un escenari elemental, interpre- 
taven lo conjunt de les parts vocals de la composició. 

Nosaltres creyem que lo meteix passaria ab les ensaladas de Flecha, y'ns fundem en la completa ana- 
logia que tenen ab los textes d'Orazio Vecchi. 

En l'ensalada Jubilate diu la Verge al pecat original : 

Políron Françoi, 
layssame passar, 

y després, al dimoni: 

Non far cavaglier, 
non far tal villania, 

En La Biuda diuen los cantors: que soy infantina 
de bel maridar: que fillola me soy de Dios de Abraham, 
senor de la jerarquia... Fada est quasi vidua domina gentium. — ,;Quien canta lamentacion 
en noche tan sin dolores? 

— Los cantores, senores, 
por la poca estimacion 
en que Música es tenida. 
Esa fué nuestra venida 

a esta conversacion. 

çr Què fué del Papa León? 

^Los reyesy los senores 

dó se fueron? 

^ Què fué de aquel galardon 

las mercedes que à cantores 

hicieron? 

Rey Fernando mayorazgo, 

sus favores a dó estan? 

tu, ru, tu, tu, tu... 

que fuiste la mejor lanza 

que en Francia comia pan? 

Ar^obispo de Toledo 
óigovos e non vos veo. 
EI de Fonseca seria, 
que en música se perdia, 
portomalla y por dejalla, 
àgora que la quería, 
se murió en esta batalla. 
El duque de Calabria es 
con quien no ha habido revés, 
es su amiga muy amada. 
Viuda enamorada, 
gentil amigo teneis; 
por Dios, no le maltrateis. 

De iglesia en iglesia 
me quiero yo andar 

Ui pupillam occuli sub por no malmaridar. 
Ante el juez singular, 
el cabildo de Valencià, 
adonde por excelencia 
lo siente, 

yo la Música presente 
doy querella criminal. 

Y del vulgo en general 
me querello, 

porque tiende mas el cuello 
al tin tin de la guitarrilla, 
que à lo que es por maravilla 
delicado. 

Y el dicho vulgo ha inventado 
nueva música de morteros 
perdida por majaderos. 
Toca, toca 

con el piese toca, 
la Juana matroca. 
Freguelé, freguelé, 
bueno à fé. 
Freguelé, freguelé. 
Un cantar sin disparate, 
que solamente trate 
del Infante deseado, 
del sacro Verbo encarnado, 
Dios y Hombre verdadero. 
Nunca fuera Caballero 
à tierras tan bien venido. 
Asomó por este ejido, 
hecho pastor el Mesías: 
la humanidad le decía, 
viéndose de fuerzas flacas: 
guàrdame las vacas, 
Carrillo, y besarte hé. 

umbra alarum tuarum protege nos. 1 8a CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL L'imitació de les Coplas de Jorge Manrique y dels velis romanços Campanitas de Toledo, La mal ma- 
ridada y altres són tan evidents, que no cal senyalaries més de lo qu'ho estan ab la lletra cursiva. 

La barreja ingènua de lo diví y lo humà, pera obtindré'ls efectes còmichs desitjats, queda confirmada 
en el text de la composició de Vila, titulada Bon jorn, que figura en aquesta colecció : Bon jorn, tothom bon jorn! 
De todos es el buen dia; 
Todos gocemos de él. 
La cabeza de Luzbel 
Llorando va . . . 
Diciendo con gran afan; 
Helas! je le pèrdua 
La que/e ayme tant! 
Je l'ai perdut, maymia 
D'untjo so mal contant! 
Dinos ^qué es lo que perdió? 

Pues muera en las ondas 
El mal villano muera, 
Muera ahogado 

Dímosle todos un trato, 
Picàmosle los tableros. 
|Sus! Presto todos en él. 
Vaya, vaya, tripe, trape! 
Vaya, vaya, no se escape! 
Tripe, trape, vaya, vayal 

Pues canta Joan un cantar 
Que alivie nuestro cuidado. 

Ecce el cordero sagrado, 
Ecce quien quita la culpa, 
Ecce toda la disculpa Del pecado. 

En el chiste has dado Joan. 

j Al dron golondrón, mozas ! 

Bartola y su amigo 

Bailan el domingo; 

Al dron dron golondrón. 

Cante Anton : 

Que su voz retumbe : 

Zúnguele, \ungue, 

Que el pecado hoy se consume. 

j Ay, Jesús! 

iQué buena costumbre! 

Gil Pazarra, 

Canta tú con tu guitarra 

Un cantar, y hagamos fin. 

Míralo, Don hi de ruin : 

Don, don, don, don, don, don, 

Bien nos parece que esta acaba. 

i Sus ! à decir don, don ! 

jSus! j sus! todos à Bethlem. 

Vamos, vamos, vamos, Bras, 

Que allí nació nuestro bien 

Por el mal de Satanàs. 

Caminemos, caminemos 

Y todos cantemos 

Un cantar de huerte guisa. 

No lo puedo no decir de risa : 
In domine Domini ibimus. Que s'accepte o no la nostra hipòtesi sobre la probabilitat de que 'Is villancicos o ensaladas de Flech* 
fossen mimats o representats en una o en altra forma, de totes maneres aquesta documentació es interes- 
santíssima pera estudiar los origens de nostre teatre lírich modern. 

Les ensaladas presenten totes les condicions referides en la part literària, però ni la parodia ni lo gra- 
ciós del efecte produit per contrast podrien resultar, si la música no posés de relleu tot lo quadre, fent des- 
tacar les figures y aumentar los efectes que's desitgen obtindré. Aixís s'explica que 'Is sons que s'apliquen 
a la lletra tingan més poder evocatiu que la meteixa lletra a que s'apliquen; es a dir, que més que per la 
lletra resulta l'alusió, l'intenció, la parodia, per la música en sí. Y això no pot explicarse més que per l'ín- 
dole propria del cant popular com recurs admirable pera promoure sentiments y establir contrasts. Lo recurs 
es de boníssima lley y no fàcil ni accessible a tots; veritablement, vol molt ingeni, si's considera que de lo 
còmich a lo xabacà no hi ha més qu' un pas. 

Oblidem per un moment lo valor de les ensaladas com obra purament musical d' art cortesana del segle 
en lo qual florien llurs autors y'l colector y colaborador de tan enginyosa colecció. Encare que'l valor mu- 
sical no hi existís, y ja sabem qu' hi existeix molt rich y aventatjat, nos aferraríem al històrich, al folk-lòrich 
y al etnogràfich. Es d'excepcional importància trovar reunits en un curt nombre de peces los cants popu- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 183 lars més en boga durant lo segle xvi en quasi tota Espanya, y aquella aumenta quan aquest interès històrich 
presenta al estudiós matèria abundant de confrontament a fi de que pugui ésser aquilatat fins en sos més 
minuciosos detalls. Qui pogués empendre '1 travall d'establirlo, consultant los tractats de nostres famosos 
vihuelistes, experimentaria l'agradosa sorpresa de trovarhi '1 cant que de la boca del poble ha passat als lli- 
bres y a les ensaladas. Apart del valor històrich, nos quedaria'l folk-lòrich, especial d'una època determi- 
nada, y l'etnogràfich, més especial encare, que resulta de la variada procedència dels cants que són de notar 
en aquestes composicions. Apareixen en tal abundància, com si llurs autors volguessin mostrar diferents 
tipus de tots los ayres y tonades que per aquí s'estilaven, per que sobre 'Is recullits en la regió castellana, 
que sòn en major nombre, abunden qu'es una maravella'ls primorosos exemplars que'ls Vila y'ls Flecha, 
catalans, reculliríen a Catalunya y'ls que sentirien a Vaíencia, Basconia y Gasconya; això sense comptar 
los cants provinents de França o d' Itàlia, que sovintegen humorísticament en llurs composicions, fent com 
si s'envanissen de que no 'Is era desconegut ni'l folk-lore ni'ls usos y costums de paísos extranys. 

Sense realisar aquest travall, no es possible assegurar avuy per avuy si la música que 'Is compositors de 
les ensnladas varen posar o aplicar a la lletra dels romanços y cantars es la meteixa tonada qu' usava'l 
poble; però nosaltres creyem qu'ho es, per que'l compositor d'aquella època, presoner dels rigors del con- 
trapunt, no sabia ni podia inventaries; se les assimilava, sí, pera refrescar lo contrapunt, produint l'art de 
saber inventar una monodia, del qual n'ha sortit tot l'art modern. 

Per l'aplicació de la música al cant popular, les severes regles s'humanisen, acaba aquella fatigosa aten- 
ció que requereix l'estil savi y erudit de la polifonia contemporània y la composició llisca suau y tranqui- 
lament : per primera vegada la música vulgar atrau per son candor als artistes músichs, abans indiferents a 
sa hermosa senzillesa. 

Vegem are de quina manera tan inesperada 'Is adoradors exagerats d'aquestes formes externes entren 
en l'essencia pura de l'art. Y ja qu'en aquests cants estriba l'interès històrich de les ensaladas, ne presen- 
tem alguns confrontats ab los de Fuenllana (n. 960). 

L'exemple 's trova en Vensalada Jubilaíe. Lo romanç que serveix de text es imitació dels de /aques, y 
■comença : 

En la ciudad de Toledo, donde los hidalgos son... 

Va dirigit al dimoni, burlat per haver nascut Jesucrist de la Verge, y s'inicia ab una curta introducció : Mejor le fuera mal ano 
al tacano y à cuantos con él son. 
De la ran ran ron. Segueix aquesta tonada, que copiem del llibre de Fuenllana: 
H ü 1 ü ciu.dad de la 

dor e .ra deo ç_r H glo.ria do los 
fi .cio, de so P 


se . ra . f i . nes 
ba.coa.li .via m son en me. 
dor hu.ye m 4" fi fi i ^ s 
Pfl r 


e.lloscayoun 
llada en Cas djode todos 
de la ga.ru gjj: m pi.ca.ro bai 
tillaelvanas * 
n i 1 84 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
la fa . ran. ran ron. Traduim fidel però convencionalment pera cant y vihuela. La figuració melòdica està indicada per la no- 
tació convencional blanca. Comença en la part de contralt; en lo compàs setè passa a la part de tiple, y des- 
près a la de baix. Es clar, y per això dèyem que la tessitura de la part cantant, aixíscom sa notació, són con- 
vencionals : los vihuelistes seguien la part cantant colocada en la notació general de la composició, acomo- 
dant la tessitura de la veu cantant a la notació convencional, y no, com es de suposar, a la real, quan s'ofe- 
ríen casos com la cançoneta transcrita. 

Es curiosa la persistensa ab que'l cant popular se grava en lo cor del poble. Es un recort que no's 
borra jamay. Fixemnos en l'exemple anterior, y per poch que s'hage parat atenció en les tonades que can- 
ten les noyes petites tot fent ball rodó o de rotllo, tot seguit acudeix a la nostra memòria aquell tan conegut, 
tan popular en terra castellana, que diu: 
ppippPP i Pnpp I PPPPPP La viu - di-ta la viu d: - ta , la viu - di-ta sequiere ca - sar Apareix la meteixa tonada, entre altres que venen a la memòria, en aquell joch de fet a amagar, tant po- 
pular a Catalunya, qual text comença : Conillets, sortiu del cau Deuria sentir aquest cant l'autor del 

Jubilale, y, ab un lleuger fragment adicional, la tonada li donà gayrebé feta la tornada: 

De la faran ran ron. 

Més curiós es lo confrontament de la música del romanç o ensalada La Bomba, del meteix, en la 
qual la part de baix concorda per complet ab la que figura en l'armonisació de Fuenllana. Aquest diu que 
la tonada del romanç s'ha de cantar per aquella part. Es clar que pera comoditat del tocador de vihuela 
podia cantarse '1 romanç aixís; però, en realitat, ont hi hà la verdadera melodia de la tonada es en la part de 
tiple. Si anèssem a apurarho, lo meteix Fuenllana 'ns donaria la raó, puix ne tindríem prou ab transcriure 
alguna de ses pavanes pera veure com se repeteixen los girs dels compassos 5 y 6, 7 y 8, tan peculiars d'al- 
gunes comarques d'Espanya y no menys en tota Catalunya: m De la chi-ni - ga - la la ga-lachi- ne- la. Mu-choprome - temos £M é P^j ^^ s m 1 Q2J 2 f qsa 3 
ÈEE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i85 entormenta fie - ra , despuésofre - ce - mos ín-fi-ni-ta ce-ra. De lachi-ni- pm M à J> 1 ï - à Jr frfrjx J>J>J>J> 

f= f i ) r r r r *: 
la ta ga-la chi- ne =4 ^W la -xli 4 Adios. se-no - res la ve . la. ffi 3=5 5 *F^ í pi ^ Àtom SI pe - r/ 
© ce - fa - íuiif /» ma M m ri. pe - ri pe i cm - la í 3 32 S m jrkn l r t i r i ^ï sunL in ter - ra. et. 
abi 7>e - fi -cu - la à& ú mm in fal - m 


f T ^sgp* i ï i g t^3 12: z: sis /iro - tri - 6us. ?w /a/ - sis />e _ trt bus. 
n j^ 3 ■* # 


r r m s ^,= j. fSZ ^ f Com se veu, se pinten humorísticament les angoixes dels tripulants d'un vaixell exposat a naufragar: 
apareix lo perill, y allí s'encomanen a tots los sants y prometen oracions y cera y presentalles; però passada 
la por, renaix la calma y tothom se dóna a l'alegria. Uensalada acaba ab un text llatí y una música afabor- 
donada, pera que ressurte millor la sentencia o moraleja ab l'efecte còmich que's desitja produir. 

La primera part d'aquesta peça presenta tot l'ambient d'algunes cançons y follies catalanes y d'alguna 
codolada mallorquina. ii. -24 24 -n. 1 86 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Fuenllana pendría d'una colecció anterior a la de Flecha, tralladant tot lo que podia tralladarse a la 
vihuela, los detalls contrapuntístichs vocals en forma de cànon de la composició glosada de tan elegant ma- 
nera com se deixa endevinar en la transcripció que fa de la ensalada La Justa, a la qual pertany lo fragment 
següent, y qual part de cant va per la de contralt, executada, com indica Fuenllana, per tenor (tenor 
lleuger): 
r p P pP 

Ca. ta el lo. bo do é nra.j jtji va, Juani.ca.Jua. 9-*- ni . lla: p- 1 - ±=± Twn 

ca .tael lo. bo do »-*- P ±n T 

va, m i r ppp P 

ca. ta el lobo do 9-±- j nn.i n?y r ?Ppp va, Juani.ca^Jua. ni . lla &-*- fr fi 9-S- i FPW ca.tadlo.bodo 
SS i r pp p p 

ca. ta el lo. bo do 

_ç>_j. 9-*- i ^ffl va i JTO 7^ 

Tup, ^- í - ■5»- 1 - J=é tup, tup, 

i»- I i tup. Salinas (De musica libri septem) cita'ls primers versos y la tonada d'aquest cantar, però no ab la me- 
lodia que transcriu Fuenllana y que més tart adoptà Flecha. Entre les variants del trimeírum hypercatalcc- 
ticum ( compost de tres peus enters y sillaba), poden citarse: * m pj i m É ¥ f É Catael lo . bo do va Jua . ni . ca.Ca . tael lo .bo. Y aquesta, afegeix més avall Salinas, «qui cantus est hujus Hispani prioribus longis primi et tertii pedis 
in duas brevis solutis»; ffip r ir fi i p r u J' i r r i J M É a 

So-lia . des ve-nir, a .\ mor. Mas 4. 00 . ra non ve -ni - des non. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 187 Sígans permès dir, ja que's presenta ocasió, que la tonada que, al só de llaüt, entonen dames y cava- 
llers ab la lletra 

Yo me levantara, madre, 
Mananica de San Juan 

en l'escena primera de la nostra tragicomedia-lírica deCalixtoy Melibea «La Celestina», procedeix del exem- 
ple esmentat per Salinas. Y sígans permès també, de passada, elogiar el bon olfat de nostre estimat amich 
Millet, qui, al parlar d'aquest romanç en l'estudi que dedicà a aquesta tragicomèdia lírica, demostrà un cop 
més que'l té molt fi y delicat. 

Un altre fragment hem de citar encare : lo de Yensalada La Justa, transcrit per Fuenllana y aprofitat 
per Flecha, son autor. Vegem, primer, com lo transcriu Fuenllana en sa obra Orphenica Lyra: Si son tan . tos ser.vi . .do . res J'i 1 ü\ï I $. ÉL gjgj i ^E $L ÉL M ^^ i A=A 1 i w^ no po . neis te . ÜÉ u m, f T k la, Se . no . ra, m ú ^> no sois bue . na te . je do . ra. » à P f se f 


f 

i) HH é in 1 í^f ^^ ^ En lo baix de Flecha es de notar una sola variant, molt lleugera, això sí, que's presenta transcrivint 
simplement aquella part. Vegis a continuació: m ^p i r pip r I J'h J'J' i r p 1 r j f i Si son tan. tos servi . do . res no po . neis te . la se . no ra. 

Ab los romanços y cantarcillos esmentats n'hi haurà prou pera que'l lector se dongui compte de lo 
qu'eren aquestes humorístiques ensaladas. 

Quedant molt pera espigolar en lo tractat de Fuenllana, caldrà continuar la delitosa tasca, ja qu'en 
aquest tractat, un dels autors més posats a contribució pera les transcripcions que conté, a excepció de Mo- 
rales y Gombert, es Flecha. Dos motius nos mouen a ferho : primer, per que quan apareguen los originals 
de les obres de Flecha transcrits per Fuenllana, l'estudiós trovarà un guiatge pera portar a cap l'estudi en 
regla qu'avuy per falta de documentació no podem acabar per complet; y segon, perquè, havent sigut 
transcrites moltes de les obres del tractat de Fuenllana en lo llibre publicat per Guillem Morphy titolat 
Les Luthistes espagnols du XVI' siècle, devem fer constar qu' aquesta selecció d'obres de nostres vihuelistes 
no serà de cap utilitat a la literatura musical d'aquest ram. 

A fi de reconstituir en lo possible la personalitat musical de Flecha, continuarem les transcripcions en 
notació moderna y pel sistema directe. Una de les primeres qu'apareixen en l' Orphenica Lyra de Fuenllana 1 88 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL es la que titula Duo, espècie d'exercici pera ensinistrar als vihuelistes, fent observar que V efecte real de la 
notació de la vihuela correspon a l' octava baixa de la nota escrita: ï 3X 33: ± M ^ I m $ Si amores me han de ma - tar 

J. A AAA ^l ^ l ^ r 1 í r r r i j é- J ^ xe 3DC i i y i 1 r i i 1 i" i i r i r r i i i_J i d 4 j i r d # ,j , j j i ,i ^=A 2=É 3X 


S 3T CEP £ E i ^ J rnr g i Àgora que estoy E é ü=F i I i i 1 i r r r i r r r r i|i j 3t 1 i k .l'J j i TT ï ~CS~ í £É '• r ' r r r -©- Lo destí tècnich d'aquests genials vihuelistes foú acomodar música a un instrument més armònich que 
melòdich, y música contrapuntística, qu'era lo que menys s'avenía a sa naturalesa; però com que proce- 
dint aixís varen salvar tantes obres del oblit y al meteix temps feren l'utilíssima tasca d'inventar formes 
pera acompanyar cançons y dances populars, no s'exageren los elogis anomenantlos genials y simpàtichs, 
ja que són los primers exploradors en los camps de l'orquestra y de l'art modernes. 

Mes, obrim les planes del llibre V de VOrphenica Lyra, ont Fuenllana posa a contribució a dos de sos 
autors preferits, Joan Vàsquez y Flecha : 
A-A i Ai À A mà èà A IAAA S S * m w~v m ■pi n~t- £ w 

la de É ki i u i AA1A à Mal ha.ya quien a 1 vos ca u ± so S33 È 1 W r r r r* F DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 189 
Pe.dro Bo.rre . ± rrr W m gue- ro . T £=è Mal ha m P m p ya quiena * i r § vos ca -so: 3 ^ LL•l m 9 à ^ S3S 33C <9 #-# ■O- i Mal ha ya quiena i * É vos 

-6' ca so la de w PedroBorre gue - ro *±l* u Ui Là m i 1 m ^^ rrr ^rf*r r 1 PCB iV I 1 1 -] g- çr ^g S^ i rò^ 
Mal ha - ya quiena vos ca so la de PedroBorre gue . U*à i 8 # M o 3 ^ ^^ F^ r rr ' r rr s 23 i F^ 22: F veros, J.J |ÉÉ *!i JJ ii i.J ü ^ ^ ij JJ S m Mal ha. yaquier solo en M ^ i P W rr Tf ' rf gai É i ^ 32: P ££ É no se d=i muere por que re -ros Que si fal.tael me. re ce . ros. ±à m £à±^m n i i 1 * ±&k m w^ ^ r'r r 7 r 'f f=T * F I r rTr r ^^ 2Z: S TT V w w 3È PÉ ro i es. mere 

FW cermuyver. . _ da.de 1 ttM-tr la de PedroBorre . gue.ro F 3^ i rr ' r r r^r r i go CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL =y= g ï Mal ha U TTf PP yaqiúena à n m vos ca U 22 r i so mal ha. m T3L m ya quiena ÉÉÉ 3 í vos ca . r 
Ui p »■ p 

Són ben coneguts los intents expressius d'humorisme musical de Flecha en ses genials manera y forma 
d'utilisar lo cant popular; los primers versos de La Biuda diuen : La música buena y honrada 
Enviudó por desconcierto; i La viuda se quiere casar! 
I Desdichado del que muere 
Si no iba à buen lugart 

Los del primer vers obligaven a presentar la tonada, tan popular are com allavors, de La Biuda, y en 
aquesta forma la presenta y se l'assimila Flecha : 

. k La viu.da se T 

La S viu . da se T=r=r 

quiere ca . 

i i J r 

ar sar * rr f ^ ^ r 
quiere ca . sar, des.di . cha . do del que mue . re. m, r 
A=À i r 
i j a i T 
À, é m r r r=f i^ Que «la música buena y honrada enviudó por desconcierto», es tant veritat pels tímits d'are com ho 
fou llavors; bé ho endevinarà'l lector, si sab entrar en l'esperit humorista de Flecha : 

Que el buen gusto yace muerto En que se pueda abrigar, 

Y quedo desmamparada. Si no iba à buen lugar? 

^Dònde hallarà morada 

Y com se tractava d'una lamentació sobre la Música enviudada per desconcert, ella, tant bona y hon- 
rada, aquí del text adequat de la Lamentació de Jeremíes, Facta est quasi vidua domina gentium, y de la tra- 
ducció musical en lo pur estil polifònich, que coneix be l'autor per haverlo begut en bones fonts: 

Fa . cta est quasi vi . du.a do - . mi-nageh . . ti.um. 
m q 3 "cr Mm mm A AÀ A. A ^=n à íà *m ALA te§ rrf 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ig, 

Però pregunta, recordant que's tracta d'un villancet dedicat al naixement de Jesús: ^•Quién canta lamentaciones 
En noche tan sin dolores? Y'ls cantors polifonistes responen 

— Los cantores, senores. 

— Sepamos por cuàl razón. 

— Por la poca estimación en que Música es tenida. 
Esa fue nuestra venida 
à esta conversación. Parodien los cantors alguns coneguts romanços, cantantlos, sens dubte, en les tonades originals, per 
exemple : 

'!" ',' i i li N'i l'i i | Mi as | iQué fué del Pa.pa León? ^Losre.yes y las serio 1*1» rl•i Jl res, do se fue.ro n? Continuen los cantors planyentse de la poca estimación || en que Música es tenida, y a llurs exclama- 
cions, evocant fragments de coneguts romanços, afegeixen aquestes, imitades de Jordi Manrique: 

<;Qué fué de aquel galardón, 

Las mercedes que à cantores se hicieron? 

Ataca la part de Cantus, Rey Fernando mayora^go, que repeteixen les demés parts vocals, y la massa 
polifònica se redueix a tres, després a dos, y torna a quatre en aquests termes musicals, qu'exhalen viva 
flayra^de cançó popular: 

ReyFer.nan - .do ma.yo.raz . _ g-o 
± i ? T=T Rey Fernan.do * 
P m * f=f= ±±A j j j f^ zzz ï i ~n~ f 

i. f= g ^=^ f=f de 

_i to . J. íM T 

da nues. tus fa . ran . za tra es. pe àst iÈ r tus fa 

'd J. vo . res 

L•À ai do es 

& À tan? 2 ÜÜ 6 ^ P=È ^-M ^ ^ Oh! Du. que del In ¥*p? tu tu ni vo . res 7T 

a do es ta'n? s •a do es tan 

J tu tu ru tu B f i Tf f=f S 1Q2 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL fan taz . go, quefuiste la me jor lan . za, 
Acaba'l Canius lo fragment anterior mentres les demés veus segueixen taratlejant lo contrapunt indicat, 
qu'ofereixen còmich contrast ab la gravetat del que'n diríem recitant d'aquest passatge. Y de resposta, des- 
prés d'aquest serpentejar contrapuntístich, queden les veus, per lley de contrast ben trovat, formant aquesta 
sèrie d'acorts sobre'Is quals se destaca'l tema del Cantus: 

quefu.is.te la mejòrlanza,queenFranciacomiapan,queen Francia comiapan trillí 


± m f= ÀAÀ mm m ààíà me n M T J JJ f=f=f P ÉÉ m À A £ J- ^ ±± ï 


ï n i ï F i r 

JL Canta a solo la part vocal superior: # 

iQué marido perdí mezquina, 
qué marido y qué afanador! 

y glosa aquests versos la massa de veus, produint una frase de vivesa rítmica y de caràcter popular, que 
podria dirse un pitó. 
Diu després lo text: 

Arzobispo de Toledo, 

Oigovos é non vos veo. 

(Alusió y parodia del romanç que comença : Campaniias de Toledo.) Àgora que la queda, 
Se murió en esta batalla. El de Fonseca seria 

Qué en música se perdia 
Por tomalla y por dexalla: 

Mentres lo Cantus diu les paraules del text, les demés veus taratlegen com fentli al de Fonseca una se- 
renada burlesca a tot serho. Y are segueix la part seria de V ensalada de La Viuda, que sembla una incensada 
al qui anava dirigida in pectore o real y veritablement, per ésser gran protector de la música y dels músichs: El Duque de Calabria es 

Con quien no ha habido revés : 

Y continua l' incensada, dient los cantors 

Viuda enamorada, 
Gentil amigo teneis; 
Por Dios no Ie maltrateis, 
Pues alguno la burlo 
Con palabras que le dió, Es su amiga muy amada. Y palabras de fruslera, 
Que no diré yo quien es 
Ni quien era; 
Que no diré yo quien es 
Ni quien no. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 193 Y de sobte, per una d'aquelles transicions o contrasts tan comuns en les Ensaladas, mentres l'oyent 
assaboreja'l gust de romanceret clàssich que li han deixat los versos anteriors, apareix la popular La mal 
maridada, com a conseqüència de la parodia que's fa de la tal tonada en lo text : 

De iglesia en iglesia Por no mal maridar 

Me quiero yo andar 

Abunden tant les versions d'aquest villancet o romanç, que's podria escriure tot un llibre sobre aquest 
sol tema, y qu'en lo Cançoner d'Anvers de 1557, apareix una glosa contra les gloses y els glosadors, en la 
que's diu : De los poetas maltratada 
Peor que de tu marido. jOh bella mal maridada, 
A qué manos has venidol 
Mal casada y mal trobada, 

No's quedaren curts los músichs en contrapuntejar les unes y les altres : ne posseeim una d'un còdex 
musical que pertanyé al almirall D. Ferran de Colón; lo Cancionero de Palacio, n'inserta una de Gabriel 
Mena, o Gabriel el musico, cantor de la Capella Reyal de Ferran lo Caiòlich y del almirall Enríquez, en la 
qual diu així '1 tema confiat al tenor : I 23* ^3 £ 22l La be . lla mal ma . ri 
Mas, pues no te pe . na £ Ülü Z2T da .da de las mas lin . das que vi, 

na . da cuan.to yo pe . no por tr, 

-<7\ £ o- Z2_ JCE 122 331 mie'm -bre.se - te cuan a .ma 
mi ém . bre.se . te cuan à . ma da, Sen.no . ra, fuis . te de 
da, Sen.no . ra, fuis . te de igpg P as mi. 
mi. a U '321 & a . : a 1 g & H £= XE Mi.ra co.mo por que . rer.tc tie.nes al ca . bo mi vi _ . da. 
Y si tu fue . res ser - vi _ da» di.cho - sa fue . ra mi suer . . te. 

Dos dels nostres famosos vihuelistes, Lluis de Narvàez y Enríquez de Valderràbano, s' apoderen d'aques- 
ta cançó y la glosen sobre tonades corrents, la d'en Lluis de Narvàez, publicada en 1538, diu : 
La d' Enríquez de Valderràbano, en 1547, diu : 
ZD_ À=À *U±L 1A o o 1 Ú J. lA É=É r T Ü 11. -25 25 -II. «94 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL És ¥ La 

À m be f -&- -ter -«- lla. 

I ï mal 

_1_ £: -©- ma . -Í^--J: f TT- ff xe; n . ■et U=ï -o- da é r f= -o- da ^ Com se veu, totes tres reconeixen un tipu meiòdich d'origen. No es pas aixís en l'usada per Flecha 
pera la parodia de La mal maridada, d'ayre més popular, menys cultista y, per tant, més ingènuament 
hermosa: 
i f 
A De i . gle 3=3 f f 
J i ^^= f 

i- f= *=é r r 
i 4 i !t! S J- r 
j sia en i . gle 

* ^^ fej f~~r 

À A ï^£ r — f- 

J 4. £ sia me quie . ro yo an i j ^ 


W* 


r à j í 


í r - dar, por no mal ma.ri . dar, por no mal ma.ri 7 dar. En nostres estudis sobre Músichs vells de la terra donàrem relació detallada de tot lo que consta en di- 
ferents autors antichs y moderns respecte a la vida y obres dels dos celebrats compositors Fr. Mateu Flecha, 
oncle y nebot, fent notar les confusions a que l'atribució equivocada de fets y composicions havia donat 
lloen; com ampliació de lo per nosaltres aplegat, lo nostre amich Sr. Carreras y Bulbena publicà en la Re- 
vista Musical Catalana, Abril de 1906, altres molt interessants noticies y consideracions ab lo títol de «La 
Biografia d'En Mateu Flecha, monjo carmelita, segons un còdec de la Biblioteca Imperial de Viena». 

De tot lo reunit se pot deduir que Fr. Mateu Flecha, oncle, inventor de les Ensaladas, pertany a la pri- 
mera meytat del segle xvi y que, essent mestre de les Sereníssimes Infantes de Castella, alcançà la madu- 
resa de son talent y la plenitut de son renom popular durant lo regnat de Carles V; no publicà res per sí 
meteix, reduintse sa bibliografia a les transcripcions fetes per Fuenllana y a les Ensaladas editades per son 
nebot a Praga. 

En quant a Fr. Mateu Flecha, nebot, sabem que, nascut a la vila catalana de Prades a mitjans del se- 
gle xvi, vestia l'hàbit del Carme en lo convent de Valencià; des de i564 era capellà de l'emperatriu d'Ale- 
manya y músich del emperador Maximilià II; en i568 Antonio Gardano de Venècia li publicava II Libro 
Primo di Madrigali a Qualro e Cinquè voci con uno Sestoet un Dialogo a Otto, dedicat al susdit emperador; 
en i58o residia a Bohèmia, essent abat de Thyan quan en i58i feya estampar a Praga Las Ensaladas de 
Flecha, objecte del present article, y la seva obra Divinatum complelarum Psalmi, leclio brevis, et Salve Re- 
gina, cum aliquibusMotetis; en 1599 tornava a Espanya, y en 1604 moria a l'abadia de Portella prop de Berga. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 195 BRUDIEU (Joan). [ 967 

Los Madrigales del Muy Reverendo Ioan Brudieu : Barcelona, Hubert Go- 
tard, 1 585. (Títol abreviat.) 

Quatre quaderns de 135 X l 9$ m /m; 4 fulles de preliminars y 36 de text musical, cada un. 

Contenen : Portades, respectives, de les parts Cantus, ®^/íws, Tenor y IBassuSi que repro- 

CANTVS 

E LOS MADRIGALES 

DELMVYREVERENDOIOAN BRVDIEV 

MAESTRODE CAPILLA DELASANCfA 

YÜLESIA OÜ1.A SHO DE VRütL 
AQVkTRO BOZfcS 

Dirigidosal Screnifimo Qétrolo Emanud Dutjue de Sauoyd 
4&M Trtncipedel PUmontctfc. %£ 

C on liccncia y Pnuilcgío. 

1 EmpreiTo en Barcelona en es fa de Hubert Gotard cerca àe la Carcel.Anno ij$$. 

duim reduides. — Epístola al Serenísimo Duque de Saboya, Príncipe del Piamonte, etc. : Muy 
grande es el contento y la alegria que todo esteprincipado de Cataluna ha recibido en general 

e^a* c t2í* C Q* 

wmm 
m ALTVS DELOS MADRIGALES 

DEL VY REVERENDO IOAN BRVDIEV 

MAESTRO DE CAPILLA DELASANCTA 

VGLESIA DELA S E O DE VRGEL 
AHi'ATR O BO£ES 

'Dirigtdosal Seremftmo Qarolo Emamtel T>t:c^ue dt Sauoy* 
Trtnapcdtl Piamontctfc. C on liccncia y Priuilegio. 

Empreíío en Barcelona en cafade Hubert Gotard cerca de la Carcel.Anno 1)85. i^^^^^mmm^m^m^^^m 
y en particular con la vista y presencia de V. A., parte por las obligaciones que como à íieles 196 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL y leales vassallos tenemos à la S. C. R. Magestad del Rey nuestro senor, parte por el valor 
esclarecido y las calidades excellentíssimas que en V. A. concurren, tantoporsu linajeillustre 
ENOR 
DELOS MADRICALES DEL VY REVERENDO IOAN BRVDIEV 

MAESTRO DE CAPILLA DELA.SANCTA 
VGLESlA DEL.ASEO DE VRGEL 
AOVATR O eozKS 

Tíirtçidosal Serenifimo Qarolo Ermnuel'Duque dt Sauoj* 
Trinctpedel Piamonte&c. Con licencia y Priuilegío. 

EmprfflbcnB»reflonicncaradeHubenGotatdccrcadclaCarccI.Annoij85 
como por su persona. Emperò hazen nos grande ventaja los que viven en lo llano y en el ca- 
mino real à los que estamos encastillados en los montes, de donde quedamos muy corridos de 
que no ayamos podido mostrar por la obra la mucha afficion y devocion que todos tenemos à 

<T2p i-ty* eny» c-c*» ery» cr%» e£\* ,«rv> «£»•» c*y» <r*» BASSVS 
HDELO.S MADRICALES 

W*M DELMVYREVERENDOIOAN BRVDIEV 

/MM MAESTRO DE CAPILLA DELA SANCTA 

K&ïÍ€ YGLESIA DELA SEO DE VR.GEI. 

ji**!» AQVATRO bozes 

'%§$ ^trigtdos al Serenifimo £arolo Emamel Thtjue de Sauoya 
JjMà Trwctpedcl Ptamontc&c. 

?m Con licencia y Priuilcgío. 

Emprcflb en Barcelona en cafade HubcrtGótard cerca de la Carccl.Anno 1 j»$ 

V. A.; y assí yo uno entre ellos que soy Maestro de Capilla de la Sancta Iglesia de la Seo de 
Urgel por orden del Cabildo de ella, y haviendo toda la vida consumido en esta profession de 
la Música, importunàndome algunos curiosos y deseosos de esta facultad que yo sacase à la 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 197 luz de lo mucho que tenia trabajado en ella, acordé de servir à V. A. con esta parte màs apa- 
zible y gustosa como son los madrigales, por entender quan inclinado està V. A. à seme- 
jantesexercicios.y con quan gran benignidad ha recogido por toda nuestra tierra à qualquier tnldrr'àtUu&tr rtio»iiü*t icltymt lof «. 

EL valor de vueftra obr» 
fín fauor de ajuda alguna 
f*Or fu afertadarorruna. 
Udcúida hmx cobra. 

Pp r fi gofa la alabança. 
pties lo pte fente y paílid». 
ante efte Febo dorado 
nadífúítr yabalança. 
f icne ud Urgo el caudal 

Suc aun que oarura la yziera 
; íoiuio ptrtíaeta 
obra sobrenatural. 

Salis tan fubtd y dieftto 
tneile inttrvlrhtto vmano 
craeosdala ventai» y mano 
ei primitiuo maeAro. 

No entran mulas ni OrfeO 
dovosfalil can pcrfe&o 
puefinthe vueftio conceto 
al peníàraiento y defeo. 

Ninguno.oscs femejante 
pues vgualados los dos 
«5 el ma> dieltco ante vo« 
pitdrn tofea-con diamante. 

La (uauidad autenel fuelo 
yueftradeflrefa deriama 
no> la publica la fama 
por don ma» grato del ctelo. 

Muy feguro y fatisfecho 
citad de vucftra opimon 
pueè'U mifma perfic ion 
Sefiende vueftro dtecho. 

ï 1 1 que pufiere dulcao» 
en nu tan jufto loar 
Ueguefe a defcnganar 
có iettnd en U eíperienc». El Autor ala obra. 

MI obra aunq peqnya aluz falida 
no temasdí [temor qotras tuuicró 
fo amparo vasdequic bien derTcndida 
fcrasqual ociasquc mayorcs fuetó 
fi del beninamcntcieccbidï 
fueresy tushadosloconfcntieron 
porqueninguno abraaunq mordedor 
que ofe offender a vn tal fenyor 
De Hubert Cotart Imprefíordclibrotdc 
Humillj en Saboya } en alabava del A mor. 

"P n tiempos tan alcgrcsy dichofo* 
*~*<n ficftas tan realcs fumptuofas 
Razon es que los muficos famofos 
acudan con fus cantos verfos y profas 
y aquien veo acudir có mas guftofos 
madrigales y obras dulçes fabrofas 
fois Btudicu mio mufico excclcrue 
Uigno para tal fiefta y íufiïcicntc. e persona que en este exercicio algo le offreciesse. Bien entiendo que el don es muy pequenoy 
liviano para tan grande Alteza, y que es muy grande mi atrevimiento; però considerando ei 
inimo con que se offresce y la grande benignidad de V. A., sé cierto se me perdonarà. Ya 

Tabla de Madrigales que en el preferit libro fecotiene L»« Gofos de nucftti Scnota. 
tjid.Oid. 

I aflornayor. 

l'ne» que no fepiiedeharer. 
rtmot metiene olirdada- 
Pame vn renicdiocoftanea 

I I perança me entreriene 

I.amot ylamageílad. 
SjcicI amor. 
Y.iiocan los atabales. 
Que traecnle bandereta. 
Como cortio buena lanca. 
CirVa qual en fti cabeça. 
Scpa.noscmocayo, 
QJeficnics ilmtc pafqual. 
Uix a paiqualiiliormcnto. 
CiircíïentesdiíiiC pafqual Cl 
l>cia pal qual tal rormenlu. 
No vcspaAor tu cuydadn. folio t 
folio 6. 
a parte folio 7. 
folio 1. 

2 parte folio 9. 
folio to. 
folio II. 

fo.tt. 

a parte. fo. 12. 

3 pane.fo.13. 
4 parte fo.i4- 

j.p.iitc.fo 16. 
tVpartc.fo.17. 
7. paitc.fo.it. 
fo. 20. 
i.parte.fo.ao. 
piopoicion.fo.ai, 
2pSrre.fo.22- 

3. parte. fo.22 Delamorfcyanendo. 
Del amor amor queiofo< 
Deramorlévaricndo. 
Znjila la maslinda y bella. 
Eiíos tus hcnnoíbs oios. 
0)05 clars y ferenos. 
Ojos conque mcmireyt. 
Sidelosojosnafce- 
Sivnadulcc vifta. 
Fantafisntamidcfcubrc. 
SI foj amor. 
Llrenttecartt, 
Noyabent noyafortum. 
Lo que nos fa per potencia. 
Ma voluntar abl-i talió Icnuolpa fo: ( . 

a.parte.fo.21. 

enproportion.fo.24. 

fo.ZÍ. 

:. partí fo :<; 

fo 17. 

2.parte.fo.S7. 

fo.2í; 

aparre.fo.2o. 

fo.ap. 

aparte.fo.jo. 

2parre.fo.j1. 

fo.ja. 

1 par.fot2 

I». 33. Tlena de leny donau nic nu crolta. 2.parrc.fo.34. 
Si la moren vn fer dur 4 fo.33. 

Molts del amor tenen quexa 3 parte.fo.35. 

EsCOmU parlar del poble. .3. parte. 30 

Les fagetesquea mor tira. 4,partc.fp'.|(í. sé que muchos diran : ^dónde le viene al Montanés tanta Música? Verdad que en el monte no 
hay tanta cortesania; emperò, aunque todas las Artés han abaxado del Cielo, por ser dones de 
Dios, però à la Música paresce que con particular privilegio la han albergado en sus propios 
senos los cielos, según la opinion de los Pytagóricos, à quien siguió tambien M. Tullio, y si 198 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL esto es assí, paresce que nos cae mas de cerca la origen de la Música à los que estamos reti- 
rados en el Monte...» En defensa de les excelencies de la Música, fa una divagació històrica v Ciitm. 
id o id ••- oïd oïdlosqn layglcfla'uciínafci do, o id o >dlosqn l'yglcíiaueis uaCci do, yoicob ijajs yojcobijaysdebaxo defuman to, las 
i^ÉÉ^rt^i * « 

buenasnue uaique 1101 hi tti y do, Us buc nas niieuasquc noshaira y do.D'allade miSUüi 
la motca y de lc pan to, d'alta de la rao ica, y de lepan to, de alia de lamote St II » d'ailadc li morc y de le pi to,1iiGor,. dolot, pefar» yauo ge 011 do dç 

cita'ls noms de Plató, Isòcraíes, Sidoni y altres, afegint «...que debajo del amparo de V. A. 
tengo mi libro por muy seguro de que ningún genero de malévolos se atreva à él, pues tengo 
/»*» Sr» m**ifl. A.'/«». M^^a^ Id o Id O id o id o id 1m JpUvg'e (Vancu naf ei :!Ii^gl!liPi^ÉÉlSÉÉÈ à-D. » ij « id c Id los q-i l;r gle fi'auej mf Q «i j, 1 ueis nlfci do, yostobi ÉÍlȧÍÍlÍllÍÍflfll 
ti"! yosço bi jays de ba 10 de i'u ml <•, laibtx nasnucuai 4 oosfeln» y do. PÜlÉlligfgf^E^g^^^ li» buc msmiç uii .\ nof hi ua ido,d'j lla de lamo te' y de le pa to, d'a lla de 
cierta confianza que con el mismo rostro alegre y benigno que ha recogido V. A. à todos los es- 
tudiosos me recogerà a mi, aunque el mas mínimo dellos, però muy humilde y devotíssimo 
servidor de V. A. Dios Nuestro Senor à V. A. prospere y en estados mayores augmente como DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 99 todos sus servidores deseamos : De Vuestra Altera criado y capellan, Joan Brudieu». — Tres 
poesies en alabançadel autor, que també reproduim del original. — Taula dels Madrigals con- 
tinguts en lo llibre y que també reproduim. — Text musical, del que reproduim les primeres 
planes de les parts de Cantus y Altus, respectivament de la segona composició que figura en lo 
fol 6 del llibre y qu' es la primera part d' una espècie de cantata a la victorià naval de Lepanto. 

Pera fer un lleuger estudi dels Goigs y dels Madrigals, exposarem alguns fragments de les composicions 
respectives. Lo més Ilech en música popular catalana compendrà, al cantar simplement la tonada de l'en- 
dreça dels Goigs, tema que persisteix en tots los set de que consta la composició, que la tonada es de casa, 
qu'es nostra, tan nostra qu'encare se sent en alguna comarca catalana, y ha deixat arrels tan fortes que 
fins ha penetrat en follies y corrandes populars profanes : í ffi 5 ï m É En lo món pus sou do . ta . da dels set Goigs, Ma . P I » é e ÏEÏ m n ^^ re de Déu, d al .tres set sou he.re.ta.da en los cels com me.rei.xeu. 

En lo primer Goig ja apareix variada I'armonisació, y sobre tot la facundia del autor en variar lo que 
a qualsevol li semblaria que no ofereix condicions de poder ésser variat. Per de prompte, aquest atrevi- 
ment armònich de la part de tenor en el primer compàs que produeix la sensació de l'acort de5/disminuida: 

Ver . 
Lo pri mer ^^ 


m r r r 
com pera preparar al oyent a la modulació evitada a re menor, qu'es de veure en la segona part del pas- 
satge similar : 

a . pres Deu la mes hon _ ra . da 
Al compositor modern l\ semblarà això un fet que no té res de sorprenent : tralladat repentinament al 
segle xvi, se sentiria colocat, gràcies a les exigències del tema, en un carreró del qual no se'n surt sinó ab 
la serenitat de tècnica que posseeix Brudieu. El fet es anòmal; y que d'aquesta anomalia se'n surti com 
se'n surt Brudieu, sense violentar l'armonía, sentintse desembraçat, lliure y correcte ab la correcció d'un 
contrapuntista superior, que sobre '1 contrapunt y ses exigències ha de fer la causa del ambient popular en 200 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL que s'ha colocat... oh! aleshores s'ha de confessar que'l fet no es gens anòmal, sinó admirativament sor- 
prenent, tant per !o que fa referència a la tècnica com per lo que's relaciona ab l'inspiració. 

En lo tercer Goig, se sent ab forces y valenties armòniques tals, qu'encara trova medis de variar lo tema. 
que semblava agotat en los dos experiments anteriors : 

Lo ter.cer es, Ver. ge sanc .ta, que en la cort ce . les . ti . al ÉÉ i H f i 3 P ^TF n ? r f 3 I m i É m^ ffl'^ff y=j £ w Com se veu, es a tres parts de Caníus, Allus y Tenor. L'eliminació momentània d'una part vocal en 
les composicions polifòniques de l'època clàssica era un dels efectes a que forçosament tenien d'acudir 
los compositors del segle, acullintse a l'unitat en la varietat, encare qu'aquèsta fos limitadíssima pera ells, 
com no poden imaginarsho'ls compositors moderns, que posseeixen medis incalculables y poderosos pera 
obtenir efectes nous y sobre tot variats. La superior tècnica contrapuntística d'aquest fragment diu ben alt 
que Brudieu no se sent jamay embarrancat. 

En Jo quart Goig (a quatre : Caníus, Altus, Tenor y Bassus) trova nous recursos pera variar l'armoni- 
sació del tema, ab una gràcia y naturalitat que semblarien cosa baladina si no fos excepcional. 

Lo tema ba permanescut constantment, fins are, en la part vocal superior. En lo cinquè Goig, escrit 
pera Caníus I y II, Altus o Cantus III, y Tenor o Altus II, confia '1 tema al Caníus II, y en aquest fragment es 
de veure com lo glosen les veus, produint un tot perfecte y acabat de no fàcil interpretació, per més que la 
manera ab que Brudieu tracta les veus sense forçar la tessitura es tan superior com sa tècnica contrapun- 
tística. 

Torna'l tema a la part superior en el sisè Goig, y fa us dels contrasts rítmichs de valoracions binàries 
ab ternaries, qu'utilisa en benefici de l'unitat de conjunt regnant en tota la composició. Seria curiós ave- 
riguar si aquests contrasts rítmichs han sigut sugerits pels qu'ofereixen nostres dances populars, per exem- 
ple la típica sardana ! 

Y arriva al setè Goig, compost a cinch veus de Caníus I y II, Allus y Tenor y Bassus : fe Lo se. te es que sou cer . ta tt= ±^-*-i 4 -#*-. -J5L -o- 

f r r r FF A 

É IE J3=t que ^ ff rr tals ^ goigs may m T ,LA r 

é r T f r 
J À 

r-r — f- £ -o - ni -©- W frr•f # #? ran & -©- f~Tr r rr f 331 -»- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 201 Lo tema reapareix en la part de Canlus II, com en lo cinquè Goig : això fa que l'ambient armònich 
adquireixi més amplitut; lo compàs ternari, ademés, entra aquí com a contrast rítmich pera obtenir l'autor 
una nova lliçó o presentació del tema. Aquest fragment es veritablement excepcional : qui l'ha escrit ha de 
colocarse en primera fila y al costat dels compositors polifonistes més famosos, dels grans entre 'Is més grans, 
Palestrina, Victoria, Lassus. 

La correcció tècnica impecable de Brudieu explica ses llibertats de procediment, que reconeix lo gran 
sentit tècnich y estètich que les abona y les reclama. En cap autor extranger o nacional hem trovat una 
llibertat de procediment com la qu'es de veure en la part à'Altus, compàs 3, mentres resta sense resol- 
dre'l retart de la part de Canius II o tema de l'obra. Lo cas de Brudieu es únich en los fastes de la tècnica 
contrapuntística, que sols pot resoldre qui ha sapigut armonisar d'una manera tan nova, avuy en dia me- 
teix, los compassos 6 y 7, que sonen eufònicament de manera tan inspiradament pura. 

Provem are de donar una idea, encare que siga concisa, dels Madrigals. Són cinch que tenen text 
català : lo primer, tercer y quart, tenen Prima y Secunda pars, com solien tenirla aquesta mena de compo- 
sicions; lo segon, Lir entre cars, no té aquesta divisió, per qu'es la Tornada del primer; y'l cinquè té 
quatre estrofes, que, per les anomalies del metre, l'autor ha cuydat de colocarne la lletra en la música de 
cada estrofa, essent aquella igual en totes. 

Los textes dels Madrigals primer, segon ( Tornada) y quatre, pertanyen a Mossèn Ausias March. En la 
part de les obres del valerós cavaller valencià intitulada Eslramps, anà a cercar Brudieu '1 text poètich de 
son primer madrigal. Dugués estrofes li foren suficients : la primera: Fantasiant amor a mi descobre 
los grans secrets qu'als pus subtils amaga, 
e mon johí, clar als homens, es nit fosca, 
e visch d'açó que persones no tasten. 

Y la tercera : 

Si fos amor sustancia rahonable 
e que's trobàs de senyoria ceptre, 
bens guardonant e punint los demèrits, 
entre "Is millors sol me trobarà fènix: Tant en amor l'esperit meu contempla, 
que part del tot fóra del cos se aparte, 
car mos desigs no són trobats en home, 
sinó en tal que la carn punt no'l torbe. car yo tot sol desempare la mescla 
dels leigs desigs qui ab los bens s'embolquien, 
càstich no'm cal, puix que d'assaigs no 'm tempten, 
la causa llur en mi es feta nulla. Tenint, com qui diu, lo programa poètich a la vista, vejam com l'interpreta musicalment Brudieu. 

Fidel al concepte del original poètich, exposa valentment les primeres paraules del text, Fantasiant 
amor a mi descobre, com aillantles de tota ingerència contrapuntística ycom pressentint l'encís, quasi des- 
conegut en sa època, que produeix una sèrie d'acorts, senzilla, com la qu'ell usa pera que ressalti més y 
resulti mès gràficament ben traduit lo que diu'l poeta. A partir del segon vers, Brudieu usa varis incisos 
imitats canònicament per totes les veus, menudejant la sensació d'acorts purs que no obeeixen a cap con- 
venció contrapuntística, sinó al preconcebut desig de poetisar musicalment lo text, al expressivisme, pera 
dirho ab la paraula adequada : Fan . ta . si . ant a . mor a mi des . co bre los grans se . 
H. - 20 26 -u. 202 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL crets» los grans se. crets que als pus subtils a i i ■> se. crets 

:Ji ' Ji J *=kè!à i >pJ> J „ À j> J ^)> ma. ga e mon jorn 

1. i $ è=à (?) Y ( >> w* ^T&fl• ^Üfi 3J> i r r p r p r j »J>i i ppppc clar als homens P ú home: nit fos . ca als homens es nit fos 
ÉÉ k nit fos . .ca m pp p p ^ cu* i>J> J> r 


i, J i J>j>j> r r I * P * i P P P p f Es evident, des d'un principi, la puresa sense tara dels acorts d'exposició, y al tercer compàs l'imitació 
del cantus contestant al tenor, prosseguida a la quarta superior al compàs següent pera resoldres en acorts 
formats per la simple candencia del tò. 

En la part de tenor (tercer compàs) trovarà una manera curiosa y original de refugir l'escull de doblar 
la sensible del tò, que repeteix en la progressió del compàs següent. Es aquesta una fórmula armònica, quasi 
propria de Brudieu, y qu'ha sigut ben poch utilisada pels seus contemporanis. En aquells temps remots en 
que's formava l'art moderna, hi havia ànimes, com la de Brudieu, que vibraven amoroses, tivantes com 
una corda d'arpa eòlica, oint les delicioses armoníes escampades en les coses, les misterioses agregacions 
del sò, sortides, com ell, del cor de la natura. 

D'aquest tremp era Brudieu : res d'abstracions, res d'imposició de servitutsal sò, a la viva espurna de 
sa emanació, a l'ànima de l'armonía de les coses, qu'ensí ja es música y pura art musical; agent simbòlich 
que pera ell no servia pera fabricar la bellesa, sinó pera crearia. Lo sentit poètich del text queda interrom- 
put, al acabar la primera part de son Madrigal : queda interromput pera seguir a la segona, ja's comprèn; 
però la música expressiva que conté l'ànima de les coses li sugereix la forma d'eixa interrupció momen- 
tània y la manera de traduiria musicalment, assentant la finalitat, no sobre l'estàtica, sinó sobre '1 caràcter 
dinàmich del acort qu'ofereix aqueixos medis d'expressaria, més poèticament, per l'índole de les imita- 
cions contrapuntístiques y la modulativa temporal al tò de la menor qu'hi condueixen pera feria molt més 
poèticament expressiva que no valentse d'altres medis : 

Si . no en tal que la .carn punt no 1 tor . 
S Si 

i 7=? m jUx J f . no en tal que la carn 
M r jo i \ p-M-f t DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 203 . ba punt no'l tor . ba si no en ta) m ^hfcj=j si «no en tal que la carn 

j J) J> J> j J> d> 


^FF? T^TP p P P íí 


'>' 1 P P 1 a i 


I ^ (W 
punt noi tor (V) 

ba punt no 1 tor li ' i r 1 ni m a ^ J-rfl j 


ba 

O rt ? P P r r 


■p 

-i i i i 1 à m m 


i 
J 


T7T e £ c Comença la segona part fent sentir quatre acorts sobre cada una de les quatre sílabes Si fos amor, que's 
resolen en altres acorts presentats sincopadament, com pera expressar lo sentit de la lletra. Y comencen 
després les frases, no extenses, compostes en pur estil imitatiu, d'entre les quals ne separo algunes, belles 
de tota bellesa, com interpretació del text y com habilitat tècnica. Aquesta, per de prompte : # en.tr e'ls mi llors en -tre'lsmi llors Md J à en . tre'ls mi .llors . £ s £ 5 p-é/m f f^ s f=i 


i Mà y i ï TTT É i en.tre'ls mi .llors 

JUÍL ^ i p H p p r r J' 

S i <w (D) 

J> i i sol me tro . ba . ra' 

J hà J < r " p p 
i i j 204 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Y aquesta altra, que forma'l final de la segona part: 
temp . ten, la 

(I) ^^ cau .sa llur, i P 1 <») O cau.sa i #3F$ # i f= f J J *=* f ^ 

•- = #[> 
temp. ten 

ÍÍÉee ppí¥ í s ? llur, j * > j> V la cau.sa llur en mi es fes . ta nul M#ï 
pPPppr p-^r p p p P i (i) 

Mi B i» i 


j>j> J> j> I I üg 1 f 


3 ^m P * •©- C Es de notar tot lo modernisme y '1 dramatisme qu' augmenta l'accent, en veritat punyent, que Brudieu 
coloca en la part de tenor al expressar aquest lo concepte del poeta que d'assaigs no'm tempten, precisament 
en la primera sílaba d'aquesta derrera paraula. En lo tercer compàs, y en la part de tiple, se trova altra ve- 
gada la fórmula mencionada abans, y que dóna a aqueix descens de l'octava cap a la quinta de la tònica 
una fluidesa armònich-melòdica de gran bellesa. 

Ja havem indicat que'l Madrigal següent de la Tornada dels Estramps d'Ausias March, y no hi hà ne- 
cessitat de dir que la Prima y Seconda Pars, junt ab la Tornada, formen un tot complet, una composició 
que consta de tres parts y que deu executarse sense separació de cap dels seus diversos membres. 

La música d'aquesta Tornada acusa ben bé'l sentiment tendrament piadós de la lletra : 

Lir entre cars, lo meu valor se tempra 
en ço que null amador sab lo tempre, 

que forma '1 digne final de tan peregrina composició y que deixa en l'ànima del oyent una delitosa fragància 
de tendresa amorosa, especialment en aquelles expressives frases en terceres oen sextes qu' executen de dues 
en dues, momentàniament separades, les veus. 

No es conegut l'autor de la lletra que Brudieu utilisà pera'l Madrigal següent, que, com l'anterior, té 
Prima y Seconda Pars. La música es idèntica en cada una de les estrofes, que transcrivim pera qu' algú, més 
afortunat que nosaltres, trovi '1 nom del desconegut poeta: No hi ha bens, no hi ha fortuna, 

no hi ha saber ni valor, 

ni força ni cosa alguna 

que puga tant com l'amor. 

La fortalesa 

pot ésser presa 

per ordre d'un gran rey: mes fer amarse 

no pot forçarse, 

per que no hi ha remey. 

Lo que no's fa per potencia 

ni per gràcia ni saber, 

se fa sense resistència 

per forces d'un bon voler. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 205 Ab rahó 's calma 

lo qui bé ama, 

si mai coneix oblit, pus cosa amada 

es estimada 

en un preu infinit. Aquest Madrigal comença aixís: 

No hi ha bens, no hi ha for.tuna.no hi ha sa .ber,ni va -lor.m for . ces ni 
tgfl^J- l J- >JJ ^ i j^Oj i iu rw? p fi^fH^ co sa al . gu na. 2 P r» r r f Oi tf; W f f La melodia es franca y justa d'expressió, però en conjunt no està, de molt, a l'alçada del primer. 
Dels Cants de Amor d'Ausias March va treure Brudieu l'única estrofa, la derrera del Cant XXIV, y ab 
aquesta y la tornada ab qu' acaba '1 Cant, formà '1 programa poètich del Madrigal : Ma voluntat ab la rahó s'envolpa 

e fan acort la qualitat seguint, 

tals actes fent que '1 cos va defallint 

en poch de temps una gran part de polpa. No puch dormir, magresa al cos me costa, 
doblem l'enginy en contemplar Amor, 
car lo cos gras, trobantse dormidor, 
no pot dar pas en aquesta aspra costa. TORNADA Plena de seny, donaume una crosta 
del vostre pa, que'm lleva l'amargor: de tot menjar m'ha pres gran dessabor, 
sinó d'aquell que molt amor me costa. La música d'aquest Madrigal es una veritable elegia. Be ho revelen l'estructura de la frase iniciada pel 
Cantus, a la que corresponen contestant ab rigorosa imitació les demés veus, y la tonalitat escullida portada 
als extrems que pera aquella època eren los derrers límits, lo non plus ultra : 
Ma vo.ban.tat, ab la ra P^ ió senvol . pa.s'en 

m ho senv vol - pa, sen f 
^: 1 


£M£S Ff* 206 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL e • fan a . cort 
la qua-li.tat seguint 


pb^ Lo desenrotllament temàtich en imitacions continua fins a acabar lo concepte poètich expressat en los 
quatre primers versos. Abandona aquesta forma pera acullirse momentàniament a l'armònica expressada 
silàbicament en acorts, al arrivar a les paraules 

Lo poch dormir... 

y per contrast produeix un efecte altament poètich, expressat en una senzilla marxa d'acorts: Lo poch dor . mir ma.gre.saal cos me cos . 5 J> J U & J> i=g S ? i n fe r • *p t p t p 

j i i i j) /, ^ # -i— J. ^ 
f £ r , p p p p r 

ma.gre.saal cos me cos . ta ljt r ta, ma.gre.sa; t ' § D P B I I § i ?"p~"P p ^ ! s ,5i fp No'ns hem cenyit a copiaria, sinó qu'hem continuat la transcripció pera donarnos compte de la gran 
bellesa d'aquest passatge : després de la marxa d'acorts que donen poètich esllanguiment al concepte, reapa- 
reix la primitiva forma canònica fins a arrivar a aquesta sensible del tò, qu'embelleixen lo retart del Altus y 
l'armonisació de la part de Tenor. 

Lo caràcter elegíach de qu'està impregnat lo primer temps d'aquest Madrigal persisteix y adquireix 
íorça dramàtica en la Tornada, ja que des del comencement, pera accentuar lo que'l poeta demana: 

Plena de seny, donaume una crosta... 

exposat en una frase ampla y plena de dignitat en lo dolor meteix ab que s'expressa la petició. Hi hà en 
aquesta Tornada lo que ja notàrem en lo primer temps : un atreviment de formes solicitat, volgut, com si DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 207 diguéssim, pera realisar la dramatisació elegíaca del concepte. Sols esmentarem un d'aquests atreviments; 
lo següent: 

Si. nada . quell si .no d'a . . queiique molt amor me 

J i JJ i i i »J * &e >i J jgg i~3 j)J>j) j ij ^ 


? r r p FOT 

r l r J i y H' i x^ r t* > — PP¥^ à à à à i>i'J>. F f=T f¥ cos ta 
Fixantnos en la segona part del penúltim compàs transcrit, trovem que no s'ha vist gayres vegades un 
retart com el de la part d'Altus apoyat per la meteixa nota alterada ab sostingut del Tenor, ni una drama- 
tisació tan punyenta com la que resulta d'aquest atreviment desitjat y preconcebut, colocat precisament 
sobre la paraula més adequada del text, que ve a ésser \ofatum de tota la Tornada. 

L'últim Madrigal es lo popularisat per l'Orfeó Català ab lo títol de Les sagetes que amor tira, qu' es la 
última estrofa de les quatre que té aquesta composició, la lletra de cada una de les quals comença així: i.* Si l'amor en un ser dura... 

2. a Molts de l'amor tenen queixa... Es comú parlar del poble. 
Les sagetes que amor tira. Són d'autor desconegut fins are. 

La música d'aquest Madrigal fa contrast ab la dels restants : es alegra, plena d'expansió y de desenrot- 
llament fàcil, d'aquell que no fa sentir l'impressió de fatiga en lo travall del compositor. Pera saber qui era '1 Molt Reverent Joan Brudieu, mestre de capella de la Santa Iglesia de la Seu d'Ur- 
gell, segons diu la portada de la seva colecció de Madrigales, tenim lo qu'ell meteix manifesta en sa epís- 
tola al Duch de Saboya y lo que pot deduirse de les actes capitolars d'aquella Catedral corresponents al se- 
gle xvi. De temps immemorial se seguia a l'iglesia d'Urgell la costum que regia en la Capella Sixtina de 
Roma abans de l'època de Palestrina, es a dir, que 'Is mestres de cant, com se deya llavors, eren elegits per 
temporades regularment anyals. Aixís trovem en les susdites actes que '1 nostre discretum Joannes Brudieu, 
presbiter, succeía a Joan Arqués en i5*o; en 1543, era mestre Joan Martí; en ibfí era reelegit Brudieu; en 
1548 «fou conclòs pel Capítol donar al Mestre Joan Brudieu lo mestrat de cant acostumat ad vitam bene ser- 
vendo... ítem li donem les quotidianes que guanye e que acostume a guanyar un criat de canonges»; fins a 
1576 era reelegit periòdicament; d'aquest any al de 1578 era mestre de capella de Santa Maria del Mar de 
Barcelona, essent substituit a l'iglesia d' Urgell pel mestre Mateu Torres; en una acta del 1578 se llegeix : 
«I per quant per informació del Senyor Capíscol se ha entès que 7 mestre de capella de Santa Maria del Mar 208 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL en Barcelona, tendria molles ganes de tornar servir esta iglesia, y aixis suplicava lo volguessen tornar a ad- 
metre : fou determinat se li escriga que lo Il•lustríssim Capítol serà content aixís, y que per fer bona obra a 
mestre Torres, en la meteixa lletra li encarregan per part del Il•lustríssim Capítol que havenlse fa despedit del 
dit partit de Santa Maria per venir assi, que ell procure y fassi tota dilligensia de assentarlo pera dit mestre 
Torres»; en 1579, lo Capítol s'encarrega, a petició del mestre Brudieu, de vestiry calçar los prebeners o es- 
colans; fins a 1583 era periòdicament reelegit; en una acta d'aquest any 1583 se llegeix : «.Fortificada la 
Catedral ab los 52 arcabusos que regalà al efecte el Comte de Miranda, se n'entregà un a Joan Brudieu pera 
defensa pròpia», a 14 d'Agost de i588 : «Atès que 7 mestre Brudieu, per sa vellesa, no era pera regir l'ofi- 
ci del mestrat de la capella, la major part elegiren pera dit càrrech a mestre Rafel Coloma...»; en 1589 : «no 
obstant sa vellesa, fou reelegit mestre Joan Brudieu ab 100 lliures de salari; de les actes de i5gi se desprèn 
que Brudieu morí en aquest any, ja que '1 Capítol publicà edictes convocant a concurs pera proveir lo mes- 
trat de cant. 

Resulta evident, donchs, que '1 nostre benemèrit mestre català Joan Brudieu, a excepció de l'escapada 
a Santa Maria del Mar de Barcelona, regí la Capella de música de la Seu d'Urgell durant uns cinquanta 
anys. FLECHA, VILA, CÀRCERES. 

Colecció d'Ensalades y Madrigals. 

Quatre quaderns de 310 X 22 ° m l">'> copia manuscrita. [968 Contenen les parts vocals de Cantus, Altus, Tenor y Bassus (havent començat la copia 
in noie dni. Altus. La bomba Jlecha 1 5q5 a ii de Janer) de les següents composicions: 
La bomba, Flecha. 
El fuego, Flecha. 
La Negrina, Flecha. 
La Guerra, Flecha. 
El bon iorn, Vila. 
La iusta, Flecha. 
La lucha, Vila. 
La írulla, Carçeres. 

Pera donar idea complerta de l'ensalada de Flecha titulada ElFuego, ne tralladem íntegra la lletra, 
després de les necessàries esmenes pera feria ben inteligible, y a continuació'l text musical en notació mo- 
derna : El Fuego. Corred, corred, pecadores, 

No os tardeis en traer luego 

Agua al fuego. 

Este fuego que se enciende 

Es el maldito pecado, 

Que al que no halla ocupado 

Siempre para sí lo prenda. 

Cualquier que de Dios pretenda Salvacion, procure luego 
Agua al fuego, 
Venid pronto, pecadores, 
A matar aqueste fuego; 
Haced penitencia luego 
De todos vuestros errores: 
Reclamen esas campanas 
Dentro nuestros corazones DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 209 Poned en Dios las aficiones, 
Todas las gentes humanas : 
Llamad esos aguadores 
Luego, luego, sin tardar, 

Y ayúdennos à matar 
Estefuego. 

No os tardeis en traer luego 
Dentro de vuestra conciencia 
Mil cargas de penitencia 
De buen agua, 

Y ansí matareis la fragua 
De nuestros malos deseos, 

Y los enemigos feos 
Huiràn. 

)0 cómo el mundo se abrasa 

No teniendo à Dios temor, 

Teniendo siempre su amor 

Con lo que el demonio amasa, 

Por cualquiera quetraspasa 

Los mandamientos de Dios! 

Cantaremos entre nos 

Dàndole siempre baldones. 

Cadent súper eos carbones in ignem deji- 

cies eos in miseriis non subsistent. 

Este mundo donde andamos 

Es una hirviente fragua, 

Donde no ha lugar el agua 

Si por ventura tardamos. 

jO cómo nos abrasamos 

En el mundo y su hervor! 

Por cualquiera pecador 

Que lo que da Dios no toma, 

Se dirà lo que de Roma 

Cuando se ardíasin favor : 

Mira, Nero, de Tarpeya 

A Roma como se ardia, 

Gritos dan ninos y viejos 

Y él de nada se dolía. 
No os tardeis, 
Traed agua ya : 

Y vosotros, 
Alejad, 

Corred presto, 
Socorred, 

Sed prestos y muy ligeros En dar golpesà los pechos. 

Atajad aquestos techos, 

Cortad, tras, tras: 

Taned mas aprisa, 

Que vamos sin redención : 

Taned presto, 

Que ya acosa 

Con agua nuestra pasión. 

Cierto, con justa razón 

Diran las gentes humanas : 

^•Dónde las hay 

Tales aguas soberanas? 

Toca, Juan, con tu gaitiila, 

Pues ha cesado el pesar : 

Yo te diré un cantar 

Muy pulidoà maravilla. 

Vesle aquí : 

Ea, pues, todos decir: 

Din dirindin, d in, d in, 

De la Virgen sin mancilla 

Ha manado el agua pura, 

Y es que ha hecho criatura 
Al Hijo de Dios eterno, 
Para que diese gobierno 
Al mundo que se perdió, 

Y una Virgen lo parió, 
Según habemos sabido, 
Por reparar lo perdido 

De nuestros padres primeros. 
[Alegria, caballeros! 
Que nos vino en este dia 
Que parió Santa Maria 
Al pastor de los corderos. 

Y con este nacimiento, 

Que es de agua dulce y buena, 

Se repara nuestra pena 

Para darnos à entender 

Que tenemos de beber 

Desta agua los sedientos, 

Guardando los mandamientos 

A que nos obliga Dios, 

Para que se diga por nos : 

Qui biberit ex hcec agua non sitiet in 

xternum. Examini are 'l lector la música d'aquesta ensalada, en la qual, com veurà en les planes 
següents, l'humorisme de Flecha adquireix lo màs gran relleu. h. -27 27-n. 210 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL El Fuego 

Ensalada de Flecha CANÏUS 
»IT US ^£ TCNOR 8ASSUS Transcripció de P. PUJOL IZt Cor.red.<or.red pec . ca . do . r#s sos lax . deis en tra er 2 * J i J | J ^^ "W ; 3= 3= 3 1 Cor.red.cor.red pec .ca . do . res oos tar . deis en tra . »r 
i l 5 g i i j r r | r * tue * - grual fue.go, a gual fu e . g° .i j ■! J I fue-go ^^ ^ f 331 3TT toe i a . gual fue.go, a . gual fue . K° r r r g fue.go i i r ; g r r ^ 3x: ^ a . gual fue . go < 

a *_ a . gual fue _ gu fue-go, fue.gc. íue -go ^m ^ 
^==* * a . gual fue -go, a . gual fu» g° fue . go m i j j j r r r ^ a rj m m i r pr j fue. go, fue.go .fue.go . a - gual fue - go : es -te fut-go que seo .oen - de es el gp j J j s a » 31= s 
fue_go.fue -ge, fue-go, a - gual fue - go: es -te fuego que sen - cieti-d» es el 
fue-go, fue.go, foe.go, a -gual - g° 
fue.go, fue. go.fue.go, a . gnal fue . go DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 211 Épi iü mal -di . to pec ca do m w -cr- 
ea mal . di . to pec do * I J i ^ r r r I f J f J 1 qaealqne oo ha_liaoca . pa . do, siem-pre m I r r r j 1 r. r i qaeaiqae no ba.llaoca . pa - do, siem.pi> I* i J J j r ^m E qu.al_qaterqaede Dios pre . tien - de sal -va m J J j J i j 1 1 i qnal-qaterqae de Dios pre . tien . de sal -va i ÜL # — * — * í eee i — m m u m pa . ra si lo pren - de qoai-quierqae de Dtos pre . tien . de sal. va g r r i # — •■ 1 ^^ -»- ¥ «r pa . ra si lo pren - de qaal-quierquede Dios pre - tien - de sal -va. È £=g ü^=g ULL n= zc £ 
tton pro. ca . re (ne . ge a _ gual foc -£o, a gual fae . g< j | J j I ■■ J I m za. 3Í . uco pro. ca . re lae . go: a _ gnaJ fue . go , a . gual fue $m rrí Z2= p^ F 1 ^ 1 • f i tton pro - ca . re lae . g< ' ■i i 1 | r ^ -©- a _ gual fue- go, a - gaal fue r r r | [- -©- - tion pro _cu . re lue . g< a . gual fue . go, a . gual (ue g° í^ go 212 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL ip làï &——P m gz^ r^ 3 ^ p r i i M fae.go, fue.go, fue . go, fae.go , a gaal fa* - go . v•.aid m ^m ii ^ S a. jg Tir fae - go , fae - go, fae- go .fae.go, a_ gaal A-» r' Pr r r- o i r r r p fa* _ go, ▼• - cid P r~- r~ m fu* _ go,fa«-go, fae . oro • fue.go, fue -go,fae-go, a _ gaal ^^ r-oir r - L^$ï =mmÈ -&~ fae . go t ▼• _ aid P^p fae _ go fae-go fue-go fue-go * . gual fa* - go ^-f-f^F 
g ■ pres-to pec _ ca # ^ ■ g pres. to pec- ca . do. ras, a ma - tar a.qoes-te f oa - go toa-zed í ^ r r l r r r r 1 1 r rr pa - ot-Uo-cü 
ga . ■ s r r r i pres. to pec _ ca . do -res, a ma - tar a-qaes-te fae - go aa-z«d pe - ai-ten-cla m i "F 
la* - go, de to . dos vaestroa er . ro - ras: ve-ntd pres -to pec.ca .do- raa , a ai f~r~r íb) í *=F B _s > q g r r lf r -© — p- i i A- r r r i Sis . go, de to - dcsvaastroB ar . ro . res- ve-oid prea.to pac.ca - do. res, a oa *'■-' - =23 i • • i r i r r i r i 1 £ ▼ t.oid pres -to pec.ca - do. ras, a ma- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 213 ^m m m m ^ ÉÜP=É _ tar a _ ques . te fup . go» ha . z«d p» - ni « ten . cta lue - go ^^ rr. i j 1 ^ m do to ^ ■ a tar a . qaes . te fue - go , ha. zed p# - ai - ten - eia lue - go i : P=F ^ ^^ d* to . ï^m f=+ 3C .t«x a - <jaes - te fne - go. ha _ aed pe - ni -ten - eia lue . go de tò J l: j fi 3 g ■ j=F-f r r ^=r ï r 1 r r r r i . tar a - ques • te fue - go t ua _ z*ú pe - oi- teo - eia la» - go de to J- ¥ j J m r 1 f r m * 32 - dos vaestros e rro - ros, de to - dos vaestros e re a <ií i J 1 1 (0) rro . res o S -t>- ^^ 8 i rOt -«- dos vaestros e rro _ res, de to - dos vaestros e rro _ res V I r J f i^ ï ü 9= ^ § _ dos vaestros e rro - res, de to - dos vusstros e . rro - res * ! ?■ s > ^ i a p p erri 

r 1 1 i r ^^ a ce ^ e^ -dos vaestros e - rro . res, de to - dos vaestros e - rro - res iÚ m m — ^—l• ^m Re cla-ispn es _ sa i carn pa - nas d«n - tro •s I p p p p r r I dan dan dan dan dan daa * EP^E g m r r r s £ Re - cl* . oeo es - sas cam - pa - aas d«n - tro vn»s troa m ■ 1 ■ 1 g fe£ -HHHH s dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan 214 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL i ESüÉ ! i i r r r i r r ^ ^ ï cues - tros co _ i> _ co - nes po .ned ta Dios Us af . 

(fr) fg p p p p r r H — «l J J i i J J j I 3E dacdix! dandis d'in dan >o - ned en Dios p r r r r g r f r ü Us ai . fi 

(to rn co - rt - ço - oeB po . ned en Dios Us af _ fi m r g jui;i^u j « i * ir r i r r g dau dan das dan das dan -dan dao po . ned «n Dios las af - fi ta (*> (£> J J i Sj I J J J J J_ Jl J ^ £ > fi . ei, - ta j i ' » * j i - aes to. das Us gentes ha ma nas J J J JTj^ i -ar- 
ma -TO 

nas . eio ces to . das las gen. tes cu 

, <»> 1 É ^ # cio oes to _ das Us gen.tes hn ma . nas , re. ^^ m ! r i ! r rr 3ST ïSC p cio oes to . das Us gen -tes hn ma . nas p j r r p p i r f r MMf r a re . clt . men es . sas eam . pa - nas dan dan dan dan dan dan i p p p p ' r r p m p i Das dan dan dan dan dan dan dan dan dan 
ela _ mes «s-saa carn _ j>a - nas Dandandandàn dan dan dan dan dan dan Das d&s dan das dan dan dan dan dan dan dan dan DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2l5 fot P P M r r m r i r m dltt dao dan daa dan dan dan lla . matí es.sos i - gu a . i J Jl J> J j J p p p f f dan daa mad es . sos a . gua dü - res lue.go , lue.go p r r r 1 1 r r ^ É ^H3 dao dao dan lla _ mad es - sos a . g aa . do . res p I j r p M r r j i p g p j r r i 11* . mad es. sos a - gua - do _ res m lue.go lue.go lue - go p g r r p I r ' r J ' ■' J ' i » J ll!1 i i Jl J ^ do _ res lue.go, lue.go, sin tar . dar y a . iu-dennos a na - p f r p p p p i j J 1 j j i i ! j in ji i i j ji i * — — ■ — ** — ** 

y a - iu.dennos a ma - loe - go , lue.go.lae.go, la* _ go sia tar . dar ft p p p i r r i r | i j i j i j mi è S P lae.go lue.go tue _ go, loe . go sia tar . dar ya - tu-dennos a ma m te i i ■ ■ p r r ' i' ' r i p p p r P lae.go lue.go lue . go , loe . go stn tar . dar Va - iu.d*nnc:> a saa . (»> 

p Jt J ^i j i 1 " p p ir p p J if p p m i r p ^^ 

-tar «k _ te fae_íro nostar.deis eo tra.er lue -eo.dentro d* vues .tra con . -tar es - te fue.go nostar.deis en tra.er loe.go.dentro de vues .tra c A> J . j ji i j ji ' fi fu i h ji i ii li j 1 Ji i j 1 tar es . le f ue _ >o ooslar.deis eo tra.er lue.go.dent ro dt vues .tra eco 
-tar es . te f ue _ go nostar.deis en tra-»r lue. go,d»ntro de vues. tra coo 
tar es . ta fue - go nos tar-dcis eo tra.sr lue -go,d?ntro de vues -tra con 2l6 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 4!» tw '"— """v 1 l'W ^-t—>» i i p p pp J ' - rito. eia mil cargM d* pe . ni -ten-cia de bcen a . gua, y in - si ma.tareis la m ji-jijm^^j u jj j,ij j>( j ji jji jj>j ^ - etett-xía mil cargaade pe_ni . ien. eia de bnen a - gva, jan. si ma.tareis la 
.cieo.cüa «ui cargasde pe - ni - ten -eia de feuen a - gua, yan - si ma.tareis la 
cieo.cia mil esrgasdep© _ ni _ (en. eia de bnen a _ gua, y ao _ si ma-tareis la pp r p 7 p p h*~~p p j i r ' p T P i 1 t # J JJ ^ fra - fvi de vsea . tros na - los des - se _ os , y los e - ne-mi . gos i' j i I I J 1 I J l J J> * i p I j i j ^p fra - goa de vwes . tres. ena -Ics des 

(fr> se - osi y los e - ne.su . gos m p » P p-h p i r i r p * J» J» i j i 1 r p 

fra . ena de enes . tros sa .Ics des - se _ os* v los e - ct.pi . ecs 


^v-J J> » B '»> p r n . b I p p i r p ^^ fra . gas de rues - tros ma- los des - se _ os, y los e . ne _ mi - g os 
fe • os Jta.y - rac y los e . ne.mi _ gos fe - os hu.y 
fe - os hn.y _ ras raa 
fe _ os ao.y - Fam y los e - ne -mi- gos fe _ os hu.y ran DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 217 [$!'■ t j j I' 1 J r~r '"^^ O co.moel mtxa . do se * . bra . i<t i w U J J j-w HF= 9 :o _ fflo el mun . do se 4 m bra - í a l- I if r r i J r Í eo.moeïmun . do se ÜE m ÏSE w O cc.moel mun. do se a.bra p i r r i r r i m i - j m o- no te . nien . doaDios te -mor tomen. p J J p "~ | p J 1 J I j j ^^ ao te.niea do a Dios te . mor tenien. p ■ g 1 - r r 1 1 r r i r i i i ^^ bra . 2* 

- m ííi bo te _ aien . doa'Dios te. mor BC ^^ r ■ M-f-~T H 2* no te.nien do a Dios te _ mor i ^ j 1 j j l j'j' i py p p n J I .do siem . pre sua. mor con lo queldemoaioamas 
(I) sa 1+4 j 'fl]ilJ>J>>ji l 'J Tu ax do stem . pre sua. mor con lo (Joeldemoaioamas sa 
te. ni«rndo stem . pre sua. mor con lo qaeldemonioamas . m p p r r j r r j 1 1 ! p ; i B p p g p r b S ^r 11. - 28 te.otendo siem _ pre sua. mor con lo qaeJderoomo amas . 28 -II. 2l8 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL i m Tn*> r 1 r i ^ r i s * por qual _ quie.ra que tras-pa - sa los man _ damien-tos de Dios. 

" TV Oi'T* iT". . . ^TV <F ^ pü ■ a zzz 3H 32 *=jr i por qual _ quie.ra quetras . pa . sa los man - da.mientos de •tr 

Dios. >- -f g ^ I r j r *,l I J j n m s sa por qual _ quie_ra quetras _ pa - sa los man - damien-tos de Dios. can- ZC P r i p p-f-^ i fT r> i r i r i s sa por qual _ quie.raque tras . pa . sa los man . damien-tos de Dios. can _ ta _ jfc^ ^^ S i r r r r I b ■ ■ m ^^ #lü can ta _ re _ mos en _ tre nos J IJ -J. dan.do.le dan.do.le =F P =S^=? ^ can ta - re _ mos en . tre nos daa.do . tedan.do - le fy ? r r J i r r~^ rrri r f i r M ta - re _ mos en . tre nos mi | dan.do-ie dan.do.le dan.do.le ■ p p wm zst r i i r - re _ mos en . tre nos dan.do _ 1» dan.do.le dan.do.le -j==& a j r g ^=P ■ ■ S siempre bal do . nes . Ca . dent su .per e os car. bo I j I P $3 f ■ : ■ siempre bal do . nes. Ca . dent su.per e os car .bo l I ' rj PÜ ^ # » siempre bal do . nes. 
Ca . dent su-per e 

ï Ep os car. bo ? siempre bal do . nes, Ca _ d*nt su.per e ' r r i p os car - bo DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 219 i mm 1 m^=i j B i j II g zc .nes in i - gnem de - i _ ci_cs « os in mi . se.riis f i g: j I É I ij 


« — # — o — 

.nes in i gnem de 1 - ci.es • _ os In mi. se.riis i ^ P 9- r r r pp 1 p 1 » j =^=^i -nes in i - gnem de - i _ ci.es e _ os in mi _ se.riis S r r 1 r r r pp 1 í ,l i J J rn^ » — e- nes In i gnem de * i . ci.es e _ os in mi _ se.riis » 731 lf -i. U j II J- JU-J-J-f f g I non sub s» stent. Es - te mnn-do don.de anda $> J r J I j- ,J j 1 . 1 J II j I J J J.J I . JJ i non sub . si stent. s>8 _ te nran_do don.déanda . m g g ir r 1 non sub _ si stent. 5Ef^ BC n= jrr p r r i r r I i r r I 1 P non sub . si stent. Es . temun.do don-deanda '§M ■ J J I u j ir- p fS= ï^ j g mos, es a . na her _ Tlen t te fra . gua don _ de no ha In - gar el a pÜ nJ J I J J> J Js 1 i ' j, i^ » i » ' e r 
na henrien . te fra T gua * *— *- 

dón'. de no ha lu . gar el a mos, es u * ^ ÉEÉE ir r i r- p ^ r ir r f . mos, es u _ na her . vien . te fra - gua don . denoha lu _ gar el a 220 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL wé E J J ,fí J?=F=3==p ^1P p^g^l^pl i « gua, .si por va a - tu _r» tar.da nos í CO.DODOI a • bra. 

^T^ . — ^ 

4- H ^-í^ f^I ^£ ^ ox: — o r 

gua, si por ven - ío . r* tar . d* mos co.monos * - bra. *i 


hr MfB i r r i co.monosa _ bra - 
p • -fi- *- m gaa, ai por ven . tu - ra tar - da _ mos co_mo nos a . bra - m üj f—f^—f—\*f w^ m m .sa . mos en «1 mun -doy so her - vor, por qual - qui* - ra pac - ça - i ,1 3 J ,J -*- ri * P sa . mos en al mon . do y sn her . vor por qnal . qui» . ra pac - ca I — r 1 1 r r r i r r r i r r r r i - sa _ mos en el mun -doy sn her _ vor» por qual _ qole _ ra pec _ ca _ g r r j J ^pNÈ e . ■? . i f r r ir r r r i - sa - mos en el mun _ doy sn her . vor, por qual - qnie - ra pac - ca - ^ i \ f ■> f f i r y-rVii - dor sa dl _ ra lo qae de Ro - ma ^m m j' i i l'j m _ dor sa di . ra lo qnede Ro - ma 
a a i dor que lo que da Dics no to -ma, no to - ma: ■ *■■ i 1 nn pp i r r r pnif g i ■rv dor queJoque da Dios no to.ma,no to . ma: DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 221 ipg f f ^ 3t i^ís quan .do 8»ir . ii _ • 3 in / * ▼or I i I g g qaan.do ssar . di 
qoan .do ssar . di - a 
quan-do s*ar - di . a sia fa _ vor 
qaan.do sear . di . * «in fa - vor I' I I' I ï ^ qoan .do sear - di . a 
sia fa _ vor j I I » 1 j g e ^=4 Mi . ra Ns.ro d* Tar . ps - yaa Ro 
S ÜL I - I 1 I " ig=g P=g^ ^m m: =»=*= sia fa _ Tor Mi . ra Ne _ ro d* Tar _ pe . yaa Ro i m íé 1 I ~H = P P 4 B -e- ma co . mo se ar . di gri . tos dan ni . 


i - i ,1 1 1 i 1 '* 1 

- ma co — «10 ss ar . di P5E gri.. tos dan 32 ni 331 - mo sear _ _ dl M r r 1 1 

a, gri . tot dan I- I r I gri.. tos _ na co . mo 8» ar . di gri . tos dan ni ~ 222 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL mm T- >) m .. i j. j i m i j i p=p àos y *i« - jos, af Sos y vi*. jos y I^J j j 1° j l j I U I I i ,l 1 p I 1F Sos y *»e Jo». ni cos y vfo.jos gri-íos Í l i r r r i r ° i I f r r i p daa ni . Sos y * i« . . jo* ai óc» y vU - P^ B B i » i^TE i i'f r .1 i J | i i aos y vi* . jos, ai y vi* .jos y vi* • i r r r f r i- i \ J J r J i 3E 3x: un jos y«l d* ns - da dan dí-bos y vi* _ £ y»i d* 
m f r f f l 9 ^ -^~ VÍ8 jos jos 1 1 r r r r i ^ yel de as . d* y*l de =nr yei de 
y «i do DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 223 
de na - da 3» do - . li té P 1 f r r r I r J j I r J j I i p P r r I Nos tar-deis tra . ed,tra_ed a.gua ya y vo.so.tro8 I S J I - * jiiU J J i l i u J I i — e g — É Mos tar.deys tra . *d, tra.ed a . gua ya y »o. so.tros a - ta - 
Nos tar. dels tra . «d a . gua ya y VQ.30 .tros ^ 1 r r r r § r i j g i i * g g i^m Nos tar.deis tra . ed tra. ad a . gua ya y vo.so .tros V f r r r i I * J^ j J r i ■ <J 32 a - ta - jad. cor . r«d cor - red corred pres .to so . cor.rad è' j J J ^ l iüjj ' jj j ' * j j ji p .jad, cor - rea» cor . red, cor_red,pres_to so . cor . red sed pres. tos y p I 'i 1 r É " l» 1 j p p r r 1 r r a _ ta _ jad, cor . fed cor . red cor red pres .to so . cor. red ^m I j Ji * r r I g |j r r i s pe a - ta _ jad, cor . red cor . red corred pres .10 so - cor -red 224 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
sed pres.tos y may li . ge. ros en dar gol. pes a los pa . chos I i J J | J| ^^ J'JJ J I '* f^r^W * a . ta.jad a - ta. may li _ ge _ ros «d dar gol. .pes a los pe _ chos p * j \ J» J> i r-i p i* JJ>r 1 j r i r ^ sed pres.tos y may li _ ge _ ros en dargol.pes a los pe . cbos B 5 M i ! | p r r i r ^r r r I ?^£ ge . ros r r m ^^ 

en dargol.pes a los pe _ chos sed pres.tos y moy li _ tà m p p r p p g € a . ía.jàd a - ta . jad tras i ijj l•j i j j j j i'' i=*u jad a .ta- jad a ques . tos te . chos cor.tad, cor. fy P P f >p e b a .ta. jad a _ ta . jad traa 
a. ta. jad a -ta . jad a .ta. jad a . qaes.tos te . chos i r r r r i ^ 1 tras» tras» tras,tras,tras, ta _ ned, ta.ned, ta . üed, ta 
-tad, cortad presto es.sos ma . de. ros ta . ned, ta.ned, ta.ned» ta 
tras, tras. tras,tras,trss,ta - ned, ta.ned, ta _ ned. ta _ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 225 PP p p p m t r r rrr-t p r \ i - ned» t dan dan dan dan dan dan t&.Red, ta . ned,mas apris . sa fcfeH^ * J g J UJ J) 1 J \ i ned, * Dan dan aandan dan dan ta_úed,ta _ ned,mas apris > sa P P P Plf I i |> J r | J J) J) f j ned> Dandandaa dan dan dan dan ta.óed,ta . ned,mas aprís _ sa g | fl-M=f É PPPP i r r r r i r p P r r i Dan dan dan dat: dan dan dan dan d&ndandandan dao tan-iíed, ta _ Sed»mM apris _ sa pÜH r r r I ?=P que va *F^W mos sin re -den . cion, ta _ ned prcs.to» qae ya P^í P que va f 3= mos sin re . den . cico, ta . ned pres _to, qae ya É ï ^ p i m í que va mos sin re _ den . cion, ta - ned pres .to» qne ya ^ (N r i f f r ^ p^ s=^ ces . sa con a . gua nues - tra pas . sioa , inm cier . to, con jos 

T ï ï S * » ces . sa con gua naes . tra pas _ sioo , cier . to, con jus * b efa I r r j FPF* í i iï ces . sa con gua naes _ tra pas . sion , cier. to, con jos . S m § ■ m m =p * iï. -29 cier _ to, con jus - 

29-11. 226 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Éüi I t^? i j r ui * g< 3 i ta ra _zon> y | J J j éeI di _ ran las cran-tc-s hu _ ma 

T aasi ^ don- de las 

T $ ta ra_zon> -J- tt- d I d d — — f 

di _ ran las gen.tes hu _ ma f nas, i don.de las ^m ¥=f* I ^ ^- ^ ■ a ta ra _ zon, ^m m di _ ran las gen.tes hu.ma 
T nas , ^ don _de las j ï ■■<» y r i r ^ ^ i^ i — e ♦ — & ♦ .ta ra _ zon, ^m di _ ran las gen ..tes ha. ma nas, ^ don -de las rz: f t ?P ± ^m fcay, don -de las faay las ta . les a . gaa so _ be . ra 
T nas , 1 í i i i % i 4 i U i hay, jjon _de las hay las ta _ les a _ gnas so _ b» _ ra i l J r r .? U < ? BIS, E=>- ^ 22= S^ ti^y, don _ de las hay las ta _ les a _ guas so - be _ ra nas, rf r 

r r 1 w- 1 s ± hay, don.de las hay las ta «. les a _ guas so _ be _ ra nas, m ÉJÜ3 ÏEÍ r r i j r j_j_4. ¥ r r i r fe don-de las hay las ta _ les a 

T gnas, don.de las hay las ta .les * . guaȣ I .1 . 1 I J J I ,1 ÜJ J__è£ «£3 ■: ■ r> g don.de las hay las ta _ les a . gnas, don.de las hay las ta. les * . gn as? 
don.de las hay las ta . les a _ gnas, dpn-de Las hay las ta . les a . gu<>3 •» C DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 227 m r&y.ti . lla pues a ces . es É i J J ' To - ca Joan con tn gay.ti do «1 P* 1 1 J ; ■ 3 To . ca Joan con ta gay.ti lla puesa ces. s ^ r r B f^^F ^ To • ca Joan cen ta gay . ti lla pues a ces.sa . do m ï ^3 fc • J I j I 1 M .? ï May pe 

T 5a ^ » -sar, el pe _ sar, yo te di _ re an can _ tar muy pe * Ï>B p i r g — r # — p- m - sa _ do el . pe . sar yo te di _ re un can _ tar ^ ; L ~Ít r r r í 3 " moy po 

T 

j* «_ 1 ^ • 1 pe sar yo te di _ re en can _ tar muy po. fi i» r J j p I H 2 f-r-M-f-f-'^ a d li . do a ma _ ra _ vi _ lla , Í ■ B ^ li _ doa raa _ ra _ ▼' _ -J7 — 
lla, ves.le a. qai. 

- — . , — 

I 1 jg =Ü 
ves _lea _ qui. p 1 r \' r ' g 11 _ do a ma _ ra . vi . lla, m r r a ■ i li _ do a ma _ ra . vi _ lla, E _ a pues/- _ a pues to - 

HsÜ g J J ^^ 

E _ a pues,e _ a pues to- ves.le a.qnl. E _ a puose.a pues to. 

C gg 1 i 

ves-le a -qui. 3C 228 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL w i i r m f r i r r r wm J ri i b P* ■ dos de /ir: m dia _di_ ria.din di.rin.din din diadi _ no - dia ; <,; i N j-J j j | 1 1 kJ 1 di . ric dia d4 . .jL 11 "i— g Jg= - — *- 

dia dl . ria .dia d i _nn_din di.rin - dic diu dta di-sta- tJ . dos de zir: k=k I f f r l r i r :r~*~r -»- x r r -dos de 2ir: de la vir - gen 3Ín maa _ zi _ lla, && (Ofr. I I ÜÜ 5E zon /on 2on ton íod aan con i o i tir f — rfr -A — m. -> — i- zzl r r r i '■ i i t|3Í _rln dln dia di.rin di.nn _ din dia dia di . na _ din al Hi- ?2e^ ^~T^ 7 f ^r dia din dia 3 

dia di.nn di.na -din dia din dia dia al Hi- M r r ~ - f i r r j r B 1 1" : t T ^ na _ doel a _ gaa pa ra y es quea he _ cho en _ a - ta _ ra al Ui jg p tp ^ ^ ÉÜÜÉ £^^i * ^^ zon zoa ^m — ^=rrr-T~> r -a zon y es que a be _ cüo ert a - ta _ ra al Ui *£ mz < e > ^ i e -jo de Dios • - ter - no pa - ra que dies.se go _ vier - no al muo - 

T P Ji l i j i è 4 'J ^ PW^ v -J jo de Dios e _ ter _ ao pa_ra que dies.se go _ vier _ ao al osüd ^ f r | |j JP — — » * — gp _F | j I É te ^' <fc) £^=^ £ jo de Dios e _ ter - ao pa .ra que pa. ra que dies.se go .. m ^m. \ r i r f ! J J i r r r r r '■ ^-* 

'ler _ ne al au 1 =F — i 1- 

_jo de dios e _ ter _ no pa.ra que dies -se go DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 229 i ib): r t l l r r ig — f I j J , * f ij p - <io q«e se per _ dio' que se p«r _ dio' yu . na vir .gen lo pa $ ^^E J j i U w 

do ■ I jg **=í =£■ qae se per - dio qae se per _ dio ya .na vir _ gen lo j>a i M A i£ 1 - * r r m £=£ ^ _ vifir _ no al mun _ do que se per - dio y u _ na P r r r i 1 r r r * r r lf r r ' 1 _ do qae se per - dio qae se per i 5^sg dio yu_na vir _ gen lo pa j j r i r gp ry i F=^ P^ - no se_gun a _ ve.mos sa bi _ do por re _ pa_rar lo per i 3=? =* J I Jg IN 3t - rio gun a _ ve.mos sa bi _ do por re _pa_rar lo per _ se-2Un m t=&z j *— f- jj i i r r j j 1 1 r | r i vir _ gen lo pa no Si .gun a _ ve.mos sa bi do por . 3 j f < f f ggü^ if r i r ir i no se_gun a _ ve_mos sa bi _ do por re _pa_rar lo per _ m 1-1 flf^-H i g 3 í 3 2, l_j 

■i * «j a dà - do de nues -tros pa_dres prl _ me.ros, pa_dres pri _ me _ ros. A _ le 

J I i i í^m J l J W— i ' J J l _ dl _ do de cues -tros pa.dres pri _ me _ros, pa.dres pri . me _ ros. A _ 1« _ j r p r r 1 1 r r j i r 1 r \ g g i g — r'^^T" 1 re _ parar lo per _ dl _ do de nues -tros pï.dres pri _ me _ ros. A . 1« 

'»> r i"i i f rrr 1 M , r r 1 r f i r n 

-dl _ do denaes.tros psdres pri . me.ros pa.dres pri . me _ ros. A _ le - 230 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL I S É r r * r r ü -^ i i ,.i'j * j m ■ ■ g t - gri . a ca - va _ He _ ros que nos vi-no en es - te tü _ a que pa. • i I J I 

» a d l -é * * — ' a * » » I ■■ m J 9 « — ■— ri ■ ■ — r 

va - He _ ros que nos vi -no en es _ te di - a que pa gri _ a ca fy i' " r i nm # E r r i r r r i r e j I J i I .gri . a ca . va . He . ros que nos vi.no en es _ te di _ a que pa- g j f f f I J J j ^ ^g a i r r ' r r l que pa gri . a ca _ va _ He _ ros que nos vi.no en es . te di - a = |p J " T I * * — ■ I g» «- » fi \ 37 í - rio Sanc.ía Ma ri al pas _ tor de los cor . de _ ros Pi^ ^ í M J. & < 7 k 

ros din.di .rin- í — g de rio Sanc.ta Ma _ ri _ a al pas . tor de los cor £ H i i j r r 1 f r 1 ^ — t a ■ u ^ _ rio Sanc.ta Ma _ ri _ a al pas . tor de los cor . de . ros =*ï= v\ r r r r i g J j r r I r J g r = p ..rio' Sanc.ta Ma _ ri . a al pas - tor de los cor - de -ros g = rr -#- m ' j j i r ■ a i n.) ■ r " r din di.rindin di.rln din din din di.rln -din din din di.rin.dln din * J-U-j j 1 1 1 jj i J lü fi din din di _ rin din di.rindin di.rln -din di rin di-rin -din Mi . rm 
y con es - te na . ei - mien - to ques de a - gua dal - ce y 
Zoa 2011 zon zen ron zon zon roti zon DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 231 i r r I I i'f i f r ^^ i ^^ ** -din din din di.rin _ din din din di.rin d in pa. ra dar . nos a en - ten , p i >j j j j '"' p i ' i i i ' i i n _din di.rin di.rin _ din di.rin din din pa _ ra dar. nos a en . ten p r r j r r £=^ <s #■ f» » ï te ■ g i bae - na se re _ pa _ ra nues _ tra pe _ na pa - ra dar. nos aen . ten. m p r T r i p P 3SK p zon zon zon zon zon pa . ra dar - nos a*en - ten - i m i m m. (IjyT *P 3 , M SE i r it g L• t ^i te _der que te . ne . mos de be _ ver des . taa . gua los se _ ^^ i i i i 1 i 1 r pi .der que te _ ne _ mos de be _ ver # i T r i 1 ss p * des taa _ gaa los se g ► « ^m der que te _ ne _ mos que te - ne _ mos de be _ ver des _ r r r 'M l ^m P .der que te _ ne _ mos de be _ ver des taa . gua los se _ i ^ — J — J — i me m r r ' r IZZ -dien. fos los se _ dien .tos guar.dan.do losman.da . mien - tos a que i ÉÜÈ í g^Pl 

.dien . tos los se rzfc *í # # *i qp dien .tos guar. dan.do losman.da . mien . tos que |g| r É |' ^ » » -#- — -» - ta . gua los se - dien . tos P^ guar.dan.do losman.da 
dien .tos los se _ dien . tos guar.dan.do losman.da - mien .tos a q ue 232 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 
dos o - bli-ga Dios o _ bli-g» Dios por que se di - ga * ^^ pot* nos i P J J ^ ï i-i-^-v a ■ I -»- ~x» — 

nos nos o . bli-ga Dios o .bli-g* Dios por que se di-ga i -*— p— l-f^- por p=í» * r r Uf- r r sp ~rr 3E _ oúen.tos a que nos o . bli-ga Dios por qae se di-ga por m *=^ cos ffi ^^^ ^^ ï ï £ £^£ ~or -o- > i nos o . bli-ga Dios o -bti_ga Dios por que se di-ga por nos I i J j P=ï «- ==£ Qni bi . be _ xit ex hac qoa non si _ ti _ et p_ i j j ^ m in « _ # 3^Ns * ■• *■ — &— 
qoa Qui bi - be .- rit ex hac y j r r r ^ ^^ non si-tiet £ Qui bi - be . rit ex hac qua non . si _ ti _ et 5 -1 rv B £^=F in » _ter 

# (■ »- v? * * r r r i r I £=£= Qui bi - be - rit ex hac qua non si . ti . et in a - ter & J J J 1 J J • J^JlJj^ fl\ í a -ter - nom non si _ ti _ et in e _ ter I num 1 i J 4^1 Ff ?P^f TT in e . ter. num non si - ti _ et in e _ ter _ 
'T r r" p | r j r i I p — m- 

nuro oc et in e ter 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 233 

FLECHA y VILA. [ 969 

Colecció d'Ensaladas, Madrigales y altres composicions. 

Tres quaderns de 145X '95 m /m; 5o, 52 y 48 fulles manuscrites. 

Contenen les parts vocals de Tiple, Altus y Baxo (Bassus); faltanthi les de Tenor, Quin- 
lus y potser la de Sextus, ja qu' algunes composicions són a 5, a 6 y fins a 8 veus. Segons les 
taules dels respectius quaderns, les composicions són : 

El Jubilate, Flecha. 

La guerra, Flecha. 

Elfuego, Flecha. 

La bomba, Flecha. 

La negrina, Flecha. 

Como flor del àrbol, Anònim. 

Reyna Soberana, Petrus Vila. 

Quando contemplo, P. V. 

O Virgen Sancta, P. V. 

Con bo\ llorosa; Segunda Parte, Y que si bien se mira..., P. V. 

Quando yo vi', Segunda Parte, Vi que las tablas encima tenían, P. V. 

Vanse los días; Segunda Parte, Quien de sus la^os..., P. V. 

Levanta'l coraçon; Segunda Parte, Mira pues que tu la debes tanto, P. V. 

lïonjorn, P. V. 

La babilonia. Consta de vuyt parts aquesta composició, paràfrasi del Súper flumina, P. V. 

La justa, Flecha. 

La caça, Flecha. 

Ademés, hi hà les següents, no encloses en les taules per descuyt del copista : 

Pascua de flores dia de gran consuelo; Segunda Parte, Ya que puso fin la ley anti- 
gua, P. V. 

Recuerde 7 alma dormida (a seys), P. V. 

Cuerpo fràgil, biues enganado (Dialogo a ocho), P. V. 

Ab la trovalla d'aquestes dues parts coplementaries de soprano y de baix, ja serà possible, com havem in- 
dicat, reconstituir les composicions de la part impresa d' Altus de les Odarum Spiritualium de Vila, per que 
solament falta la part de tenor. 

Comparant los continguts respectius de la present colecció ab l'anterior, resulten cinch composicions 
duplicades, essent de notar que la titulada La negrina d'aquèlla, es diferent de la que porta '1 meteix títol 
en aquesta. També devem fer observar que la composició Levanta 'l coraçon, de Vila, està composta de va- 
ries parts, essent a sis ab una part de Dialech a vuyt, com se desprèn del rotulat de les composicions qu'in- 
diquen, en les planes del devant de cada part respectiva, un soprano suplementari, un baix, etc. 

PICCIONI (Gio.). [970 

Basso/Di Gio. Piccioni/ Organista del Domo/D'Orvieto/ II Qvarto Libro/De 

11. -30 30 -ir. 234 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Madrigali a cinquè voci / nouamente composto & dato in luce. / (Marca de Gardano.)/ 
In Venetia Apresso Angelo Gardano / MDLXXXXVI. 

Un quadern de 220X160 m / m ; 21 ps. de música tipografiada en notació moderna. 

Conté, la part vocal Basso, única que tenim : Portada. — Dedicatòria «Al moltó Illustre 
Sig. mio et Patrone Colendiss. il Signor Vespesiano Avvedvti. — Text musical, en notació de 
1' època, de vint y un madrigals, los dos derrers a 6 veus. — Tavola. RIMONTE (Pedró). [ 971 

El Parnaso Espanol de Madrigales y Villancicos à cuatro, cinco y seis voces. 
Amberes, P. Phalèse, 1614. (Títol factici.) 

Un quadern de 170X21° m /m; 40 ps. 

Conté, la part de Quinto, única que tenim; y encare incomplerta per faltarhi les prime- 
res vuyt planes (Portada y altres preliminars). — Text musical. 

Madrigals a 5 : Esperança tardía; 2. a parte, Manjar\ 3.* parte, Camaleon; 4< a parte : No uees el mal presente 

Y el bien futuro asegurar le saues, 

Y el alma casi ausente Entre la soga y la garganta caes, 

Y vas volando assida 

AI postrimero aliento de la vida. A 5 : Penando stal cor mio\ 2 ,a parte, Passaua l'hora. El que partir se atreue 

Del bien que el alma goza y no merece, 

Si paga lo que deue Al glorioso tormento que padece, 

Muy mal podrà partirse 

Sinó dejando el alma al despedirse. Segunda Parte Si el ausentarse es medio, 

Si es el ultimo remedio 

Del quepadezca semejante pena; 

A6: 

En las riueras vltimas de Espana 
Vn lusitano solo estaua un dia; 
Que no le sufre agena companía 
La triste soledad que le acompana. 

A6 : ^•De qué sirue el ausencia 

Si doquiera que voi va mi dolencia? A la tierra miraua como extrana 
Que co ingratitud le despedía, 
Y à la salada Mar assi decía, 
Rompiendo por la que sus ojos bana Segunda Parte Reçeuid, sacras ondas, los despojos 

De un alma que en la tierra assi han tratado, 

Que vuestro Rey no busca por abrigo; Que, pues, la que à tal punto me ha llegado 
Al fin que me ordeno niega los ojos, 
De mi fe y su rigor sed vos testigo. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 235 A6 Allà en la parte donde el sol se inclina 
Y do su luz tras accidente encierra 
Alumbrando à la extrana y nueua gente, 
Viéndose solay lejos de su tierra, 
La fatigada vieja peregrina 
Con sueltos pies y paso diligente 
Prosigue alegremente El fin de su jornada, 

Y parte consolada 
Esperando el mesón yla acogida 
Donde el cansançio y malparado oluida: 

Y no yo que de Amor sigo el sendero, 
A la boca la vida, 

Y es el morir el bien mayor que espero. Segunda Parte Como el sol buelue sus ardientes ruedas 
Mayores sombras à los muertos dando 

Y lugar à la triste noche haçiendo, 
El hambriento cauador cantando, 

Las armas duras sobre el hombro quedas, 
Seva à su humilde albergue recogiendo, 

Y la mesa poniendo Alivia sus pesares : 

Que desigual fortuna es la mía, 

Que afanàndome Amor de noche y dia, 

Que en medio sentremeta, 

Ni aliuie mi porfía 

Ni por curso de Cielo ni planeta. Villancets a 6 : T^ey del cielo, trio; Rey del cielo, Responsion; Quien os viere, copia; De 
que sirve el disfra^, trio; De que sirve el disfra^, responsion; T>e que sirve el disfra^, copia, 
a 6; Luna que reluces, trio; Toda la noche alumbres, responsion; Lu\resplandeciente, copia. Duo Responsion a 6 : Copia i a : 

No hay sosiegoen mi cuidado, 
Que anda suelto mi ganado; 
Temo que me lo han robado 

Copia 2 a : 

^•Como han de dormir mis ojos 
Si pretendo por despojos 
Duras espinas y abrojos, 

Reponsion a 6 : 

De vuestro Divino pecho 
Tal llama sale de amor Quiero dormir y no puedo, 
Que me quita el amor el sueno. 

Quiero dormir y no puedo, 
Que me quita el amor el sueno. Y que lo gobierna otro dueno 
Que me quita el amor. Y al fin ser clavado à un Ieno 
Que me quita el amor? Que andays buscando, Senor, 
Casa que no tenga techo. Mal puede estar escondida, trio; Mal puede estar escondida, responsion; Mal puede 
vuestra persona, copia. 

Villancets a 5 : De la piel de sus ouejas, a 5; Quita enojos son, responsion. -Madre la mi 
mi madre, guardar me quereys, a 5; Virgen escogida, responsion.- Gil, pues al cantar del ga- 236 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Ho, trio; Canta, que en mis libros hallo, responsion.-.Bien puedes cantar, %agal, copia; No 
puede ser, responsion. — Approbationes In Carminibus {Hispane en las letras) contentis in Li- 
bro ^Musica, à Magistro 'Peiró Rimonte Hispano composito, cuius Titulus est, el Parnasso 
Espanol, nihil aduersum fidei Catholica inuenio, neq; quod priorum aures offendat : quare 
merito typis comittenda censeo, in quòrum Jïdem hoc testimonium Chyrographo meo munilum 
dedi.-Bruxellis i5 Octob. 1 6 1 3 .-Fr . Andreas A Soto SS mce . Infantia Confess bus . — Supra- 
dicti Libri ü\dusicales, II 'Parnasso Espanol, oAuthoritate T^euerendiss. D. Confessorij SS moe . 
Infantis approbati licitè imprimi poterunt, Antuerpice. hac 21 Octobris 161 3. — Z. van Hont- 
sum S. T. L. ac Librorum Censor. 

Pedró Rimonte, que Fétis anomena deRuimonte, nasqué a Çaragoça.y «au commencement du dix-sep- 
tième siècle était maïtre de chapelle des Archiducs Albert et Isabelle, gouverneurs des Pays-Bas; à la date 
du 23 février i6o5, il figure dans l'état du personnel de la musique de ces princes, sous Ie titre de maestro de 
música de càmara». 

En una nota trovada per M. Pinchart, referent als comptes de la capella reyal dels arxiduchs, s'afirma 
«que Pedró de Ruimonte reçut au mois de mars 1614 une gratification de i,5oo livres de Flandre, pour re- 
tourner dans son pays» y potser, també, pera pagar l'impressió del llibre de Madrigals. 

Nicolàs de Antonio, qui també l'anomena Petrus de Ruimonte, diu qu'ademés del Parnaso Espanol es- 
crigué dos llibres de Missas, un de Motets y un de Lamentacions. 

Vander Straeten, en lo volum VIII de La Musique aux Pays-Bas y parlant dels Musiciens Néerlandais 
en Espagne, assegura que : «lors de la célébration, à Bruxelles, des funérailles de la Reine d'Espagne, Mar- 
guerite d'Espagne», l'any 161 1, eren mestres de la capella dels arxiduchs, «Jean Van Turnhout y Gery 
De Ghersem», vinguts a Espanya l'any i586, yqu'en igual data «Pedró Ruimonte était maitre de la musi- 
que de chambre»; cita a Ruimonte com un de tants autors d'obres que conté '1 catàlech de la famosa Lli- 
breria de Música del rey D. Joan IV de Portugal, y, efectivament, en la Primera Parte do Index da Livra- 
ria de Musica do muyto alto e poderoso Rey Don Joao IV, Nosso Senhor, por Paulo Craesbeck, anno 164.Q, 
figuren dugués obres de Rimonte : N° 224, Parnasso Espanhol de Madrigals, et Villancicos, Pedró Rimon- 
ti, a 4, 5, et 6 : y N° gi6 (bis), Missa Sex, Petro Rimonte, à 4, 5 et 6. 

Nostre amich D. Joaquim de Vasconcellos, editor, en 1874, d'una reproducció monumental d'aquest 
Index, en un volum separat imprès en 1900 pera ilustrarlo, posa una nota de «Diego de Pontac, maestro de 
Capilla de la Santa Iglesia de Granada, à 22 de Junio de 1633», dient : «Que de edad de nueve anos meem- 
peçaron mis padres à encaminar à tratar de musica, y en la Iglesia de Zaragossa, siendo Seyse, aprendí à 
cantar con Pujol y Francisco Berje y vn poco contrapunto. Y con Rimonte en dicha ciudad de Zaragossa 
empecé à contrapunto sobre tiple, y de concierto». ANTONIO IL VERSO. [ 972 

Canto I. / Di Antonio / il Verso siciliano / delia Città di Piazza. / II Qvarto li- 
bro / de' Madrigali a Tre Voci. / Novamente dato in lvce / Opera trentesimaqvinta / 
(Marca de Maringo)/In Palermo / Apresso Gio. Battista Maringo Stàpator Came- 
rale 161 7. 

Un quadern de 207 X J 5o m / m ; 22 ps. de música tipografiada. 

Conté : Portada. — Dedicatòria d' Antonio il Verso «Al moltó Illvstre Signor il Signore DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 237 

Gio. Andrea Marenco. In Palermo a di 4. di Febraro 1617». — Text musical, en notació de 
l'època, compost de vuyt Madrigals; lo derrer «Al Serafico S. Francesco». — Antífona Hic 
Franciscus pauper... (Falten les altres parts vocals.) 

II Verso nasqué a Plaza (Sicilià) vers i56o y fou deixeble de Pere Vinci. 

GERO (Ihan). [973 

II Primo Libro / de Madrigali / Italiani, / et Canzon Francese, / a due voci, / 
di Ihan Gero / Nuouamente ristampato, & corretto. / (Marca de Sala) / In Venetia./ 
Apresso Gioseppe Sala. 1677. 

Un quadern de 2i5 X ^o m / m ; 31 ps. de música mensural tipografiada. 

Conté, la part de Canto, única que posseim : Portada. — Text de vint Madrigals ab lletra 
italiana, y 10 Can\oni francese ab lletra francesa. 

Mestre Jan o Jhan, com l'anomenaven a Itàlia, Alemanya y França, nasqué a Itàlia en la segona mey- 
tat del segle xv; fou mestre de capella de la catedral d'Orvieto, entrant després al servey del duch de Ferra- 
rà. L'obra senyalada es una reedició molt posterior a V època en que visqué. 

SERRANO. [974 

Cantarcillo profà del segle xvii. 

Una fulla manuscrita. 

Conté : De dos columnas de plata, a 3 veus; Ay! què dolor es, || que por falta de riego || se 
secan las flores, tornada. 

CEREROLS (Joseph). [975 

Tono humano, a 4. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament de la lletra, que comença : Pues para 
en la sepultura || todo lo que el inundo alaba. 

Hermosa composició. 

VARIS. [976 

Tonos humanos. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament dels següents tons a solo : 
Diego de Sànchez Casseda : Al puerto, pensamiento. 238 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Juan del Vado : T{psal, menos presuncion. 
Serqueira : ^Con quien hablo, Marica? 
Tomàs Milans : Deja la aljabay lasflechas. 

TORRE (Jerónimo de la). [977 

Tono a 4, al humano. 

Cinch fulles manuscrites. 

Contenen les parts vocals y d'acompanyament. 

VARIS. [ 978 

Tonos humanos : segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts vocals y d'acompanyament dels següents tonos : 

Sebastian Duron : Compon, no suspireis, a solo. 

Anònim : Ay, que me muero, a solo. 

Gerónimo de la Torre : Para divertir a Filis, a 4. 

Anònim : Vdlgale Dios, por Amor, a solo, 

Juan Celi : (Menguilla, yo me muriera, a solo. 

Serqueira : Todo es amor, a solo. 

Anònim : Hacer del morir, a solo. 

Juan de Navas : T{usticos ciudadanos de las ondas, a solo. 

Anònim : Peces, Jieras, aves, a solo y tornada. 

Pedró Rabassa : A la festiva noticia que tuvo la Reyna N" S" de la victorià que ganaron 
las armas de N" Rey : Elissa, gran Reina, |] dos veces deidad; tornada : Triunfó Carlos, seno- 
ra, || Triunfó Carlos, tu esposo. 

Domingo Gesino : Cierta hermosura, a solo. 

Lo Tono de Rabassa l'escrigué en commemoració de la victorià d'Almenara, executantse en lo Palau 
davant d'Elisabeth Cristina. En Carreras y Bulbena 'n publicà la música en l'Apèndix n° i5 de son Carlos 
d' Àustria y Elisabeih de Brunswick Wolfenbüttel a Barcelona y Girona, 

IGNOTUS. [979 

Tono o Cantata, a 14 veus, violins y ministrils. . 

Un quadern de 3 15 X 210 m / m ; partitura manuscrita. 

La lletra de les Coplas diu : Glòria grande en las alturas \\ Y d Espana paces le dió \\ Mu- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 239 

dadotodo en cordero || Nuestro leon espanol... j| Esie, publicando paces, || La nocheen diatro- 
có, || Y Carlos, en medio de ella, || Nos hace salir el sol. 

Segurament aquesta composició està dedicada a Carles III d' Àustria. 

IGNOTUS. [980 

Tono humano, a 4. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament, ab la lletra : Oye, amigo, sinregalos... 

IGNOTUS. [981 

Tono a 2 con violines y acompafiamiento de bajo numerado. 

Quatre fulles de 210 X l ^° m U> manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y instrumentals, ab la lletra : Con que constante, || Conque 
rendido, || Minerva amante, || Tierno Cupido... 

IGNOTUS. [982 

Dos tonos humanos a 4. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament del primer, ab la lletra : Hermosas 
NinfasdelEbro, || Por ver si puedo alegrarte, || Menga, ha dispueslo mi amor \\ untono en gayta 
a tu pena \\ y un alivio à tu passion. 

L'estil es del segle xvm. 

IGNOTUS. [983 

Tono a Solo al humano. 

Dues fulles manuscrites. 

Contenen les parts de cant y d'acompanyament, ab la lletra : Rompé el arco y los arpones. 

IGNOTUS. [984 

Estribillo humano any coplas a 4. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament, ab la lletra : Cupidillo, que de nieve 
las Jlechas... 24 o CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

VARIS. [985 

Solos y Duos humanos. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament dels següents solos : 

Juan Hidalgo : Esperar, sentir. 

Juan Serqueira . IMares, montes, vientos. 

Juan de Navas : La rosa que reina, con instrumentos, violin, violon y acompanamien- 
to. — Ya te cansaste, Cupido. — En este arpón iirano. — Puesio que en lo inconslante. 

Sebastiàn Duron : Dígalo yo, que en las alas. — El dia grande. — Resuene en el pecho. — 
El pícaro de Cupido. — Óyeme, T^ey anirà. 

Felipe Olivellas : Ay, que se anega. 

Joseph de Torres : Para què son esas flores. 

Marqués de Cabrera : Ay, silencio apacible. 

Anònims : Vuela alegre; ària con violines. — La ley que ensena a querer. — En lamenta- 
bles tinieblas. 

Jerónimo de la Torre : Hoy me retrato à gusto; duo humano. 

Lo Marquès de Cabrera, de Càbrega, de Cabrega, compositor de principis del segle xvn, se dóna per 
deixeble de Bernart Clavijo del Castillo. ZELI (Juan). [986 

Solo humano. 

Dues fulles manuscrites. 

Contenen les parts de cant y acompanyament, ab la lletra : Menguilla, yo me muriera. 

IGNOTI. [987 

Solos, Tono y Coro : segles xvn y xvm. 

Fulles manuscrites. 

■ 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament dels següents solos : Para seria sua- 
ve... — ^Han visto què desdenosa?... — Pues que cautivas, Menga, los cora^ones... — Bitayna, || 
diridayna, [| que pena tan estranya |] que'm fa sentir V amor (De caràcter popular y molt cu- 
riós). 

Gilguero de la selva, tono a 6; 1682. 

Ah, dichosas regiones, \\ Ah venturosos climas || en quienes reflorecen || por el Segundo Càr- 
los I del Quinto los laureles..., coro a 10. 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 241 

IGNOTUS. [988 

Solo humano. 

Varies fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes, vocal y d'acompanyament, ab la lletra : Cisne, que mueres 
cantando. 

IGNOTUS. [989 

Solos humanos. 

Varies fulles de 430 X 3 00 m /m > manuscrites. 

Contenen : Barquilla, que d las aguas; a 4. — Bajael hermoso de plumas bello galeón del 
viento; a 4. — Tiene Filis; a 3. 

MICHELI (Benedetto). [990 

Sinfonico delia Cantata a 3 voci per il giorno natalizio delí' Imperatore. 

Un quadern de 2i5 X 2 ^5 m \ m ; partitura manuscrita. 

Sembla l'introducció de la Cantata a 3 veus, que no deurien pendre part en la peça. 

Micheli nasqué a Roma, a finals del segle xvn; sa primera obra impresa, Psalmi ad ojficium vespera- 
rum, «Romàs, apud Jo. Baptistam Roblectum», data del 1610. 

IGNOTUS. [991 

Cantata a 12. 

Varies fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocals y d'acompanyament. Es una Cantata «que Gerona alegre 
oy dia || ofrece, y a Dios las gracias || delaTa^alavenida, || cuando recobrar su Rey Carlos, | 
tiene à mayor dicha. || Venganaprisa. També serví pera una altra solemnisació; a les primiti- 
ves paraules se substituiren : por la salud de su Rey || Carlos, cobrada y sabida ]| que d mor- 
tales accidentes \\ miraba casi per dida. La música sembla del Mestre Joseph Gas. 

HASSE. [992 

Cantata humana, con violines. 

Varies fulles manuscrites. 

Conté les parts soltes, vocal y d'acompanyament. Es una Ària pera voce sola : Se fosse il 
'i. -31 3 1 - 11. 242 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

mio diletto, ab acompanyament de 2 violins, alto, viola y continuo baix. En la coberta de 
la part de baix, diu : «De Sassone», nom que 's donava al compositor saxó Hasse. 

Joan Adolf Pere Hasse nasqué a Bergdorf, Hamburg, en 1699: morí a Venècia en 1783. ROSSINI. [993 

Cantata / a / Quattro voci / del / cèlebre Rossini / Dedicata dall' Editore / a Ma- 
damigella / Marianna Lewis / esimia dilettante di Canto. / Milano, presso Gio. Rt- 
cordi. (Sense any.) 

Un vol. de 235 X 3 20 m !™> 66 ps. de música gravada pera cant y piano. 

En aquesta cantata, pera solistes y chor, figuren los personatges Argene, soprà; Melania, 
contralt; Fileno, tenor, y Elpino, baix. 

VIDAL. [994 

Cantata a la Reyna/N tra S ra que/Dios g e Dona Isabel Cristina. 

Varies fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocal y d'acompanyament, ab la lletra : Hechi^o gracioso || de 
Joven glorioso || que d Espana da honor... 

IGNOTUS. [995 

Cantata : II Signore che ai turbini impera. 

Varies fulles manuscrites. 

Contenen la particel•la d'apuntar y les parts soltes vocals y instrumentals; el text es italià. 
Fou composta pera '1 regnante Víctor Emmanuele, quals paraules s'han borrat substituint 
delia regnante Isabella seconda; y aixís lo rey trionfante in Milano, s'ha tornat trionfante il 
Trono Ispano. 

IGNOTUS. [996 

Cantata al humano, con violines : Tormentosa, cruel tirania. 

Varies fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes vocal y d'acompanyament. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 243 

ESLAVA (Hilarion). [ 997 

La Guerra de Àfrica / Cantata / Poesia / de / D. Ventura de la Vega, / música / 
de /D. Hilarion Eslava / Ejecutada en la funcion celebrada el i5 de Abril de 
1866 / por el / Real Conservatorio de Música y Declamacion / à beneficio de los 
heridos en aquella gloriosa campana,/ y arreglada para piano y canto /Madrid. 

Un quadern de 290 X 20 ° %>; partitura manuscrita. 

FERRER ( Maestro ) . [998 

Cantata a solo, coro y orquesta : Crece, crece, arbolillo. 

Un quadern de 220 X 3'5 m /m; partitura manuscrita. 

MOLITZ (Luciano). [999 

i Viva la Paz! Himno en estilo popular / presentado, à/La Excma. Diputacion 
Provincial / el dia de la entrada triunfal en Barcelona / de las tropas procedentes 
del Norte / por / Luciano Molitz, / Miembro del Conservatorio / de / París / 3 Abril 
de 1876. 

Quatre fulles de 355 X 2 7$ m /m; partitura manuscrita, pera cant y piano. 

LA FAGE. [i ooo 

Canzonette italiane / n° X / scritte nei primi anni del 1 5oo / ridotte alia nota- 
zione moderna e messe in partitura /dal Maestro /Adriano de La Fage, pari- 
gino/Al mio carissimo Niccola Benvenuti /Maestro del Duomo di Pisa. 

Un quadern de 230 X 3 20 m /m*> '6 ps. de manuscrit autògraf. 

Conté deu cançonetes, totes escrites a 4 veus, referintse la transcripció a les distintes 
planes d'un còdech que no 's cita. 

Són molt curioses. 

LA FAGE (Adriano de). [ iooi 

Arie antiche / ridotte alia notazione moderna / e messe in partitura / da / 244 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Adriano de La Fage / da un codice del fine del 1 400 /Al mio carissimo / Niccola 
Benvenuti /M° del Duomo di Pisa. 

Un quadern de 2i5 X 3 00 "/m", 6 ps. de partitura manuscrita autògrafa. 

Conté : Exullemus in Domino, canone. — Guarda, donna, il mio tormenlo, a 4. — Veggio 
sdegnato amore, a 4. — Està datat a Lucca, a 14 de Febrer de 1857. 

IGNOTUS. [1002 

Cançó. 

Una fulla manuscrita. 

Conté les parts de veu y acompanyament de guitarra, ab la lletra : Pensamiento, vuela, 
vuela. OPERA 
Partitures completes pera veus y orquestra PERI (Jacopo). [ 1003 

La Prima Opera in Musica / Euridice / Poesia di / Ottavio Rinuccini / Musica 
di / Jacopo Peri, / Rappresentata in Firenze per lo sposalizio di / Maria Medici 
Regina di Francia e di Navar-/ra nell'anno 1600. / Firenze / Stabilimento mu- 
sicale (Armes reyals d' Itàlia) / premiatto e brevettato/ di G. G. Guidi via S. Egidio 
Palaz. Batelli. 

Un vol. de 190 X '3° m /m'> iv-48 ps. de música gravada. 

Conté : Avvertença, firmada per L'Editore G. G. Guidi, Firenze, 20 Luglio 1863, en la 
qual diu que, mercès a les obres de Fétis, tothom desitja saber en què consistia la música an- 
tiga : «tutti vorranno sapere come fosse al suo nascere la composizione dell'Opera in musi- 
ca, oggi portata a tanto splendore dal sommo ingegno del Rossini e del Meyerbeer. Che passo 
meraviglioso dall' Euridice del Peri, al Guglielmo Teli, agli Ugonotti.» 

La reproducció de Guidi està feta sobre l'edició d' Euridice publicada en 1600, modernisadaen l'orto- 
grafia y en la notació. Com a documentació enclou Guidi la Dedica, V Avviso al Lettore, de Peri, y la Dedi- 
ca de Rinuccini, autor del text poètich. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 245 

CAMPANI (Gaetano). [ 1004 

Alle Dame, del Sig re Gaetano Campani : ijSi. 

Un vol. de 220 X 3 10 "7<n; partitura manuscrita. 

oAlle Dame es lo titol de moltes peces, dividides per escenes; s'indiquen los personatges 
ZMelite, Adrasto, Cassandro, Ameliea, Capranica, Camema y acaba prenent part lo Chor. 

La música es molt garbosa y espontània. 

GUGLIELMI (Pere). ' [ioo5 

La Lanterna de Diogine. 

Un vol. de 220 X 3 00 m /m ; partitura manuscrita, 

Conté l'acte segon solament. 

Lo manuscrit no porta nom d'autor. Encare qu'hi hà una òpera d'aquest títol composta per Draghi, so- 
bre '1 llibret de Minado de Bergamo, escrita pera la consagració del emperador Leopold y de l'emperatriu 
Gaudia, y representada a Viena en 1674, per l'estil del nostre manuscrit se veu que pertany a l'òpera del 
mestre Guglielmi, representada a Nàpols en 1781. 

MOZART. [1006 

Le Nozze di Figaró. 

Un vol. de 160 X 3 20 m h', partitura manuscrita. 
Conté solament lo primer acte. 

L'«opera buffa» de Mozart consta de quatre actes. Lo text italià, del'abat Llorens da Ponte, segueix lo 
plan del original de Beaumarchais. Fou composta a Viena en 1785-1786, y representada '1 i er de maig de 
1786 en la meteixa capital. 

BIANCHI (Francesco). [ 1007 

L'Orfano Cinese. 

Un vol. de 224 X 3°4 m /m; partitura manuscrita. 

Conté los actes segon y tercer. — A la cavatina La mia virtü non cede, diu : «Del Sigr. Fran- 
cesco Bianchi, cantata dal Sigr. Gasparo Pachiarotti il Carnevale deü'Anno 1787 sui nob mo . 
Teatro di S. Benedetto.» 

CHERUBINI. [ 1008 

Eliza / ou / le Voyage aux Glaciers du Mont St Bernard / Opera en deux actes / 246 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

par Saint-Cyr / mis en musique par Cherubini et Représenté au Théàtre de la 
Rue Faydeau le 13 Décembre 1794 / A Paris a l'Imprimerie du Conservatoire. 
(Sense any.) 

Un vol. de 337 X 2 $° m l">> 3^7 ps. de partitura gravada. 

BEETHOVEN (L s Van). [ 1009 

Fidelio/Drame Lyrique/en deux actes/ Paroles de MM. N***& ***/arran- 
gées pour la Scène Française par MM. J. T. et A. F*** / Musique de / L s Van 
Beethoven / Représenté p r la première fois à Paris, sur le Théàtre / Royal de 
l'Odéon / Paris, chez Maurice Schlesinger. (Sense any.) 

Dos vols. de 335 X 2 ^o m / m ; 533 ps. de música gravada. 

Aquesta òpera, primerament titolada Lèonore, fou estrenada a Viena en i8o5. 

SPONTINI (G.). [1010 

Fernand Cortez / ou / la Conquète de Mexique, / Tragédie Lyrique en 3 Ac- 
tes / de MM. de Jouy et Esmenard; / Mise en Musique et dédiée / à Son Excellen- 
ce/Monsieur le Comte de Pradel, /Directeur General du Ministèredela Maison 
du Roi &&& / par / G. Spontini / Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion 
d'Honneur, etc. / Représentée pour la première fois sur le Théàtre de l'Acadé- 
mie Royale de Musique, le 28 Novembre 1809, et remise avec deschangements, 
le 28 Mai 1817 / Nouvelle édition/A Paris chez M elIes Erard. (Sense any.) 

Un vol. de 313 X 2 43 "7m"> 594 ps. de música gravada. 

Conté : Portada. — Escena VII del acte segon, litografia. — Dedicatòria de Spontini : «Des 
changements considerables, dont le goüt éclairé de Votre Excellence m'avait donné les pre- 
mières inspirations et dont j'ai reconnu la nécessité, en ont fait, pour ainsi diré, une création 
nouvelle». — Llista dels personatges-actors de l'òpera. — Text de la partitura. 

ROSSINI. [1011 

II / Barbiere di Siviglia / Opera buffa in due atti /Musica / di / Rosssini / Par- 
titura completa a piena orchestra / Firenze / G. G. Guidi, editore del giornale 
«Boccherini». 

Un vol. de 195 X 140 "A»; $76 ps. de música gravada. 

Llibret inspirat en l'obra de Beaumarchais y escrit per Sterbini. Fou estrenada al teatre Argentina de 
Roma '1 26 d'Octubre de 1816. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 247 

MORLACCHI (Francesco). [ i o 1 2 

Tebaldo e Isolina. 

Un vol. de 2i5 X 4 00 m l">] partitura manuscrita. 

Òpera en dos actes, llibret de G. Rossi, representada a Dresden en 1820. 

DONIZETTI (G.). [1013 

La Regina di Golconda. 

Un vol. de 2i5 X 4 10 m l<*'> partitura manuscrita incomplerta. 
Òpera representada a Gènova en 1828. 

PACCINI (Joan). [ 1014 

La Schiava in Bagdad. 

Un vol. de 2i5 X 4 10 m /n>) partitura manuscrita. 

Òpera en dos actes, llibret de Pezzi, estrenada a Reggio en 1828. 

RAVANALS (Ignacio). [ ioi5 

La Nueva Isabela, / compuesta por M n Ignacio Ravanals / Violinista i° del 
S t0 y Metrop no Templo / de N a S a del Pilar / Zaragoza 6 de Marzo de 1829. / Esta 
òpera se estreno en el Theatro de Valencià, y después / en el de Valladolid al Be- 
neficio del Bufo Martines. 

Dos vols. de 2i5 X 4io m /m; 1 59—1 1 8 ps. de partitura manuscrita. 

Contenen : 

Lo primer volum : Acto i°, Sinfonía. — 1, Introduccion. Arieta i a de Don Simón. — 2 y 3, 
Cantina de los vendimiadores. — 4, Cavatina de Isabela. — 5, Duo de Mariano e Isabela. — 6, 
Cavatina de Dona T^osa. — 7, Ària bufa de Don Simón. — 8, Dos canciones Dona T^osa. — 9, 
Duo de Mariano e Isabela. — 10, Quinteto final. 

Lo segon volum : Acto 2 , Introduccion. — 1, Cantina de los mozos. — 2, Duo de Mariano 
y T)." Rosa. — 3. Ària de Don Simón — 4, Canciones. — 5, Duo de Isabel y 'Don Simón. — 6, Re- 
citado y Ària de Mariano. — 7, Ària de Isabela. — 8, Cuarteto final. 

L'autor, encare que l'òpera sigui bastant incorrecta, coneix totes les entremaliadures y també 'Is llochs 
comuns de la música italiana del seu temps. 


24 8 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

ROSSINI. [ioiò 

Guglielmo Teli / grand' Opera in quattro atti / Firenze presso G. G. Guidi / 
Editore di Musica. (Sense any.) 

Un vol. de 195 X M° ra /m; i-vin-837 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Retrat de Rossini. — Illustrazione di Guglielmo Teli. — Partitura de l'è- 
poca. 

L'òpera fou estrenada a l' Acadèmia Reyal de Música de París lo 3 Agost 1829. Lo llibret original, texte 
francès d' Hipòlit Bis y de Jouy, està inspirat en lo drama de Schiller. MEYERBEER (G.). [ 1017 

Roberto II Diavolo / Opera in 5 Atti / Musica di / G. Meyerbeer / Partitura a 
grande orchestra / Rappresentata a Paris il 21 Novembre 1 83 1 / Firenze / presso 
G. Guidi. (Sense any.) 

Un vol. de 195 X l 4° m /m* 883 ps. de música gravada. 

Lo llivret original ab texte francès es de Scribe y Delavigne. 

MEYERBEER (Giacomo). [ 1018 

Gli Ugonoti / grand'opera in cinquè atti / Musica di / Giacomo Meyerbeer / 
partitura a piena orchestra con Illustrazione e Ritratto / Firenze / G. G. Guidi 
(Sense any.) 

Un vol. de 195 X l A° m U'> vm-890 ps. de música gravada. 

Llibret de Scribe y Deschamps. L'òpera fou estrenada a l'«Académie Royale de Musique» de París, lo 
29 de Febrer de 1836. IGNOTUS. [1019 

Merope. 

Un vol. de 2i5 X 4 10 "%>; partitura manuscrita. 

Intervenen en aquesta òpera, de text castellà, ÏMerope, oArgia, Epítides, Gisisco y Poli- 
Jonte. 

Essent incompleta la partitura, no es fàcil judicaria. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 249 Peces soltes d' òpera pera veus y orquestra 

VIVALDI. [1020 

Aria con violini e violeta : Ti sento, si, ti sento palmitarmi in sen. 

Varies fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes de cant, dos violins, alto, viola y acompanyament. 
Antón Vivaldi nasqué en 1675 y morí en 1743, a Venècia. 

CIMAROSA (Domenico), GIORDINI (Giuseppe) y GUGLIELMI. [ 1021 

Quartets, Tercet y Recitat. 

Un quadern manuscrit. 

Conté : Quarteto, con violini, oboè, corno e violeta del Sigr. Domenico Cimarosa con el 
Tercetto del Campanello e l'Aria Ter pietà, se m'ami, cara. 

Quartet, ab orquestra, Sempre guerra, en lo qual intervenen : Madama Laureta, Sumers, 
T>on r Polidoro, Milord. 

Tercetto de l'òpera La Villanella, con violini, oboè, corni, etc. : oAgitata mi par di sen- 
tiré, del Signore Guglielmi. Personatges : ïMandina, II Conte, Pippo. Es lo tercet del «cam- 
panello». 

Recitativo del Signore Giuseppe u Giordini, con violini, oboè, corni, etc. Recitativo : Tu 
piangi; Aria : Ter pietà. 

GUGLIELMI. [1022 

Duetto del Signor Maestro Guglielmi : Scendi, amor, dalla tua nicchia. 

Un quadern manuscrit. 

Conté la partitura del duetto pera veu de baix y orquestra. 

ZINGARELLI (Nicolo). [ 1023 

Duetto : Che Vira mia disarmi, del Sig. Nicolo Zingarelli; 1793. 

Un quadern de 120 X 180 m / m ; 32 ps. manuscrites. 
Conté la partitura pera orquestra. 
11. -3 2 32-ir. 2 5o CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

PICCINI (Nicolà). [1024 

Duetto : L'angel che sta sui nido, \ del Signore / Nicolà Piccini / eseguito 
l'autuno 1793 in Venezia del Sig. Crespi e Mandini. 

Un quadern de 120 X 180 m /m y 32 ps. manuscrites. 
Conté la partitura pera orquestra. 

MOZART. [i025 

Don Giovanni. 

Un vol. de 213 X 3°° m l">; particel•les manuscrites. 

Conté varies peces d'aquesta òpera, ab simple acompanyament de baix. 

NICOLO. [1026 

II Medico Turco, à grand orchestre, musique de Nicolo. 

Varies fulles manuscrites. 

Contenen les parts soltes de l' ouverture : violí segon, viola, flautes, oboès, clarinets, fagots, 
corns y baix. 

L'òpera esd'Isouard. 

PAZZANIGA (Giuseppe). [ 1027 

Scena e Cavatina : Vado, ma dove? oh Dio! / del / Sig. Giuseppe Pazzaniga. 

Un quadern de 190 X 180 m /m; 40 ps. manuscrites. 
Conté la partitura d'orquestra. 

ROSSINI. [1028 

Quintetto delí' Opera «Gazza ladra». 

Un quadern de 220 X 2 9^ m /m; manuscrit. 
Conté la partitura pera veus y orquestra. 

CARNICER (Ramon). [ 1029 

Sinfonía de D n Ramon Garnicer, de la Opera el «Turco in Itàlia», de Ros- 
sini, 1819. 

Un quadern de 210 X 3 20 m /mJ manuscrit incomplert. 

No es que la Sinfonía fos de D. Ramon Carnicer, sinó que l'havia orquestrada tenint a la vista la par- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 25i 

titura de piano d'aquesta òpera de Rossini. En temps d'En Carnicer se solia orquestrar les partitures sobre 
una particel•la de piano, quan no's podia disposar de la partitura d'orquestra original. Durant molts anys 
s'executà a Barcelona la Norma orquestrada sobre una particel•la de piano, fins qu'un director d' orquestra 
espavilat conegué que l'orquestració no era la de Bellini. 
L'òpera de Rossini s'estrenà en 1814. ROSSINI (G.). [1030 

Sinfonía de la Opera «Tancredi» / del S or G. Rossini para el uso de Antonio 
Guiu, Pbro. 

Un quadern de 310 X 43° m U; 1 1 fulles manuscrites. 
Conté la partitura pera orquestra. CUYÀS (Vicents). [1031 

La Fattuchiera / melodramma in due / atti / Parole di Romani, / Musica di 
V. Cuyàs/8 Aprile 1838. 

Un quadern de 220 X 3*5 m /m', 16 ps. de partitura manuscrita. 

Conté una peça instrumental d'introducció d'un altre fragment de l'obra. 

S'estrenà al teatre de Santa Creu de Barcelona '1 23 de Juliol de 1838. 

Vicents Cuyàsy Borés nasqué a Palma de Mallorca '1 6 de Febrer de 1816; morí a Barcelona '1 7 de 
Març de 1839. VARIS. [1032 

Colecció de peces d'òpera, en partitura pera cant y orquestra. 

Un vol. de 2i5 X 3i5 m / m ; partitures manuscrites. 

Conté : 

Anònim : Cavatina, sense lletra. 
Rossini : Duetto de Tancredi. 
Anònim : Duetto, Mi sei cara... 
Rossini : Cavatina, Di piacer mi bal^a il cor... 
Donizetti : Scena e Duetto de La figlia del regimento. 

Anònims : Ària y Coro, Tacea la ronda. — Ària, Egli può tutto. — Recit. e Ària, La delsu- 
perbo afronle. — Coro ed Ària, sense lletra. 2 5 2 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

VARIS. % [1033 

Golecció de peces d'òpera, en partitura pera cant y orquestra. 

Un vol. de 2i5 X 3'5 m /m: partitures manuscrites. 

Conté : 

Comencini di Mantova : Rec. e Duetto. 
Donizetti : Sinfonia de l'òpera Belisario. 

Rossini : Cavatina de l'òpera Aureliano in Palmira. — Finale primo de l'òpera Mosse in 
Egitío. 

Bellini : Ària de La Straniera. — Duetto atto 2 . Qual soave e dolce aspetío. 
Mayer : Ària, Se mi doni quel luo core... 
Rossini : Ària de Semiramide. VARIS. [1034 

Colecció de peces d'òpera, en partitura pera cant y orquestra. 

Un vol. de 2 1 5 X 3 15 m / m : partitures manuscrites. 

Conté : 

Pacini : Tercetto de l'òpera La Vestal. 

Rossini : Duetto de Semiramide. — Duetto de La Cenerentola. 

Carnicer : Coro e Duetto de l'òpera Adele di Lusignano. 

Rossini : Duetto de l'òpera Matilde di Schabran òssia Corradino cuor di Ferro. 

Guglielmi : Duetto de l'òpera Semiramide. 

L'òpera de Carnicer fou estrenada a Barcelona en 1818. VARIS. [1035 

Colecció de peces d'òpera, en partitura pera cant y orquestra. 

Un vol. de 2i5 X 3*5 m /m; partitures manuscrites. 

Conté : 

Donizetti : Coro de L'elisir d'amore. 

Pacini : Ària de l'òpera // Crocialo in Tolemaida. 

Rossini : Scena e Cavatina de La schiava in Bagdad. — Scena ed Ària de Semiramide. 

Pacini : Ària, Affanno spielato. 

Mercadante : Coro, scena ed ària de Donna Caritea. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 253 VARIS. [1036 

Piezas de Música escogidas. 

Un vol. de 220 X 3°5 m /m; 172 ps. de partitures manuscrites. 

Conté les següents peces d'òpera en partitura pera cant y orquestra : 

Rossini : Sinfonía de l'òpera Tancredo. 

Mayer : Cavatina de la Màscara fortunata. 

Mosca : Duetto de l'òpera // Filosofo. 

Nicolini : Recit. e Duetto, Sempliceta contadina. 

Domenico de la Maria : Duetto, Care don^elle. 

Rossini : Scena e Cavatina de la Màscara Jortunata. 

Ragioli : Recit. ed Ària, Se ti perdo, mio tesoro. 

Rossini : Ària de L' inganno felice . — Coro e Cavatina de L Italiana inoAlgeri. 

Mosca : Coro acompagnato di Don Andronicò del opera I pretendenti delussi. 

VARIS. [1037 

Colecció de peces d'òpera, en partitura pera cant y orquestra. 

Un vol. de 217 X 3°5 m /m; partitures manuscrites. 

Conté : 

Rossini : Finale 3 nell'Opera // Nuovo ÏMosé. — Spartito reduit del meteix Finale 3°. 

Ricci : Tercetto de Chiara di Rosemberc. 

Bellini : Coro ed Ària nell'Opera Beatrice di Tenda. 

IGNOTUS. [1038 

Fragments d'òpera. 

Un vol. de 1 55 X 2i5 m / m ; 40 ps. de partitura manuscrita. 

Conté la partitura d'un fragment pera dues veus y orquestra, y, ademés, cinch peces de 
ball escrites pera clave. Òperes en partitures pera veus y piano. 

GLUCK. [1039 

Alceste/Grand Opera en trois Actes/ Paroles françaises/Musique/ de/Gluck/ 
Paris/ E. Girod, Éditeur. (Sense any.) 

Un vol. de 265 X l 7$ m im'> 22 4 P s - gravades. 254 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Conté : Portada. — Personatges. — Taula temàtica. — Text musical, partitura pera cant 
y piano de l' Ouverture y de les 28 peces de que consta l'òpera. 

Lo llibret francès de la tragedia-òpera de Gluck es de Rollet. Gluck composà la música de l'obra a Vie- 
na, en 1761, sobre un poema italià de Cazalbigi. Se representà a París, adaptada al francès, lo 28 d'Abril de 

1776. 

MOZART. [1040 

Idomeneo, / Composed by/ Mozart/ London / Printed & Sold by R b Birchall, 
N° 133, New Bond Street. (Sense any.) 

Un vol. de 339 X 2 49 "A»; 2 4^ ps. gravades. 

Conté : Portada : gravat figurant una lira; a dalt, bust de Mozart, y a baix, lo títol de 
l'òpera, rodejat dels cinch volums de les altres de Mozart editades per la meteixa casa, qual 
anunci 's trova en aquesta plana : Cosijan tutte, La clemen\a di Tiio, II Don Giovanni, Le 
no^e di Figaró, Iljlauto magico. Aquesta portada va també al devant de cada un dels tres 
actes de l'òpera. — Llista dels personatges. — Taula. — Text musical, partitura pera cant y pia- 
no de F ouverture y de les demés peces. 

Lo text italià de V opera seria titulada Idomeneo, Re di Creta, òssia Ilia e Adamante, es del abat J. B. Va- 
resco y està inspirat en l'òpera francesa de Danchet, ab música de Campra. Composta a Salzburg y a Mu- 
nich, l'any 1780, fou representada en 1781 en aquesta derrera ciutat. 

CHERUBINI (L.). [ 1041 

Opern / und / Oratorien / im Klavier-Auszug mit Text / bearbeitet von / Briss- 
ler, / Horn, Stern, Ulrich. / Arrangement, Eigenthum des Verlegers / Leipzig & 
Berlin / C. F. Peters, bureau de Musique. (Sense any.) 

Demophon / Oper in 3 Akten / von / L. Cherubini. 

Un vol. de 264 X *74 m \™', 196 ps. gravades. 

Conté : Portada general de la colecció del editor Peters. — Portada particular de l'òpe- 
. — Taula. — Text musical de l' ouverture y de les trenta peces; la lletra en francès y en ale- ra 
many Lo llibret fou escrit per Marmontel, inspirat en lo Demofoonte de Metastasi. L'obra, representada a 
l' Òpera de París lo i" de Desembre de 1788, fou '1 primer travall escrit en francès pel cèlebre mestre flo- 
rentí. 

MOZART. [1042 

Cosi fan tutte /Musique de / Mozart / Opera complet/ Partition de Piano et DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 255 

Ghant / Paroles italiennes / Édition de luxe / et de propriété / publiée par / Mme 
Vve Launer / Éditeur. (Sense lloch ni any.) 

Un vol. de 265 X l 7° m U'> 2 44 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Text musical de les trenta peces de 
que consten los dos actes en qu'està dividida l'òpera. 

Lo text italià de V opera bujffathol&daCosi fan tutte, òssia la Scuola degli amanti, es de Llorenç Da Ponte; 
composta a Viena en 1789-1790, fou representada a la meteixa capital lo 26 de Janer d'aquest derrer any. MOZART. [1043 

Flauto / Magico / Musique de / Mozart / Opera complet / Partition de Piano et 
Chant / Paroles italiennes / Mme Vve Lanner, / éditeur. (Sense lloch ni any.) 

Un vol. de 264 X l 77 m í™'> 168 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Text musical de la famosa ouvertu- 
re y les 24 peces de que consten los dos actes d'aquesta òpera. 

Lo mèrit de l'obra de Mozart reclamaria unailustració excepcional si 'ns sobrés l'espay. Lo títol origi- 
nari es : Die Zauberflüte, «deutsche Oper». Schikanader es l'autor del text alemany. Composta a Viena en 
1791 , fou representada a la meteixa ciutat lo 30 Septembre d' aquest any. Poch temps després moria Mozart : 
lo 5 de Desembre de 1791. No havia complert trenta sis anys! 

CIMAROSA (D.). [1044 

II Matrimonio/ Segreto/ Melodrama giocoso in due Atti / Rappresentato per 
la prima volta a Vienna nell' anno 1 792 / Opera completa per canto e pianoforte / 
R. Stabilimento Ricordi / Milano. (Sense any.) 

Un vol. de 280 X 2 °5 m /mj 22 ps. de preliminars y 312 ps. de text musical gravades. 

Conté : Portada. — Retrat litografien de Cimarosa. — Llista dels personatges. — Llibret de 
l'òpera, per Giovanni Bertati. — Taula. — Text musical de la simfonia y de les vintiuna peces 
que formen l'òpera. 

Bertati fou successor de Lorenzo Da Ponte com poeta de la Cort de Viena. ROSSINI. [1045 

L'Italiana/ in Algieri / Musique de / Rossini / Opera complet / Partition de 256 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Piano et Chant, / paroles italiennes / Publié par / Mme Vve Launer. (Sense lloch 
ni any.) 

Un vol. de 265 X 183 m / m ; 206 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Text musical de Y ouverture y de 
les divuyt peces de que consta l'òpera. 

Lo poema italià es d'Anelli, escrit expressament pera representarse al teatre Benedetto de Venècia, en 
1813. ROSSINI (G.). [1046 

Partition / delí' Otello / Musique / de G. Rossini / arrangée pour le / Forte 
Piano /A Paris (sense any), chez Carli, éditeur. 

Un vol. de 338 X 2 $° m l™'> 2 4 2 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Llista de personatges. — Llibret en italià. — Text musical dels tres ac- 
tes en qu'està dividida l'obra. 

La partitura es de 1816; s'estrenà al teatre del Fondo a Nàpols. ROSSINI (Çrioachino). [ 1047 

La Gazza ladra / Melodramma in due Atti / del Signor / G. Rosssini / ridotto / 
per il piano forte/ A Paris / chez Janet et Cotelle. (Sense any.) 

Un vol. de 316 X 2 4 2 m l">', 341 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les 
quinze peces de que consta l'òpera. 

Lo llibret es de Gherardi. S'estrenà l'òpera a la Scala de Milàn, en la primavera de 18 17; a 18 de Se- 
tembre de 1821, a París. Lo bon èxit a París fou preparat pel qu'allavores obtenia, al teatre de la Porte-Saint- 
Martin, La Pie voleuse. Los crítichs, entre ells Berton, y les «gens de goút» d'aquella època acusaren a Ros- 
sini de negligència de fórmules, de crescendos fatigosos y de ritmes animats en excés; però Rossini se 'n re- 
ya, veyent lo triomf de sa música pessigollera, mercès a sos executants excepcionals. ROSSINI. [1048 

La / Generentola / Opera complet / Paroles italiennes, / Musique / de Rossini / 
Mme Vve Launer, éditeur / A Paris. (Sense any.) 

Un vol. de 267 X l 7$ m l™'> 2 ^4 ps. gravades. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 257 

Conté: Portada. — Llista dels personatges. — Taula temàtica. — Partitura pera cant y 
piano de Youveriure y de les setze peces que formen l'òpera. 

Se representà per primera vegada al teatre de la Valle, de Roma, en lo carnaval de 1817. Lo llibret es 
de Ferreti. Moltes peces de la Pietra del Paragone, del Turco in Itàlia y de la Ga\etta foren aprofitades per 
Rossini, passant a la Cenereniola. ROSSINI (G.). . [1049 

Armida / Opera seria in tre atti / composta / e ridotta per il cembalo / da / 
G. Rossini / A Paris (sense any), chez Maurice Schlesinger. 

Un vol. de 335 X 2 5o m / m ; 220 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula temàtica. — Partitura pera cant y 
piano de V ouverlure y de les setze peces de que consta l'obra. 

Fou escrita pera '1 teatre de San Cario de Nàpols, ont se representà a finals de 1817. 

ROSSINI (G.). [io5o 

Partizione / di / Eduardo e Cristina / Opera Semiseria in due atti, / Musica 
di / G. Rossini / Ridotta pel Pian-Forte / A Paris (sense any), chez Carli, Éditeur. 

Un vol. de 330 X 2 5o m / m ; 224 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les divuyt peces que formen 
l'obra. 

Representada al teatre de San Benedetto de Venècia durant la temporada de primavera del any 1819. 

PAER. [io5i 

Agnese, / Musique de / Paer / Opera complet / Partition de Piano et Chant / 
Paroles italiennes / Publiée par Mme Vve Launer / éditeur. (Sense lloch ni any.) 

Un vol. de 263 X '73 m l<n', 2 °5 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Altre títol : oAgnese, opera seniimentale in due atti, musica del Maes- 
tro F. Paer : partitura de Y ouverture y de les dinou peces que formen l'obra. — Llista dels 
personatges. — Taula. 

Fou representada a París lo 24 de Juliol del 1819. 
"•-33 33-"- 258 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

ROSSINI. [1052 

Bianca e Falliero / o sia / II Consiglio dei Tre / composta per l'I. R. Teatro 
alia Scala / dal cèlebre / Rossini / (Llista dels personatges) / Milano ( sense any,), presso 
Gio. Ricordi. 

Un vol. de 25o X 33^ m /m; 269 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Partitura pera cant y piano. 

Fou estrenada al teatre de la Scala de Milàn lo 26 Desembre de 1819. Lo llibretista s'inspirà en lo Con- 
te di Carmagnola de Manzoni. 

ROSSINI (G.). [1053 

Maometto Secondo / Opera Seria / del Maestro / Rossini / N° 1 5 / de la Collec- 
tion / A Paris, au Magasin de Musique de Pacini. (Sense any.) 

Un vol. de 325 X 2 4^ m /mí 268 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Llista dels personatges. — Partitura pera cant y piano, en 
dos actes. 

Fou representada al teatre San Cario de Nàpols pel carnaval de 1820; la reformà Rossini, fentla repre- 
sentar a VAcadèmie royale de Musique, de París, lo 9 d'Octubre de 1826, ab lo títol de Le Siege de Coriníhe, 
tragèdia lírica en 3 actes, llibret de Balocchi y Soumet. En 1844 aparegué reduida en dos actes. 

MERCADANTE. [1054 

Elisa e Claudio / Dramma in due Atti / composto e ridotto per il / cembalo, / da / 
Mercadante / Paris (sense any), / chez Maurice Schlesinger. 

Un vol. de 335X 2 55 ra / m ; 203 ps. gravades. 

Conté: Portada. — Llista dels personatges. — Taula temàtica. — Partitura pera cant y 
piano de V ouverture y de les disset peces que formen l'obra. 

Fou estrenada l'any 1821 a Milàn. 

ROSSINI. [io55 

Zelmira / Opera Seria / Musica di / Rossini / Nuova Edizione / A Paris (sense 
any), au Magasin de Musique de Pacini. 

Un vol. de 320 X 2 4° *"!<*'> 2lï ps. gravades. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 25o. 

Conté : Portada. — Taula temàtica. — Partitura de les disset peces que, en dos actes, for- 
men l'obra. 

Representada al teatre San Cario de Nàpols durant la temporada de carnestoltes del any 1822. Lo lli- 
bret, imitació de la Zelmire de Du Belloy, es de Tottola. DONIZETTI. [io56 

Anna Bolena / Tragèdia lírica del Cav e Romani, / Musica del Cav e / Doni- 
zetti / dal medesimo dedicata alli Sig ri / Giuditta Pasta e G. B. Rubini / Milano 
(sense any), presso F. Lucca. 

Un vol. de 245 X 3 20 "V»; '7° P s - gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Llista dels personatges y actors. — Partitura de les quinze 
peces de que consta l'obra. 

Estrenada a Milàn en 1822. 

BELLINI (V.). [1057 

La / Norma / Tragèdia Lirica / en deux actes / Paroles italiennes / Musique / 
de / V. Bellini / Paris / E. Girod. (Sense any.) 

Un vol. de 280 X 12 ° m /nw 179 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de 
Youveriure y de les catorze peces que formen l'obra. 

Estrenada a Milàn en 1822. Lo poema es de Soumet, Belmontet y Romani. ROSSINI (G.). [io58 

Semiramide / Melodramma Tragico in due Atti / di / G. Rossi / musica / del 
Maestro / Rossini /Milano (sense any) presso F. Lucca. 

Un vol. de 240 X 3 10 m lm'> 3^ ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y actors. — Taula. — Partitura pera cant y pia- 
no de les 22 peces que formen l'obra. 

S'estrenà al teatre de la Fenice, de Venècia, durant la temporada del carnaval de 1823. 260 " CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

ROSSINI. [io5g 

L'Assedio di Gorinto / Tragèdia lirica in tre Atti / composta per il Teatro Fran- 
cese / dal cèlebre / Rossini / ed indi rappresentata all' I. R. Teatro alia Scala / Mi- 
lano/presso Gio. Ricordi. (Sense any.) 

Un vol. de 265 X 33° m /m 5 25o ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de la 
simfonia y de les quinze peces de que consta l'obra. 

Es traducció de l'òpera en tres actes escrita pera l' Acadèmia Reyal de Música de París, titolada Le Siège 
de Corinthe y representada a 9 d'Octubre de 1826. Llibret de Balocchi ySoumet. L'òpera es un arreglament 
de Maomeüo II, estrenada ab poch èxit a Nàpols lo 3 de Desembre de 1820. 

MEYERBEER (G.). [1060 

Margherita d'Anjou / Opera Semiseria / in Due Atti / Composta e ridotta per 
il cembalo/ da/G. Meyerbeer/A Paris (sense any), chez Maurice Schlesinger. 

Un vol. de 325 X 2 5o m / m ; 180 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les 
quinze peces que formen l'obra. 

Representada al teatre de la Scala de Milàn lo 14 de Novembre de 1820. Arreglada després pera l'esce- 
na francesa per Crémont, fou representada al Odeón a 11 de Març de 1826. 

MERCADANTE. [ 1 06 1 

Donna Caritea / Regina di Spagna / Melodrama serio / Poesia del Sig e Cav e 
Pola, Musica del Sig r M° Mercadante / composto espressamente per il Gran Teatro 
La Fenice. / Milano / presso Gio. Ricordi. (Sense any.) 

Un vol. de 240 X 33° m /m; 277 ps. gravades. 

Conté : Portada, a qual peu hi hà la llista dels personatges y actors. — Partitura pera cant 
y piano. 

Representada durant la primavera de 1826. 

ROSSINI. [1062 

Mosè / in Egitto / Oratorio in tre atti / posto in musica e ridotto / per il / DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 261 

Piano Forte/da / Rossini / Le 25 Mai 1841 /A Paris (sense any), chez Marquerie 
Frères. 

Un vol. de 257 X l &7 m l™> 2 4% P s - gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de 
les setze peces que formen l'obra. 

La primitiva partitura d'aquest oratori data del 1818 y fou representada a Nàpols durant la temporada 
de quaresma. Rossini refondí després la composició, afegintli un quart acte, lletra de Balocchi y Jouy, re- 
presentantse a París a V Acadèmia Reyal de Música'l 26 de Març de 1827. 

MERCADANTE (Saverio ) . [1063 

La Testa di Bronzo / òssia / la Capanna Solitària, / Melodramma lirico- 
comico in due atti / Musica composta espressamente da / Saverio Mercadante / 
per il Teatro delia Villa del Signor/ Barone de Quintella /a Larangeiras vicino 
di Lisbona. / Rappresentata per la prima volta li 3 Dicembre 1827. / Ridotta con 
accompagnamento di Piano-Forte e dedicata / al Signor Barone di Quintella ; da / 
Antonio Ruiz Miro / In Parigi (sense any), presso Luigi Bresslev. 

Un vol. de 245 X 3 2 5 m /m; 275 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Llista dels personnagi, dilettanti y cori. — Partitura de les 
setze peces que formen l'obra. 

DONIZETTI (G.). [1064 

Alina Regina di Golconda / Melodramma in due atti del Cav e Romani /posto 
in Musica dal Cavaliere / G. Donizetti/e dal medesimo dedicato/al suo Amico/ 
Antonio Dolci / Maestro del Liceo di Bergamo / Milano presso F° Lucca. (Sense 
any.) 

Un vol. de 267 X 37° m U'> 2 37 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Llista dels personatges y actors. — Partitura pera cant y pia- 
no de les vint peces de que consta l'obra. 

Estrenada al teatre de Gènova en 1828. DONIZETTI. [io65 

L' Elisire d'Amore / de / Donizetti / Opera complet / en partition de Piano 262 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

et Chant / Paroles italiennes / A Paris / chez Mme Vve Launer éditeur. (Sense 
any.) 

Un vol. de 280 X 1 9° m l™'> 2 $6 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula temàtica. — Partitura de les vint y 
una peces que formen 1' obra, en dos actes. 

Estrenada a Itàlia en 1829. 

PACINI (Giovanni). [1066 

II Talisman / òssia / La Terza Crociata in Palestina / Melodramma storico / 
posto in Musica per l'I. R. Teatro alia Scala/dal Cavaliere M. Giovanni Pa- 
cini / dedicato a sua Eccellenza la Sig ra Contessa / Giulia Samoyloff / nata Con- 
tessa di Palhen / Milano presso Gio. Ricordi. (Sense any.) 

Un vol. de 240 X 3 '5 m /m5 264 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de 
les catorze peces qu'en tres actes formen l'obra. 

Representada per primera vegada en 1829. 

PACINI (Giovanni). [1067 

II Corsaro / Melodramma romantico / posto in musica pel Nobile Teatro di 
Apollo in Roma / dal Cav e Maestro / Giovanni Pacini / dedicato / a Sua Eccellen- 
za La Signora Contessa / Giulia Samoyloff / nata Contessa di / Pahlen / Milano 
(sense any), presso Gio. Ricordi. 

Un vol. de 240 X 33$ m /m; 331 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les 
setze peces de que consta l'obra. 

Estrenada en 1831. 

DONIZETTI. [1068 

Sancia di Castiglia / Tragèdia lirica / posta in Musica dal Maestro / Donizetti, / 
dall'autore dedicata / al cèlebre / Sig r M° Gio. Simone Mayr / Milano / presso 
Gio. Ricordi. (Sense any.) 

Un vol. de 25o X 34 2 "7n>; l ^>3 P s « gravades. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 263 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Taula. — Partitura pera cant 
y piano de les setze peces que, en dos actes, formen l'obra. La reducció es del mestre Truzzi. 

Estrenada a Nàpols en 1832. 

MERCADANTE. [1069 

Ismalia / òssia / Morte ed Amore / Melodramma posto in musica / dal maes- 
tro / Mercadante / ridotto / con accomp di Pianoforte(dal M° Frondoni) / Edizione 
privilegiata / Milano (sense any), presso G. Ricordi. 

Un vol. de 240 X 3 2 8 m / m ; 212 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Partitura de les disset peces 
que formen l'obra. 

Estrenada a Milàn en 1832. MERCADANTE (Saverio). [ 1070 

I Normandi a Parigi / Tragèdia lírica posta in Musica / dal Maestro / Saverio 
Mercadante / ridotta con accompagnamento di Piano-Forte. / Milano presso 
Gio. Ricordi. (Sense any.) 

Un vol. de 253 X 34^ m /m; 257 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Taula. — Partitura de les di- 
vuyt peces que formen l'obra. 

Estrenada a Venècia y a Turín en 1832. 

DONIZETTI (G.). [1071 

Lucrezia / Borgia / Opera seria en tre atti / musica / del maestro / G. Doni- 
zetti / Partition Piano et Chant / Paris, L. Mayaud et G ie , éditeurs. (Sense any.) 

Un vol. de 265 X 180 m /m, 212 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les 
disset peces que formen l'obra. — Anch' to provai, ària composta per Mario. 

Llibret de Romani. L'òpera s'estrenà a la Scala de Milàn durant la temporada de carnaval de 1834. 
Víctor Hugo reclamà son dret de proprietat devant dels tribunals y guanyà 'I plet. Cambiant lo títol, conti- 
nuà representantse ab lo nom de La Rinegata. Reaparegué ab lo de Lucrezia mercès a una indemnisació pa- 
gada al autor del argument. 264 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

DONIZETTI (G.). [1072 

Eleonora di Guienna/ Opera seria, /del Maestro/G. Donizetti,/représenté à 
Naples/Collection / Paris, chez Bernard Latte, Editeur... (Sense any.) 

Un vol de 333 X 2 $3 m /m5 220 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Simfonia, ridotta per Pianoforte a quattro mani dal Maestro Festa. — 
Duettino, soprani. — Ària, soprano. — Dueito, tenore e basso. — Duetto, soprano e tenore. — 
Dueito, soprano e tenore. — Ària, soprano. — Cavaiina, soprano. — Cavatina, contralto. — 
Cavaiina, tenore. — Dueito, soprano e basso. 

Quan s'estrenà a Florència en 1834 portava '1 títol de Rosamunda d'Inghilterra. Afegides varies peces, 
se representà '1 meteix any a Nàpols, ab lo nom d' Eleonora di Guienna. 

BELLINI. [1073 

I/Puritani/Opera in tre Atti / Poesia del Conte Pepoli/ Musica del Maestro/ 
Bellini, / accompagnamento di Piano-Forte / dal maestro / Tadolini / Paris, Léon 
Escudier. (Sense any.) 

Un vol. de 260 X '65 m / m ; 288 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les quinze peces que 
formen l'obra. 

Estrenada al teatre italià de París en 1835, fou l'últim cant de Bellini, qui morí a Puteaux lo 23 de Se- 
tembre del meteix any. 

DONIZETTI. [1074 

Marino Faliero / Dramma in tre atti / del Sigr. G. E. Bidera posto/in Musica / 
dal Cavaliere / Donizetti / per il R. Teatro di Parigi / Ridotta con accomp to di 
Piano Forte / dal Maestro/ Tadolini / A Paris (sense any), chez Pacini. 

Un vol. de 325 X 2 5° m / m ; 191 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Llista dels personatges. — Partitura de les disset peces que 
formen l'obra. 

Estrenada en lo Teatre Italià de París en 1835. Escrita després de Lucre^ia y abans de Belisario. 

DONIZETTI (C). [1075 

Lucia / di / Lammermoor / Opera seria / in tre atti / Poesia di / Salvatore Carn- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2 65 

marano, / Musica del Maestro / C. Donizetti. / Partition Chant et Piano / Paris / 
ancienne Maison Meissonnier. (Sense any.) 

Un vol. de 369 X l 77 "/»; 2 43 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les catorze peces que 
formen l'obra. 

Estrenada en 1835 a Nàpols. Traduïda al francès per Royer y Waétz, aparegué al teatre de la Renais- 
sance de París lo 10 d'Agost de 1839. L'argument es lo de la cèlebre novela de Walter Scott. MERCADANTE (S.). [1076 

Pelagio / Tragèdia lírica in quattro Atti / di / Marco d 1 Arienzo, / posta in Mu- 
sica /dal Cav. e / S. Mercadante/Milano (sense any), presso F. Lucca. 

Un vol. de 260 X 360 m / m ; 208 ps. gravades. 

Conté : Portada, ab la taula deies catorze peces que formen l'obra. — Llista dels perso- 
natges y dels actors. — Taula, repetida. 

Estrenada a Nàpols lo i5 de Febrer del 1837. 

RICCI (R). [1077 

La Prigione di Edimburgo / Opera semi seria / in tre Atti / del Maestro 
F. Ricci. 

Un vol. de 270 X l 7$ m l™'> 2 39 P s - gravades. 

Conté, mancant la portada, la partitura pera cant y piano. 

Estrenada al teatre de Trieste en la primavera de 1838. 

MERCADANTE (S.). [ 1078 

Elena da Feltre / Dramma Tragico in tre Atti dal Sigr. / S. Cammarano / 
posto in Musica dal Sigr. M° / S. Mercadante / rappresentato al R. Teatro S. Cario 
in Napoli / nell'Autunno dal 1838 / Milano (sense any), presso Gio. Ricordi. 

Un vol. de 247 X 3$° m / m ; 237 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Taula. — Partitura de les vint 
y dues peces que formen l'obra. 

n. -34 34-11. 266 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

NINI (Aless.). [1079 

Ida Delia Torre / Dramma in tre Atti del Sigr. Pietro Beltramo / posto in 
Musica dal Sigr. M° /Aless. Nini /dell'Autore dedicato alia Gittà / di / Fano. / 
Riduzione dell'Autore / Milano presso Gio. Ricordi. (Sense any.) 

Un vol. de 255 X 3^3 m /m; 255 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Llista dels personatges y dels actors. — Partitura pera cant 
y piano de les vint peces de que consta l'obra. 

S'estrenà al teatre Benedetto de Venècia en Desembre de 1838. 

COMBI (Pietro). [1080 

Ginevra di Monreale/ Dramma in quattro parti diF. deBoni / rappresentato 
al R. Teatro Cario Felice in Gènova la Primavera del 1 839 / Musica del M° Pietro 
Gombi / e dallo stesso dedicato al cèlebre Maestro / Gio. Simone Mayr / Milano 
(sense any) presso F. Lucca. 

Un vol. de 25o X 3$° m l™'> 2I 4 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Taula. — Partitura pera cant 
y piano de les catorze peces que formen l'obra. 

FIORAVANTI FIGLIO (Vincenzo). [ 1081 

II Ritorno di Columella / dagli studi di Padova, / Melodramma giocoso in 
due atti del Sigr. A. Passaro / ridotto / da Cario Cambiagio / per uso delle nostre 
Scene, / Musica / del M. Vincenzo Fioravanti figlio / con nuovi pezzi / espressa- 
mente scritto in occasione che si rappresentava al teatro Re, / Dall' Editore de- 
dicato / al Signor G. Betalli di Canzo / Milano (sense any) presso F. Lucca. 

Un vol. de 25o X 3 20 m l">'> 22 & ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Llista dels personatges y dels actors. — Partitura pera cant 
y piano de les vint y dues peces que formen l'obra. 

Aquesta òpera bufa, en tres actes, fou estrenada a Nàpols en 1839. Com la part de Columella estava escri- 
ta en dialecte napolità, l'actor Cambiagio la traduí en versos italians, als quals lo mestre Eduart Bauer 
adaptà un acompanyament. En aquesta forma 's representà al teatre San Benedetto de Venècia en 1842. 

DONIZETTI. [1082 

La / Favorita / Opera en 4 Actes / Paroles de MM. / Scribe, Alph. Royer et DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 267 

G. de Vaéz / Musique de / Donizetti / Partition piano et chant italienne / arran- 
gée par / Richard Wagner / 4/ Édition / Paris, Alex dre Grus Éditeur. (Sense any.) 

Un vol. de 265 X 2 ^o m / m ; 235 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les vint y dues peces 
que formen l'obra. 

Estrenada a I'Academia Reyal de Música de París lo 2 de Desembre de 1840. Aquesta edició té cert va- 
lor historien per ésser de Wagner l'arreglament pera cant y piano. 

DONIZETTI (G.). [1083 

Adela / Melodramma serio in tre atti / posto in Musica / dal Cavaliere / G. Do- 
nizetti / Milano presso F. Lucca. 

Un vol. de 265 X 34° m \™'> 2I1 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Llista dels personatges. — Partitura pera cant y piano de 
les catorze peces que formen l'obra. 

,2 Adela o Adelia? Si es aquesta òpera, s'estrena al teatre Apollo, de Roma, en 1841. 

MERCADANTE (S.). [1084 

La Vestale / Dramma lirico de S. Cammarano / posto in Musica dal cèlebre 
Maestro/S. Mercadante/ Dall'editore dedicato alia Sig ra / Adelina Salvi Speck/ 
esimia artista melodrammatica / Milano/ presso F. Lucca. (Sense any.) 

Un vol. de 263 X 365 m / m ; 172 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Taula. — Partitura pera cant 
y piano de les divuyt peces que formen l'obra. 

Estrenada al «Théàtre-Royal Italien», de París, lo 23 de Desembre de 1841. L'argument del llibret, 
malgrat los nous incidents introduits, es lo meteix que'l de la tragèdia lírica en tres actes, llibret de Jouy, 
música de Spontini, representada a l'Acadèmia Imperial de Música '1 dia 11 de Desembre de 1807. 

DONIZETTI. [io85 

Maria / Padilla / Opera italien / Musique de / Donizetti / Paris (sense any) / 
Schonenberger. 

Un vol. de 245 X 2 65 m \ m ; 260 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula temàtica. — Partitura pera cant y piano de les vint y nou pe- 
ces de que consta l'obra. 

Estrenada a Milàn en 1841. 268 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

VERDI (G.). [ 1086 

Nabucodonosor / Opera italien / Musique de / G. Verdi / Paris / Schonenber- 
ger. (Sense any.) 

Un vol. de 255 X l ^ 2 m lm', 266 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les vint y cinch peces que for- 
men l'obra, portant repetit lo títol ab l'adició de : Dramma lirico in quattro parti di Temis- 
tocle Solera. 

S'estrenà al teatre de la Scala de Milàn en 1842. 

DONIZETTI. [1087 

Linda / Di Ghamounix / Opera italien / Musique de / Donizetti / Paris / Scho- 
nenberger. (Sense any.) 

Un vol. de 270 X 180 m l^> 2 49 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Taula temàtica. — Partitura pera cant y piano de les vint y quatre pe- 
ces que formen l'obra, portant repetit lo títol ab l'adició de : Opera in tre atti di T{pssi. 

Escrita expressament pera '1 teatre Porta de Carinthia de Viena, s'hi estrenà en 1842. L'argument es ins- 
pirat en lo drama La gràce de Dieu, representat ab gran èxit en lo «Théàtre de la Gaité», de París. 

VERDI (G.). [1088 

I Lombardi / alia / Prima Crociata / Dramma Lirico in quattro atti / del maes- 
tro / G. Verdi / Paris, au Bureau Central de Musique. (Sense any.) 

Un vol. de 255 X *&> m /«>; 225 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les vint y tres peces que for- 
men l'obra. 

Estrenada a Milàn lo dia 1 1 de Febrer de 1843, essent de Solera lo llibret, provinentd'un poema de Gros- 
si. Traduida aquesta òpera per Royer y Waètz, ab adicions del autor, fou representada a París ab lo títol 
de Jerusalem. 

DONIZETTI (G.). [1089 

Don / Sébastien / de Portugal / Opera en 5 actes, / Paroles de Mr E. Scribe / 
Musique de/ G. Donizetti / avec acc 1 de Piano / par / Th. Labarre / Paris (sense 
any), au Bureau Central de Musique. 

Un vol. de 320 X 2 5o m / m ; 303 ps. gravades. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 269 

Conté : Portada, ab dedicatòria «A Sa Majesté Dona Maria Reine de Portugal par l'Au- 
teur de la musique». — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les vint y cinch pe- 
ces que formen l'obra. 

Estrenada a l' Acadèmia Reyal de Música de París, lo 12 de Novembre de 1843. 

VERDI (G.). [1090 

Emani / Grand Opera en 4 actes / traduction française de MM. Escudier, / 
Musique de / G. Verdi / Paris / éditeur Léon Escudier. (Sense any.) 

Un vol. de 262 X I0 4 m /m; 247 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de 
les vint y una peces que formen l'obra. 

Estrenada a Venècia en Març de 1844. Quan se representà a París, lo 6 de Janer de 1846, se li donà 'i 
títol d' II Proscriito, per que l'autor d' Hernani, Víctor Hugo, s'oposava a que 's cantés en llengua distinta 
de la de sa musa romàntica, y encare més a que 's cantés en qualsevol llengua que fos. Aixís, los primitius 
personatges espanyols se transformaren en Oldrado, proscrit, un corsari venecià; Andrea Ritti, Zeno y El- 
vira sa filla. Víctor Hugo cambià d'opinió y fins n'escrigué un de llibret d'òpera, enemich com era d'aques- 
ta classe de literatura, de la música d'òpera y gayrebé de tota mena de música. VERDI (G.). [1 09 1 

II / Corsario / Melodramma tragico in tre atti / Poesia di Piave / Musica / del 
Maestro / G. Verdi. / Publié à Paris, par C. Habal. (Sense any.) 

Un vol. de 255 X *6o m / m ; 166 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les 
tretze peces que formen l'obra. 

Estrenada a Trieste en Octubre de 1846, ab molt poch èxit. 

VERDI (G.). [1092 

I Masnadieri / Poesia dal Cavaliere / A. Maffei / Musica di / G. Verdi / Milano 
presso F. Lucca. (Sense any.) 

Un vol. de 285 X 184 m /m; 212 ps. gravades. 

Conté : Partitura pera cant y piano, en quatre actes. 

Estrenada a Londres en Març de 1847 al teatre de Drury Lane. L'argument del llibret es imitació de 
Los Bandolers de Schiller, tractat per Mercadante ab tan poca sort com per Verdi. 270 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

FLOTOW (R de). [1093 

Marta / Opera semi seria / en 4 actes / de / F. de Flotow / Partition pour 
Piano et Chant / avec / paroles italiennes / et allemandes / Paris, G. Brandus & 
S. Dufour. (Sense any.) 

Un vol. de 265 X 187 m / m ; 3i5 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de la Simfonia y les vint 
peces que formen l'obra. 

Maria 7 Mercat de Richmond, títol de la partitura original, lletra de Friederick, s'estrenà a Viena '1 
25 de Novembre de 1847. Havia sigut un ballet titulat Lady Henriette, escrit encolaboració per Burgmuller, 
Deldevez y '1 meteix Flotow, y representat lo 21 de Febrer de 1844. Lo llibret original en alemany fou tra- 
duït després y cambiada l'acció primitiva. 

VERDI (Giuseppe). [ 1094 

L'Assedio di Arlem / Tragèdia lirica in quattro Atti / posta in musica dal 
Maestro / Giuseppe Verdi, / riduzione per Canto con accomp. di Pianoforte di 
E. Muzio / Milano (sense any), Giovanni Ricordi. 

Un vol. de 268 X 355 m \ n ', 209 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Llista dels personatges. — Partitura de les dinou peces que 
formen l'obra. 

S'estrenà al teatre Argentina, de Roma, lo 27 de Janer de 1849. S'ha representat també ab lo títol de La 
battaglia di Lugnano. 

MEYERBEER (Giacomo). [ 1 095 

II / Profeta / Opera en 5 actes / pour Chant et Piano / Musique de / Giacomo 
Meyerbeer / avec paroles / italiennes et allemandes / Paris / Brandus & C ,e (Sense 
any.) 

Un vol. de 266 X 176 m /m; 397 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les trenta peces que 
formen l'obra, qual llibret original es de Scribe. 

Estrenada a París, al teatre de la «Nation», lo 16 Abril 1849. 

VERDI (Giuseppe). [ 1096 

Stiffelio / Libretto di / F. M. Piave / Musica / del Maestro / Giuseppe Verdi / 
Paris, Léon Escudier. 

Un vol. de 256 X ^5 m /m; 252 ps. gravades. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 271 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano. 

Aquesta òpera, en tres actes, s'estrenà al «Teatro Civico» de Trieste a últims del i85o. Fraschini creà'l 
paper de Sliffelio. L'argument es tret d'un drama de Souvestre y de Bourgeois, intitulat Síifellius. Poch sa- 
tisfet Verdi del èxit de sa partitura, la retirà y la reformà completament adaptantlaaun altre llibret, Aroldo. 
Aquesta segona tentativa fou tan desventurada com la primera. 

MERCADANTE (S.). [1097 

Leonora / Melodramma in quattro atti, / Poesia / di / Marco d'Arienzo / Mu- 
sica / di / S. Mercadante / Partition réduite avec accompagnement de Piano / Paris 
(sense any), au Bureau central de Musique. 

Un vol. de 334 X 2 6o m / m ; 329 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les disset peces que 
formen l'obra. 

Composta l'any i85o pera representarse l'any següent a Bologna, la censura la prohibí per que 'I lloch 
d'escena era Prussià. VERDI (G.). [1098 

II / Trovatore / Dramma in quattro parti / Musica / di / G. Verdi / Madrid, / 
grabado en la Calcografia de León Lodre. (Sense any.) 

Un vol. de 268 X l 7$ m l<*>'> 2 ^6 planes gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Partitura pera cant y piano. 

S'estrenà al teatre Apollo de Roma '1 17 de Janer de i852. Lo llibret italià es de Cammarano; lo traduí 
Pacini pera l'escena francesa. 

TRAVERSARI (Antonio). [ 1099 

Don Cesare di Bazan / Melodramma di Gio. Peruzzini / rappresentato per la 
prima volta al Teatro Grande di Trieste nell' estate del 1853 / Musica del Maes- 
tro / Antonio Traversari / e dallo stesso dedicato al Nobile Signore / James 
Howard Harris / Conte di Malmesbury, ecc, ecc, ecc. / Riduzione per Canto 
con accompagnamento di Pianoforte / Milano (sense any) Tito di Gio. Ricordi. 

Un vol. de 247 X 335 m / m ; 321 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les vint peces que 
formen l'obra, en quatre actes. 272 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

WAGNER (Richard). [ i ioo 

Tannhàuser / Opera en trois actes / Poéme & Musique / de / Richard Wagner / 
Partition Chant & Piano /arrangée par E. Vauthrot. (Sense lloch ni any.) 

Un vol. de 272 X 180 m / m ; 344 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura. 

Tannhàuser und der Sangerkrieg auf Warlburg, es lo títol original; s'estrenà al teatre de Dresden lo 21 
d'Octubre de 1853. Lo llibret alemany fou traduit al francès per Nuitter, pera la deplorable representació 
donada a Paris, de la qual tothom coneix la trista historia. 

VERDI (Giuseppe). [ 1 101 

La / Traviata, / Opera, / Poesia di / F. M. Piave, / Musica di / Giuseppe Verdi / 
Offiziale delia Legion d'Onore / Paris, Léon Escudier, éditeur des Opéras de 
Verdi. (Sense any.) 

Un vol. de 270 X '7° m /m5 276 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les 
divuyt peces que formen l'obra, en tres actes. 

S'estrenà a Venècia en 1853. Lo llibret es inspirat en la cèlebre Dame aux camélias de Dumas fill. 

MEYERBEER. [1102 

L'Étoile / du Nord / Opera comique en trois actes, / paroles de / Mr E. Scribe / 
Musique de / Meyerbeer / Partition Piano et Chant / par / A. de Garaudé / Paris 
Brandus et C ie Éditeurs. (Sense any.) 

Un vol. de 265 X 178 m /m; 404 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura. 
S'estrenà a l'Opera Còmica, de París, lo 16 de Febrer de 1854. 

VERDI (Giuseppe). [ 1 103 

I Vespri / Siciliani / Opera in 5 Atti / di / E. Scribe et Ch. Duveyrier / parole 
italiane / di E. C, e di S. G. / Musica di / Giuseppe Verdi / Offiziale delia Legion 
d'Onore / France et Belgique/ Léon Escudier, éditeur. (Sense lloch ni any.) 

Un vol. de 259 X l 7$ m /m; 400 ps. gravades. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 273 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de 
les trenta una peces que formen l'obra. 

Composta pera l'escena francesa y ab lo títol de Les Vépres Siciliennes, s'estrenà a l'Academia Imperial 
de Música, de París, lo 13 de Juny de i855. VERDI(G.). [1 104 

Simón / Boccanegra / Dramma lirico / in quattro partí di / F. M. Piave / Mu- 
sica di / G. Verdi / Paris / Editeur Léon Escudier. (Sense any.) 

Un vol. de 255 X ] 65 m / m ; 243 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les vint y cinch peces de que 
consta l'obra. 

Estrenada a la Fenies de Venècia '1 12 de Març de i856. VERDI (G.). [no5 

Rigoletto/Melodramma/di F. M. Piave/ Musique del Maestro / G. Verdi / 
Juan Budó, Editor, Barcelona. (Sense any.) 

Un vol. de 313 X 2 3° m U', M4 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les vint peces que formen 
l'obra. 

Estrenada a Venècia '1 11 de Janer de 1857. VERDI (G.). [1 106 

Un / Ballo / in Maschera / Melodramma in tre Atti / Musica / di / G. Verdi / Of- 
ficiale delia Legion d'Onore/ Paris. Éditeur León Escudier (Sense any.) 

Un vol. de 257 X ^5 m / m ; 280 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les 
vint y nou peces que formen l'obra. 

Estrenada al teatre Apollo de Roma en i85g, essent de Somma '1 llibret en Italià. En lo Teatre italià de 
París se estrenà '1 13 de Janer de 1861, essent de Duprez lo llibret en francès. L'argument, cambiat lo lloch 
d'escena, es lo de Gustave III ou le bal masquè de Scribe, que ja havia posat en música Auber. 

n. -35 35 -ir. 274 GATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

GOUNOD(Ch.). [i 107 

La / Reine / de Saba, / Grand Opera en 5 actes / de M. M. / Jules Barbier et Mi- 
chel Carré/mis en musique et dédié à son Excellence/ Monsieur le Comte Wa- 
lewski-Colonna, Ministre d' État / par / Gh. Gounod / Partition Chant et Piano, / 
arrangée par Georges Bizet/ Paris, Ghoudens, éditeur. (Sense any.) 

Un vol. de 265 X '8° m / m ; 254 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de l'obra. 
Estrenada a l'Ópera de París lo 28 de Febrer de 1862. 

■ 

NINI (Alessandro). [ 1 108 

La Maresciala D' Ancre / Tragèdia lirica di G. P. / posta in musica e dedicata 
al Sig. r Conte / Camillo Critti / Direttore del Teatro nuovo di Padova/ da Ales- 
sandro Nini / Milano (sense any), presso Gio. Ricordi. 

Un vol. de 247 X 33^ m /m; 273 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Taula. — Partitura pera cant 
y piano de les divuyt peces que formen los tres actes de l'obra. 

Estrenada al teatre de Padua en 1862. 

GOUNOD (Ch.). [1 109 

Mirella / Opera en 4 Actes, tiré du Poéme de / Frederic Mistral / par / Michel 
Carré / Musique de / Ch. Gounod / Partition Chant et Piano. / Paroles italiennes 
de Giuseppe Zaffira/ Paroles Allemandes de Draxler & Pasqué/ A Paris, Chou- 
dens, Editeur. (Sense any.) 

Un vol. de 265 X l ^° "7 m ' 22 ^ P s - gravades. 

Conté : Portada. — Dedicatòria al rey Jordi V d'Hanover. — Llista dels personatges. — 
Taula. — Partitura de la simfonia y de les dinou peces de que consta l'obra. 

Estrenada a París, al Teatre Lírich, lo 19 de Març de 1864. 

MEYERBEER (G.). [ 1 1 10 

L'Africaine/ Opera en 5 actes/ paroles de/ E. Scribe,/ musique de/G. Me- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2 7 5 

yerbeer/Partition Chant & Piano /arrangée par E. Vauthrot/ Paris (sense any), 
G. Brandus & S. Dufour, Éditeurs. 

Un vol. de 335 X 2 ^° m l™'> ! 4 P s - de preliminars y 405 de música gravades. 

Conté : Portadella. — Retrat y firma autògrafa de Giacomo Meyerbeer. — Portada, lito- 
grafiada. — Reproducció litogràfica d'una carta de Meyerbeer, escrita a Berlin lo 29 de Desem- 
bre de 1862 y dirigida a Monsieur Loher, director. — Plana autògrafa de Meyerbeer d'un frag- 
ment de L Ajricaine. — Personatges. — Taula de les vint y dues peces de que consta l'obra. — 
Partitura. — Avis de les coupures fetes al Teatre Imperial de l'Òpera pera abreviar la repre- 
sentació. 

Estrenada a París lo divendres 28 d'Abril de 1 865. VERDI (G.). [nu 

Don / Cario / Opera in cinquè atti / rappresentata al Teatro Imperiale delí' Ope- 
ra di Parigi / Poesia di/Mery & G. du Locle/ traduzione di A. de Lauzières / 
Musica di / G. Verdi / Partitura per Canto e Piano forte / Paris, éditeur Léon 
Escudier. (Sense any.) 

Un vol. de 280 X '9° m /m; 359 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les vint y tres peces 
que formen l'obra. 

Estrenada a P Òpera de París lo dia 1 1 de Març de 1867. 

GOUNOD (Cario). [1112 

Romeo / e / Giulietta / Opera / dei Sig\ / J. Barbier e M. Carré/ versione ita- 
liana / di / G. Zaffira / Musica di / Cario Gounod / Spartito di Canto e Piano/ 
Paris, Choudens éditeur. (Sense any.) 

Un vol. de 280 X '9° m A»'> 2 7* P s > gravades. 

Conté : Portada. — Dedicatòria a Carles XV, rey de Suècia y Noruega. — Llista dels per- 
sonatges. — Taula. — Partitura de les vinty dues peces que formen l'obra. 

Estrenada al Teatre Lírich de París lo 27 d'Abril de 1867. 

MARCHETTI (Filippo). [ 1 1 1 3 

Ruy Blas/Dramma Lirico in 4 Atti / di C. D'Ormeville/posto in musica dai 276 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

M.° Cav. re / Filippo Marchetti / per la scena del R. Teatro delia Scala/e rappre- 
sentato la serà del 3 Aprile 1869 /Canto in chiave di sol con accomp to di Piano- 
forte/ riduzione di G. Strigelli/ Milano, F. Lucca. (sense any.) 

Un vol, de 285 X 20 ° m A»; 20 P s - de preliminars y 287 de música gravades. 

Conté : Portada, litogràfica. — Dedicatòria. — Taula. — Poema. — Partitura. 

L'argument es lo del drama tan conegut de Víctor Hugo y '1 llibret es d' Ormeville. Fou representada 
ab gran èxit, al teatre de la Scala de Milàn, lo 3 d'Abril de 1869. d) Peces soltes d' Opera pera veus y piano o altres instruments 

VARIS. [ 1 1 14 

Colecció de peces d'Òpera en partitura pera Cant y Piano. 

Un vol. de 220 X 3°5 m /m; 389 ps. manuscrites. 

Conté : 

Rossini : Sinfonía de Semiramide. — Scena e Cavatina del Tancredo. — Scena e Duetto 
de la meteixa òpera. 

Generali : Ària de La Contessa di Colle Erboso. — Duetto de la meteixa òpera. 

Rossini : Quartetto del Tancredo. — Duetto d' II Turco in Itàlia. — Cavatina de la Donna 
d si Lago. 

Mercadante : Ària d 1 Elisa e Claudio. — Scena ed Ària de la meteixa òpera. 

Rossini : Duetto de Zelmira. 

Pacini : Coro, recit. e Ària de La schiava in Bagdad. 

Rossini : Rondo de Semiramide. 

Pacini : Cavatina de // baron di Felschiem. 

Mercadante : Scena ed Ària de Don Andronico d' I pretendenti delussi. 

Rossini : Recit. e Romance de Tebaldo e Isolina. — Duetto de Torvaldo e Dorlicka. 

Stuntz : Quartetto de la Represaglia. 

Rossini : Scena e Tercetto d' Elisabetta d 1 Inghilterra. 

Pacini : Duetto de l'òpera Federico, pera veus y orquestra. 

Carnicer : 'Delia à sus amigos, letrilla en castellà. 

ROSSINI. [iii5 

Cavatina « All' invito generoso», en la opera el Mahometto. 

Un quadern de 220 X 3 20 m /m; manuscrit. 
Conté la transcripció pera piano sol. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 277 

MEYERBEER (G.). [ 1 1 1 6 

II Crociato in Egitto/ Opera Seria/ in Due Atti / di /G. Meyerbeer / A Paris 
(sense any), chez Maurice Schlesinger. 

Un quadern de 320 X 2 4° m /mj 8 ps. gravades. 

Conté : Coro dei Congiurali, n. 16, en partitura pera cant y piano. 

L'òpera fou estrenada a Venècia al teatre Fenice en 1824. Lo llibret es de Rossi. 

P. A. L. [ 1 1 17 

Cuaderno de Música para uso del S. D. P. A. L. 

Un volum de 210 X 2 $ ™/»> H P s - 

Conté 66 composicions pera cant ab acompanyament de guitarra, al fi de les quals hi hàn 
les lletres de les composicions totes en castellà, originals traduïdes. Música y poesies són a 
qual pitjor. Com a curiositat donarem los títols d'algunes : Ària de Eugenio en la Opera del 
Delirio; El Dolor; El 'Potrito; Cavatina de la Òpera [Marco Antonio y la {Modista; Los Pla- 
ceres, letrilla; Letrillas de la òpera La iravesura; Polaca de la òpera El Secreto; Ària de la 
òpera La Isabela, etc, etc. 

ÒPERES CÒMIQUES 

A) EN PARTITURES PERA VEUS Y ORQUESTRA. 

GRETRY. [ 1 1 1 8 

Les Deux Avares, Opera Bouffon en de/ux actes. Représenté devant Sa Ma- 
gesté à Fontainebleau / le 27 Octobre 1770, età la Comédie Italienne le6 Décem- 
bre / de 1 770. Par Mr F. Gretry, de l'Académie des Philarmoniques de Boulogne. 

Un vol. de 345 X 260 m / m ; i5o. ps. manuscrites. 

Conté la copia de la partitura original pera veus y orquestra. 
Lo llibret es de Fenouillot de Falbaire. 

M. M***[MONSIGNY]. . [mg 

Partition / de / Fèlix / ou / L' Enfant Trouvé / Comédie en trois Actes / en vers, 
et en prose ; / représentée devant Leurs Majestés à Fontainebleau le 10 Novem- 278 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

bre/et par les comédiens italiens ordinaires du Roy, le 24 Novembre 1777 /et 
une Seconde fois devant Leurs Majestés le 12 Octobre 1781. / Mise en Musique / 
par M. M * * * / A Paris / chez M. r Bailleux. (Sense any.) 

Un vol. de 305 X 2 4° m lm 4 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Catalogue del editor. — Text de la partitura. 

Es l'última òpera de Pere Alexandre Monsigny (1729-1817). L'argument es de Sedaine, plè de sensi- 
bleríes exagerades. Aquesta obra no es pas inferior a la seva composició capdal, Le Déserteur. Lo públich no 
la comprengué al principi, y Monsigny, ressentit, ja no volgué escriure més. Preguntantli Fétis, en 1812, lo 
perquè d'aquell silenci, li respongué '1 compositor : «Du jour oü j'ai achevé la partition de Fèlix, la musique 
a été comme morte pour moi : il ne m'est plus venu une idée». Malgrat sa resposta, Monsigny havia con- 
servat una sensibilitat que'ls anys no debilitaren. S'ha dit, y es cert, que sa música no es una obra de con- 
cepció : es tota pur sentiment. MONSIGNY. [1120 

Les / Parties Séparées / de / Fèlix / Comédie en trois Actes / A Paris (Sense any.) 
Écrit par Ribière. 

Deu quaderns litografiats. 

Contenen les parts soltes corresponents a Violí primer, Violí segon, Alto, Oboès primer y 
segon, Corni primer y segon, Basson, Basso y Contro-Basso. CHAMPEIN (Stanislas). [ 1 121 

Le Nouveau / Don Quichotte / Opera en deux Actes / Représenté sur le Théà- 
tre desThuilleries ... le Mai 1789/Dédiéau C en Duveyrier/Tribundu Peuple/ Mis 
en Musique /par Stanislas Champein/ Parolesdu C ea Boissel / A Paris/ chez l'Au- 
teur... et aux adresses ordinaires de Musique / Propriété de l'Auteur. 

Un vol. de 335 X 25o m / m ; 4-244 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Dedicatòria al ciutadà Duveyrier en la qual l' autor diu que li fa «l'hom- 
mage de cet Opera, mon meilleur ouvrage». — Avis, firmat per Champein, ontdiu : «Le jour 
de la première représentation du Nouveau Donquichotte , ma Partition me fut volée, en moins 
de trois minutes, au trou du souffleur, que je quittai ce seul instant.. . On fit les plus grandes 
recherches... mais inutilement... II falluten tirer uneautre, d'après les róles et les parties d'or- 
chestre. Les malheureux qui me volèrent ma Partition, en tirèrent des copies, qu'ils vendi- 
rent, à leur profit, le plus cher qu'ils purent... Le Nouveau c Donquichotte fut joué longtemps 
sous le nom de 77 Signor Zaccharelli. Ce nom serait-il la cause du bruit qui courut alors! L'on DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 279 

disait que cette musique n'était pas de moi, que je l'avais traduite de plusieurs morceaux ita- 
liens. L'on me donna ce chagrin a dévorer et que j'avais déjà essuyé en 1780 quand je donnais 
La Mélomanie...» — Partitura pera veus y orquestra. 

Fétis, qui posa Le Nouveau Don Quichotle com «un des meilleurs ouvrages de Champein», ategeix que 
«le privilège du théàtre de Monsieur (ont s'estrenà l'òpera) ne permettait de jouer que des pièces d'origine 
italienne : cette circonstance fut cause que le Nouveau Don Quichotte fút joué comme une pièce traduite, sous 
le nom imaginaire d'un Signor Zaccarelli. Framery assure que les mèmes Italiens furent dupes de ce sub- 
terfuge."» 

Champein nasqué l'any 1753 a Marsella; morí a París lo 19 de Septembre de 1830. França s'oblidà del 
compositor qui havia produit ab tanta facilitat y esperit escènich La Mélomanie, Les Delies y le Nouveau Don 
Quichotle; mes, encare que tart, reparà l'oblit, concedint al pobre vellet una pensió, de la que sols pogué 
disfrutar durant divuyt mesos. 

Manquinados, baix, es lo Nouveau Don Quichotte de l'òpera, un senyor qui té la monomania d'imitar 
al veritable Don Quixot, lo qual serveix al autor del llibret pera traçar una intriga amorosa d'opereta 
còmica. Afortunadament, l'autor tingué'l bon sentit de deixar en pau la gran figura del sublim boig creat 
per Cervantes. 

CHAMPEIN (Stanislas). [ 1 122 

Don Quichotte, opera en 2 Actes. 

Onze quaderns de 300 X 2 3° "7"»: manuscrits. 

Contenen les parts soltes d'orquestra úq Le nouveau Don Quichotte, corresponents a Vio- 
lino Primo, Violino Secondo, Alto, Basso, Flautí, Clarinetto I, Clarinetto II, Fagotto, Cor- 
no I, Corno II, Timbales. 

DALAYRAC (N.). [1123 

Alexis/ou / l'Erreur d'un Bon Pere/ Comédie en un Acte et en Prose, / pa- 
roles de B. Marsolier / Représentée sur le Théàtre Faydeau, le 5 Pluviòse An 6/ 
de la République, / Mis en Musique /par N. Dalayrac/A Paris (sense any), chez 
Pleyel. 

Un vol. de 325 X 2 ^7 m /m| 2-108 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Calalogue des ouvrages gravés de Dalayrac. — Partitura pera veus y 
orquestra. 

DALAYRAC (N.). [1124 

Parties Séparées/ D' Alexis/ou/ L'Erreur d'un Bon Pere /Comédie en un 
Acte /Musique/ de N. Dalayrac/A Paris /chez l'auteur. (Sense any.) 

Quinze quaderns de 330 X 2 4& m / m ; gravats. 

Contenen les parts instrumentals : Violino Primo y Secondo, Alto, Basso, Flauto Primo 
y Secondo, Corno Primo y Secondo, Fagotti, Trombone, Timpani. 2 8o CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

ISOUARD. [i 125 

Les Deux Avares. 

Un vol. manuscrit. 

Conté les parts soltes corresponents a Violí primer y segon, Alto, Oboè primer y segon, 
Flauta, Basson, Corn primer y segon, Basso; varies d'elles duplicades. 

Aquesta òpera s'estrenà a Malta vers 1797. 

GAVEAUX(P.). [1 126 

Le BoufTe/et/le Tailleur, / Opera Comiqueen un Acte, /Paroles de MM. Ar- 
mand-Gouffé et Villiers. /Représenté pour la première fois sur le Théàtre Mon- 
tansier/le 2 Messidor an 12 (21. Juin 1804). Dédié à Monsieur J. Lesueur, / 
Maítre de Chapelle de Sa Magesté l'Empereur, /par son ami / P. Gaveaux, / au- 
teur de la Musique/ A Paris (sense any), chez les frères Gaveaux. 

Un vol, de 338 X 2 5o m / m ; 4-97 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Partitura pera veus y orquestra. 

ISOUARD (Nicolo). [ 1 127 

Partition / des / Rendez-vous Bourgeois, / dédiée à Madame / St-Aubin / Artis- 
te du Théàtre de l'Opéra-Comique / Imp. 1 / Paroles d'Hoffmann / Musique de / Ni- 
colo Isouard/ A Paris (sense any), au Magasin de Musique dirigé par MM./Ché- 
rubini, Méhul, Kreutzer, Rode, Isouard et Boïeldieu. 

Un vol. de 328 X 2 5o m / m '; 142 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Partitura pera veus y orquestra. 
Estrenada '1 9 de Maig de 1807. 

BOÏELDIEU (Adrien). [ 1 128 

Partition / du Nouveau Seigneur de Village /Opera comique en un acte. / 
Paroles de MM... /dedié à son ami Martin /par /Adrien Boïeldieu / A Paris /chez 
Boïeldieu jeu ne. (Sense any.) 

Un vol. de 330 X 2 5o m / m ; 5 -162 ps. gravades. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 281 

Conté : Portada. — Dedicatòria. — Personatges, Actors, Escena. — Partitura pera veus y 
orquestra. 

Es una de les millors de Boïeldieu (1775-1834); fou estrenada al Teatre Feydeau '1 29 de Juny de 1813. 
Lo llibret es de Creuzé de Lesser y Favières. BRUN (L.-S. Le). [1129 

Le Rossignol /Opera Comique en un Acte/Représentésur le Théàtre de l'A- 
cadémie Royalle de Musique / le 23 Avril 1 8 1 6. / Paroles de M r Etienne / Musique 
de L.-S. Le Brun / Chef du Chant à l'Académie de Musique. / Dédié / à Monsieur 
de la Ferté / Intendant general de l'Argenterie, Menus-plaisirs et Affaires de la 
Chambre du Roi/A Paris (sense any) chez Pacini. 

Un vol. de 330 X 2 $° m l™> 4 _I 47 P s - gravades. 

Conté : Dedicatòria. — Llista dels personatges y dels actors. — Portada. — Partitura pera 
veus y orquestra. 

HEROLD (Ferd.). [1130 

L'Auteur Mort et Vivant/ Opera Comique en un Acte. /Paroles de M r Pla- 
nard,/ misen Musique/et dédié à Monsieur le Baron de la Ferté, / Intendant des 
Théàtres Royaux, Directeur des Fetes et Spectacles de la Gour/par/ Ferd. He- 
rold/A Paris (sense any), chez Boïeldieu jeune. 

Un vol. de 335 X 2 55 m /m; 139 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Partitura pera veus y orquestra. 

Estrenada a París lo 18 de Desembre de 1820. HEROLD (Ferd.). [1131 

Le Muletier / Opera Comique en un Acte, / Paroles / de Mr. P. de Kock / Mu- 
sique / de / Ferd. Herold / A Paris (sense any), chez J. Meissonnier, éditeur. 

Un vol. de 330 X 2 ^o m / m ; 205 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Partitura pera veus y orquestra. 

Estrenada a l'Ópera Còmica de París en 1823. 
11. - 36 36-11. 282 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

HEROLD (Ferd.). [ 1132 

La Médecine sans Médecin , / Opera Gomique en un acte/ Paroles de MM. Scribe 
& Bayard / Musique de / F. Herold, / représenté pour la i ere fois sur le Théàtre 
de l'Opéra-Comique/ le i5 Octobre 1832 / Paris (sense any), chez E. Troupenas. 

Un vol. de 328 X 2 $° m /m; 4-135 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera veus y orquestra 
de les vuyt peces de que consta l'obra. 

ADAM (Ad.). [1 133 

Micheline / ou / l'Heure de l'esprit / Opera Comique en un Acte / de MM. / 
St-Hilaire & Masson / mis en Musique / par / Ad. Adam / représenté pour la pre- 
miaré fois sur le Théàtre Royal de l'Opéra-Comique/ le 29 Juin 18357 Paris 
(sense any) chez Boïeldieu, éditeur. 

Un vol. de 328 X 2 $° m lm] 192 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges y dels actors. — Taula. — Partitura pera veus 
y orquestra de les set peces que formen l'obra. POTIER (Henry). ["34 

Le / Gaquet du Couvent / Opera Comique en un Acte / paroles / de MM. Pla- 
nard et Leuven, / Musique de / Henry Potier / dédié par l'Auteur / à Monsieur 
Alexandre Basset / Directeur du Théàtre Royal de l'Opéra-Comique / Grande 
Partition d'Orchestre / Paris (sense any), chez Pacini (Bonoldi frères, successeurs). 

Un vol. de 340 X 2 6o m /m; 4-174 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula temàtica. — Llista dels personatges y dels actors. — Partitura 
pera veus y orquestra de les set peces de que consta l'obra. 

Estrenada a I'Ópera Còmica de París lo 5 d'Agost de 1846. ADAM (Ad.). [1 135 

Giralda / ou la nouvelle Psyché, / Opera comique en trois actes, / paroles de 
Mr. / E. Scribe. / musique de / Ad. Adam / de l'Institut / Représenté pour la DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 283 

i ere fois à Paris à TOpéra-Comique / le 20 Juillet i85o / Paris, Brandus et C. ie , 
éditeurs. (Sense any.) 

Un vol. de 334 X 2Í >5 m / m ; 496 ps. gravades. 

Conté: Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera veus y orquestra 
de les quize peces que formen l'obra. 

ADAM (Ad.). [1 136 

Giralda / ou la nouvelle Psyché / opera comique en trois actes / paroles de 
Mr / E. Scribe / Musique de / Ad. Adam / Paris (sense any) Brandus et G. ie , Édi- 
teurs. 

Setze quaderns gravats. 

Contenen les parts soltes d'orquestra corresponents a i er Violon, 2 d Violon, Alto, Flútes, 
Hautbois, Clarinettes, Bassons, i er et 2 e Cors, 3 ème et 4 éme Cors, Pistons i er et 2 me Trombon- 
nes, 3 e Trombone, V lle et C. Basse, Timpani, G. Caisse et Cymballes, Tambour et Triangle. 

b) En partitura pera veus y piano. 

ROUSSEAU (J.-J.). [ 1 137 

Le / Devin du village / opera complet, / paroles et musique / de / J. - J. Rous- 
seau / Paris, / E. Girod, éditeur. (Sense any.) 
Un vol. de 282 X l 7$ m /n>; 148 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Taula. — Partitura pera cant y piano de V ouverture y les catorze pe- 
ces de que consta l'obra. 

S'estrenà a Fontainebleau'l 18 d'Octubre de 1752. 

BOIELDIEU. [1 138 

La / Dame Blanche / Opera comique en trois actes / Paroles / de / E. Scribe / 
Musique / de / Boïeldieu / Paris. / E. Girod, éditeur. / (Sense any.) 

Un vol. de 273 X 1 7& m /m; 223 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula temàtica. — Partitura pera cant y 
piano de les catorze peces que formen l'obra. 

Estrenada a l'Ópera Còmica de París lo 10 de Desembre de 1825. 284 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

AUBER(D.-F.-E.). [1139 

L'Enfant / Prodigue / Opéra en cinq actes, / Paroles de Mr. E. Scribe, / Mu- 
sique de / D.-F.-E. Auber / avec accompagnement de / Piano / par / Henri Potier / 
Paris (sense any), Brandus et G ie . 

Un vol. de 330 X 25 ° "/«J 3 2 4 P s - gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les vint y set peces 
que formen l'obra. 

Estrenada a l'Òpera Còmica de París lo 6 de Desembre de i85o. AUBER (D.-F.-E.). [ 1 1 40 

Marco / Spada / Opéra Comique en 3 actes / Poéme de / M. Eugène Scribe / 
Musique de / D.-F.-E. Auber / Partition pour Piano et Chant / réduite par A. de 
Garaudé / Paris, / J. Meissonnier fils, éditeur-commissionaire. (Sense any.) 

Un vol. de 265 X ^o m / m ; 304 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les disset peces que 
formen l'obra. 

Estrenada a l'Ópera Còmica de París lo i5 de Desembre de i852. OFFENBACH (J.). [ 1 141 

Orpheus in der Hòlle/ (Orphée aux Enfers) / Burleske Oper / in 2 Akten und 
4 Bildern / nach dem Franzòsischen des Hector Crémieux, / Musik / von / J. Of- 
fenbach / Berlin & Posen / Ed. Bote & G. Bock. (Sense any.) 

Un vol. de 317 X 2 $o ra / m ; 145 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura pera cant y piano de les 
setze peces que formen l'obra. La lletra, en francès y en alemany. 

S'estrenà als Bouffes-Parisiens lo 21 d'Octubre de i858. DAVID (Félicien). [1142 

A Monsieur Émile Pereire / Lalla-Roukh / Opéra comique en 2 actes / Mu- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 285 

sique de / Félicien David / Paroles de MM. / Michel Garré & Hipolyte Lucas/ 
Partition pour Piano et Chant / par M. Charlot / E. Girod, éditeur. (Sense lloch 
ni any.) 

Un vol. de 282 X l 7$ ra /m; 221 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Retrat del autor, litografia. — Llista dels personatges. — Taula. — Par- 
titura de les catorze peces de que consta l'obra. 

Estrenada a I'Ópera Còmica de París lo 12 de Maig de 1862. Lo llibretes inspirat en lo poema de Tomàs 
Moore. CAGNONI (Antonio). [ 1 143 

Michele Perrin / Opera còmica in tre atti, / Parole di / M. Marcello, / Musica 
del Cav. / Antonio Gagnoni / rappresentata per la primera volta al Teatro Filo- 
drammatico di Milano / la Primavera 1864. / Riduzione per Canto e Pianoforte 
di L. Truzzi / Milano (sense any) Tito di Gio. Ricordi. 

Un vol. de 335 X 2 4° "/mi 282 ps. gravades. 

Conté : Portada. — Llista dels personatges. — Taula. — Partitura de les vint y nou peces 
que formen l'obra. 

VAUDEVILLES 
Peces soltes pera veus y piano o altres instruments. 

VARIS. [1 144 

Airs, Vaudevilles, Romances&c. pour chant avec accompagnement de Gui- 
tarre (Au Palais Royal, chez les frères Savigny). (Sense any.) (Títol factici.) 

Un quadern de 193 X I2 ° m l™'> 34 P s - gravades. 

Conté : 

Ariette de La rosière de Saleuci, accompagnement de Guitarre par Morlanne l'ainé. 
Vaudeville de La 'Vrèvention vaincue, mus. de M. Martini, ac. par Le Moine, maitre de 
Guitarre. 

Air du Ppète supposé, ac. de Guitarre par Ducray. 

Ariette du T)ormeur éveillé, àc. de Guitarre. par Ducray. 

L'Amy des Femmes, paroles et musique de Devilleneuve, avec ac. de Guitarre. 

Rève, du Chevalier de Boufflers. 2 86 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

L Amant delicat, ac. de Guitarre par De Morlanne l'aíné. 

Air de Cécile «La résistance impossible» , Guitarre par Ducray. 

Vaudeville du Mariage de Figaró; Acte IV, scène 10. 

Romance des Fourberies de Mathurin, musique de Bambini, ac. de Guitarre par La 
Haye. 

Ariette de L'amant jaloux, ac. de Guitarre par M. 

Ariette du Bracconier, musique de Raimond, ac. de Guitarre par Le Moine. 

Première Romance du Bracconier, mus. de Raimond, ac. par Le Moine, maítre de Gui- 
tarre. 

IV e Romance du Bracconier, mus. de Raimond, ac. par Le Moine, maítre de Guitarre. 

Romance de Colin dans le Bracconier, mus. de Raimond, ac. par Le Moine, maítre de 
Guitarre. Lloes, Comèdies, Tonadilles, Zarzueles, etc. 

i PEIRÓ (Joseph?). [ 1 145 

Música en la Loa de la Comèdia de El Jardin de Falerina. 

Una fulla manuscrita de 300 X 4 20 "An- 

Conté alguns números en partitura de la Música de la famosa loa de Calderón. 

La trovalla es de tal importància, que seguidament n'insertem la transcripció en notació moderna. 

En nostre Teaíro Lírico Espanol anterior al siglo XIX, volum III, publicàrem l'únich fragment que 
llavors se coneixia de la Loa, titolada : El Jardin de la Falerina; represenlacion en dos jornadas de Calderón 
de la Barca, espècie de lamento qual lletra diu: 

Ay! míser de tit 
Que lo feli\ desdehas 
Y eliges lo infeliç. 
Ay! míser de ti! 

Y afegírem que «fué escrita en 1629 lo màs tarde, y representada, según parece, el mismo ano en la 
fiesta que se hizo à Sus Majestades en el Real Sitio de la Zarzuela. Dedúcese, de algunos versos de la obra, 
que es anterior al nacimiento del príncipe Don Baltasar Carlos, ocurrido en 17 de Octubre de 1629. Los 
personajes y coros que cantan son en la Primera Jornada : Escena III : Músicos, Falerina, Bradamante, y 
estos en la Segunda Jornada : Escena VIII : Coro de mujeres (dentro); Escena IX: Rugero y Coro, Falerina 
y Coro de Ninfas [al qual correspon la lamentació mencionada]; Escena XVIII : Coro de Ninfas (dentro). - 
Todos (los personajes) y Ninfas; Escena XIX : Ninfas (dentro), Roldàn y Ninfas (dentro).» 

Aquest fragment formava part d'un manuscrit de música que Gayangos donà a Barbieri, a qui passà 
per alt. Com autor de la música, lo manuscrit senyala a Joseph Peiró, compositor del Cuatro (chor a quatre 
veus) de la comèdia de Lanini y Sagredo que's titula : El Rey Don Alfonso el Bueno ó La batalla de las 
Nawas de Tolosa, peça que també publicàrem en lo meteix volum del Teatro Lírico Espanol. 

A les planes següents insertem la mencionada reproducció d'aquesta loa : DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 287 El Jardin de Falerina Loa de Calderón ^ 3=£=E a • r j * i 'r r r pr 1 i i i r 1 En cl fio- ri - do Ma . yo, cu _ yo lus.tr* de _ bio del 2? VOCES m EHÉÜ g ■ >P- g t En el fio -ri .do Ma . yo, cu - yo lus.tre de . bio' p r 1 r < * ^ del 8? 4? -jn-f^-P i -C: ^ JlJ [ r I I f I En el f lo - ri . do Ma _ yo. cu _ yo lus.tre de . bio del i r- p r r fi»-*- i * 1 i "p J r ^ ^ ^^ En el flo.ri.do Ma _ yo, cu _ yo lus.tre de . bio del f) f> m I m r 11 ií j j r 1 • g I £ Q- cie. lo,y la es - pe . ran - za del carn _ poal es - plen.dor, del p r r r fi; f r g 3^ * g ' nn cie-loy la es _ pe _ ran - za del carn _ „ po al g ri J jjfjjj J IJI j|J J IIS 

cie_lo,vlaes - ne _ ran - za H j Uf ^r f f I del cam - po al es . plen _ m j * r 1 r '*P I r r 1 s r r f :» g — » cie-lo,y la es - pe ran _ za del cam . po al es _ plen - -/ ÉÉÉÉÉÉ 2C £^- m f 1 r- ff r »r r 1 rirr r 1» > r r 1 campo al es _ plen - dor pa - re ce humil.dad yes e _ le .va.cion, pues fio- § i b r?<f 1 r ' m r 1 r'p g r r I r p r r 11 2 j r r ^ g es _ plen. - dor pa - rexehumil-dad yes e _le.va.cion, pues fio. t> p p E í . » * J i p r i i I r r B .dor, al es plen - dor pa _ rej»hnmil_iad yes e - le .va.cion, pues fio. r * * r I rp i t=zrrp=r j l fs 5 g i * r r 1* ■É g # •• dor, al es plen - dor pa _ receburoiLdad yes e _ le.va.cio'n, pues fio 288 CATALEGH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL #ï ÉgÉnÉ r r r r i -»- ^ -re _ ce la her - no . sn-ra, lu - ce el in - ge-nioy se a _ ni-mael va _ lor f^^F m ■ f i P r r ^ ^= _re.ce la her . mo - sn..ra, la - ce el in _ ge-nioy Sea-ni-mael va _ lor ♦ ' f F =F 3SI ^=?=£ ■ ■ ■ tr _re_ce la her - mo - sn-ra, lo. - ce el in. - ge_ nioy sea-'ni.mael va - lor rpif'r r-r I i j- üHHi IS ■ ■ 3^ pe _ re -ce la her _ mo - sn-ra, In _ ce el in . ge_nio y sea-ni-mael va . lor Tonada (à) solo de la ZoA i 1 j j Mi r- p ry r g i í 7 ' j *— FH t í Yo, quea los hi - jos del sol ge. ne. 
S M I r *r r r ^ -P— P— r^f - ral del cie _ lo ven - go, ven-ci la ma.yor fe i * f r I r i r i £ e r r r J 1 1 8 i j r l T" g r I g B I í ba - ta Ha ma . yor trion-foa. lo. grar ren . l i fi J J ï J J rJ |j ^ &L I r i i i r b «— j r r r r <&>. # l r lj r'T j r r r i -»- - di - do ven - - go. ren - di - do ven . jj j | SÉ - go. ■ ■ -& =SS= DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 289 Otra tonada ') j r r i-tttt? r r r nMJg= iül E - 80 lo dt _ra mi voz, 1 cu _ yoa cos fe £ ^ ^= í F g i^ r r r 1 r 


con _ ca _vo ts.trs _cho es del or _ «=te ^ be to - d& la re t~t — I *- gion J5!= ^ y/ Quatro en la Comèdia de FaLERINA fofo r-ï-H^ * *=^-c Pt-Mt 1 i »g g r ira BE Ce_sen, ce _ sen ri - go _ res, ce _ sen cruel _<£a _ des, ye_ la .van _ do m * p l r p p 1 r f ^R g I P IZZ Ce. sen, ce _ son ri _ go _ res, ce -sen cruel -da _ des, * p p r ■ j ^ ye_ ie _van .do ^ 1_Jll_ JjEji ifcp r 1 j gü^H ü J P r ' f P P Ce _ sen, ee _ sen ri - go.res,ce . sen cruel . da - des, ye_ie_van_do m * P P i j p l r r I P B 1 r f--M p p j J Ce. sen, ce .sen ri . go - res, ce .sen cruel .da .des, 'e.ie.van.do >r g p*P P r l r j P P I I 1 L•L_? 1 1 7fr f fu«n_tes, flo_res y a - ves, sus ma _ ti _ zes.sus vo - ces, y sos crista . les, 

■ — m — m^m I j p p 1 r-*P-P r P P rft*PT=f H fuen-tes, flo.res y a - ves, 3us aa _ ti - ses, sus vo . ces, y sus crista . les, é=t— ' I P fr^"r--* p r^r-TTT" P p 1 p pjg fuen .tes, f lo.res y a . ves sus ma - ti - ses, sus vo .. ces, y sus crista - les j J p p t'r, p ±=tr 1 j y-rHv^- ç-$-4U+ zc "\ fuen_tes, f lo_res y a "■-37 ves, sus ma _ ti _ ses, sus to .ces, y sus crista _ les» 

37-»- 290 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL *H p p i r r — | i r f r r i tvr r is fir-mea olan _ ias tre . . guas, ya que no pa . ces , 
fina» blan-d&s guas, y& que no pa _ ces, à||i J) J'.p J ||g g i» — üHg ür «en blaa_das tre _ guas, y» qae so pa - ces» 
fir-mea blan.d&a fcr» _ . guas, firmen blan-das tre _ guasja que no pa _ ces. jjf r i i | i-rt--p— j \*r r i i ■ ■ ^ La _ na* sol, a - gua. fue - go, tie - rra. ï « i 'r j i r r * l r r j ■ i r r ^ La . na, sol. * - g*»» foft. go, tie «. rra, 
Lu . na, sol. a - gua» fue _ _ go, tie _ rray at - r-r j t— i r » i I j l„J .Ui^ í Lu - na, sol. gua, fue _ go, tie _ rra , jT-rt r i U — Pb ^ ■ ; ■ i l r f * l yai _ re, a _ gua, fue -go, tie _ rra, yai >re. t — s i i i u-f r * i r i^ *=£ yai . re, fue_ go, tie - rra, yai- re. 3 * i r r r ir r r"~"r j J -J- J j ü i re, a _ gua, fue _ - go, tie . rray ai _ re. un . i j fr=t= §=i=i j * i f j j » i ,j j * a "\ yai _ re, a - gu= fue _ go. tie . rra. yai _ re. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2 gi | j I |-f— f p j g J22: 3EE ^^ Ay- mi . se . ro _ de_ ti ! j r i p-£ P p P p ' r ^ i»y- ^^ rai _se.ro de ti ! ü I p B Ü Ü fjs f ^g-Jiifj— jj j ? ' I m> ¥=* Ay. mí se ro de til Aj na _ se . ro de ti» pu t j r i r p p i p i r pg^ ^ Ay mi. se -ro de ti! É mm -r-$T É s_ dbt r r- p i que lo fe _ liz des _ _ de _ nas,yes co . ges lo ia . fe - * — -^- £ £ 5^ r r f i r r "Mf p i +^ =i que lo. fe. liz des de . . cas,y es - co ges m lo ia . fe _ -^— i r g i r r 3 - a i ' J B JL-. 0. ,p- — 'p "l g í que to fe liz d«s_ de nas,y es co- ges 1 F> I È ^ lo in _ fe m m r r i r pc 3Í que lo fe _ -liz de nas, y es - co . ges lo ia . fe - 
m I r p»; g P l i r 1 r ' p p P p i ^ ^ » 

mi. se -ro de ti! -liz J Ay mi - se _ ro de ti ! r j i r Ji i j j I 1 I BPE ZtZEZ -liz j Ay mi . se - ro de ti ! i j r ~ | r ^JU) | S I.J. II -&■ - liz i Ay tcí . se -ro de ti! 2Q2 GATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Comparant lo fragment Ay! mxsero de ti! del manuscrit de Barbieri ab lo d'aquesta Biblioteca, s'hi 
noten diferencies indicadores de ser aquest com una liiçó definitiva. 

L'expressió Cuatro, en la significació de chor a quatre veus, es d'us moltantich en lo teatre castellà y pro- 
vé de la costum d'entonar, «vihuela en mano, el introito de salutacion» dirigit al públich; lo cantaven to- 
tes les actrius de la companyia junt ab l'actor «de cantado y tanido» (vihuela o arpa) que figurava entre '1 
personal artístich. 

DURÓN (Sebastiàn). [ 1 146 

Tonada de la Comèdia Las nuevas armas de amor. 

Dues fulles manuscrites. 

Contenen : Part vocal del que subtitula Solo humano y part d' Acompaüamiento. 

La lletra es de Don José de Canizares (1676-1741), autor de les zarzueles Angèlica y Medoro, Apolo y 
Climene, Accis y Galatea, y altres. 

VARIS. [1 147 

Comèdia Las Amazonas de Espana. 

Un vol. de 310 X 2I 5 m /m; partitura manuscrita. 

Conté principalment : Recitado, Marfilia. — Ària, No te deseo mirar. — Recit. Marfilia y 
Clorilene. — Duo, No sé què blando temor, Clorilene y Celauro. — Recit. Celauro y Clorile- 
ne. — Ària, Adios, segura mansion. — Recit. Brimo y Laura, etc, Mentor, Arcibal. — Ària, 
Al darse la batalla; violí, oboè, viola y baix, formant los dos primers instruments un graciós 
diàlech ab la veu, significant que la batalla es d'amor. — Ària, Què serà, cielos, de mi; res- 
póndeme, ruysenor!\ oboè a solo y baix. — Ària oAy, infeliç que soy!\ quartet de corda, plè 
de sentiment y melangia. — Oh què dichosa [| la que con su rigor || triunja del Amor. — Duo 
al humano, Zagales del monte, [| Serranas del valle... ; sense relació aparent ab la Comèdia; 
es «de D. n Fran co Vidal». — Minué a duo, Fino es el Amor diu la primera veu; la segona : 
Es el amor, siemp re penar. — Recit. a duo. — Ària ab dos lletres, l'una elogiant l'Amor, l'al- 
tra queixàntsen; «Duo al humano», compost de varies peces. — Obertura del Sr. Blasi, dos 
violins y baix, que consta d'un Allegro, un Andante y una espècie de Finale. 

L'orquestració es especial en cada ària, duo o cant, ordinàriament en quartet de dos violins, viola y baix; 
en altres composicions, violí, viola y baix. Los recitats sols contenen una part de baix; encare que s'in- 
diqui 'I personatge 'Is personatges qui hi intervenen, falta sempre '1 text. 

La lletra de la comèdia es de Canizares. LASERNA (Blas). [1148 

Tonadilla à 3 del Maestro y Discípulas. 

Fulles de partitura manuscrita. 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 293 

Conté : Tonadilla, ab los personatges : Nicolasa, Antonita, Maestro. — Seguidilles : El 
amante que quiere [| fino y de veras... 

Laserna, cèlebre compositor dels teatres de Madrid, fou company del mestre català Pau Esteve y Gri- 
mau, tots dos fecundíssims autors de tonadilles, lloas, saynets, etc. En 1776 Laserna ja figura com compo- 
sitor de la companyia d'Eusebi Ribera; en la contracta se compromet a escriure 62 tonadilles noves cada 
any y assajaries, y ademés a dirigir totes les que la companyia vagi estrenant. Quan Esteve ja era jubilat, en- 
care seguí '1 pobre Laserna dirigint la companyia del Teatro de la Cruz fins al 1808. Es l'autor de la música 
d'El cafè de Barcelona, saynet de D. Ramon de la Cruz. ROSALES. [1 149 

Tonadilla del Remedon, a Duo, de Rosales. 

Un quadern de 220 X 3'° m /n>; 14 ps. manuscrites. 

Conté : Cant y acompanyament de les peces següents : All stacatto, Andante, Coplas, 
Seguidillas. — Los personatges són Dama y Abaté. — Lo remedón es l'Abat que vol imitar 
los primors vocals de la Dama. 

Música molt graciosa, com tota la d'Antón Rosales, cèlebre compositor de músiques de cuatros, 
lloas, tonadilles, saynets y altres obres. En 1789 figurava com musico de la companyia de Martínez, empres- 
sari d'un dels teatres de Madrid. Sembla que regí, també, lo magisteri de l'Encarnació de Madrid, substi- 
tuint potser al insigne mestre D. Antón Rodríguez de Hita, l'autor de la música de Las labradoras de Múr- 
cia, lletra de Don Ramon de la Cruz. QUILMETAS (Carlos). [ 1 1 5o 

Musica de la Comèdia de la / Cecília / i a Parte, / de Carlos Quilmetas. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m /m; partitura manuscrita. 

Conté les parts pera veus y orquestra de : Acto i° Coro, Seguidillas à Duo, Canción. 
Acto 2 : Canción de Tayos, Coro. 

Pot ser La Cecília, drama en dos actes y en vers del famós Don Luciano Francisco Cornellà; ne conei- 
xem una edició ont no consta lloch ni any. Sembla que l'obra fou representada a casa dels marquesos de 
Mortara, de Madrid, prenenthi part los meteixos marquesos, Don Luciano y Donya Teresa Bayermón. La 
primitiva música de La Cecília es del mestre Laserna. Cornellà nasqué a Vich en 1761 y morí a Madrid 
en 1812. 

De Quilmetas, que 's diu autor de la música d'aquesta comèdia, no se 'n sab res. RAVANALS (Ignacio). [ 1 1 5 1 

La variedad de la locura. / Personas que hablan y cantan : Anascote (Payo 294 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

y i er bufo); Abogado, i er tenor; Viuda, i a dama; Francés, 2° bufo; Ceni^o, 2° tenor; 
Sorda, 2 a dama; Borracho, 3 er bufo; Loquero (no canta). / Compuesta por 
Mn. Ignacio Ravanals Pbro y i er Violinista... del Pilar de Zaragoza, à toda or- 
questa con su Sinfonia à 20 de Septiembre de 1825. 

Un vol. de 210 X 3 00 m /m; 80 ps. manuscrites. 

Conté la partitura autògrafa de les deu peces que formen l'obra. MANENT (Nicolàs). [ 1 1 52 

La Tapada del Retiro / Opera Còmica espanola / en tres actos / Poesia de los 
Sefïores Balaguer y Larrosa, / Música / de / Don Nicolàs Manent / arreglada para 
Piano y Canto / por el mismo autor. / Juan Budó, Editor. / Barcelona. (Sense any.) 

Un vol. de 305 X 21 ° m /m5 207 ps. gravades. 

S'estrenà al teatre del Liceo el mes d'Abril de 1853. INZENGA (José). [ 1 163 

j Si yo fuera Rey! / Zarzuela en tres actos / letra de los Sres / Pina y Pastor- 
fido, / Música del Maestro / José Inzenga, / reduccion por F. Lahoz / Madrid / 
Casimiro Martin, editor. (Sense any.) 

Un vol. de 290 X 20 ° m /m; 127 ps. gravades. 
Conté la partitura pera cant y piano. 

S'estrenà al teatre del Circo, de Madrid, en 1862. 

GORDON (A.). [ 1 164 

Las Distracciones / Zarzuela en un Acto / Musica de / D. A. Gordon. 

Un vol. de 255 X 3 00 "V"', manuscrit. 

Conté la partitura pera veusy orquestra dels números següents : 1, Duo : Juanay Mena; 
2, Duo : Policarpo y Tenor; 3, Policarpo y Mena; 4, Andante Mosso : Juana y 'Policarpo; 
Final, Juana, Carolina, 'Policarpo, ÍMena. 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2g5 COLECCIONS DE CANTS A DISTINTES VEUS, ARTÍSTICHS, POPULARS O POPULARISATS. 

KASTNER (Georges). [ 1 1 55 

Les / Chants de la Vie / Cycle Ghoral / ou / Recueil / de vingt-huit morceaux 
à quatre, à cinq, à six et à huit parties / pour / Tenors et Basses / avec accom- 
pagnement de Piano ad libitum / précédés de / Recherches històriques et de con- 
sidérations generales / sur le / Chant en Chceur pourvoix d'hommes / par / Geor- 
ges Kastner / Paris / Brandus et G ie , éditeurs / 1854. 

Un vol. de 310 X 2 3° m l™> v-110 ps. de text y xiii-i 12 ps. de música gravada. 

Conté : Portada, litogràfica en color, orlada ab los retrats de Gòthe, Zelter, Béranger y 
Wilhem. — Portada, tipogràfica. — Taula de matèries. — Prefaci. — 7(echerches històriques, 
en dues parts. — Avertissement. — Les Chants de la Vie, partitura. 

Kastner era bastant fort en historia y en arqueologia, mes no en composició musical. KASTNER (Georges). [ i 1 56 

Les / Chants de l'Armée / Française / ou / Recueil de morceaux à plusieurs 
parties / composés / pour l'usage spécial de chaque arme / et précédés d'un/ 
EssaiHistorique / sur les / Chants Militaires desFrançais / par /Georges Kastner/ 
Paris / G. Brandus, Dufour et C ie / 1 855. 

Un vol. de 310 X 236 m / m ; vm-63 ps. de text y 58 ps. de música gravada. 

Conté : Portadella. — Portada. — Prefaci. — Text literari, en dues parts. — Text musical, 
en dues series, la primera d'onze cants y la segona de dotze, ab acompanyament de piano ad 
libitum. COLECCIONS ESPECIALS DE MÚSICA SIMFÒNICA*, DUOS, TRIOS, QUARTETS, QUINTETS, 
SEXTETS, ETC,SIMFONÍES,OUVERTURES, CONCERTS, SONATES, RICERCARI, DANCES, ETC. 

PLEYEL(I.). [n57 

Six / Quatuors / Concertans / pour deux Violons, Alto et Basso / dédiés / a 2 g6 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

S. M. le Roi de Naples / par / 1. Pleyel / CEuvre 8- i ere et 2 de Partie. / Paris, chez 
Janet et Cotelle. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 335 X 2 4$ m /mj gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

Pleyel nasqué a Rupperstchal, prop de Viena, en 1757; mori a París en 1831. 

PLEYEL (Igna.). [n58 

Six / Quatuors / concertans / pour deux Violons, Alto et Basse / composés 
par / Igna. Pleyel, / élève de / M. Haydn. / A Paris, chez (Sense any.) 

Quatre quaderns de 329 X 2 4° <n/ m ; gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

PLEYEL (Ignacio). [ 1 1 5g 

VI Quartetti Concertanti / con due violini, viola e basso / del Sigre. Ignacio 
Pleyel. 

Un quadern de 160 X 22 ° m U'> manuscrit. 

PLEYEL (Ignace). [ 1 160 

Douze Nouveaux / Quatuors / dédiés/ à Sa Majesté / Le Roi de Prusse / com- 
posés par / Ignace Pleyel / Nouvelle Édition / A Paris (sense any), chez Pleyel, 
auteur et éditeur de Musique. 

Quatre quaderns de 338 X 2 4§ m /mj gravats. 

Contenen, respectivament, les parts de Violino I, Violino II, Alto y Basso. 

KROMMER (R). [1161 

Tres cuartetos / para dos violines, viola y violoncello /por/ F. Krommer. 

Quatre quaderns de 223 X 3 20 ■%>; manuscrits. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

Francesch Krommer nasqué a Kamenitz, Moravia, en 1759; morí a Viena en 1831. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 297 

KROMMER(R). [1162 

Quatre / Quintetti / pour FIüte, Violon, / deux Altos et Violoncelle / composés/ 
par F. Krommer/ A Paris/ chez Sieber père. (Sense any.) 

Cinch quaderns de 329 X 2 4° m l™> gravats. 
Contenen lo IV quintet de la colecció. 

HAYDN. [1 163 

Quintetti / pour Flüte, Hautbois, Glarinetto / Cor & Basson / tirés des oeuvres 
de /Haydn,Mozart & Beethoven /par/J. Wiengal aíné/A Paris / chez Maurice 
Schlesinger. (Sense any.) 

Cinch quaderns de 323 X 2 $° m /mJ gravats. 

Conté dos quintets, ns. 1 y 2, cada quadern. 

Haydn, nasqué a Rohrau en 1732; morí a Viena en 1809. 

BOCCHERINI (L.). [1164 

Six Qintetti / pour deux Violons, Alto / et deux Violoncelles, / composés / par 
L. Boccherini / GEuvre 47 / Nouvelle édition / Paris, chez Janet et Cotelle. (Sense 
any.) 

Sis quaderns de 330 X 2 4$ m \™'> gravats. 

Contenen los quintets ns. 4, 5 y 6; un quadern suplementari pera quan la part de primer 
violoncello se substitueix per la d'alto-violoncello. 

Boccherini nasqué a Lucca en 1740; morí a Madrid en i8o5. 

BOCCHERINI. [u65 

Collection / des / Quintetti / de Boccherini / pour deux Violons, Alto / et deux 
Violoncelles / La partie de premier Violoncelle peut ètre remplacée par l'Alto 
Violoncelle / Tomé II / A Paris / chez Janet et Cotelle, éditeurs, Marchands de 
Musique du Roi... (Sense any.) 

Sisvols. de 330 X 2 5o m / m ; 188, 149, 145, 146, 136 y 146 ps. gravades. 

Contenen les respectives parts instrumentals de 12 quintets de l'op. 37; 6 de l'op. 48, y 
6 de l'op. 5o; pera completar aquest segon volum, únich que posseim, falten los 6 quintets 
de l'op. 5i. 

n. -38 38-n. 298 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

WINTER(R). [1166 

2 eme j Q u i n tette / pour deux Violons, deux Altos, une Basse, / deux Cors ad 
libitum I composé / par / P. Winter, / Maítre de Chapelle de S. A. S. L'Élec- 
teur de Bavière / A Paris / chez Naderman. (Sense any.) 

Cinch quaderns de 329 X 2 4° "/mí gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

Pere de Winter nasqué a Manheim en 1754; morí a Munich en 1825. 

DEVIENNE (F.). [1167 

Tres Quartetos para Fagote, Violin, Viola y Baxo, compuestos por F. De- 
vienne. 

Quatre quaderns manuscrits. 

Contenen les respectives parts soltes instrumentals. 

Devienne nasqué a Joinville en 1759; morí a Charenton en 1803. 

LEFEVRE(X.). [1168 

Trois/Quatuors / pour/ Clarinette, Violon, Alto et Basse/ composés et dédiés/ 
à Mr. Balthaz Moutton / par / X. Lefevre / premier Clarinette de l'Opéra.../ 
CEuvre 2 me de Quatuors / A Paris, chez Jouve. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 329 X 2 4° "V»; gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

Lefevre nasqué a Lausanne en 1763; morí a París en 1829. 

DUVERNOY (Charles). [1169 

Trois / Quatuors / pour / Clarinette, Violon, Alto et Basse / dédiés / à son 
élève et son ami / Mr de Chatenet / par / Charles Duvernoy / première Cla- 
rinette de S. M. l'Empereur et Roi / 2 e CEuvre de Quatuors / A Paris, chez 

Jouve. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 329 X 2 4° m /m; gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals. 

Duvernoy nasqué a Montbéliard en 1776; morí a París en 1845. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 299 

ROMBERG (Bernard). [ 1 170 

Trois / Grands Duos / pour deux Violoncelles / dédiés / a son Ami / Fre- 
deric Kunst à Vienne / et composés / par / Bernard Romberg / CEuv. 33. N os 1, 
2 et 3 / A Rouen, chez Ch es Jacqmin-Brière, successeur de sa Mère. (Sense any.) 

Dos quaderns de 336 X 2 $° m l^'> *5 P s - ca da un, gravades. 

Contenen les respectives parts instrumentals ab la portada repetida a cada una. 
Bemart Romberg nasqué a Dincklage en 1767; morí a Hamburg en 1841. ROMBERG ( Andrea). [ 1 1 7 1 

Quinteto / per / 2 Violini, 2 Viole e Violoncello / composto e dedicato al suo 
amico / Sig / Pietro Rittich / da / Andrea Romberg / Milano / presso Gio. Ri- 
cordi. (Sense any,) 

Cinch quaderns de 329 X 2 4° "/">; gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals. 

ROMBERG (A.). [1172 

Trois / Quintetti / pour / Flúte, / Violon, / deux Altos & Violoncelle, / com- 
posés par / A. Romberg / Op. 41-D™ Livre et T me Livre. / A Paris / chez Gam- 
ba ro. 

Cinch quaderns de 340 X 2 4§ m /m; gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals dels quintets 2 y 3. 

$ 

BEETHOVEN (L.). [ 1 1 73 

Tres cuartetos / para dos violines, viola y violoncello / por / L. Beethoven / 
Obra 18, N° 4, 5 y 6. 

Quatre quaderns de 223 X 3 20 m lm', manuscrits. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

Lluis van Beethoven nasqué a Bonn en 1770; morí a Viena en 1827, 300 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

REICHA ( Antoine). [ 1 1 74 

Trois Grands / Quintetti / pour deux Violons, / deux Altos et Basse / com- 
posés et dédiés / a Mr Peroytte / Directeur des Concerts du Musseum à Bor- 
deaux / par Antoine Reicha, Proíesseur de Composition à l'École Royale de 
Musique et de Déclamation / QEuvre 92 / A Paris / chez Pacini, auteur et édi— 
teur. (Sense any.) 

Cinch quaderns de 329 X 4 20 m /mJ gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals del quintet n. 3. 
Reicha nasqué a Praga en 1770; morí a París en 1836. 

REICHA (Ant.). [u 7 5 

Quintetto / pour Clarinettoen Si \ deux Violons, Alto & Basso /dédiéà Mon- 
sieur / Boscary de Villeplaine / par / Ant. Reicha / QEuvre 89 / A Paris, chez 
Y ce Pleyel. (Sense any.) 

Cinch quaderns de 329 X 2 4° m /m; gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals. 

CATEL. [ 1 1 76 

Trois / Quatuors / pour Clarinette, Violon / Alto et Basse, / par / Catel / 
Membre du Conservatoire de Musique / QEuvre 2 eme de Quatuors / à Zuric, / 
chez 

Quatre quaderns de 329 X 2 4° m /m > gravats. 

Catel nasqué a Aigle de Normandía en 1773; morí a París en 1830. 

BENINCORI ( Angelo), [ 1 1 77 

Trois / Quatuors / Concertans / pour deux Violons, Alto et Basse / dédiés / à 
Monsieur J. N. Bohl / composés par / Angelo Benincori / CEuvre 5 / A Paris / 
chez Pleyel, auteur et éditeur de Musique. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 335 X 2 4^ m /m; gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

Benincori nasqué a Brescia en 1779; moria Belleville, prop de París, en 1821. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 301 

BENINCORI (Angelo). [ 1 1 78 

Six / Quatuors / pour / deux Violons, Alto et Basso / composés / par / Angelo 
Benincori / CEuvre 8 / A Paris / chez Naderman. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 335 X 2 4$ m / m ; gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals dels quartets IV, V y VI, que formen lo com- 
plement dels tres anteriors. 

ONSLOW(G.). [1 179 

23™ / Quatuor / pour / deux Violons, Alto et Violoncelle / dédié à Monsieur / 
François Bonjour / par / G. Onslow / Op. 48 / A Paris, au Dépót central de la 
Musique et de la Librairie. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 325 X 2 45 m /m; gravats. 
Contenen les respectives parts intrumentals. 

Onslow nasqué a Clcrmont, Puy-de-Dóme, en 1784; morí a la meteixa ciutat en i852. 

ONSLOW (G.). [1 180 

24 me / Quatuor / pour / deux Violons, Alto et Violoncelle / Dédié à Monsieur / 
Ferdinand Hiller / par / G. Onslow / Op. 49 / Paris, au Dépót Central de la 
Musique et de la Librairie. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 325 X 2 4$ m /m; gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

ONSLOW (George). [ 1 1 8 1 

35 me / Quatuor / pour deux Violons, Alto / et / Violoncelle / dédié / à Mr. Ch. 
Favault / par / George Onslow / Membre de l'Institut / Op. 66 / A Paris, chez 
Mce Schlesinger. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 325 X 2 4$ m lm', gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals, 

ONSLOW (George). [ 1 1 82 

36™ / Quatuor / pour / deux Violons, Alto et Violoncelle / dédié à Mr / 3 02 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Léonard, par / George Onslow / Membre de l'Institut / Op. 69 / Paris / Maison 
Mce Schlesinger. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 325 X 2 4^ m /m; gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. ONSLOW (George). [ 1 1 83 

2 7 e / Quintette / pour 2 Violons, Alto, Violoncelle / 2 d Violoncelle ou Contre- 
basse / dédié aux / Frères Rignault / par / George Onslow / Membre de l'Insti- 
tut / Op. 68. / Paris, maison Mce Schlesinger, Brandus et C ie . (Sense any.) 

Sis quaderns de 330 X 2 4$ m /m; gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals y una suplementària pera quan se vol subs- 
tituir la de Contrebasse per la d'un segon Violoncelle. FESCA(F. E.). [1 184 

Quintetto / pour Flúte / deux Violons, Alto et Violoncelle, dédié à Mr E. Eller / 
par / F. E. Fesca / premier violon de la Chapelle de S. A. S. le Grand Duc de 
Bade / QEuv. 22 / à Paris, / chez Hanry, éditeur. (Sense any.) 

Cinch quaderns de 329 X 2 4° "/»• 

fi 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

Fesca nasqué a Magdeburgen 1789; morí a Carlsruhe en 1826. 

MAYSEDER (J.). [u85 

Quatuors / pour / deux Violons, Alto et Violoncelle / composés / par / J. May- 
seder / CEuv. 7, 8, 23, 62 / Paris, S. Richault, Éditeur. (Sense any.) 

Setze quaderns de 325 X 2 4^ m /m*, gravats. 

Contenen respectivament les quatre parts instrumentals dels quatre quartets. 
Mayseder nasqué a Viena en 1789; morí a la meteixa ciutat en 1863. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 303 

MENDELSSOHN-BARTHOLDY (Fèlix). [ 1 186 

Quatuor / pour deux / Violons / Alto et Violoncelle / composé par / Fèlix 
Mendelssohn-Bartholdy / CEuv. 12 / A Paris, chez Richault. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 325 X 2 4^ m /m; gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

Mendelssohn nasqué a Hamburg en 1809; morí a Leipzig en 1847. 

MENDELSSOHN-BARTHOLDY (Fèlix). [ 1 187 

3 / Grands Quatuors / pour deux Violons, Alto et Violoncelle / composés et 
dédiés / à Son Altesse Royale / Monseigneur le Prince Royal de Suède / par / 
Fèlix Mendelssohn-Bartholdy / QEuv. 44 (N° 3) / A Paris, chez Richault. (Sense 
any.) 

Quatre quaderns de 325 X 2 4^ m /a»; gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals. 

TINTORER (Pedró). [ 1 188 

Trio para Piano, Violin y Violoncello, / compuesto / por Pedró Tintorer / 
Diciembre 1860. 

Un quadern de 222 X 3 20 m /mJ partitura manuscrita. 

Tintorer nasqué a Palma de Mallorca en 1814; morí a Barcelona en 1891. 

TINTORER (Pedró). [ 1 189 

Cuartetino / para violini, alto, violoncello y Piano / compuesto / por Pedró 
Tintorer / (Junio 24, 1863. Barcelona.) 

Un quadern de 220 X 3 20 m /m; partitura manuscrita. 

Conté : Andante mosso. — oAll° ma non tanto. — Coda. 

DANCLA (J.-Ch.). [1190 

i er / Quatuor / pour / deux Violons, Alto et Basse, / dédié à Monsieur / Gi- 
rard, / premier chef d'Orchestra du Théàtre R al de l'Opéra-Comique / par / 3 o 4 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

J.-Ch. Dancla / Violon solo du Théàtre Royal de l'Opéra-Comique / Membre 
de la Société des Concerts / QEuvre 5. / Paris, chez Ad. Catelin et C ie . (Sense any.) 

Quatre quaderns de 325 X 2 4^ m lm) gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 
Dancla nasqué a Bagnères de Bigorre en 1818. 

SÓLLER Y PLEYEL. [1191 

Trois / Quatuors / pour / Clarinette, Violon, Alto et Basse / tirés des Qua- 
tuors de Pleyel / arrangés pour Clarinette / par Sóller y Pleyel / A Paris, chez 
Imbault. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 329 X 240 m / m ; gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals. Formen la primera de dues series de tres 
quartets cada una. 

« 

ZUCCHI (Giacomo). [ 1 1 92 

Quinteto / per / Flauto, / Violino, due Viole, e Violoncello / composto es- 
pressamente / da / Giacomo Zucchi / già / allievo delí' I. R. Conservatorio / di / 
Milano / e / dedicato al dilettante Sigr. / Giovanni Balabio. / Milano Litografia 
di Gio. Ricordi. (Sense any.) 

Cinch quaderns de 329 X 2 4° m /m; litografiats. 

Contenen les respectives parts instrumentals. 

CORELLI. [1 193 

Sinfonía a 3, due Biolines e Basso, de Corelli. 

Tres fulles manuscrites. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

Arcàngel Corelli nasqué a Fusignano, Bologna, en 1653; morí a Roma en 1713. 

CORELLI. [1 194 

Dues composicions. 

Fulles manuscrites. 

Contenen : 

Sinfonia a 3, due violini, violone e organo. — Sonata 3 a a 3, due violini, violone e basso. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 305 

PONS (Joseph). [i iq5 

Obertura / con Violines, Flautas, Trompas, Fagotto, Violas y / Basso / com- 
puesta por el Maestro de la Metropolitana de Valencià Dn Joseph Pons, Pbro. 

Fulles manuscrites. 

Contenen les respectives parts instrumentals. 

HAYDN (J.) y SALOMON (J. P.). [ 1 196 

Vingt- Quatre Symphonies / d'Haydn / arrangées en Quintetti / pour / deux 
Violons, Flüte, Alto & Basse / avec Piano-Forte ad libitum / par J. P. Salomon / 
A Paris / chez Gambaro. (Sense any.) 

Cinch quaderns de 329 X 2 4° m lm'> gravats. 

Contenen les respectives parts instrumentals dels quintets de ns. 18, 22 y 23. 

BERTRAN. [1197 

Sinfonía con violines, violeta, flautas, trompas y basso, 1798. 

Deu fulles de 3 15 X 43° "%>; manuscrites. 

Consta de quatre temps : Allegro, Minuette, oAdagio y Finale (oAllegro presto). 

La composició es ben escrita, graciosa y genial, revelant estudis molt sòlits, més que notables en rela- 
ció al any en que fou produida. 

GUIU (Antonio). [1198 

Sinfonía obligada de organo, para violines, viola, flauto, clarinetes, corni, 
organo y basso. En defecto del organo suple el clarinete bajo escrito y se deja el 
i° clarinete de arriba. 

Un quadern de 217 X 33° m /m; partitura manuscrita. 

GUIU (Antonio). [^99 

Sinfonia N° 7 / a toda orquesta, de Antonio Guiu, Pbro / reducida por el 
mismo para Piano, Flauta y Violin obligado. 

Un quadern de 220 X 320 m / m ; partitura manuscrita. 
Ji. -39 39-»- 3 o6 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

QUILMETY (Carlos). [ 1 200 

Sinfonía i a de Carlos Quilmety. 

Un quadern de 2i5 X 3 10 m l^> partitura manuscrita. 

Conté les parts de corni, oboès, violins, violes y basso; consta de quatre temps : Largo, 
All vivace, ÍMinueüo, T^pndo. 

KREUTZER (R.). [ 1201 

Symphonie / Militaire / du Baiser et la Quittance / à grand orchestre / par/ 
R. Kreutzer / A Paris... / (Sense any.) 

Un quadern de 335 X 2 6° m /m; gravats. 

Conté les parts pera Violino primo, Violino secondo, Hautbois primo, Hautbois secondo, 
Alto Viola, Fagotto, Flauto primo, Flauto secondo, Basso, Clarinetto primo, Clarinetto se- 
condo, Cornos, primo, secondo, terzo, quarto, Timballe, Tambour, Simballe et Grosse cais- 
se, Triangle. 

Le baiser et la quittance ou une Aventure de garnison, es lo títol d'una òpera còmica en 3 actes y en pro- 
sa; lletra de Picard, Dieulafoy y de Longchamps; música de Mehul, Boïeldieu, Kreutzer y Nicolo; estre- 
nada al teatre de Feydeau '1 18 de Juny de 1803. 

DE MACCHI (Luigi). [ 1 202 

Sinfonia con Violoncello obbligato / di / Luigi De Macchi. 

Un quadern manuscrit. 

Conté solament les parts de Tromba, Corni, Trombone y Contrabasso. 

GABRIEL (Pedró). [1203 

Sinfonia «Isabelina» / compuesta por Pedró Gabriel / Partitura presentada y 
premiada en las oposiciones de 1 858. 

Un quadern de I25X 3 2 5 m / m ; 16 ps. manuscrites. 
Conté la partitura pera orquestra. 

IGNOTUS. [1204 

Fragment d'una Sinfonía pera violins, flauta, clarinets, corns y baix. 

Un quadern de 21 5 X 3°o m /m; partitura manuscrita. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 307 

IGNOTUS. [1205 

Sinfonia con tutti instrumenti. 

Un quadern de 160 X 225 m /m; partitura manuscrita. 

Consta d'un Largo d'introducció y Allegro, Andante, Minueto y Finale. 
Ben escrita; a! estil de Haydn. 

IGNOTUS. [1206 

Sinfonia per Violone Primo, Violone Secondo, Violone e Violone d'arcileuto. 

Un quadern manuscrit. 

Conté : Grave, Adagio y Allegro jinale , tots quatre temps molt curts. 

POWER (Theobaldo). [ 1207 

Dédiée à la Députation Provinciale / de Barcelona / «Aurora» / Ouverture en 
4* / par / Theobaldo Power / (Composée à Paris dans le mois de Juillet du 63). 

Un quadern de 2i5 X 3°5 m /m; partitura manuscrita. 
Consta de : Andante y All con fuoco. 

Power nasqué a Santa Cruz de Tenerife l'any 1848. 

BOÏELDIEU. [1208 

i er Concerto de Boïeldieu. 

Un quadern de 310 X 2 3° m lm', manuscrit. 

Conté les parts soltes de violins, alto, oboè, corns y basso. 

BERNARDI (Bartolomeo). [1209 

Sonate da Camera / a tre, due violini, e Violoncello / col Violone, o Cimbalo./ 
Dedicate / al Reuerendiss. Padre Sig. Sig. e Padrón Collendiss. / II Padre / Clemente 
Maria / Felina / Vicario generale delia Congregatione Carmelitana di Mantoua, / 
Maestro, e Dottore di Sacra Teologia, etc. / da Bartolomeo Bernardi / Sonatore da 3 o8 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

Violino, & Accademico Filarmonico. Opera Prima. (Un violí rodejat de la llegenda: 
Ut Rvlevet Níïserum Fktum SoUtosque Lkbores) j In Bologna, per Pier-Maria Monti, 
1693. 

Quatre quaderns de 213 X i65 m / m ; 39, 38, 39 y 39 ps. de música tipografiada. 

Contenen : Portada. — Dedicatòria. — Text musical de les respectives parts instrumen- 
tals. — Taula de les dotze composicions. H AYDN ( Giuseppe ). [ 1 2 1 o 

Musica Instrumentale / sopra le sette ultime Parole del nostro Redendore in 
Croce / o sieno / Sette Sonate / con una Introduzione ed al Fine un Tremolo / 
composte e ridotte / in Quartetti / per due Violini, Viola e Violoncello / dal Sigr / 
Giuseppe Haydn / Maestro di Capella di S. A. S. il Príncipe d'Esterhazy / Opera 
48 / A Viena / presso Artaria Compagni / Gum. Priv. S. C. M. (Sense any.) 

Quatre quaderns de 329 X 2 4° m l<&'> gravats. 
Contenen les respectives parts instrumentals. 

IGNOTUS. [121 1 

Sonata a 3 (dos violines y violon). 

Tres fulles manuscrites. 

Contenen les respectives parts instrumentals. 

IGNOTUS. [12 12 

Resercada a duo (1692). 

Dues fulles manuscrites. 

IGNOTUS. [1213 

Resercada a 3. 

Quatre fulles manuscrites. 

Contenen respectivament les tres parts instrumentals y una d'acompanyament : dues en 
clau de do en i a , una en clau de do en 4* y una en clau de/a en 4 a , sens especificació d'ins- 
truments. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 309 

BER(R). [1214 

Troisième / Solo pour la Clarinette / avec accompagnement d'orchestre / par 
F. Ber. / (Paris le 2 Octobre 1838). 

Un quadern de 230 X 3 10 m /n>; partitura manuscrita. 

BERINI (Francesco). [121 5 

Tema sui Duettino La Donna del Lago, Maestro Rossini, con Variazioni per 
Violini, composte da Francesco Berini. 

Varies fulles de partitura manuscrita. 

MUNTO PUJADAS (Juan). L I216 

Gapricho / El ramo de lilas / compuesto / por / Juan Munto Pujadas / Parti- 
tura de Orquesta. 

Un quadern de 217 X 3'9 m /m< partitura manuscrita. 

VARIS. [1217 

Colecció de dances italianes pera dos violins y viola di gamba, ab indicacions 
de baix numerat. (Títol factici.) 

Tres quaderns de 75 X 180 m /m; manuscrits. 

Contenen, sense les primeres fulles, que falten als tres quaderns : 

Seconda Capona, La Romena, Del Nigetti, La Domestica, La Buonaccorsa, La Corsina, La 
IBentiuoglia , La Vilella, Del Nigetti, Sinfonia, La Catiina, La Corsina, La 'Pitta, Sinfonia, 
Sinfonia, La Braccia, Sinfonia, Di Fabbricio Piamontese, Sinfonia, Sinfonia la Pisana, La 
Pavasacea, La Conueriita, Lo Siinata. 

Totes les dances, ben escrites y característiques; estil de principis del segle xvm. 

IGNOTUS. [12 1 8 

Correntas. 

Quatre fulles manuscrites. 

Contenen quatre corrandes a duo pera un instrument cantant (violí sens dubte), y un ba- 
jete, ab un primer temps seguit d'un minuet; ademés, dues Tocates, l'una en la menor y l'al- 
tre en re major. 3 io CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

GOLECCIONS ESPECIALS DE MÚSICA SIMFÒNICA PERA UN INSTRUMENT A SOLO : CLAVE, 

PIANO, VIOLÍ, ARPA, ETC. 

GALLÉS (Joseph ). [ 1 2 1 9 

23 Sonatas (para clave ó piano) de Joseph Gallés. 

Un vol. de 305 X 2 °5 m /m; 47 ps. manuscrites. 

L'autor, completament desconegut, mereix especial menció, per la puresa de son estil, la riquesa de sa 
vena melòdica y les novetats de forma que sab trovar en totes les composicions. Senyalem entre les Sonates : 
la primera, abundosa en modulacions; la tercera, ab tan deliciós Largo y l'enginyós Al•legro; la dissetena, 
ab tan esplènditcan/afo'/e Largo, etc. La manera d'armar les claus d'aquesta derrera Sonata, en to de do me- 
nor ab dos bemols a la clau, revela un autor de la segona meytat del segle xvm. Valdria la pena de publi- 
carne una selecció. 

VARIS. [1220 

Colecció de composicions pera clave o piano. 

Un quadern de 230X3^ m /m*> 30 ps. manuscrites. 

Conté : 

Anònims : Sonata i a y Rondo. — Sonata 2% tema con variazioni, Minueto y Rondo. — So- 
nata 3 a y Rondo. 

Ignazio Pleyel : DueThemecon dodici variazioni percembaloo piano forte, con violino 
obligato. Sembla transcripció pera piano. 

VARIS. [1 22 1 

Quatro Sonatinas de Clave o forte piano. 

Un quadern de 220 X 3^ m /m; 16 ps. manuscrites. 

Conté : 

Ignotus : Sonata i a y Contradanza. — Sonata 2 a . — Sonata 3 a y Rondo. — Sonata 4 a y Mi- 
nuetto. 

Carlos Baguer : Rondon y Minueto. 

ALBERT. [1222 

Quatro Sonatas (para clave) / De Albert. 

Un quadern de 310 X 2 '8 m /m; 20 ps. manuscrites. 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 311 

VARIS. [1223 

Sonatas (para clave) de varios AA. 

Un quadern de 305 X 2 °5 m /m; 24 ps. manuscrites. 

Conté : 

Carlos Baguer : Sonata y Alegretio. 

Anònim : Rondon. 

José Ferrer : Sonata. 

Anònim : Sonata. 

José Ferrer : Sonata y Cantabile. 

Joaquín Vicente : Sonata. 

Carlos Baguer : Rondon. 

Plàcido Truel : Sonata. 

Galuppi : Sonata. 

Anònims : Sonata. — Tocata pera orgue por Corneta. — Sonata. — T{pndon. — Sonata. 

IGNOTUS. [1224 

Composicions pera clave o piano. 

Un quadern de 310 X 22 ° m l^> 3 2 P s - manuscrites. 

Conté : Tres sonates, les dues primeres sense acabar. 

VARIS. L I2 25 

Colecció de composicions originals, transcripcions d'òpera y balls pera piano. 

Un quadern de 186 X 2 63 m /m; 28 ps. manuscrites. 

Conté : 

Carlos Baguer : Rondo. 
Girowetz : Minuetio. 
P. Manuel Casanvas : Rondo. 

Ramon Carnicer : Duetto del desafio de la òpera oAdela di Lusignano. 
Anònim : Vals. 

V. Bellini : Cavatina en la òpera Montescos y Capuletos. 
G. Donizetti : Ària de la òpera Luccia di Lammermoor. 

G. Verdi : Introduccion (coro primero) de la òpera Emani. — Rondo nell'Opera La 
Vestale. 

V. Bellini : Introduccion de l'Opera La Straniera. 
Anònim : Polka. 3 I2 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

PLEYEL (Ignacio) y PALOL (F. Antonio). [ 1226 

Obra 5 a de Quintetos / de Don Ignacio Pleyel, / dedicados al Excmo Senor / 
Duque de Brunswich, / puestos para órgano ó Fuertepiano por / F. Antonio Pa- 
lol, Fran no . 

Un quadern de 316 X 220 m / m ; 29 ps. manuscrites. 
Conté sis quintets. 

PLEYEL (Ignacio). [1227 

Obras del Sr. Ignacio Pleyel para uso de Miguel Iglesias. 

Un quadern de 313 X 2 >5 m /m; 19 ps. manuscrites. 

Conté: 

Rondo y Minueito. — Tema con variaciones. — Rondo y oAdagio. — T^ondo. — Rondo y 
Allegreito. — Tipndo y ÍMinueüo. — Rondo, Adagio y ÜVIinuetto. 

PLEYEL (Ignacio) y JAUDIERA (Fra Antonio). [ 1 228 

Rondos (para piano) compuestos / por Don Ignacio Pleyel y Fra Antonio 
Jaudiera para uso de Miguel Iglesias/ 1833. 

Un quadern de 310 X 22 ° m l™'> 2 4 P s - manuscrites. 

Conté quatre Rondos y dues Sonatas de Pleyel y un [Minueto de Jaudiera. 

PINTAURO. [1229 

Preludij / Gomposti dal Sigr. / Pintauro, per uso / dei suoi discepoli. 

Un quadern de 240 X 3 20 m l™\ 8 ps. manuscrites. 

PAYROT (R.) y LISZT (F.). [ 1230 

Pensamientos. 

Una fulla de 235 X 33° m \™\ manuscrita. 

Conté la partitura pera piano. 

Els pensaments (pera piano) són dos, l'un de Liszt y l'altre de Payrot. No valia la pena d'escriurel aquest 
ni menys de colocarlo al costat del de Listz, encara que '1 d'aquest no es tampoch una cosa extraordinària. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 313 .V. POLIGRAFIA 

DICCIONARIS 

OZANAM (J.). [1 23 1 

Dictionnaire Musical ou idée / générale de la Musique par/M. J. Ozanam, 
Professeur de Mathématiques / A Paris / chez Estienne Michallet, imprimeur du 
Roy.../M.DC.XCI. 

Un quadern de 247 X '80 "V^; 34 ps., ab gravats y notació tipogràfica. 

Del Diclionaire Malhématique del meíeix Ozanam, publicat a París en 1691, s'han separat les planes 640 
a 672, que contenen lo Diclionnaire Musical. L'autor, d'origen hebreu, nasqué a Bouligneux en 16407 morí 
a París en 1717. 

ROUSSEAU (J.-J.). [1232 

Dictionnaire / de / Musique / par J.-J. Rousseau /(Lema : Ut psallendi materiem 
discerent. Martian. Cap.) / (Ornament tipogràfich) / A Paris / chez la Veuve Duchesne. . ./ 
MDCCLXVIII. 

Un vol. de 200 X I22 m /m> xn-547 ps. 

Conté : Portada. — T^réface; «A Motiers-Travers, 20 Décembre 1764». — Avertissement. — 
Text. — Àlbum de 13 làmines de música gravada, exemplificació de l'obra. 

Rousseau nasqué a Ginebra en 1712; morí a Ermenonville en 1778. Compilà aquesta obra, revisant sos 
articles de l' Encyclopédie, que sortiren plens d'imperfeccions, corretgintlos yaumentantne la nomenclatu- 
ra, a fi de convertirlos en un «Diccionari de l'Art y de la Ciència musicals»; però '1 publicà ab lo senzill títol 
anotat, a Ginebra, en 1767, encare que 'I tenia llest des del 1764. Lo nostre exemplar pertany a la segona 
edició. 

La part que 's refereix a la música dels antichs es presa de les obres dels seus predecessors. Lo gran 
efecte obtingut prové del literat, del escriptor destre, del estètich, no del músich, qu'estava molt per sota de 
la matèria que tractava, com ell meteix confessa en varies ocasions. Rousseau mantingué correspondència 
epistolar ab l'insigne mestre barceloní Terradellas, a fi de consultarli certes particularitats referents al dic- 
cionari, en lo qual lo cita tres o quatre vegades ab l'elogi merescut. 

IGNOTUS. [1233 

Recueil / de Planches, / pour la Nouvelle Édition / du Dictionnaire raisonné/ 
n. -40 40 -11. 314 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

des Sciences, des Arts et des Métiers. / Musique. / A Geneve / chez Pellet, Impri- 
meur-Libraire /M.DCC.LXXIX. 

Un vol. de 247 X 180 m / ra ; 48 ps. de text, xvm ps. de làmines y 16 ps. de música gravada; 2 ps. de text y ix ps. 
de làmines. 

Conté : Portada. — Text. — Làmines. — Música. — Suite du Recueil j de Planches / sur [ 
les Sciejices, les Arts libéraux \ et j les oArts méchaniques . J Théàtre. j A Genève / che\ T^ellet, 
Imprimeur-Libraire \ £M. DCC. LXXIX. CASTIL-BLAZE (François-Henri-Joseph Blaze, dit). [ 1234 

Dictionnaire / de /Musique Moderne / par M. François-Henri-Joseph Blaze, 
dit Castil-Blaze. / (Lema : Vestigia grceca j Ausi deserere. Horace, Art poétique)j Paris, 
A. Egron/M.DGCC.XXI. 

Dos vols. de 207 X I2 7 "/mi xij-504 ps. y 24 làmines y un quadre de música gravada; 589 ps. 

En lo prefaci, l'autor fa l'historia dels quatre Dictionnaires de Musique que, començant pel de Joan 
Tinctor, precediren al seu. «Reste-t-il encore quelque chose à diré après Tinctor, Brossard, Rousseau et 
YEncyclopèdie surtout, dont le Dictionnaire de Musique a occupé plus de vingt rédacteurs?» Examina 
aquests diccionaris: los de Tinctor y Brossard ja no són «d'aucun usage maintenant. Si celui de Rousseau 
estvenu jusqu'à nous, on ne doit l'attribuer qu'aux déclamations éloquentes qu'il contient. La partie didac- 
tique en est vicieuse presque sur tous les points, et ses développements obscurs et estropiés; l'auteur prouve 
à chaque page qu'il ignorait Iui-méme ce qu'il prétend nousexpliquer... Pour avoir trouvé quelques melo- 
dies assez agréables, Rousseau s'est cru grand mélodiste, et le voilà declamant contre l'harmonie qu'il n'a- 
vait point étudiée.» Crítica justa encare que severa, que si Castil-Blaze no hagués oblidada, no hauria cay- 
gut on la tentació de reproduir textualment gran nombre d'articles de l'obra de Rousseau, per exemple, l'ar- 
ticle Conírepoiní. Castil-Blaze afirma que '1 seu diccionari, destinat a gent poch exercitada en la música, 
«est le plus complet qui ait jamais paru. Notre doctrine est celle que Ton suit danstoute l'Europe musica- 
Ie; la partie didactique en est puisée dans les ouvrages d'un mérite reconnu... tels que leCours d'Harmonie 
de Catel, celui d'Albrechtsberger, le Traité d ' Accompagnement de Fenaroli, etc. Castil-Blaze compilà son 
diccionari, reunint los materials preparats pera son llibre L'Opéra en France; però la pressa que mostrà re- 
dactant l'obra fou causa de grans descuyts en no pochs articles corretgits ab adicions reproduïdes en l'obra 
ab nou frontispici, com si fos realment una segona edició, feta a París en 1825 en 2 vols. Lo professor Mees 
de Brusseles donà una reimpressió d'aquest diccionari, precedida d'un Abregè historique sur la musique mo- 
derne y d'una Biographie des thèoriciens, composileurs, chanteurs, ele, qui onl illustré l'Ecole flamande, pu- 
blicat a Brusseles y en un volum l'any 1828. 

LICHTENTHAL (P.) y MONDO (D.). [1235 

Dictionnaire / de Musique / par / le Dr Pierre Lichtenthal, / Traduit et aug- 
mento / par Dominique Mondo / traducteur des oeuvres de Carpani sur Haydn 
etc. / Paris / au Bureau de la Revue Musicale, 1839. 

Dos vols. de 210 X '37 m /m ; xv-578 ps.; 480 ps. y 16 làmines de música. 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 3 i5 

Conté : Préface de l'Auteur, ont enumera les obres consultades : Lexicon (Musical, de 
Kock; Histoire de la íMusique, de Forkel; Ga^ettes musicales de Leipzig, Berlin, Viena; Es- 
tètica, de Krug; LOpèra enFrance, de Castil-Blaze; La ÍMusique des Hindous, de Jones; les 
obres didàctiques de Martini, Asioli, Albrechtsberger, Gervasoni, Sabbatini, Morigi, Weber, 
Belli, Vogler, Mancini, Pollini, Perrino, Knecht, Baillot y altres; fent menció de «mon il•lus- 
tre ami lesavant et cèlebre Jean-Simon Mayr, dont les utiles conseils... m'ont étéd'un si grand 
secours dans cette difficile entreprise». — Tréface du Traduclear; copia de lo que Fétis es- 
crigué sobre '1 diccionari de Lichtenthal en un número de sa T\evue. — Text. — Suplement. — 
Table alphabétique des mots français et autres correspondant aux iialiens. — Exemples de 
música, gravats. 

La popularitat del Diccionari del Doctor Pere Lichtenthal, ha fet oblidar altres obres tècniques del me- 
teix autor, potser millors que '1 Diccionari. Era un home molt estudiós y amable, estimant ab passió la seva 
art, poch afavorit per la fortuna, de la qual no desitjava les aventatges. L'estudi de preparació del Dicciona- 
ri y una bibliografia de la música l'ocuparen deu anys seguits. La primera edició del llibre, en italià y en 
quatre volums, fou publicada a Milàn per Fontana en 1826, ab lo títol de Di\ionario e Bibliografia delia 
Musica. Los volums primer y segon contenen lo diccionari técnich y històrich de l'art. Aquesta part de l'o- 
bra es encare avuy dia molt estimable. Los altres dos volums contenen la bibliografia, essentne la basa les 
obres de Forkel y de Gerber. Exageradament confiat en l'autoritat d'abdós musicògrafs, sobre tot en la del 
primer, copia ses faltes augmentades pels propris errors, agravades, encare, per les errades de noms, cog- 
noms y dates. Ab tot y això, les adicions que l'autor introduí al travall de sos predecessors, a fi de conti- 
nuar lo quadre de la literatura de la música fins a l'època de sa publicació, donen cert preu a l'obra. 

Lichtenthal nasqué en 1760 a Presburg, antiga capital d'Hongria, y morí a Milàn en i858. MELCIOR (Carlosjosé). [ 1236 

Diccionario Enciclopédico / de la Música, / recopilado por / Carlos José Mel- 
cior, / Coronel retirado de infanteria,... / quien lo dedica / à D. Hilarion Eslava, 
Presbítero, / Maestro de la Real Capilla de S. M. / Lérida / Imp. Barcelonesa de 
Alejandro García... / i85g. 

Un vol. de 228 X ! 43 m l™'> 445 ps. y 4 làmines. 

Conté : Portada. — Dedicatòria. — Pròlech, ont diu que's proposa no subjectarse a cap dels 
diccionaris publicats, «y sí solo escoger lo màs selecto de los demàs autores que han escrito 
de la música». 

Es obra d'un senzill aficionat a la Música, quals aficions van exclusivament encaminades a la música 
italiana y sobre tot a la de Rossini. 316 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

.VI. LITERATURA MUSICAL 

OBRES D'AUTORS DRAMÀTICHS 

BERTHÉ (F! L.). [1237 

Beethoven / drame lyrique, / précédé de quelques mots sur / l'Expression en 
Musique / et sur / la veritable Poésie / dans le drame lyrique / par / F. L. Berthé / 
(Lema : L'actualité tue la poésie dans la musique.) / Paris / chez Dénairij libraire / 
Juin 1836. 

Un vol. de 220 X '4° "7m*> vm-230 ps. y 10 làmines. 

Conté : Portada. — Pròlech, ont l'autor tracta de les disputes de clàssichs y romàntichs 
francesos promogudes per Mérimée ab la publicació de Clara-ga^ul, y per ell meteix, l'autor 
del present drama lírich, «quand je livrai au públic mes deux volumes intitulés T)ow{e libretti. 
Une vieille querelle existe aussi entre les auteurs d'opéras et les compositeurs : c'est à qui se 
fera la plus large part. J'essayai donc de mettre tout le monde d'accord». Segueix parlant de 
l' expression en ZMusique y de la veritable poésie, en 136 ps. plenes d'observacions fines y no- 
drides de doctrina estètica. — En V®4pis ulile, diu que «pour mettre en scène un caractère aussi 
noble, aussi pur que celui de Beethoven, il était indispensable avant tout de s'écarter le moins 
possible de la vérité; que l'ouvrage, d'ailleurs, dans lequel je voulais le faire figurer, étant 
plutót un cadre propre à intercaler certains morceaux de Fidelio» (indicats en les acotacions 
del llibret), «un de ses chefs-d'ceuvre, qu'un drame lyrique destiné à faire briller le talent 
d'un compositeur quelconque, il valait mieux le peindre tel qu'il fut que tel qu'il eút pu 
ètre...». — Text del drama, en un quadre o acte, quals personatges són : Beethoven, tenore; Le 
Prince de Lobkowit^, tenore; Fremann, basse; Galoppo, basse ; Charles, Jils de Galoppo, te- 
nore; Minna, nièce de Beethoven; Peters, valet de Fremann \ Ami du Prince; Musiciens et 
Chanteurs; Valets. — Text musical de Scène et Air de «Fidelio» de Beethoven. 

L'interès dramàtich de l'obra, resulta de la sordera de Beethoven, quan aquest se dóna compte de que 
no sent l'orquestra. 

Llivrets d'Oratoris, Villancets, Kalendes. 

VALENTÍ (Miguel). [ 1238 

Villansicos / que se han de cantar en la Toma / del Habito Religioso, / que 
debe vestir la No- / ble Seriora Dofía Antònia de Solà, y de / Benet, el dia 3 de DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 317 

Octubre del Ano de / 1 775, en el Real Monasterio de Nobles Re- / ligiosas de Santa 
Maria de Vallbona del / Orden Cisterciense. / Puestos en Música por el Reveren- 
do Miguel Valentí, Pres- / bytero y Maestro de Capilla de la Villa de la Selva del / 
Arzobispado de Tarragona, y debe cantar la capilla / de dicho Real Monasterio./ 
(Imatge de Sant Antón de Padua, gravada en boix.) / Cervera : En la imprenta de la 
Rl. y Pont. Universidad. 

Un opuscle de 160 X I0 ° m /n>; 16 ps. 

Conté la lletra dels tres Villansicos, ab estrivillos, recitados, arias, etc. QUERALT (Francisco). [1239 

La Adoracion / del Nino Dios / por / los Angeles y Pastores. / Drama Sacro / 
para cantarse / en la Iglesia del Oratorio / de San Felipe Neri / de Barcelona / por 
la capilla de la Santa Iglesia Catedral / siendo su Maestro el Reverendo / Fran- 
cisco Queralt Presbytero / Barcelona (sense any, ^1780?) / Por Juan Serra y / Cen- 
tené, Impresor y Librero. 

Un quadern de i55 X I0 3 m /m > 12 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, quals personatges són : Àngel, Pastor primero, Pas- 
tor segundo, Pastor tercero, Coro de oAngeles, Coro de Pastores. 

MONLLEÓ (Pedró Antonio). [ 1240 

El Gozo del Pueblo de Israel / por la elevacion, y colocacion / del Arca / en el 
suntuoso Altar del Templo / de Jerusalen. / Drama Musico, / que en las fiestas, 
con que fue colocado / en II. de Junio de MDCCLXXXII / el S mo Sacramento / 
en el Nuevo Altar Mayor / que en el Templo de Santa Maria del Mar / ha erigido 
la devocion de sus parroquianos, / cantó la Capilla de la misma Parroquial / 
Iglesia en los dias 3, 4, 5 y 6 de Junio del mismo ano, / siendo su maestro el 
R. Pedró Antonio Monlleó / Presbytero. / Barcelona (sense any) / Por Bernardo Pla. 

Un quadern de 200 X '45 m lm'> 16 ps. 

Conté : Portada. — Argument. — Text del drama, quals voces són : Salomon, Hirain, 
Dios, Asaf, Coros de Levilas y de Israelilas. 

JORDI (Antonio). [ 1241 

La Serpiente de metal / Drama alegórico, / que en los solemnes cultos con / 3 i8 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

que anualmente celebra la muy Illustre Ciu- / dad de Vich la Translacion de las 
ceni-/zas de sus inclitos Hijos, y ve- / nerados Patronos / los Gloriosos Mar- 
tyres / Luciano, / y Marciano, .... / Dia 16 de Mayo de 1785 / cantarà la Capilla 
de la Iglesia Cathedral, siendo su / Maestro el Rdo. Antonio Jordi, Pbro. /Vich 
(sense any); por Joseph Tolosa. 

Un quadern de 200 X 1 4° m /"> > ll P s - 

Conté : Imatge dels Sants Patrons, gravat en boix. — Portada. — Text del drama, quals 
interlocutors són : Moyses, Aaron, Achan, Ja\er, Coro. QUERALT (Francisco) [1242 

Drama Sacro / El / Juicio Universal. / Para cantarse / en la Iglesia del Orato- 
rio / de San Felipe Neri / de Barcelona, / el dia 20 de Febrero del ano 1787. / Por 
la Capilla de la Santa Iglesia Cathedral, /siendo su Maestro el Reverendo/ Fran- 
cisco Queralt, Presbytero. / Barcelona, por Juan Nadal / ano 1787. 

Un quadern de 145 X I0 3 m l<a> 12 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són : El Jue% Eterno, El Archan- 
gel, El alma buena, El alma mala, Coro de buenos, Coro de malos. 

MONLLEÓ (Pedró Antonio). [ 1243 

San Julian / Penitente en el Desierto. / Drama Sacro, / que, con motivo de 
celebrarse/ la primera Misa en el nuevo Altar, que a su Patron / San Julian de- 
dica en la Iglesia de P.P. Clerigos de / S. Cayetano de la presente Ciudad el gre- 

mio de Mer- / ceros, Mercaderes de Lienzos, Pafios y Sedàs, / cantó la Capilla 

de la Parroquial de Santa Ma-/ ria del Mar los dias 28, y 29 de Agosto de 1790; 
siendo / su Maestro el Rdo. Pedró Antonio Monlleó, Presbitero / Barcelona 
(sense any); por Francisco Genéras. 

Un vol. de 210 X l 4$ m l™> 1 $ P s - 

Conté : Portada. — Text del drama, ab argumento y primera y segona parts, quals perso- 
natges són : Jesu-Christo, en forma de Pobre; San Julian; Drusila, suconsorte, Valerio, ana- 
coreta, Vo{ del Coro. 

QUERALT (Francisco). [ 1 244 

El Martirio / de / San Estevan. / Drama Sacro-Histórico. / Para cantarse / en DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 319 

la Iglesia del Oratorio / de San Felipe Neri / en Barcelona, el dia 27 de Diciem- 
bre del arïo 1795 / por la Capilla de la Santa Iglesia Catedral / siendo su Maestro 
el Reverendo F. Queralt/ Presbytero/ Barcelona (sense any) : Por Juan Centené, / 
y Juan Serra. 

Un quadern de 145 X I0 3 "7"»; '4 P s - 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són : Christo, Estevan, Saulo, Vo% 
del Coro de Angeles, Coro de Judios. QUERALT (Francisco). [1245 

Drama Sacro / El Rico / Avariento. / Para cantarse / en la Iglesia del Orato- 
rio / de San Felipe Neri / de Barcelona, / el dia 9 de Febrero de 1796. / Por la 
Capilla de la Santa Iglesia Cathedral / siendo su Maestro el Reverendo / Fran- 
cisco Queralt, Presbytero. / Barcelona (sense any) por Juan Centené y Juan Serra. 

Un quadern de 145 X ,0 3 "%>; 12 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són : Abraham, Là^aro, Rico, Co- 
ro de Angeles. t 

QUERALT (Francisco). [ 1 246 

Drama Sacro / El Santo Job. / Segunda Parte. / Para cantarse / en la Iglesia 
del Oratorio / de San Felipe Neri / de Barcelona. / Por la Capilla de la Santa 
Iglesia Catedral, / siendo su Maestro el Reverendo Francisco Queralt, Presbytero. 
(Sense any, ^ 1796?) 

Un quadern de 145 X I0 3 "/■»; 14 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són :Job, Muger, Àngel, Satanàs, 
Vo{ del Coro deHusitas. DUCASSI (Ignacio). [1247 

La Pastora Divina, / que habiéndosele descarriado una oveja / de su amado 
rebano, va solicita en busca / de ella... / Drama Alegórico Musico, / para can- 
tarse en la Parroquial Iglesia / de San Cucufate del Rech, / de esta Ciudad de 
Barcelona, / el dia de la solemne fiesta/de Nuestra Sefiora/de la Esperanza, / 320 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

dia 1 8 de Diziembre, ano 1799. / La musica es del Senor Ignacio Ducassi, 
Clérigo, / Maestro de la misma Iglesia Parroquial / En Barcelona (sense any) en 
la Oficina de Antonio Sastres. 

Un quadern de 203 X *5o "7»; J 6 ps. 

Conté : Portada. — Argument. — Text del drama, quals voces són : La Pastora Divina, 
El oAlma, El Àngel, El Demonio, Coro de Angeles, Coro de Almas. MILÀ (Antonio). [1248 

El Lirio del Valle / Drama alegórico para / Música, / que en la solemne Pro- 
fesion y Velo / de la Noble Senora / Dona Maria Ignasia de Moxó, y de Fran- 
colí se can-/ taron, en el real Monasterio de Nuestra Senora de Vallbona / de 
la Orden Cisterciense / cantó la Capilla del mismo Monasterio, puestos en Musi- / 
ca por el Reverendo Antonio Milà, Presbytero Maestro / de Capilla de la Iglesia 
de Tarragona (Imatge de la Verge de les Dolors, gravada en boix) / Cervera : (sense any)/ 
En la Imprenta de la Pontifícia, y Real Universidad. 

Un quadern de 190 X '43 m /m; 14 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, en tres parts, quals personatges són : El Amor *Z)i- 
vino, La Innocència, La Gracia, Sulamitis, Coro. 

QUERALT (Francisco). [ 1 249 

El Martirio / de los / Santos Inocentes. / Drama Histórico-Sacro / para can- 
tarse / en la Iglesia del Oratorio / de San Felipe Neri / de Barcelona / el dia 27, 
de Diciembre del ano 1 802. / Por la Capilla de la Santa Iglesia Catedral, / siendo 
su Maestro el Reverendo Francisco Queralt, Presbítero. / Barcelona (sense any) : 
Por Juan Serra y Centené. 

Un quadern de 145 X I0 3 "/»! ' l P s - 

Conté : Portada. — Text del drama, quals voces són : Madre primera, Madre segunda, 
Soldado primero, Soldado segundo, Coro. QUERALT (Francisco). [ 1 25o 

La Muerte / de / Abel. / Drama Sacro / para cantarse / en la Iglesia del Ora- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 321 

torio / de San Felipe Neri / de Barcelona / por la Capilla de la Santa Iglesia Ca- 
thedral, /siendo su Maestro el Reverendo Francisco Queralt, / Presbytero. / Bar- 
celona/ (sense any) : Por Juan Serra y Centené. 

Un quadern de 145 X I0 3 "Vm > ] 5 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són : Abel, Cain, oAngel, Coro de 
Angeles. 

QUERALT (Francisco). [ i25i 

La Resurrección / de / Làzaro. / Drama sacro / para cantarse / en la Iglesia 
del Oratorio / de San Felipe Neri / de Barcelona, / por la Capilla de la Santa 
Iglesia Catedral / siendo su Maestro el Reverendo Francisco Queralt / Presby- 
tero. / Barcelona (sense any) : Por Juan Serra y Centené. 

Un quadern de 145 X io 3 m /m; 12 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són : Chrisío, Làzaro, Martha, 
Maria, Coro de Discipulos, Vo%, Coro de Hebreos. 

QUERALT (Francisco). [ 1 252 

Drama / Sacro-Histórico / La Conversion / de la Madalena, / para cantarse / 
en la Iglesia del Oratorio / de San Felipe Neri / de Barcelona. / Por la Capilla 
de la Santa Iglesia Catedral, / siendo su Maestro el Reverendo Francisco Que- 
ralt, Presbytero. / Barcelona (sense any) : Por Juan Serra y Centené. 

Un quadern de 145 X I0 3 m /m5 I2 P s - 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són : Jesús, Madalena, Simón Fa- 
riseu, Coro de 'Discipulos. 

QUERALT (Francisco). [ 1253 

La Partida / del Hijo Prodigo / de la casa de su Padre. / Drama Sacro / para 
cantarse / en la Iglesia del Oratorio / de San Felipe Neri / de Barcelona / por la 
Capilla de la Santa Iglesia Catedral, / siendo su Maestro el Reverendo Francisco 
Queralt, Presbytero. / Barcelona (sense any) : Por Juan Serra y Centené. 

Un quadern de 145 X I0 3 m /m', 12 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són : El Padre de família, Pru- 
dencio ; El Hijo Mayor, Càndido ; El Hijo menor, Liborio; Un criado, Servio; Coro de Criados. 

11. -41 41 -11. 322 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

QUERALT (Francisco). [ 1 254 

Drama Sacro, / El / Hijo Prodigo / para cantarse / en la Iglesia del Orato- 
rio / de San Felipe Neri / de Barcelona, / por la capilla de la Santa Iglesia Ca- 
tedral / siendo su Maestro el Reverendo / Francisco Queralt, Presbytero / Bar- 
celona (sense any) : Por Juan Serra y Centené... 

Un quadern de 145 X I0 3 "Vm '> 12 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, quals voces són : El Padre, El Hijo Prodigo, El Hijo 
Mayor, Vo^, Coro. 

ALEIX (Raymundo). [ 1255 

La Pasion de Jesu-Christo / Drama Sacro / para cantarse / en la Iglesia del 
Oratorio / de San Felipe Neri / de Barcelona. / Puesto en música / por Don 
Raymundo Aleix, Presbitero y Maes- / tro de Capilla de la Santa Iglesia Ca-/ 
tedral de la misma Ciudad / Barcelona (Senseany, ^1817?) / En la Imprenta de 
Brusi. 

Un quadern de 145 X I0 3 m /m", '3 ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són : Pedró, Juan, Magdalena, 
Joseph de Aritmetea, Coro de Discipulos de Jesús. 

ANDREVI (Francisco Javier). [ 1 256 

El Juicio Universal / Drama Sacro / puesto en música en el corriente ano 
de 1822 / por / Don Francisco Javier Andrevi / Maestro de Capilla de la Santa 
Iglesia / de la Ciudad de Valencià / Barcelona : / Imprenta de José Torner. 

Un quadern de 146 X II0 n %> l $ P s - 

Conté : Portada. — Text del drama, en dues parts, quals interlocutors són : Cristo, Justo, 
Pecador, Una vo\, Coro de iustos, Coro de pecadores, Coro de àngeles. 

AN DRE VI ( Francisco Javier) . [1257 

El Juicio Universal. / Drama Sacro, / puesto en música / por / D. Francisco 
Javier Andrevi, / Maestro de Capilla àe la Santa Iglesia / Metropolitana de Va- 
lencià. / Valencià, / Imprenta de la Viuda de Munoz / Ano 1827. 

Un quadern de 146 X no m / m ; 18 ps. 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 323 

Conté : Portada. — Text del drama, en dues parts, quals interlocutors són : Cristo, Jusio, 
'Pecador, Una vo^, Coro de justos, Coro de pecadores, Covo de àngeles. ANDREVI (Francisco). [ i 2 58 

La Dulzura de la Virtud. / Drama / alegórico-sacro / para cantarse / en la 
Iglesia del Oratorio / de San Felipe Neri / de Barcelona / puesto en música / por 
Don Francisco Andrevi, Presbítero, Maestro de Capilladela Parroquial Iglesia/ 
de Santa Maria del Mar de la / misma Ciudad/ Barcelona (sense any) en la Ofi- 
cina de Antonio / Brusi. 

Un quadern de 145 X I0 3 "7>n : *3 P s - 

Conté : Portada. — Text del drama, quals interlocutors són : Joven virtuoso, Joven mun- 
dano, Àngel de la Guarda, Demonio, Coro de jóvenes mundanos. 

BARBA (José). [i 2 5g 

El Joven cenido / que pareciendo hombre era realmente àngel; / y despues 
de haber guiado à Tobias por caminos seguros, le volvio sano / a sus padres. / 
Sagrada Alegoria / al Joven cenido, Àngel y Hombre / Sto Tomàs de Aquino... / 
Oratorio / que en los solemnes anuales festivos cultos / le consagran sus dis- 
cípulos... de la ciudad de Gerona, en el / dia 9 de Abril de 1834... / Cantóle la 
Capilla de la Iglesia Catedral, siendo su Maestro el / R. D. José Barba, Pres- 
bítero./ Gerona (sense any), por Agustin Figaró. 

Un quadern de 203 X *47 "7» 5 8 P s - 

Conté : Portada. — Text del oratori, quals veussón : Àngel, Madre, Tobias Padre, Hijo, 
Coro. 

BARBA (José). [1260 

Aaron / Figura del Angelico Doctor / Santo Tomàs de Aquino. / Drama, / 
que... le consagran sus alumnos... de la ciudad de Gerona... el dia 25 de Abril 
de 1835... / Cantó la Capilla de la Santa Iglesia Catedral, siendo su Maestro /el 
Reverendo D. José Barba, Presbitero / Gerona (sense any) por Agustin Figaró. 

Un quadern de 200 X l -° m /m ; 12'ps. 

Conté : Portada. — Text del drama, en tres actes, quals personatges són : Aaron, Moyses. 
Hon, Coro, Coro de Angeles, Coro de Israelitas. 324 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL IGNOTUS. [i 261 

Kalenda. / El Pan del Cielo en Belen, que dà à el Mundo vida, y paz. 

Un quadern de 190 X '4° "V^; 12 ps. 

Conté, faltanthi la portada : Introduccion : recitado a 4, coros, duos, ària, solo, r càntico y 
coplas. — Primero Nocturno : Villancico I, introduccion, solos, coros, duo, recitado, ària so- 
lo; Villancico II y Villancico III. — Segundo Noclurno : Villancico IV, Villancico V y Villan- 
cico VI (plens de gaytes, espècie de solo), Tonadillas, Pastorelas, estrivillos y pastoreles, co- 
plas... — Tercero Noctunio : Villancicos; tres pera cada «Nocturno». (Manca la derrera 
fulla). 

Pera que '1 lector no s'extranyi de trovar aquí les indicacions de Nocturnos del resat eclesiàstich, li 
hem de recordar la degradació de la música religiosa y del gust en matèria d'art qu'aquestes abominacions 
consentien, essent cantades ab interrupció del resar y fins representades al chor de les catedrals y de les 
iglesies. Cayguda la música religiosa en tal abjecció, es natural que sa germana la poesia sagrada li fes com- 
panyia, com se pot veure en los següents versos, extrets de la present Kalenda : Ya en Belen no hara rosca, 

Que hay Pan Divino... 

Y han de verse en mi Monte 

Ser Pan de picos 

Para divertir al Nino vienen en la Noche-Buena 
à Belen, una quadrilla 
de Gallegos, y Gallegas. 
No es muy longa la Cadrilla 
son dos Machos, y dos Fembras. r 

Llivrets d'Opera. 

IGNOTUS. [1262 

Li Due Dottori. / Intermezzi per musica. / Da rappresentarsi / nel Regió Tea- 
tro / del Buon-Ritiro, / per comando / di Sua Maestà Cattolica / il Re Nostro Si- 
gnore / D. Ferdinando VI, / in questo Carnevale / del Anno MDGCL. 

Un quadern de 195 X H m l™', 22 ps. 

Conté : Portada. — Interlocutori : Carlotta, la Signora Elena Pieri, Virtuosa di Musica, 
al servizio de S. M. C; Pantaleone, il Signor Tomaso Garofalini, virtuoso di Musica, al ser- 
vizio di S. M. C; Un ussaro, che non parla; Comparse. — Text, en llengua italiana. — Co- 
lofó : In Madrid : Nella Stamperia di Lorenzo Frcuicesco Mojados. JOMELLI (Nicolà). [1263 

L'Andromaca / Drama per Musica, / da rappresentarsi / nel Teatro delia mol- 
tó Illustre Città / di Barcellona l'anno 1763. / Dedicato / All' Illustrissimo Si- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 325 

gnore / Don Francesco Antonio / Douché, &. / Barcellona : Per Francesco Gene- 
ras / estampatore, e libraro. 

Un vol. de 147 X IQ 6 "%', M3 ps- 

Conté : Portada, firmada per «Los Impressarios del Teatro de esta Ciudad». — Mutacio- 
nes de Scenas : «Las sobredichas Mutaciones son de invencion del cèlebre Sr. Manuel Tra- 
mullas, Pintor Catalàn». — Argomento. — Personaggi. — «La Musica è del famoso Signor 
Nicolà Jomelli maestro napolitano. — Ballerini : «Li balli sono di nuova invenzione, il pri- 
mo del Signore Francesco Benucci, e il secondo del Signore Innocenzo Trabattoni». — Pro- 
testa. — Lletra de l'òpera, textes en italià y en castellà, en tres actes. — Colofó : «Barcelona, y 
Deciembre, à i5, de 1763. Reimprimase, De Pontero.» Peces teatrals ab música en lo text : vaudevilles, etc. 

COLLÉ. [1264 

Théàtre / de / Société, / Nouvelle édition / revue, corrigée & augmentée. / 
A la Haye / Et se trouve à Paris / chez P. Fr. Gueffier / MD.C.GLXXVI. 

Tres vols. de 167 X 97 w j™'> xxiv-450 ps.; 5ocS ps.; 298 ps. 

Contenen : 

Vol. I : Portada. — Avertissement. — Manière de préface, ou fragments d'un manuscrit 
intitulé : Épanchement secret cle l'amour-propre. — Text literari y musical. 

Vol. II : Portada, any MDCCLXXVII. — Text literari y musical. 

Vol. III : Portada, meteixany. — Quelques chansonsdu mème auteur. — Avertissement de 
l'éditeur. — Chansons et parodies d'airs. 

Es una colecció de comèdies «en prose et en vaudeville» y de pròlechs «en prose et en 
vers», haventhi, entre les comèdies : Le galant escroc, un acte; La partie de chasse de Henri 
IV, tres actes; La vérité dans le vin, un acte; entre 'Is pròlechs : ZMadame, y, ademés, una 
opera còmica en dos actes : Joconde. En les cançons y parodies, hi hà melodies molt inte- 
ressants. 

Collé era, segons ell meteixdiu, «Secrétaire ordinaire &Lecteur de S. A. S. Monseigneur 
le Duc d'Orleans, premier Prince du Sang». 

Elogis en vers o en prosa a escriptors o artistes : aprovacions y censures 

escrites al principi dels llibres, etc. 

VAZ REGO (Pedró) y TORRES MARTÍNEZ BRAVO (Joseph). [ i 2 65 

Armónico / Lazo, / con que se une/ una Mètrica / Correspondència/ de Por- 3^6 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL tugal / a / Castilla, / sobre assumpto digno / de la màs sublime esti / macion / 
Recogido por un / Apassionado de las Musas. (Sense any ni impremta.) 

Un opuscle de 200 X l 4$ m /m'> 3^ ps. 

Conté : 

Romance Heroyco : «En Alabanza de la Salve Regina, que compuso en Musica su Alte- 
za Real la Serenissima Princesa de las Asturias (que Dios guarde)», per «Pedró Vaz Rego, 
Maestro de capilla y Claustro de Evora», deixeble de Diego DíazMelgar : EI Romance Heroy- 
co qu' escriu '1 susdit mestre no es un model de poesia; tampoch ho son V Encomiasthicon, 
lo Tipmance ni les Seguidillas que conté l'opuscle. Tenen, no obstant, gran interès com no- 
ticies pera l'historia de la música espanyola y n'extractarem los passatges més dignes de men- 
ció, especialment los que 's refereixen a la biografia de les personalitats musicals més cèlebres 
d'Espanya; diu l'autor del Romance Heroyco : «Qué nueva admiracion la de esta Salve! 
qué Música de Dios, qué suave assombro 
la Princesa de Asturias es su Autora, 
compositora del Celeste Coro. 
Es assi, porque esta alma, esta dulzura, 
este afecto no se halla entre nosotros Salve, pues, Serenissima Princesa, 
Salve, glòria inmortal de vuestro Esposo. 
Salve y mil veces salve, ó prodigiosa 
esperanza de Espanà, que en sus votos 
anhelante suspira en flor tan bella, 
sus Principes, bellísimos pimpollos Encomiasthicon : «Aviendo Don Joseph de Torres, Maestro Principal de la Real Capilla, 
y Rector del Real Colegio de Musica de su Magestad Catholica, recibido por el Correo este 
Aplauso, que dedica Don Pedró Vas Rego. Maestro Principal de la Santa Iglesia de Evora, y 
Maestro Jubilado del Claustro de la misma Universidad, à la primorosa Salve Regina, que 
compuso su Alteza Real nuestra Serenissima Princesa de las Asturias (que Dios guarde) exci- 
tado parte del furor, que centellean sus Clausulas, y parte de celebrar tan inimitable prodi- 
gio, se deslizó por la pluma este Encomiasthicon : Trassumpto fiel del Ave de Caystro, 
que en dulcissimo metro nosesparces 
apreciados elogios, en que suma 
tu numeroso afecto lealtades, 
Eres de Evora Numen... 
su dulzura apuraron tus acentos 
para hacer salva a tan acorde Salve?... 
Si la suerte el acaso le franqueasse 
de oir pulsar el canoro Clavicordio 
à su Alteza, con garvo inimitable. Tan nunca vista singular destreza 
tiene en herir las teclas, que al tocarle, 
à los dedos les ruegan que las pisse 
por buscar su Real mano quando passe. 
Haga salva el cànon desde mis Torres, 

à nuestra gran Princesa 

Y tú, evorense Maestro, en que atesora 
Portugal glorias, créditos el Arte, 
celebra, aclama, canta en hora buena, 
y el Eterno Poder te premie, y salve. «Respuesta del Padre Pedró Vas Rego... al senor Don Joseph de Torres... en este gratu- 
latorio, critico, chronológico Romance : No acierta à daros las gracias. 
Senor Don Joseph mi pluma, 
à carta tan apreciable, ni à poesia tan culta... Qué Apolo, qué Presidente 
qué oràculo de las Musas 
puede ser otro, que Vos? DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 327 Teneis por testigos tantos 
libros, que en la prensa sudan ; 
y en Música, y metro esparcen 
Aganypedes dulzuras. 
Díganlo las que del Templo 

son divinas oomposturas; 

Díganlo las que en Palacio 
graves, corteses, jocundas 
derraman por el oído 

encantadora hermosura 

Mi Romance era forzoso, 
quando la Real Augusta 
mano de mi Rey, la Salve, 
benignissimo me indulta. 
Yolacopié, y al bolverla 
discurrí, que era acción ruda, 
bolverla sin dar serial 
de agradecer tal fortuna, 
Y assí como mis tareas 
ha tantos anos que rumían 
solfas por oficio, hallé 
clementissima disculpa. 

EI mandó, que se imprimiesse 

Dibulgose, y quedéluego 
llorando à solas mis cuytas: 
de exponerme à la vergüenza; 
quando ay tantos que me juzgan. 
Hétele, que fué à caer 
mi Romance en vuestras vnas, 
y como à Juez del oficio, 

por transgresor me denuncian 

A Torres fueron misyerros? 
Vos, que sois el Tesorero 

de Sciencias, y Artés? 

Bien se admira en vuestras obras, 
que todas sabias inculcan, 
que agotasteis lo mas raro 

en que todo el Arte suda 

Lo cierto es, que de essa Escuela 
de Madrid salieron muchas 
hijas de tal madre, y nadie 
primer lugar le disputa. 
La nuestra evorenseclaustra 
de ser su hcrmana le adulan 
antiguas memorias, però 
en mi perdió su hermosura. 
Treinta y tres anos en ella 
ensené lo que acostumbran; 
ya jubilé, dàndole otro 
que su esplendor restituya. Estoquanto à las Espanas, 
que Itàlia quiere sin duda 
el Principado, y le otorgan 

todas las Naciones juntas 

Menos quando se descuella 
grave, aguda y sobre aguda, 
la eminència en vuestras Torres 

que entre todos se exceptuan 

Estàs son, segun recuerda 

mi aplicable conjetura, 

los Antecesores vuestros, 

de esa Real Capilla Augusta. 

No hablo de las mas Capillas 

Reales, que tanto ilustran 

esta Corte, en que huvo hombrazos 

de demarcada estatura 

Un Alfonso Ferabosco, 
noble saboyano, en cuya 
fuente Jorge de Lahelle 
bebió divinas dulzuras, 
Después de estos dos, el gran 
Phelipe Rogier, que suma 
su edad en treinta y cinco anos, 
numerando edades muchas. 
Ocho Discípulos suyos 
nos dexa, que substituyan 
muchos siglos de alabanzas 
à su edad, en flor caduca. 
Geri, Capitan du Pont, 
Juan de Font, à quien se junta 
Phelipe du Bois, Loncin, 
y Estevan Bernardo Dutra. 
Todos con Malagaray, 
sus dulces panales chupan, 
de que estrujaron el nectar, 
que en toda Espana redunda. 
Cayó la suerte en Mathías 
Rosmarin, que se intitula 
ó Romero, ó Capitan, 
porque sobre todos triunfa. 
Besson, y Pontac le fueron 
Tenientes, por poca dura, 
que él vivió diez y seis lustros : 
no avia de acabar nunca! 
Fué su tercero Teniente 
Patino, que se dibuxa 
imagen de su bondad, 
substància de su figura. 
No la triste de Quixote 
aunque fué Mancha su cuna, 328 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL pero sucessor, y copia, 

que à su Maestro vincula. 

Siguiose el vnico Fènix 

de su tiempo, en quien se anudan, 

se prenden, copian yencierran 

todas perfecciones juntas. 

Cisne, que murió cantando 

Ave, marts stella, cuya 

sonora voz tuvo oyente 

vna Magestad oculta 

^•Quien serà sinó Galàn, 

el que lo fué de las Musas, 

que después le acompanaron 

planideras deia tumba. 

Joben, que qual Ganymedes 

arrebatado à la altura 

del Cielo en veinte y cuatro anos 

cumplió eternidades muchas 

Don Pedró Verdugo luego, 
vengador de tanta injuria 
vino desde Salamanca, 
porque à Galàn restituya. 
Davozescomo leona 
à suscitarle, y se arrulla 
adormecido Galàn, 
que lugar màs alto ocupa. Vino màs blando Duron 

En Madrid hizo prodigiós, 
y era la mayor altura 
de su Polo : no sé como 
dexó por Francia su cuna. 
Mucha atencion le debí 
en cartas, que guardo suyas; 
ni hallo razon à Feyjóo, 
porque en falso mormura. 
El compuso para el Templo, 
con decorosa cordura, 
y à lo Cómico dió libres 
las modas, que el Pueblo gusta. 
En esto no hay que culparle, 
mas la espada vis acuta 
de Feyjóo, nada perdona, 
y aun cree por conjeturas. 
Perdónenos Dios à todos 
que haciendo en el Urbebulla, 
cada cual à su negocio 
aficiona lo que estudia. 
Mas yo, senor Don Joseph, 
nada quiero que me luzca 
en la que escrivo, que aquello, 
que es solo la verdad pura. «Respuesta à este Romance, recibido en dos de Junio de este ano, desde Evora», que Don 
Joseph Torres firma a Madrid, lo 20 de Juliol de 1 73 1 , dient : «Desè priessa V. md. à borrar 

del Romance^ los nunca merecidos aplausos que me da No falta quien dice, que el mutuo 

aplaudirse los ingenios, no es mordacidad paleada, sinó oculta simpàtica afición.» A lo qual 
Torres Martínez Bravo, respon ab unes Seguidillas tan desgraciades com son Encomiasthicon, 
lo Romance Heroyco y '1 Romance de Vaz Rego. La princesa autora de la Salve Regina es l'Infanta Maria Bàrbara, filla de Joan V de Portugal y casada, 
a 29 de Janer de 1729, ab lo príncep qui més tart fou Ferran VI d'Espanya. Cèlebre tocadora de clavey com- 
positora distingida, s'han reimprès darrerament ses obres, encloentles ab les dels autors clàssichs. Deixebla 
del famós Domenico Scarlatti, lo nomenà, al venir a Espanya, professor y músich de la cambra reyal. He- 
retà del seu pare lo caràcter generós y l'amor a l'art, fundant a Madrid les Saleses Reyals. 

Nostre distingit amich Joaquim de Vasconcellos, en son monumental Catalogo da Biblioteca de El-Rey 
Joao 4.' , Porto, MDCCCC, diu del Armónico La\o que «parece nao ter relaçao immediata com El-Rei 
D. Joao IV e a sua Livraria... Reparese sómente no seguinte. Primeiro : O ramillete de poesias é dirigido 
a una biznieta de D. Joao IV... Segundo : Com as poesias demonstra-se que aínda em 1731, data da impres- 
sào, estavam vivissimas as tradiçoes das grandes escolas peninsulares de musica, cento e vintè e dous an- 

nos depois da impressab do Catalogo de El-Rei (1649) Terceiro : demonstra-se mais; queessas tradiçoes 

seguiam ainda rigorosamente o rumo e a direcçào que D. Joao IV apontàra. Os auctores exaltan ainda a 
memòria dos mesmos chefes, o estudo dos mesmos modelos : Felipe Rogier, Matías Romero, Patinho, Bes- 
son (Gabriel Diaz), Malagaray e outros que figuram a cada pagina do Catalogo d'El-Rei». «Sobre a filiació 
e a escola de Rogier, vid. o nosso Ensaio critico, pag. 6, nota 4. De Capitan e suas obras està cheia a corres- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 329 

pondencia de D. Joao I V : o mesmo se pode affirmar de Patinho. Ainda muito recentemente (1898), Don Fe- 
Iipe Pedrell professor do Conservatorio de Madrid e... conhecedor da antiga Escola hespanhola de Musica, 
punha en relevo a intima affinidade de stylo dos artistas das duas naçóes durante todo o sec. XVII, publi- 
cando ao Iado de Patinho e Capitan as obras dos nossos compatriotas Manoel Machado e Manoel Correia 
pela primera vez.» Se refereix Vasconcellos al nostre Teatro Lírico Espaiïol anterior al siglo XIX. La Co- 
runa, 1897-98, vols. III y IV, editores Canuto Berea y Compania. 

Gabriel Diaz Beson fou rebut cantorcillo de la capella flamenca l'any 1601, en 1616 era ja mestre de 
capella y canonge de la Colegiata de Lerma : en 1637 renuncià '1 magisteri de Córdoba passant a les Descal- 
zas de Madrid. En el Index de la famosa llibreria de Joan IV de Portugal, figura Díaz Beson, entre altres 
composicions, com autor de 497 Villancicos. 

Vaz Rego, en son Romance, diu en nota marginal quan cita a Malagaray : «Siete Flamencos, como el 
maestro Rogier, y solo uno Espanol, que fué Juan de Castro Malagaray, que murió maestro en Cuenca.» 
En altra nota y parlant de Galàn, qui morí cantant Ave, marts síella, afegeix : «El Senor Carlos II, que le 
estimaba mucho, y por noticia de que estaba cantando cuando espiraba, le fué à oir disfrazado.» NOVELES, POEMES, POESÍES Y TOTE CLASSE DE LITERATURA SOBRE LA MÚSICA Y 'lS 

MÚSICHS. 

LA FAGE (Adrien de). [ 1266 

La Première / Orange Sanguine / par / Adrien de La Fage / Paris / Impri- 
merie Bonaventure et Duchessois (1 85 1 ). 

Un opuscle de 245 X 160 m / m ; 39 ps. 

Espècie de noveleta musical poch coneguda, de la que se'en publicà solament una edició de 30 exem- 
plars. SOUTH (Robert). [1267 

Musica Incantans : / Or, / The Power ofMusick. / A / Poem. / Written Ori- 
ginally in Latin by Dr. Robert South / Translated :/ With a Preface concerning 
the Natural Ef-/ fects ofMusick upon the Mind. (Lema : Semel insanivimus omnes) \ 
London, / Printed for William Turner, at the Àngel at Lincolns-Inn Back 
Gate 1700. 

Un opuscle de 235 X l 9° m \™\ I0 P s - de preliminars y 18 de text. 
Conté : Portada. — Prefaci. — Errades. — Text del Poema. 

Lo Doctor Robert South, canonge de Figlesia de Christ, d'Oxford, nasqué a Hackney en 1633; morí '1 8 
de Juny de 1716. Pertenesqué a tots los partits qu'en son temps agitaven l'Angleterra, per lo qual fou tingut 
pertraydor, deixant una memòria poch honrosa. Estudiava encare a l'Universitat d'Oxford, quan escrigué 
en llatí '1 poema que intitulà : Musica incantans, sive poema exprimens musicce vires, imprès en i655. 

11. -42 42-11. 330 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

IRIARTE (Tommaso) y GARZIA (Abaté Antonio). [ 1268 

La Musica / Poema / di / D. Tommasso Iriarte, tradotto del castigliano / dal- 
l'Abate/ Antonio Garzia / In Venezia / nella stamperia di Antonio Curti Q. Gia- 
como / MDCCLXXXIX. 

Un vol. de 230 X '6o m / m ; 48-149-xxxiv ps. 

Conté : Portada. — Prologo delí" autor e . — Prefa^ione del traduttore : escriu una munió 
de pàgines ben ocioses, examinant quina crítica es més imparcial : si la del jesuita espanyol 
P. Joan Andrés o la del poeta Metastasio. — Poema. — Annola^ioni. 

Iriarte nasqué a Santa Cruz de Tenerife en \jio; morí a Madrid en 1791. Versificador correcte, però 
poch poeta. Compositor de poca genialitat; coneixem d'ell una composició molt fluixa. Músich pràctich, enca- 
re qu'aficionat, se preuava de violinista, prenent part en l'execució dels quartets que's feyen a casa seva a les 
dels amichs de sa intimitat. De totes ses obres poètiques alcançà molta fama entre 'Is extrangers, si be no 
entre 'Is literats espanyols, son poema La Musica, de més bona intenció doctrinal que didàctich; d'aquesta 
obra, en cinch cants, sols tenen interès algunes notes explicatives, sobre tot l'última, en extrem curiosa, 
sobre l'aptitut de la llengua castellana pera 'i cant. Lo primer vers del poema. 

Las maravillas de aquel arte canto, 

fou famós per les polèmiques y crítiques que promogué, entre altres, lo romanç de D. Gaspar Melchor de Jo- 
vellanos declarant la guerra als qui seguien lo partit de Huerta, los antihor tenses, lo primer de tots Iriarte, 

...., à aquel pobrete 

que en discordantes corcheas 

solfeó las maravillas 

del arte de las cadencias 

La primera edició del poema es la de Madrid, Imprenta Real de la Galeta, MDCCLXXIX. Son nom- 
broses també les traduccions, entre altres la present, ab les meteixes estampes que la primera edició caste- 
llana, traduida en vers lliure; porta un llarch y curiós pròlech del traductor, qui era un jesuita espanyol 
emigrat, en defensa del poema contra les observacions del Abaté Andrés, qui '1 criticà ab raó. No's com- 
prenen los elogis que tributen al nou poeta didàctich l'insigne P. Eximeno, d'opinions tan independents, 
y l'erudit P. Lampillas. Don Leandre Fernàndez de Moratín aludeix a Iriarte quan diu, en la Derrota de 
los pedantes, que «echaron à volar unos poemas tan exactos, tan ecónomos y correctos, labrados à compàs, 
nivel y escuadra, que nada se puede en ellos quitar, mudar y anadir». 

CLER (Albert). [1269 

Fisiologia / del Musico, / por Albert Cler / traducida al castellano / por la / 
Senorita D a Ventura Ruviano y Santa Cruz (Grabat caricaturesch d'un agrupament 
de soldats d'una música militar) / Barcelona / Imprenta de Don Antonio Bergnes y 

c/1843. 

Un vol. de 140 X 85 m lm', l M P s - 

Conté : Portada, gravada, firmada per Cibera. — Text, ab nombrosos gravats reproduits DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 331 

de l'obra original francesa, dividit en catorze capítols : I, De la música primitiva no definida 
(Nada ha quedado en esíemundo en el vacío); 

II, Poder de la Música; 

III, De los músicos de diferentes épocas (Antes y ahora); 

IV, De la imperfección de la Música, (Musico, conócete à ti mismo); 

V, Del canto en general; 

VI, De los artistas líricos; 

VII, Cantores de sociedad; 

VIII, De los instrumentistas músicos de orquesta teatral; 

IX, Músicos de sociedad; 

X, De los compositores; 

XI, De las diferentes espècies de música de invenciòn moderna; 

XII, Los pretendidos aficionados, conocedores y diletantis; 

XIII, Los músicos de concierto; 

XIV, Músicos al aire libre. 

Entre les faceties de Cler, es notable aquesta fisiologia del músich, que donà certa fama a son autor, 
un dels primers redactors de la cèlebre revista còmica Charivari. La traducció castellana es molt ben feta. FERNÀNDEZ DE ROJAS (Padre Fray Juan). [ 1270 

Crotalogia / ó / Ciència de las Castanuelas. / Instrucción científica del modo 
de tocar las Cas- / tanuelas para baylar el Bolero, y poder fàcil- / mente, y sin 
necesidad de Maestro, acompanarse / en todas las mudanzas de que està ador- 
nado / este gracioso Bayle Espafiol / Parte Primera / Contiene una noción exac- 
ta del instrumento llamado / Castanuelas, su origen, modo de usarlas, y los 
pre- / ceptos elementales reducidos à rigoroso método geo- / métrico, justamen- 
te con la invenciòn de unas Casta-nuelas armónicas, que se pueden templar, y 
arre / glar con los demàs instrumentos. / Su Autor / El Licenciado Francisco 
Agustín Florencio. / Quinta edicion / Con Licencia. / Valencià : Por Salvador 
Fauli / Ano 1792. 

Un vol. de 135 X 9° m /m; xn-101 ps. 

Es «na de tantas reedicions de la famosissima instrucció del frare del convent de San Felipe el Real de 
Madrid, sabi teòlech, escritor festiu, poeta y continuador de YEspana Sagrada. En l'edició de La Crotalo- 
gia de la Viuda y filla de Subirana (1882) se diu : «El Padre Juan Fernàndez Rojas, de la Orden de los Er- 
mitanos de San Agustín, alümno del cèlebre convento de Salamanca, falleció en 1817. Guàrdase su cuerpo 
en el Real Monasterio de S. Felipe de Madrid». 

Són molts los qui han cregut que l'obra del Licenciado Florencio era realment un tractat de tocar les 
castanyoles, entre altres Fétis, en sa Biographie, y Lavoix fill, en sa Hisloire de l'instrumentation. Sa sàtira 
de La Crotalogia va dirigida contra '1 mètode geomètrich qu'en temps de son autor privaba en les ciències, 332 CATALEGH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

y contra les tendències rigoristes de l'escola ultra-clàssica. «Para burlarse de aquel cúmulo de reglas con 
que esta escuela aherrojaba el ingenio, — diu el P. Fr. Conrat Muinos Saenz, en son discurs sobre l'Influen- 
cia de los Agustinos en la Poesia Castellana, — supone el P. Fernàndez que va à ensenar à tocar las castanue- 
Ias con gran aparato de principios, axiomas, reglas, definiciones, escolios, notas y observaciones, entre las 
cuales sienta axiomas del calibre de las siguientes, que por su gracejo se han hecho famosos : En suposición 
de tocar, mejor es tocar bien que tocar mal. — El bailarin que toca las castanuelas hace dos cosas, y el que bal- 
la y no toca no hace mas que una cosa. — Un mismo cuerpo no puede à un mismo liempo tocar y no tocar las 
castanuelas. — El que no toca las castanuelas no se puede decir que las toca bien ni mal». 

«La Crotalogia levantó una'tempestad literària, que interesó hasta el punto de hacerse muchas edicio- 
nes y de provocar curiosas polémicas. Heredero el P. Fernàndez del espíritu espanol de su maestro» (lo fa- 
mós P. Didach Gonzàlez, ingeni agustinià, fundador de l'escola salmantina)«y amigo porende del antiguo 
arte nacional, se ensana con la escuela francesa, haciéndola blanco de su donosísima sàtira, principalmente 
en el genero dramàtico, que él quería encaminar por màs amplio y desembarazadosendero del que le sena- 
laba Moratín». 

La primera edició d'aquesta obra es del any 1792, Madrid, Imprenta Real. Coneixem una tercera edició 
del meteix any y de la meteixa impremta ; una quinta edició de Barcelona ; a més de la senyalada de Fauli, 
de Valencià, de la Viuda de Piferrer, sense any, etc. Coneixem, a mes, El triunfo de las Castanuelas ó mi 
viaje à Crolalópolis, por Alejandro Mota, Madrid, impremta de Gonzàles, MDCCXC1I, y V Impugnacion à 
la Crotalogia erudita ó científica de las castanuelas... por Juanito López Polinario, Valencià, impremta del 
Diario, 1792. Es també del P. Fernàndez la titulada Madama Crotalistris, Carta sobre la Segunda Parte de 
la Crotalogia, Madrid, impremta de Cano, 1792. 

S'atribueix a Don Preciso, revindicador de nostra música popular y de nostres balls, famós pseudònim 
del escriba D. Joan Anton de Iza Zamàcola yOzerin, lo graciós opuscle Libro de Moda ó Ensayo de la His- 
toria de los Currutacos, Pirracas y Madamitas de nuevo cuiio, escrito por un filosofo Currutaco, y corregida 
nuevamente por un senorito Pirracas; ne coneixem dues edicions de Madrid, la segona de Fermin Villal- 
pando, 1795 y la tercera de Blas Roman, 1796. No li perteneix a Iza Zamàcola o a Don Preciso el Libro de 
Moda sinó al P. Fernàndez, qui usava varis pseudònims : lo Censor Mensual, Don Extravagante, Don Cu- 
rrutaco, Un filosofo currutaco, Liseno, Agustín Florencio, Juanito Lo pe\ Polinario, Lapetimetra, El curru- 
taco intruso; lo meteix Iza Zamàcola, qui prenia'ls de : El Bachiller Zocamala, el Bascongado, Don Extra- 
vagantísimo, Don Preciso, el Despreocupado, etc. Després de llegir el Libro de Moda no 's pot dubtar d'atri- 
buirlo al graciosíssim autor de La Crotalogia. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 333 .VII. 

BIBLIOGRAFÍA 

LA FAGE (Adrien de). [ 1271 

Extraits / du / Catalogue Critique et raisonné / d'una petite Bibliothèque Mu- 
sicale, par Adrien de La Fage(Lema : Solaque non norunt hcec monumenta mori), j Ren- 
nes, / de Timprimerie de H. Vatar. (Sense any.) 

Un vol. de 210 X '3° m /n>; 120 ps. de text y 44 ps. de música gravada. 

Conté : Portadella. — Tiratge (a cent exemplars). — Portada. — Table. — Avertissement', 
parla dels bibliòfils y coleccionistes de llibres de música pràctichs, es a dir, d'obres dels mú- 
sichs, de sa passió pels llibres que «ne fait que croítre avec l'àge», y de que «après en avoir re- 
cuelli un certain nombre, je fus pris un jour de la fantaisie d'en décrire quelques-uns.» Los 
llibres que descriu, «à l'exception de quatre ou cinq, tous sont en ma possession... que l'on 
ne s'étonne point par exemple de voir en certains libres des irrégularités destyle ou d'orto- 
graphe à la suite desquels je n'ai pas toujours cru nécessaire de mettre la parenthèse s/c, parce 
qu'elle auraitété tropsouvent répétée». — Text literari dels Extraits dels següents autors : Ab- 
batini, Allegri, Annerio (Fèlix y Joan Francesch), Animuccia, Antoine, Arcadelt, Aretino, Ba- 
taille, Belasio, Belli, Berghem (v.Wert), Bernabei, Boesset, Bona, Bonhomius, Bonomi(v.Bon- 
homius), Bursio, Capponi, Caresana, Catalano, Cavalli, Cazatti, Certon, Chambonnières, 
Cifra, Cima, Colombi, Corsi, Corteccia, Corteggio o Corticcio, Crivelli, Dal-Pane, Danckerts, 
Delia Porta, DeOrto, De Silva, De Silvestre, De Soldis (v. Soldi), Des Pres, Donati, Drayade, 
Durante, Falusi, Filipinni, Foggia (Anton y Francesch), Gabrielli (Andreu y Joan), Giam- 
berti, Giovannelli, Giusetti, Grande o Grandi, Grandrue, Graziani, Griffi, Jacquet (v.Wert), 
Kesperle (pseudònim), La Fage (Adrià y Joan), La Rozée o Van Roor, Lucatelli, Mangiarotti, 
Marcesco, Marini, Mattioli, Mazzaferrata, Melani, Messaus, Monferrato, Nanini Nanino, 
Nanini (Joan Maria), Natali, Nenna, Neri, Passarini, Pevernage, Pierluigide Palestrina, Por- 
ta (v. Delia Porta), Quagliati, Ratti, Rigatti, Rore (v.Van Roor), Rovetta, Savigni, Sauvage, 
Severi, Soriano, Stamagna, Stabile, Stefani, Strozzi, Tarditti, Tardito,Tozzi, Ugolini, Vecchi, 
Vesi, Viadana, Victoria, Volpe, Wert, Willaert, Zanetti, Ziani, Zoilo. — Text musical. — 
I, Résolution du Canon de Jean François Annerio; II, Antienne des trois jours saints par 
François Cortiggio; III, Dernier Répons du Samedi-Saint par François Cortiggio; IV a), Ca- 
non d'Adrien Villaert; IV &), Résolution desdeux Canons à six et à deux voix; IV c), Canon 
de Vincent Ugolini marchantavec le precedent; IV d), Résolution à dix voix;IV e), Résolution 
à quinze voix;IV/), Résolution circulaire; Va), Canon de Vincent Ugolini; V b), Résolution 
à 4 voix; VI a), Canon de Guiselain Danckerts; VI b), Résolution: VII, Hosanna de la Mes- 334 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL 

se intitulée Lhomme armé par Josquin Des Pres; VIII, a), Deuxième Agnus de la Messe de 
L'hommearmé de Josquin Des Pres; VIII £?), Résolution; IX a), Crescet in duplum; IX b), Ré- 
solution; X, Sanctus de la Messe Fortuna disperata par Joaquin Des Pres; XI a), Ènigme de 
Josquin; XI b); Résolution; XII à), Chanson de Lhomme armé ; ; XII &), Autre version; XIII, 
Motet de Josquin Des Pres (Cantique des Cantiques. Cb. I et II); XIV, Motet de Josquin Des 
Pres; XV, Sanctus de la Messe dite De Dés par Josquin Des Pres; XVI, Canon composé pour 
Louis XII par Josquin Des Pres 

L'única obra o, millor dit, colecció d'obres que senyala en Extrait, es la següent : Thom^c Ludovici à 
Victoria Abulensis Missarum Libri duo quce partim quaternis, partim quinis, partim senis concinunlur vo- 
cibus. — Romce, ex typogrophia Dominico Basce, i58s, in fol. de 295 ps. Comentantne'l senyalament, diu La 
Fage : «Qu'on me pardonne de diré ici que je suis le premier qui ait cité son nom en France : lorsque je 
séjournai une première fois à Rome en 1828 et 1829, j'avais pour mon instruction misen partition la messe 
Oquam gloriosum, seconde du recueil objet de cet article : à mon retour je la montrai à Choron, qui la fit 
aussitót graver... — II s'est glissè una faute de gravure fort singulière dans la peti te notice mise par M. Es- 
lava en téte de la Lyra sacro-hispana : d'aprés son indication, Victoria serait né en 1570 et entre comme 
maitre au collége germaniqueen 1573 : il faut sans doute lire pour la première date 1540. M. Nisard (Revue 
de Musique ancienne et moderne, annèe i856, pàge 704) a relevé une erreur d'un autre genre dans la Bio- 
graphie des Musiciens de M. Fétis, qui a donné l'existence à un compositeur imaginaire, qu'il nomme 
d' Àvila (Thomas Louis Vittoria). Ce musicien n'est autre que notre Victoria, en effet natif d Àvila, villa 
d'Espagne dans la Vieille — Castille». 

Aquesta data de 1573 es molt problemàtica; invitem al lector a que consulti, lo derrer volum de Tho- 
MjE Ludovici Victoria / Abulensis / Opera omnia j ornata a / Philippo Pedrell, que publiquem actualment 
a Leipzig a l'imprempta de Breitkopf y Hàrtel, llibreters. 

En la part de comentaris bibliogràfichs y biogràfichs que de La Fage afegeix als senyalaments de sos 
Extraits hi hà noticies y documents que encare 's podran aprofitar, malgrat les investigacions posteriors em- 
preses pels musicògrafs, especialment los que 's troben en los articles corresponents à Ceresana, Josquin 
Després, Seraphim, Animuccia, Guidetti,y altres. FI DEL VOLUM SEGON Y DE l' OBRA TAULA ALFABÈTICA TAULA ALFABÈTICA Pera consultar ab fruyt la present taula, convé recordar que'ls números dels articles fins al 652 s'han de buscar 
en lo volum primer. Los que van colocats entre parèntesis, indiquen pàgines. La distinció de les referències de la 
taula s'ha obtingut posant en lletra grassa los noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, arre- 
gladors, etc; los de persones aludides en dedicatòries, censures, aprovacions o be en lo curs dels comentaris, en cursi- 
va; de rodó los d'impressors y editors, distingintse d' aquests los de gravadorsper l'asterisch(*) que'ls segueix. Abat (Joan) : 430, 701, 703. 
Abbatini (A. M.) : 1271. 
Abdallah (Vide Turmeda, 

Fra Anselm). 
Abel : 146. 

Abreu (Antonio) : 25 1. 
Acaen : 524. 
Acevedo : 25. 
Achiles : 68. 
Adam (Louis) : 261, 1133, 

1135, 1 136. 
Adam (Louis) : 223, 263. 
Adami da Bolsena : 21. 
Adimari(P. Bernardo) : 8o5. 
Adrianus. (Vide Willaert). 
Adrien : 132. 
Agieo (Oresbio) : 1 
Agnelli (Pietro) [Milan] : 41. 
Agostini (Pau) : 1 85, 187. 
Agrícola (Alexandre) : 426. 
Agrícola (Alexandre) : (27). 
Agrícola [Berlín] : 285. 
Aguado (Eusebio) [Madrid] : 

ii3, 372. 
Aguilar (P. Fr. Bautista) : 12. 

Aguilera de Heredia (Se= 
bastian) : 582, 617, 893. Aguilera de Heredia (Sebas- 

tian) : (27), 617, 898. 
Agus (Henri) : 132, 134. 
Agustí (Sant) : 10. 
Alard (Delphin) : 223. 
Albani(Gio. Francesco) : 188. 
Albareda (Marcià) : 708, 

709, 731, 783. 
Albénií{ (Pedró) : 198, 262. 
Alberan (Tomàs de) : 5g5, 

5 9 6. 
Alberich (Honorato) : 681, 

745. 
Albero (Sebastian) : 892. 
Albert : 1222. 
Albert (Lluís) : 964. 
Albert et Isabelle (Arxiduchs): 

971. 
Albors y Navarro : 45. 
Albrechisberger : 130, 218, 

1234, 1235. 
Alcoçer (Luis de) : 321. 
Aldegunda et Noircarmes 

(Philippo de Sancta) : 531. 
Aldomar : 961. 
Aldomar : (27). 
Aldrete (P.) : 68. 
Aleix y Batlle (Raymundo): 

449,483, 8 7 5, 1255. Aleix y Batlle (Raymundo) : 

422. 
Alexandre VII : 540. 
Alfieri (P. Don Pietro) : 379. 
Alfonso (Juan Bautista) : 6 1 8 . 
Alfonso (Sebastian) : 703. 
Alfonso (Sebastian) : 248. 
Alfonso de Nàpoles : 68. 
Alfonso, Rey de Castella : 21. 
Alhambra (Gabriel) [Madrid]: 

205. 

Alí Bey el Abassi : 10 1. 

Alicarnaso (Dionisio) : 84. 

Alix (Celeste) : 42. 

Almenda (oAntonio de) : 68. 

Alós (Diego) : 722. 

Alsina (?) : 420. 

Alsina (Vicente) : 861. 

Alypii : 10. 

Amadinum (Ricardum): [Ve- 
nècia] : 56o, 56i, 563, 964. 

Amat (Joan Carles) : 247. Mo- 
nografia. 

Amat (Joan Carles) : (26), 
248, 249. 

Amaury-Duval : 21. 

A. (M. de) : 440. 

Ambiela (Miguel de) : 45 
bis, 569, 701, 703. ii- -43 43 -«• 338 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Ambiela (Miquel de) : 45 bis. 

Ambres (Sant) : 10. 

Amiot (P.) : 8. 

Amiot (P.) : (24). 

Ana (Reina de la Gran Bre- 
tana) : 153. 

Ana d' Àustria : 21. 

Anchieta (Juan de) : 386, 96 1 . 

Anchiela (Juan de) : (27), 961 , 
964. 

Anders (G.-E.) : 93. 

Andrade (Fray Jorge de) : 
701. 

Andrés (Fr. Benito) : 576. 

Andrés (P. Joan) : 1268. 

Andreu (Benito) : 368. 

Andreu (Francisco) : 742. 

Andrevi (Francisco) : 199, 
442, 443, 444, 445, 482, 58o, 
585, 588,660,935,936,946, 
949, 1257, 1258. 

Andrevi (Francisco) : 196, 
200, 442, 944. 

Anel (Francisco) : 847. 

Anelli : 1045. 

Anerio (G. F.) : 1271. 

Anerio (F.) : 1271. 

Angelini Bontempi (Joan 
Andreu) : 11. 

Angelini Bontempi (Joan An- 
dreu) : (24). 

Angeloni (Luigi) : 38. 

Anglada yMaranges (José): 
45o, 5o2, 520, 58o, 590, 591, 
624, 680, 691, 845, 914, 921. 

Animuccia (Giovanni) : 187, 
1271. 

Antoine (J.) : 1271. 

Antolini (Francesco) : 278. 

Antolini (Francesco) : 36. 

Antonio (Nicolàs de) : 247, 971 . Aparicio (?) : 45. 
Aparicio (Agustin) : 586. 
Aprile (Giuseppe) : 132. 
Aranda (Mateo de) : 346. 
Aranzazú : 344. 
Araya (Simón de) : 45. 
Arblay (F?-ancisca D') : 19. 
Arcadelt (jacques) : 690. 
Arcadelt (Jacques) : 31, 1271. 
Ardanaz (Juan) : 705. 
Ardanaz (Pedró de) : 701, 

786, 789. 
Aretino (P.) : 1271. 
Arévalo de Çuaço (Fran= 

cisco) : a/3<32?. 
Are^o (Guido d') : 22, 38, 346. 
Are^o (Pietro d') : 529. 
Argany (Gabriel) : 45, 405, 

701, 739- 
Argany (Gabriel) : 45. 

Arias Montano (Benedito) : 

960. 
Arien\o (Marco d') : 1076, 

1097. 
Aristótil : 9. 
Aristótil : (24), 346. 
Aristoxen : 9, 10. 
Arisioxen : (24), 13. 
Arnaudies (F co ) * : 166. 
Arqués {Joan) : 967. 
Arquimbau : 812. 
Arrieta (Pascual, dit Emilio): 

114. 
Artaria [Viena] : 1210. 
Arteaga (P. Esteve) : 84. 
Arteaga : (25), (26), 21, 189. 
Asenjo Barbieri (Francesch): 

(9), ( I0 )> 00, O 2 ), 6 4, 84, 
446, 961, 1 145. 
Asioli (Bonifazio) 1139, 230, 
231, 259. Asioli (Bonifazio) : 1235. 
Asola o Asula ( Giov. Mat.) : 

383, 559, 56i, 562. 
Asola Asula (Giov. Mat): 

27, i85. 
Asturiano : 784, 803. 
Asturiano : 784, 803. 
Aimeller (Narcís) : 247. 
Auber (Daniel-François-Es- 

prit) : 1 139, 1 140. 
Auber Daniel - François ~ Es- 

prit : 282, 1 106. 
Aurèlia : 702. 

Àuria (Cardinalis de) : 320. 
Auximano (lo. Bab. Episco- 

po) : 144. 
Avellana (Ramon) : 586. 
Averroes : i5o. 
Avicena : i5o. 

Avveduti (Vespsiaano) : 970. 
Aynscom : 10. 
Aytona (Marqués de) : 324. 
Acara (Giuseppe Niccolo D') : 

84. 
Aznar (Viuda de) [Madrid] : 

253. 
A^umara (Arcediano de): 164. Babàn (Graciàn) : 717. 
Bacchii Senioris : 10. 

Bach (Ch. P. E.) : 269. 

Bach(J. S.) : 1 52, 856. 

Bach (J. S.) : (25), 2, 210. 

Badia (José) : 628. 

Baedes (Martí de) : 961. 

Baguer (Carlos) : 58o, 585, 
678,750,808,810, 815,869, 
870,871,872.873,897,939, 
1221. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa els noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 339 Bailon(Anicet):45, 723,730. 
Bailon (Anicet) : 45, 927. 
Bails (Benito) : 168. 
Bails (Benito) : (26). 
Bailleux [París] : 1 119. 
Baillot(R) : 241. 
BaillotfP.) : 234, 1235. 
Baini : 31, 99. 
Baini : (24), (25), 4, 5, 145. 
Balavio (Giovanni) : 1 192. 
Balaguer (Víctor) : 11 52. 
Balbi (Melchiorre) : 102. 
Balbi (Melchiore) : 25. 
Balbo (Aloysio) : 528. 
Balduin (Nocl.) : 524. 
Baliani (Cario) : 58 1 . 
Balietti (Camilo) : 431. 
Balius y Vila (Jaume) : 748, 

8i5. 
Balius y Vila (Jaume) : 932. 
Balmaseda et Osorio (Ilde- 

phonsi) : 328. 
Balocchi : 1053, 1059, 1062. 
Baltasar Car los (Príncipe) : 

1 145. 
Balucanii (Conte Tommaso) : 

239- 
Ballabene (Gregorio) : 188. 

Bambini : 1 144. 

Ban : 96. 

Banchieri(P.D.Adriano):^jS. 

Baraza (Juan) : 706, 709, 

710, 784,789- 
Barba y Bendad ( Joseph) : 

55o, 683, 954, 1259, 1260. 

Barba y Bendad (Joseph) : 

(9), 9 5 4- 
Barbereau (M.-A.-B.) : 223. 

Barberino (Cardinale) : 1 55. 

Barbiellini (Michelangelo) 

[Roma] : 166. Barbier (Jules) : 1107, 11 12. 

Barbieri (Lucio) : 187. 

Barbieri, (VideAsenjo Barbie- 
ri, Francesch). 

Bari ^e l : 281. 

Barnavé : 889. 

Barnavé : 889. 

Barnolo (Francisco) [Barce- 
lona] : 12. 

Baroja (Ignacio Ramon) [Gui- 
púzcoa] : 77. 

Baroni (^Filippo?) : i85. 

Baronius : 38. 

Barre(Antonio) [Roma] : 145, 
65 4 . 

Barreda y Bustamante (Pe- 
dró Josef de) : 16. 

Barrera (Joseph) : 409. 

Barter (Joan) : 399,411,716, 
721,736,737,738,784,789, 
803. 

Barter : (27), 45. 

Bartolini (Francesco) stam- 
peria Bonducciana [Firen- 
ze] : 1. 

Basevi (Abramo) : 5, 235. 

Basevi (Abramo) : (24). 

Baseya, Baseyas o Bazea 
(Juan) : 711, 890. 

Baseya, Baseyas Ba^ea 
(Juan) : 890. 

Basily (Francesco) : 589. 

Bassea (Juan) : 789. 

Basset (Alexandre) : 1134. 

Bassols (Bonaventura) : 247. 

Bassols (Narcís) : 247. 

Bastide [Alger] : i5. 

Bastús ( Montserrate ) : 247. 

Bataille (Gabriel) : 1271. 

Balton (D.-A.-) : 223. 

Baudiot (Charles) : 245. Bauer (Eduart) : 1081. 
Baujaulois (Mademoiselle de): 

69. 
Baviera (T>uca di) : 147, 965. 
Bayermon (Teresa de) : 1 i5o. 
Ba\in (F.-E.J.-) : 223, 238. 
Beattie (James) : 3. 
Beattie (James) : (24). 
Beaumarchais : 1006, 1011. 
Bedos de Celles (Dom) 191. 
Bedos de Celles (Dom) : (25). 
Beer (F.) : 281. 
Beer (Dr. Rudolf) : (12). 
Beethoven : 208, 1009, 11 73. 
Beethoven : 2, 208, 218, 1163, 

1237. 
Belasio (P.) : 1271. 
Belero(Joanne)[Lovaina]:53i. 
Belmonlet : 1057. 
Beltramo (Pietro) : 1079. 
Beltran (J. M.) : 275. 
Beltran o Bertrans (Ber= 

nardo) : 583, 585. 
Belli (G.) : 1235, 1271. 
Bellini (Vicents) : 1033, 1037, 

1057, 1073. 
Bellini (Vicents) : 29, 1029. 
Bellius (Hieronymus) : 56o. 
Bello de Torices (Benito) :349- 
Belloy (Du) : io55. 
Bemet^richer : 168. 
Be7iavente y Laredo (Nicolau 

de) : 45. 
Bencini (Giuseppe) : 58 1 . 
Benevoli (Oració) : i85, 187, 

210. 
Benincoi (Angelo) : 1177, 

1178. 
Bennati (F.) : 293. 
Benucci (Francesco) : 1263. 
Benvenuti (Nic.) : 1000, 1001. <os de persones aludides , en cursiva; de rodó los d' impressors, editors y gra radors, distingia tse aquests perl'asterisch(*)que'ls segueix. 340 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Ber (F.) : 1214. 

Beranger (I.-P. de) : 296, 

u55. 
Berard (I.-B.) : 287. 
Berchem o Berghem (Ia- 

chet) : 525, 526, 527, 558, 

960. 
Berdós (Victor) [Barcelona] : 

H3- 
Berea (Canuto) [La Coruna] : 

160, 1265. 
Berenguier (Alphonse) [Avig- 

non] : 374. 
Berg (Conrad) : 29. 
Bergnes (A.) [Barcelona] : 101 , 

1269. 
Berini : 121 5. 
Berje (Francisco) : 971. 
Berlioz (Hector) : 236, 504. 
Bermeja (Juan de la) : 397. 
Ber mudo (Frayjuan) : 143. 

Monografia. 
Bermudo (Fray Juan) : (25), 

i5o, 246, 960. 
Bernabei (Giuseppe Hercole): 

1 85, 187, 1271. 
Bernabó & Lazzarini [Roma]: 

90. 
Bernal : 960. 
Bernardi (Bartolomeo) : 

1209. 
Bernat (Snat) : 346. 
Bernat (J.) : 545, 789, 925. 
Bernier : 543. 
Bertati : 1044. 
Berthe (F.=L.) : 1237. 
Bertini [Lucca] : 100. 
Beríon (H.-M.) : 210, 1047. 
Bertran (?) : 58o, 848, 1197. 
Bertrans(Vide Beltran o Ber- 

trans). Beson (Vid. Diez Beson (Ga- 
briel). 

Betalli di Cançó (G.) : 1081. 

Beyle (Marie- Henri) Vide 
Stendhald. 

Bianchi (Francesco) : 1007. 

Bidera (G. E.) : 1074. 

Bis (Hipòlit) : 1,016. 

Bizet (Georges) : 1107. 

Blainville(Charles-He7iry):65. 

Blanc hart (Henry) : 226. 

Blanchet (Abbé Joseph) : 
287. 

Blanchet (Abbé Joseph) : (26). 

Blanchet [París] : 42, 112. 

Blanchini (Francisci) : 90. 

Blanchini (Francesco) : (25). 

Blanchon [Padua] : 20. 

Blanes (Pauli) : 584. 

Bluet [París] : 168. 

Boada (Fra Jacinto) : 417, 
421, 577. 

Boada (Joseph) : 539. 

Bobée (A.) [Paris] : 375. 

Boccherini (Luigi) : 649. 

Boccherini (Luigi) : 2. 

Bocquillon-Wilhem (Guil= 
laume=Louis) : 296. 

Bocquillon-Wilhem : 29, 111, 
1 1 55. 

Boecio (Severino) : 142. 

Boesset (A). : 1271. 

Bohl(J. N.) : 1177. 

Boïeldieu (E.-A.) : 1128, 
1 138, 1208. 

Boïeldieu (F.-A.) : 117, 210. 

Boïeldieu jeune [París] : 1128, 

1130, H33- 
Bois (Felipe du) : 1265. 
Boissel : 1 121. 
Bolaffí (Michele) : 138. Bombet (Vide Stendhal). 

Bona (V.) : 1271. 

Bonacura (Francisi) : 148. 

Bonamich Colomer (Fran= 
Cisco) : 943. 

Bonaparte : 32. 

Bonaud (Abbé) : 374. 

Bonaventura et Duchesis [Pa- 
ris] : 1266. 

Bonet (Ramon) : 124. 

Bonet de Paredes(juan):44. 

Bonetti (J. M.) : 451. 

Bongiovanni (P. Benedetto) : 

378. 

Bonhomius (P.) : 1271. 

Boni : 65g. 

Boni (F. de) : 1080. 

Bonjour (François) : 11 79. 

Bonoldi (Claudio) : 162. 

Bononcini (Antonio) : 58 1 . 

Bononcini (Giovanni) : 58 1. 

Bononcini : 1 85. 

Borbon (Francisco de Asis 
Maria de) : 24. 

Borbone (In/ante di Spagna r 
Cario Lodovico) : 233. 

Borbone, Conte de Siracusa 
(Leopoldo) : 234. 

Borbone (Príncipe Cario Lui- 
gi) : 232. 

Bordazar (Jaime de) [Valen- 
cià] : 348. 

Bordese (Luigi) : 292. 

Borgi (Gio. B.) : 689. 

Borgo (Conte Enrico del) :2^o. 

Borja (Juan de) : 966. 

Borja (Thomas de) : 324. 

Borne (A.-A. S. Le) : 223. 

Borobia (Pere Jeroni) : 45. 

Borràs (?) : 803. 

Borràs (Jaime) : 579. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa els noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 34i Borrell (?) : 594. 
Borrell (Miquel) : 832. 
Boscàn : 960. 

Boscary de Villeplaine : ujò. 
BoscoS. Gal(M. Maria) : 843. 
Bosellini (Francesco) : 58 1. 
Bosque (Pedró) : 701. 
Bossange, Masson et Besson 

[Paris] : 217. 
Boíart, Dotart o Gottart 

(Gaspar) : 716, 720, 721, 

786, 789, 836. 
Bote & Bock [Berlin] : 1 141. 
Boufflers ( Chevalier de) : 

1 144. 
Boulant(Auguste)[Paris] : 27. 
Bourgeois : 1036. 
Bovio di Finale (Pedró Don 

Alfonso) : 378. 
Boyoin (Veuve) [Paris] : 286. 
Brach (Ch.) : 19. 
Bragança (Maria Bàrbara 

de) : 7. 
Brancas Dellorahge (L.L.F).: 

38. 

Brandus et Dufour [Paris] : 
79, 80, 81, 82, 223, 1093, 

1095, I 102, I I 10, I 135, I I36, 

1 139, 1 1 55, 1 1 56, 1 183. 

Brasile(Principessa del) : 499. 

Brau (joseph) : 387 . 

Brau (Joseph) : (27). 

Braun (j. j.) : 271. 

Bravo (Joanni) : 496. 

Breitkopf& Hàrtel [Leipzig] : 
104, 209, 863, 960. 

Brell (Fra Benet) : 417, 577. 

Bresslev (Luigi) [Paris] : 1063, 

Breton (J. le) : 219. 

Brigonci (Pietro Antonio) [Fi- 
ren ze] : 8o5. Bro (Gabriel) [Barcelona] : 247. 

Bro (Joseph) [Girona] : 247. 

Brom mer (Roberto) [Lon- 
dres] : 499. 

Bros y Bartomeu (Joan P.) : 
422, 58o, 585, 952. 

Brossard : 1234. 

Brown (Dr.joan) : 1. 

Brown (Dr. Joan) : (24). 

Bru(Antoniojuan) 1705,709, 
724. Bruyset (Jean Marie) [Lyon] : 

182. 
Buccinelli (Candido) [Milan] 

32, 278. 
Budó (Juan) * : 122, 126, 201 

425, 1 io5, 1 152. 
Bulgat : 529. 
Buoncompagno (Cardinali)) : 

154. 
Burget (Fr. Car los) : 349. 
Burgmuller : 1093. Brudieu (Joan) : 967. Mono- Burney (Carles) : 19. GRAFÍA Y MÚSICA. 

Brudieu (Joan) : (27), 382, 

383, 967- 
Brugis(Franciscusde) : 317. 

Brugis ( Franciscus de) : (26). 

Bruguera (?) : 720. 

Bruguera y Codina (Bona= 
ventura) : 944, 945. 

Brugueray Codina (Bonaven- 
tura) : 422, 944. 

Bruguera y Morreras (Joan 
Batista) : 57. 

Bruguera y Morreras (Joan 
Batista) : 927, 932. 

Brumel : 524. 

Brumel (Antoni) : 426. 

Brumel (Antoni) : (27). 

Brun (L.=S. Le) : 1129. 

Bruna (Pau) : i58, 789, 889, 
890. 

Bruna (Pau) : (27), 789, 887, 
960. 

Brunet : 964. 

Brunetti (Giovanni) * : ioò. 

Erunswich (Duque de) : 1226. 

Brunswick (Elisabet Cristi- 
na) : 978. 

Brusi (Antonio) [Barcelona] : 
1255, 1258. Burney (Carles) : (24), 21 , 65, 

285. 
Burro wes (J. F.) : 265. 
Bursio (F.) : 1271. 
Buscarons (Benet) : 403, 

5 7 5. 
Buscarons (Benet) : (27). 
Busnois (Antoni de Busne, 

dit) : 426. . 
Busset (F.) : 224. 

BÜTTNER : I39. Cabanillas (Joan) : 803, 887, 

888, 889, 890, 893. 
Cabanillas (Joan) : (27), 45, 

898. 
Cabarte (Petri) [Çaragoça] : 

617. 
Cabe^ón (Antonio de) : 887, 

898, 960. 
Cabo (Francisco) : 413, 422, 

5i8, 934. 
Cabo (Francisco) : 121. 
Cabrera, Càbrega, Cabrega 

(Marquès de) : 985. 
Cabrera, Càbrega, Cabrega 
(Marqués de) : (28). 
Caccini (Giulio) : (22). los de persones aludidjs, en cursiva; de rodó !os d'impressor s editers y gra va d or?, distingintse aquests per l'asteriscn (*)que'ls segut ix. n. -44 44 -ir. 342 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Caffaro : 135. 

Caffro: 181. 

Cagnoni (Antonio) : 1143. 

Cahusac : 68, 70. 

Cahusac : (25). 

Caí : 146. 

Calabria (Duque de) : 966. 

Calahorra : 48. 

Calasan^ (Antón) : 21. 

Calegari (Francescantonio) : 

183, 58 1. 
Calepino (Ambrosio) : 346. 
Calvo : 262. 
Callis (José) : 827. 
Cambiagio (Carlo) : 1081. 
Cambiasi- Branca (Cirilla) : 

263. 
Cambini (J.-J.) : 2. 
Cambridge (Duca di) : 242. 
Camerino (Fra Giusepp Na- 

tali di) : 183. 
C ammarano (Salvatore) : 

1075, 1078, 1084, 1098. 
Campagnoli (B.) : 242. 
Campani (Gaetano) : 1004. 
Campion (F.) : 286. 
Campra (A.)\ 286, 1040. 
Camps y Gastelví (Manuel): 

367- 

Canal de Fresnedo (Diego An- 
tonio) : 164. 

Canaux (Venve) [Paris] : 132. 

Canetti (Francesco) : 41. 

Cano [Madrid] : 1270. 

Cano (Benito) [Madrid] : 336. 

Canoua(Ioannesà) [Salaman- 
tice] : 321. 

C animares (José) : 1 146. 

Capella? (Martiani) : 10. 

Capera : 422. 

Capij (Pablo) : 72 1 . Capitàn (Mestre) V. Romero 

(Mateu. 
Cappasso (Domenico) [Napo- 

li] : 234. 
Cappello (Pietro Andrea) : 87. 
Capponi (G. A.) : 1271. 
Caprara (Carlo, Senatore) : 

84. 
Carampelo (Bart.) [Venècia] : 

147. 
Carapella (Tommaso) : 58 1. 
Carceres : 968. 
Car ceres : (27), 966. 
Carcole o Carcoler (jo= 

seph) : 404, 495, 539, 543, 

567,579,618,644,701,706, 

715,717, 719, 720,721,789, 

803, 925. 
Caresana (Cristóbal) : 187, 

248, 1271. 
Carissimi (Giacomo) : 21. 
Carli [Paris] : 1046, io5o. 
Carlos 1 : 887,. 961 , 966. 
Carlos II : 718. 
Carlos III d' Àustria : 710, 

797, 978. 
Car mena y Milldn (Luis) 

Vol. II (7). 
Carmignani (Carpi) : 180. 
Carnicer (Ramon) : 673 

1029, 1034, 11 14. 
Carnicer (Ramon) : 196, 262 

422, 1029. 
Carolo Emmanuel(Ducde Sa 

boya) ; 967. 
Carpani (Giuseppe) : 32, 34 

35. 
Carpani (Giuseppe) : (24), 27 

1235. 
Carpentier (Ad. Le) : 133. 
Carpentras : 524. Carré (Michel) : 1107, 1109, 

1 1 12, 1 142. 
Carrera (Fray Pedró) : 360, 

361. 
Carreras (Ramon) : 723. 
Carreras y Bulbena : 398, 

Vol. II (7), 966, 978. 
Carreras y Dagas (Joan) : 

(9), (10), (11), (12), (13), 

964. 
Carreras y Roure (Joan de 

Deu) : (10). 
Carreras y Roure (Laurià) : 

(11). 
Cartaux [Lyon] : 139. 
Cartoni (Niccola) : 843. 
Casanova (?) : 657. 
Casellas (Jaume) : 784. 
Casellas (Jaume) : i65, 784, 

927, 929. 
Casellas (Raymond) : (14), 

(i5). 
Casini (Dom Gio. Maria) : 

542, 656, 8o5. 
Casini (Dom Giov. Maria) : 

(27)- 
Caspergier (Vide Kapsper- 

ger). 
Castel [Paris] : 95. 
Castell : 422. 

Castelló (joseph) : 804, 852. 
Castil-Blaze (F.=H=j. dit) : 

1234. 
Castil-Bla^e (P.-H.-J. dit) : 

(28) 1235. 
Castilla (lnfantas de) : 966. 
Castillejos(Cristobalde) : 319. 
Castillo (Diego del) : 898. 
Castillo et Vintimilla (Fran- 

ciscidel) : 334. 
Castro (Adolf de) : 319. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa 'Is noms d'autors; de versaletes ios de traductors, transcriptors, etc; DE LA DiPUTACIÓ DE BARCELONA 343 Castro (Antonio) [Venècia] : 

1 85. 
Castro (Ignacio de) : 52. 
Castro (joanne de) : 53 1 . 
Castro (Jo.) : (27). 
Castro Malagaray (Iuan de) : 

1265. 
Castro Palacios : 45. 
Castro y Coello (Antonio) : 

i5o. 
Casseda (?) : 705, 709, 785, 

788. 
Casseda (Diego de) : 434, 

786, 787, 789, 803. 
Casseda (Joseph <sSànche% 

de?) : (27), (28), 4 5. 
Casseda y Zaldivar : 434. 
Calalano (O.) : 1271. 
Catalisano (Gennaro) : 

188. 
Catalisano (Gennaro) : (26). 
Catel (Ch.=S.) : 216, 1 176. 
Catel (Ch.-S.): 132, 134, 136, 

210, 223, 1234. 
Catelin et C ,e (Ad.) [París] : 

1 190. 
Cattaneo (Nicoló Eusta- 

chio) : 36. 
Cattaneo (Nicoló Eustachio) : 

(24). 
Cau (joseph) : 58o, 865. 
Caus (Salomon de) : 153. 
Caus (Salomon de) : (26). 
Cavaillé (Aristide) : 92. 
Cavalleria : 407. 
Cavalli (F.) : 1271. 
Cavellat fGulielmum) [Pari- 

siis] : 142. 
Cayo (D on) : S4. 
Caçalbigi : 1039. 
Ca^aiti (M.) : 1271. 

los de persones aludides, en cursi va; de rodó los C. C. : 190. 

Cea Tesa(Franciscus de) [Sal- 

manticse] : 325. 
Celi o Zeli (Joan) : 978, 986. 
Celi o Zeli (Joan) : (28). 
Cerasinelli (Joan) : 148. 
Cerbellon de la Vera (Eus- 

taquio) : 47. 
Cererols (Fr. Joan) : 402, 

403,568,675,703, 708,711, 

713,716,721,723,784,786, 

788, 789, 975. 
Cererols (Fr. Joan) (27). 
Cerone (Pedró) : (25), 148. 

Monografia. 
Cerone (Pedró) : (26J, 45, 46, 

55, 56, i5o, i56, 160, 164, 

170, 346, 382, 927. 
Certon (P.) : 1271. 
Cervantes : 1 121. 
Cervera (JoanFrancisco) : 46, 

368. 
Cesare (A.) [Venècia] : 189. 
Céspedes (Pau de) : 2. 
Chacon : 966. 
Chadeuil (G.) : 25. 
Chambers (William and Ro- 
bert) [Edimburg] : 129. 
Chambeau(F.)[Avignon]:34i. 
Chambonnières (A.) : 1271. 
Champein (Stanislas) : 1 1 2 1 , 

1 122. 
Chaulien (Ch.) : 236. 
Chavier (Serafí) : 1 1 . 
Cherubini (L.) : 225, 1008, 

1 04 1. 
Cherubini (L.) : 39, 134, 136, 

140, 202, 210, 223, 245. 
Cherubini, Méhul, Kreutzer, 

Rode, Isouard et Boïeldieu 

[Paris] : 1 127. Chevé (Émíle) : 1 1 1 . 

Chevé (Émile) : (25). 

Chigi Zondadari (Marque- 

se Ilario) : 108. 
Chigi Zondadari (Marchese 

Ilario) : (25). 
Child Tylney, Conte di Tyl- 

ney (Gio.) : 1. 
Chimele (Princesa) : 68. 
Chirosij (Ioannis) : 960. 
Chladni (E. F. F.) : 104. 
Chladni (E. F. F.) : (25). 
Chopin : 263. 
Choquel (Henri=Louis) : 

131. 
Choron (Alex.) : 218, 220, 

295, 375. 

Choron (Alex.) : 4, 2 1 , 4 1 , 84, 
248. 

Choudens [Paris] : 1 107, 1 109, 
1 1 12. 

Cibera* : 1269. 

Cicerchio : 31. 

Cicerón : 68, 967. 

Cierea [Venetiis] : 326. 

Cifra (Antonio) : 186, 1271. 

Cima (T.) : 1271. 

Cimarosa (Domenico) : 
1 02 1, 1044. 

Cimarosa (Domenico) : 218. 

Cipriani [Bologna] : 232. 

Cirera (Tomàs) : 712, 785. 

Cirilo y Gon^ales (Luis) : 5o, 
5 1 y 54. 

Ciruelo (Pedró) : 142. 

Cisneros (Cardenal) : 142. 

Ciurana (joaquin) : 898. 

C. J. (J. M.) : 18. 

Claparols y Maruüs (Pe- 
dró Pablo) : 1 1 6. 

Claret (Antonio Maria) 1372. d'impressors, editorsygravador s,distingints.; aquests per l'asterisch (*) que'ls segueix. 344 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Claret (A7íionio Maria) : 369. 
Clari(Giov. CM.) : i85, 187. 
Claudia (Emperatriu) : ioo5, 
Clavij del Castillo (Bernar- 

do) : g85. 
Clemente VII : 325. 
Clemente VIII : 21, 324. 
Clementi Mu^io: : 263. 
Cler (Albert) : 1269. 
Clerambault (L.-N.) : 286. 
Clibano (Nicasi de) : 426. 
Clibano (Nicasi de) : (27). 
Cloche (Fr. Antonini) : 329. 
Cloche (Fr. Antonini) : 342. 
Clusells (Gregorio) : 35o. 
Coci (Georgij) [Cesarauguste]: 

318. 
Codina (Mariano) : 56. 
Coedes Lechantre (Mada- 

me) : 217. 
Coen e Comp. [Firenze] : 66. 
Colet (R. Hippolyte) : 221. 
Col in es (Si mode) [Paris] : 142. 
Coloma (Rafel) : 383. 
Coloma (Rafel) : (27), 967. 
Colombi (G. B.) : 1271. 
Colón (Ferran de) : 966. 
Colonna : 1 85. 
Colonna (Pompeo) Príncep de 

Gallicano : i5i. 
Coltellini (Madame M. C.) : 

19. 
Columnes (Sylvani) : 148. 
Colle : 1264. 
Combi (Pietro) : 1080. 
Cornellà (Luciano F co ) : 1 1 5o. 
Comellas [Barcelona] : 247. 
Comencini di Mantova : 

J033- 
Comes (Juan Bautista) : 534, 
705, 706, 787. Comes (Juan Bautista^ : (27), 
887. 

Comes (Pere Joan) : 964. 

Comes y de Puig (P. Fray 
Berardo) : 350. 

Comes y de Puig (P. Fray 
'Berardo) ."(26), 437, 723. 

Compere (Lluis) : 426. 

Compere (Lluis) : (27). 

Compta (Rafael) : 852. 

Condotii (J. B.) : 182. 

Conejos de Egués (Mi- 
guel) : 56g. 

Conforto (Nicolàs) : 1 65. 

Consilium (jean) : 527) 

Conti (Francesco) : 58 1. 

Contreras (Agustí de) : 45. 

Corbeletti (Francisci) [Ro- 
ma] : i5i. 

Corbella (Francesco) : 248, 
254. 

Cordeira (Joào) : 109. 

Corel li (Arcàngel) : 1193, 
1 194. 

Corminas (Francisco) : 343. 

Cornelius de Septemgrangiis 
[Ludguni] : 319, 320. 

Corominas * 

Coronari (Benedetto) : 21. 

Correa (Loren^a) : 88. 

Correa (Fray Manuel): 722, 
831, 1264. 

Corsi (G.) : 1271. 

Corso : 1 85. 

Corteggio, Corteccia o 
Croticcio ( Francesco ) : 
1 27 1. 

Cortey (Jacobi). [Barcelona) : 
382, 964. 

Corvo : 1 85. 

Costa y Hugas : 247. Coste (N.) : 254. 
Costantini (L.) [Perugie] : 11. 
Courcelle (Francisco) : i65. 
Courcier [Paris] :i 04. 
Craesbech (Paulo) [Lisboa] : 

97i. 
Cramer (J.-B.) : 263. 

Cremiex (Hector) : 1 141 . 

Cremonesi (Giambattista) : 

37- 
Crémoni : 1060. 
Crespi : 1024. 
Crest (Fra Rafel) : 890. 
Cr est (Fra Rafael) : (27), 890. 
Creuré de Lesser : 1 128. 
Cristina de Borbon (Maria) : 

3 6 7, 994- 
Cristina de Suècia (Reyna) : 

10. 
Crilti (Conte Camillo) : 1 108. 
Crivelli (A.) : 1271. 
Crocchi (Dottor Prieto) : 1. 
Cruz * : 18. 
Cru\(Fray c Bartolomè deia): 

4 7 5. 
Cru\ (Felipe de) : 45. 
Crui{ (Ramon de la) : 1148, 

1 149. 
Cru$ Brocarte (Antonio de 

la) : 45, 45 bis, 160. • 
Cubells : 961. 
Cuéllar (Domingo) : 458, 

598, 65i. 
Cuéllar (Ramon) : 931. 
Cumetce (Ioannis) : 960. 
Curti (Antonio) [Venezia] : 

1268. 
Cuspinera (Climent) : (11). 
Cuvenor : 961. 
Cuyas y Borés (Vicente) : 

1031. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa'ls noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 345 D 

Dalayrac (N.) : 11 23, 1124. 
D'Alembert : 182. 
D'Alembert : (16), 891. 
Dalmau (Francisco) : 703. 
Danchet : 1040. 
Danckers (Ghisilino) : 1270. 
Danckers (Ghisilino) : 145, 

1271. 
Banda (J.-Ch.J : 1 190. 
Daniel (F co Salvador) : i5. 
Daniel (F c0 Salvador) : (24). 
Dan%i(F.) : 132. 
Daoiiç de Velasco (Nicolàs) : 

248. 
Daquin : 266. 
Dauder (Raphaelis) : 320. 
Daurémont (General) : 504. 
David (Félicien) : 1142. 
David (François) : 286. 
David (François) : (26). 
David (Profeta) : 48, 68. 
Davila y Paez (F co ) : 397. 
Delatour (L. F.) [París] : 91. 
Delavigne : 1017. 
Deldeveç : 1093. 
De-Macchi (L. D.) : 141. 
Denain [París] : 1237. 
Denis (Pietro) : 181. 
Dentu (E.) [París] : 107. 
Deschamps (Emili) : 1018. 
Deprés (Vide Josquin Deprés). 
De Rovray (Fiorenlino) : 25. 
Descartes (Renati) : 96, 

97- 
Desormery (J.-B.) : 216. 

Des Pres (Vide Josquin De- 
prés). 
Devienne (F.) : 276. 
Devilleneuve : 1144. 

los de persones aludides, en cursiva; de rodó los 
II. - 45 Díai{ (Gregori) : 57, 
DíazCayuelas(Joseph), [Múr- 
cia] : 46. 
Dia^ Llantarón (Juan) : 159. 
Días{ Melgar (Diego) : 1265. 
Didimo : 160. 
Didot frères (Firmin) [París] : 

237- 
Diedo (Vincen^o) : 146. 

Dieulafoy : 1201. 

Díe^'Beson (Gabriel) : 1265. 

Divitis : 524. 

Doblado (Joseph) [Madrid] : 

353, 356, 360, 361. 
Dodard (Dionisio) : 293. 
Dòhler (T.) : 263. 
Dolci (Antonio) : 1064. 
Domènech (Jaume) : 455, 

480, 586, 687, 622, 65o, 679, 

839, 937, 938. 
Domènech Parés (Narci- 

so) : 662. 
Domenico de la Maria : 

1036. 
Donati (Ignaci) : 1271. 
Doni (Gio. Battista) : i55. 
Doni (Gio. Battista) : (26). 
Donizetti (G.) : 10 13, 1032, 

1033, 1035, io56, 1064, 

io65, 1068, 1071, 1072, 

1074, 1075. 1082, 1083, 

io85, 1087, 1089. 
Donizetti (G.) : 232. 
D'Oria (Jacomo) : 525. 
Doricorum (Haeredes Valerii 

& Aloisii) [Roma] : 530, 

964. 
Dorieum (Valerii) [Roma] : 

524. 
Dorieum (Valerium) [Roma] : 

144. Dorieum et Ludovicum fra- 

tres (Valerium) [Roma] : 

428. 
Dormer (Diego) [Zaragoza] : 

248. 
Dornel (A.) : 286. 
Dotart (Vide Botart, Dotart 

Gottart (Gaspar). 
Douché (Francisco Antonio) : 

1263.^ 
Doyagüe(Manueljosé):5i7. 
Doz (jaime) : 720, 721. 
Dragade (Andreu) : 1271. 
Draghi : ioo5. 
Draxler & Pasqué : 1 109. 
Dressayre (Mauricio) : 60 1 . 
Ducassi y Ojeda (Ignacio) : 

75o, 895, 1247. 
Ducray : 1 144. 
Duhamel de Monceau : 91. 
Dupre^ (Emili) : 1106. 
Duran (Joseph) : 93Z. 
Duran (Marcos) : 346. 
Dur ante (T.) : 135, 1271. 
Duran y Espana (F.) [Vich] : 

123. 
Durón (Sebastiàn) : 701 , 786, 

789, 803, 978,985, 1 146. 
Durón (Sebastiàn) : (28), 159, 

1265. 
Duruelo (Francisco) : 717, 

789. 
Dussek (J.-L.) : 263. 
Dutra (Esteban Bernardo) : 

1265. 
Duvernoy (Charles) : 1 169. 
Duveyrier (Ch.) :\\ 103, 1121. 
Dylaire : 524. 

E Ebas (Juan de las) : 1 58. 

d' impressors, editorsygravadors, distingintse aquests per l'asterisch (*) que 'Is segueix . 

45 -II. 346 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Egrón (A.) [París] : 1234. 
Egués (Manuel de) : 709. 

786. 
Egués (Manuel de) : 45, 45 

bis, 786. 
Elías (joseph) : 892, Mo- 

NOGRAFIAY MÚSICA: 893,896. 

Elías (Joseph): (27), 887, 895. 
Elorça (José Ramon de) : 77. 
Elwart (A.) : 238. 
Elzevirium (Ludovicum) 

[Amstelodami] : 10. 
Encelm(Fra).(VideTurmeda, 

Fra Anselm). 
Eller(E.) : 11 84. 
Encina (Juan del) : 961, 964. 
Enrique (Francisco) : 804. 
Enriqueç (Almirante) : 966. 
Enscafeu (Enricus) : 385. 
Erard (M elIes ) [París] : 10 10. 
Escalada : 7 1 5, 803. 
Escobar : 961. 
Escobar : (27). 
Escobedo (Bartolomé) : 21, 

145. 
Escoin (Rafael) : 402, 569. 
Escorigiiela o Escorihuela 

(Isidro):544, 714, 728,784, 

7 85, 786, 799. 
Escorigiiela Escorihuela 

(Isidro) : 45, 46. 
Escribano : 21. 
Escubós y Ricart (Agustí) : 

661, 694, 841. 
Escudier(Léon)[París] : 1073, 

1090, 1096, noi, 1103, 

1 104, 1 106, 1 1 1 1. 
Escudier (Messieurs) : 1090. 
Eslava (Hilarió) : 997. 
Eslava (Hilarió) : 45, 90, 1 14, 

203, 424, 961, 1236, 1271. Esmenar d : ioro. 

Esoffier (Jules) [Orange]: 451. 

Espelt (Francesch) : 889, 
890. 

Espelt (Francesch) : (27), 45. 

Esperança y Sola (José Ma- 
ria) : 84. 

Espinel (Vicente) : 248. 

Espinosa (Juan de) : 346. 

Espona (Antón) : 422. 

Espona (Fra Manuel) : 422, 
623. 

Esquivel Navarro (Juan) : 
68. 

Esquivel Navarro (Juan) : 68. 

Estensi (Príncipe Hippolito) : 
530. 

Esterhaçi (Príncipe d') : 12 10. 

Estevan (Miguel) [Valencià] : 
61. 

Esteve (Pare Mestre) : 149. 

Esteve (Pare Mestre) : (25). 

Esteve y Grimau (Pau) : 68, 
1 140. 

Esteve y Nadal (Jaume) : Vo- 
lum II (7). 

Esteve y Sans (Francesch) : 
Vol. 11(7). 

Estruch (Làzaro) [Càdiz] : 
106. 

Étienne (M.) : 1 129. 

Euclidis : 10. 

Eugenio III (Arsçob. de Tole- 
do) : 362. 

Eustachius de Monte Re- 
gali : 524. 

Eximeno (P. Anton) : 56, 
66. Monografia. 

Eximeno (P. Anton) : (25), 
(26), 7, 45, 56, 148, 160, 184, 
187, 193, 255, 1268. F. (J.) : 5o 3 . 

Fabri Stapulensi (jacobí) : 
142. 

Fabri Stapulensis (Jacobí) : 
(25), 346. 

Facco (jaime) : 788. 

Fahrbach (Giuseppe) : 279. 

Fajasy Ferrer (Anton) (pseu- 
dònim de Fargas y Soler) : 
26. 

Falconio (P.) : 187. 

Falusi (Miguel Àngel) : 1271. 

Fani [París] : 101. 

Fardino (Lorenzo) : 248. 

Fargas y Soler (Antón) : 26. 

Fargas y Soler (A.) : 211, 

Fauli (Salvador) [Valencià] : 
1270. 

Favault (Ch.) : 1 181. 

Favières : 1 128. 

Fayolle (F.-J.-M.) : 21, 84. 

Federico Guglielmo IV di 
Prussià : 236. 

Fei (Andrei) [Roma] : 1 55. 

Feijóoy Montenegro (Fra Be- 
net Jeroni) : (24), 2, 45, 45 
bis,^47, 164, 249, 1263. 

Feillée (François de La) : 

376. 
Felina (P. Clemente Maria) : 

zog. 
Felipe (In/ante Don) : 362. 
Felip II : 21 , 142, 887, 960. 
Felip III : 21, 148, 396. 
Felip IV : 68, 789. 
Felip V : 68, 803. 
Feliu (Bonaventura) : 91 5. 
Fenaroli : 1234. 
Fenoillot de Falbaire : 1 1 18. Los números fins al 652 se trovaran en lo vol. I. Van en lletragrassa los noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 347 Ferabosco (Alfonso) : 1265. 

Ferandiere (Fernando) : 
253. 

Ferandiere (Fernando) : 249. 

Ferdinando 1 : 232. 

Ferdinandum Etrurias (Prin- 
cipem) : 542. 

Fernàndez (Domingo) : 
712. 

Fernàndez de Còrdova (Die- 
go) [Valladolid] : 347. 

Fernànde^ de Córdoba (Gon- 
zalo) : 96 1 . 

Fernànde\ de Córdoba (Luis 
Maria) : 88. 

Fernànde\ de Huete (Diego) : 
803. 

Fernànde^ de Moratín (Lean- 
dre) : 1268, 1270. 

Fernàndez de Rojas (P. 
Fray Juan) : 1270. 

Ferndnde^deRojas(P. Juan) : 
59, 64, 68. 

Fernànde\ Malacuera (Fran- 
cesca) : 47. 

Fernando el Católico : 961 , 
966. 

Fernando III : 362. 

Fernando VI : 249, 1264. 

Fernando VII : 192, 199, 
1262. 

Ferran VI : 7. 

Ferran, àlias Vila (Lluis) [: 
964. 

Ferrarà (Duc de) : 5 10, 973. 

Ferraz : 422. 

Ferrenach (Ramon) : 597, 
844. 

Ferrer (Fra Jaume) : 422. 

Ferrer (Joseph) : 45, 247. 

Ferrer (Mateu) : 684, 998. 

los de persones aludides, en cursiva, de rodó los Ferrer (Mateu) : 122, 422, Fischbacher [París] : 96. 507, 944. 

Ferrer (Melchiore) : 843. 

Ferrer (Vicente) : 206. 

Ferreu : 1048. 

Ferriol y Boxeraus (Barto- 
lomé) : 68. Monografía. 

Ferriol y Boxeraus (Bartolo- 
mé) : (25). 

Ferté (Baron de la) : 1129, 
1 1 30. 

Fesca (.F-E.) : 1184. 

Festa (Constantius) : 524, 
960. 

Fétis : 210, 211, 212, 263. 

Fitis : 3, 5, 24, 31, ui, 130, 
142, 145, 1 56, 188, 204, 247, 
964, 971, 1 1 19, 1235, 1270. 

Feuillet : 68. 

Fe ui llet : 68. 

Fevin (Antoni) : 426, 524, 
961. 

Fiasconi (Mario) : 148. 

Fibich : (22). 

Figaró (Agustin) [Gerona] : 
1259, 1260. 

Figuera (Salvador) : 723. 

Figuera (Salvador) : 350, 
740. 

Figueró (Rafael) [Barcelona] : 
4 5. 

Figueroa CBernardino de) : 

143- 
Filipinni (Esteve) : 1271. 

Finot (Dominicum) : 526. 

Fioravanti fíglio (Vincen- 

zo) : 108 1. 
Fioré (Stejano Andrea) : 58 1 . 
Fiorentino (Jacinto) : 68. 
Firmian (Cario Conte e Sig- Fita (Narciso) : 452, 58o, 
586. 

Flandrum (Joannem) [Matri- 
ti] : 396. 

Flecha (Fra Mateu). Los se- 
nyalaments se refereixen a 
abdós Flecha, oncle y ne- 
bot, d'un meteix nom y cog- 
nom : 383, 960, 961, 966, 
968, 969. Monografía y 
Música. 

Flecha (Fra Mateu) : (27), 21, 
960, 966. 

Florcadelf, Florcadell o 
Forcadell : 888. 

Florcadell. Vide Florcadelf. 

Florencio (Lic. F co Agus- 
tin) : 1270. 

Flores Laguna (José) : 442. 

Floto w (F. de) : 1093. 

F. O. (D.J.) : 85. 

Foggia (Anton) : 1271. 

Foggia (Francesco) : 888. 

Foggia (Francesco) : 187, 888, 
1271. 

Fonseca (Ar^obispo) : 966. 

Font (Eusebio) : 122. 

Font (Juan de) : 1265. 

Fontana (Francesco), 1099. 

Fontana [Milàn] : 1235. 

Fontanellce (Bapt. Sebast.) : 
148. 

Fontseca o Fortseca (Pe- 
re Egidi) : 387, 403, 565, 
706. 

Fontseca (Pere Egidi) : ( 7). 

Forcadell. (Vide Florcadelf o 
Forcadell). 

Forcadell (Fra) : 786. 

Forcrois : 286. nore di) : 14. 

d'impressors, edito rsy grabadors, distingintseaquéstsperl'asterisch (*) que'issegueix 348 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Ford (Raymundo de) : 86 1. 
Forkel (Doctor Johann Nico- 

laus) : 3, 84, 1235. 
Fornari : 21. 
Forte (Josep h) : 927. 
Fonseca (Vide Fontseca). 
Fortunati (F.) : 658. 
Fortunati (F.) : 41. 
Fortvilla : 426. 
Foscarini : 248. 
Fossa (... de) : 224. 
Framery : 1120. 
Franchino di Bologna : 2 1 . 
Francisco de Paula (In/ante 

de Espana) : 137. 
Franquino : 46. 
Frassine (Luigi)* : 58 1. 
Frédéric-Guillaume IV : 79. 
Frélon (L.=F. A.) : 273. 
Friederick : 1093. 
Frondoni : 1069. 
Fuenllana (Miguel de) : 960. 

MONOGRAFÍA Y MUSICA. 

Fuenllana Miguel de) : (27), 

887, 960, 966. 
Fuentenebro [Madrid] : 192. 
Furck : 263. 

Fusi (Fratelli) [Pavia] : 94. 
Fux (Juan, joseph) : 180, 

181. 
Fux (Juan, Joseph) : (26), 

i85. 

G 

Gabriel (Pedró) : 1203. 
Gabrielli (Andreu) : 1271. 
Gabrielli (Joan) : 1271. 
Gabusso (G. C.) : 187. 
Gafurius (Franchinus) : 346. 
Gagliano : (22). 
Gagos (P.) : 45. Gaillard : 285. 

Galàn (Cristóbal) : 45, 716, 

718, 721, 724, 730, 733, 
^783,784,786,787,788,789. 
Galan (Cristóbal) : 45 bis, 

65. 
Galceran (?) : 406, 421, 725. 
Galceran y Villar (Lluis) : 

498. 
Galceran y Villar (Lluis) : 

932. 
Galeazzi (Francesco) : 239. 
Galeazzi (Giuseppe) [Milano] : 

288. 
Gali (Pare) : 900. 
Galiano (Manuel) : [Madrid] : 

67. 
Galin-Paris-Chevé : m. 
Galtran (Joan) [Lisboa] : 

157. 
Galuppi (B.) : (22), 189. 
Gallay (jacques=François) : 

282. 
Gallego (?) : 565, 600, 703, 

709, 712. 
Gallés (Ioseph) : 12 19. 
Galloruvei (Hyacinthi) : 148. 
Gambale (Emanuele) : 425. 
Gambale (Emanuele) : 212. 
Gambaro [Barcelona] : 261. 
Gam baró [París] : 1196. 
Gambogi frères [Paris] : 292. 
Ganimedes : 1265. 
Garaudé (Alexis de) : 227. 
Garaudé (Alexis de) : 1102, 

1 140. 
Garay : 29. 
García (?) : 460. 
García (Alejandro) [Barcelo- 
na] : 1236. 
Garcia (Antonio) : i5o. Garcia (Juan) : 371. 

García (Juan Anton) : 88. 

García (Manuel del Popolo 
Vicente) : 218, 262. 

García (Maria) : 88. 

García de Córdoba (Fran- 
cisco) : 803. 

García de Villanueva Hu- 
galde y Parra (Manuel) : 
88. 

García Fajer (F. c0 Xavier) : 
479, 646. 

García Fajer (F c0 Xavier) : 

913. 
García Infanzón (Viuda de 

Juan) [Madrid] : 164, 333. 

García y Castaner (Joaquin 
Eleuterio) : 365. 

García y Xargoyen (P. Jeró- 
nimo) : 160. 

Gardano : 525. 

Gardano (Àngel) [Venècia] : 
532, 536, 537, 559, 970. 

Gardano (Antonius) : 526. 

Gardano (Antonio) [Veneciay 
Roma] : 431 , 5io, 525, 528, 
558, 964, 966. 

Gardano (Figliuoli di Anto- 
nio) [Venècia] : 528. 

Gargallo (Luis Vicente) : 
398,400,411,422,433,620, 
642,703,713,714,715,716, 
717,720,721,722,723,783, 
785, 786. 

Gargallo (Luis Vicente) : 927. 

Gargano y Nucci [Nàpols] : 
148. 

Garric y Mariner (Sor Ma- 
ria Ana) : 335. 

Garrigoles (Pere) : 895. 

Garzia (Antonio) : 1268. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa los noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc ; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 349 Gas(?): 941. 

Gas (Joseph) : 404, 405, 406, 
407,413,414,477,478, 5l2, 
543, 567, 568, 573, 576, 58o, 
620,634,637,688, 701, 705, 
706,708,712,713,714,715, 
716,717,721,723,724,734, 

735,783,784,785,786,789, 
790,803,814,910,923. 

Gas (Joseph) : 923, 941. 

Gascón : 960 

Gaspar (Andreu) : 703. 

Gaspar (Van Weerbeke, 
dit) : 426, 961. 

Gaspari (Gaetano) : 183, 188, 

377- 
Gasparin (Le Comte de) : 504. 

Gaspar ini (Francesco) : 58 1 . 

Gasuil (Pedró Nolasco) : 

409, 461, 484,697. 
Gaudentii (dit lo Filòsof) : 

10. 

Gaudi (?) : 803. 

Gaveaux (P.) : 1126. 

Gaveaux fréres [París] : 1126. 

Gaya (Francesch) : 749, 75 1 . 

Gayangos : 960, 1145. 

Gazàn (Francisco) * : 825. 

Ga^tambide (Joaqirin) : 113. 

Gemmi : 417. 

Genath (Joh. -Jacob) [Basel] : 
380. 

Generali : 11 14. 

Genéras (F co ) [Barcelona]: 
243,^1263. 

Genovés y Lapetra (To- 
màs) : 949. 

Genovés y Lapetra (Tomàs) : 
262, 949. 

Gerber (?) : 1235. 

Gerber (Ernest Lluis) : 84. 

los de persones aludides.en cursiva; de rodó los 
II. -46 Gerbert (L'abat Martí) : 38. 
Germà y Subirà (Magí) : 

947- 
Gero (Misser Ihan) : 524, 

529, 558. 

Gero (Ihan o Jan) : 973. 

Gero (Ihan) : (27), 1265. 

Geroni (Sant) : 348. 

Gervasoni (Cario) : 20, 41, 
229. 

Gervasoni (Cario) : 1235. 

Gesualdo (Príncipe di Veno- 
sa) : 187. 

Gevaert : 960. 

Gherardi : 1047. 

Ghersem (Gery de): 971 , 1265. 

Giacomelli (A.) : 25. 

Giamberti (Gio.) : 1271. 

Giegler et Mainardi [Milàn] : 

3. 
Gil (Francisco de Asis) : 

204. 
Gil (Salvador) : 252. 
Gil y Navarro (José) 1114. 
Gil y Navarro (José) : (25). 
Ginot (J.) : 46 1 . 
Ginovart(?) : 803. 
Giordini (Giuseppe) : 1021. 
Giorgetti (F.) : 68. 
Giossi (J.)[Gènes] : 19. 
Giovannelli (Roger.) : 1271. 
Giovine (Lucas) : 109. 
Giral (Emilius) : 209. 
Girard : 1 190. 
Girod (E.) [París] : 272, 273, 

863, 866, 867, 1039, l0 ^7y 

1137, 1138. 
Girod (P. Louis) : 67. 
Giudici e Strada [Torino] : 

141. 
Giunchi (Paolo) [Roma] : 188. Giunta (Luccantonio) [Venè- 
cia] : 317. 

Giunta (Luccantonio) : (26). 

Giunta Junta (Antonius) : 
524. 

Giunta o Junta (Jacobi) [Ro- 
ma] : 524. 

Giunta o Junta (Luccanto- 
nium) [Venetijs] : 377. 

Giusetti (Giov. B.) : 1271. 

Giusti (Giuseppe) [Lucca] : 
233. 

Giustiniani (Girolamo Asca- 
nio) : 58 1. 

Glinka : (22). 

Gluck : 1039. 

Gluck : 2, 65. 

Goethe : 1 154. 

gogavin o gogava (anton 
Herman) : (24), 9. 

Gombert (Nic.) : 525, 526, 
960. 

Gombert (Nic.) : 966. 

Gómez de Blas (Juan) [Sevi- 
lla] : 68. 

Gómez de Navas (Juan F co ), 
dit Navas. Yide Navas (Juan 
de). 

Gomis (joseph) : 117. 

Gondahi (Francisco) : 328. 

Gonella (Giuseppe) : i85. 

Gonima (Manuel) : 405, 415, 
539,543,580,622,636,637, 
638,701,714,715,717,721, 
824, 832, 852, 859. 

Gon^agae Columna? Marchio- 
ni (Vespasiano) : 9. 

Gonzàles [Madrid] : 1270. 

Gonzàlez (Enrique) : 62. 

Gonçaleç (P. Fr. Diego) : 
1270. d'impressors, editorsygravadors, distingintse aquests per l'asterisch (*) que'ls segueix. 

46 -V. 35o CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Gorchs (Viuda é Hijos de) 

[Barcelona] : 367. 
Gordón(A.) : 11 54. 
Gordon (S.T.) [New York] : 

209. 
Gotardum (Hubertum) [Bar- 
celona] : 382, 967. 
Gotart (Hubert) : 967. 
Gossec(F.-J.J : 132, 134, 136, 

219, 223. 
Gostich (Joseph) : 129. 
Gottart Vide Botart, Dotart ó 

Gottart (Gaspar). 
Gouffé (Armand) : 1126. 
Gounod (Charles) : 1107, 

1 109, 1 112. 
Gozzi (Fratelli) [Parma] : 13. 
Granada : 248. 
Grande Grandi (oAlessan- 

dro) : 1 27 1. 
Grandjean de Fouchy : 91. 
Grandrue : 1271 . 
Gratiani o Graziani (Boni- 

facio) : 540, 541, 574. 
Gratiani Gratiani (Bonifa- 

spo) : (27), 1 27 1. 
Graujel : 961. 
Graujel : (27). 
GraunfC. E.) : (21). 
Gratiani (P. Tom.) : 1 85. 
Greco (Gaetano) : 40. 
Gregori XIII : 532. 
Gregorio XVI : 379. 
Grenet : 286. 

Gretry (A.=E.=M.) : 11 18. 
Gretry (A.-E.-M.) : 219. 
Grevel de Charlemagne 

(Louis) : 867. 
Grif fi (Oració) : 1271. 
Grignani (Ludovici) [Roma] : 

i5i. Grossi : 1088. 

Grus (Alex) [París] : 1082. 

Gual (TBaldomer) : (9). 

Guarini (Antonio) : 68. 

Gueffier(P. Fr.) [París] : 1264. 

Guelben^u (Juan) : 203. 

Guerrero (Francisco) : 382, 
960. 

Guerrero (F.) : 21, i5o, 960. 

Guerrero (Pedró) : 960. 

Guerrero (Pedró) : 960. 

Guglielmi (?) : 1021, 1022. 

Guglielmi (Pietro) : 862, 
ioo5, 1034. 

Guidi (Gio.) [Firenze] : 5. 

Guidi (Gualberto) [Firenze] : 
235, 1003. 1011, 1016, 1017, 
1018. 

Guidotti (L.) [Lucca] : 86. 

Guijarro y Ripoll (Anto- 
nio) : 196. 

Guillaume III : 80. 

Guillem (Príncep Joan) : 531. 

Guinda et Apeztegui (Si- 
meonis de) : 331. 

Guiu(?) : 5i2, 585. 

Guiu (Esteban) : 5oi. 

Guiu y Roquer (Antonio) : 
410,416, 423,457,586,874, 
1 198, 1 199. 

Gutiérrez (Bernardo) : 936. 

Gutiérrez (Fray Alonso) : 321. 

Gutiérrez (Francisco Anto- 
nio) : 58, 167. 

Gutiérrez (Francisco Anto- 
nio) : 187. 

Gu^màn (P. Juan Bautista) : 
7o5. 

H 

Habal (C.) [París] : 1091. Haberl : 31. 

Hachette (L.) [París] : io5. 
Haendel (J. F.) ; 857. 
Haendel (Jordi Frederich) : 

i85. 
Hagueville (Nicolaum de) : 

142. 
Halépy(J.-F.-F?'omental):223, 

225. 

Hanry [París] : 1184. 

Hardy (A.) : 284. 

Harris (James Howard) : 

1099. 
Hasse (Joan Adolf Pere) : 

99 2 - 
Hasse (Joan Adolf Pere) : 

135, 992- 
Hause (Wenzeslas) : 246. 
Hawkins (Sir John) : 19, 235. 
Haydn (Joan Miquel) : 438. 
Haydn (Joan Miquel) : 863. 
Haydn (joseph) : 647, 863, 

864, 866, 867, 1 163, 1 196, 

1210. 
Haydn (Joseph) : 2, 27, 32, 

34, 218, 223, 268, 422, 1 1 58, 

1163, 1235. 

Haye ( La) : 1 144. 

Heinrich von Preussen (Prin- 

%en) : 17. 
Hennelle (Claire) : 289. 
Henrich y C ia [Barcelona] : 

Henselt (Ad.) : 263. 
Heredia (Joan Manuel de) : 

46. 
Hermoso(Antonio) [Madrid] : 

128. 
Hernàndez (Antonio) : 366. 
Hernànde^ (Felip) : 45, 45 

bis. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa'ls noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA S5i Hernàndez (Francisco) : 

45, 705. 
Hernànde^ (Francisco) : 45, 

45 bis, 349. 
Hernando (Rafael) : 114. 
Herold (Ferd.) : 1130, 1131, 

1132. 
Herrero y Mata (Pedró) : 

67. 
Herz (Henri) : 264. 
Hetzel (J.) [París] : 43. 
Hidalgo (Juan) : 705, 724, 

784, 784,785,786,789,803, 

9 85. 
Hidalgo (Juan) : (28), 803. 
Higynus : 1 1 . 
Hiller (Ferdinand) : 1180. 
Hinojosa (?) : 45, 578. 
Hinojosa : (27), 45, 45 bis. 
Hinojosa (José) : 398. 
Hipolito II da Esle : 145. 
Hiran\o lran\o (Agusiin) : 

4 5. 
Hoffmann : 1 127. 
Hqffmann (E. T. G.) : (22). 
Holmes (D. S.) [Brooklyn] : 

130. 
Honrubia (Antonio Pablo) : 

948. 
Honrubia (Antonio Pablo) : 

948. 
Hontsum (Z. van) : 971. 
Horaci : 1234. 
Hortador Ferrer y Castro 

(Francisco) : 46. 
Hortador Ferrer y Castro 

(Francesch) : 45, 49, 5i. 
Howard Harris (James) : 

1099. 
Huerta : 1268. 
Hugas : 247. Hugo (Viclor) : 1071, 1090, 

1113. 
Huguet (G.) : 226. 
Humedes (Francisco) : 

7o5. 
Hummel (J. N.) : 218, 263. 
Huraneo (Pedró Juan) : 148. 
Hussen de Lapazapan (Pedró 

Pablo) [Barcelona] : 18. 
Huygens (C.) : 96. Iachet o Iaquet ( VideBerchem 

o Bergem, dit). 
Iacotin : 524. 
Ibaüez (Antonio) : 949. 

Ibane^ (Antonio) : 949. 

Ibar (Juan de) [Zaragoza] : 

347- 
Ibarra (Joaquin) [Madrid] : 

2, i65, 168, 25o, 258, 269, 

2 74, 3 52 5 358. 
Iglesias (Miguel) : 1226, 1228. 
Imbault [París] : 1191. 
Infantado (Duque del) : 966. 
Ingegneri (Marco) : 382. 
Inzenga (José) : 1 1 53. 
Ioanne : 5 10. 
Ioanne : (27). 
Iriarte (Tomàs) : 1268. 
Iriarte : (28), 22. 
Isabel la Catòlica : 961. 
Isabel II, Reina de Espana : 

24, 203, 994. 
Isidor (Sant) : i5o, 160, 346. 
Isimbardi (Monsignor) : 

540. 
Isocrates : 967. 
Isouard(Nicolo): 1026, 1 125, 

1 127. 
Iubal : 11, 188. Iunta (Vide Giunta, Luccan- 

tonio). 
I^a Zamàcola y Os^erjn (Juan 

Antonio) : 68, 77, 1270. 
Iztueta (Juan Ignacio de) : 

, 77 ' 
Iztueta (Juan Ignacio de) : 

(25). 

J 

Jacamo S to Spirito : 544. 
Jacobo (Domino Rege) : 319. 
Jacomelli Geminiano : 58 1 . 
Jacqmin Brière (Ch.) [París] : 

1 1 70. 
Jacquet (Vide Wert). 
Jacquier (Fra) : 188. 
J. A M. : 55. 
Janet et Cotelie [París) : 135, 

1047, 1 157, 1 164, n65. 
Janssonium Juniorem (J.) 

[Amstelodami) : 96. 
Jaudiera (Fra Antonio) : 

1228. 
Jimeno (Roman) : 948. 
Jimeno (Roman) : 948. 
Jomelli (N.) : 1263. 
Jomelli (N.) : 2, 210. 
Jones : 1235. 
Jordi (Antonio) : 714, 717, 

719, 1241. 
Jordi V d' Hanover : 1109. 
José 1 : 1 09. 
Josep h (R. P. Fra) : 45, 45 

bis. 
Josquin Deprés (dit jos- 

quin) : 366, 426, 427, 524, 

960, 961, 1271. 
Josquin Després (dit Josquin): 

(27), 31, 1271. 

Jouse (J.) : 130. losdc personesaludides, en cursiva; de rodó los d'i mprcss ors, editors y gravador s,distingintse aquests per rasterisch(*)que'ls segueix. 352 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Jouve [París] : 1 168. 
Jouvin : 25. 

Jouy : ioio, 1016, 1062, 1084. 
Jovellanos (Gaspar Melchor 

de) : 1268. 
Juan (Príncipe Don) : 961. 
Juan de Àustria (Don) : 248. 
Juan de la Cru\ (San) : 64. 
Juan IV de Portugal : 475, 

964,971, 1264. 
Juan V de Portugal : 436, 

1264. 
Juan XXII : 346. 
Jue (Edouard) : 224. 
Juncà : 953. 
Juncà (Benet) : 953. 
Juncà (Benet) : 5 14, 953. 
Juncà (Manuel) : 514. 
Juncà (Melchor) : 514, 935, 

936. 
Juncà (Melchor) : 936. 
Juncà yCarol (Francesch): 

930- 
Juncà y Carol (Francesch) : 

5 14, 929. 
Junot ( Monsieur le General) : 

658. 
Junta, Vide Giunta. 
Jupiter : 146. 

K 

Kalkbrenner(Christian): 17. 
Kalkbrenner (F.-G.) : 263. 
Kapsperger (Joan Geroni) : 

248. 
Kasperle : 1271. 
Kastner (G.) : 79, 80, 81, 

82, 83, 237, 280, 283, u55, 

n56. 
Kastner (G.) : (25), 238, 264. 
Kerle (jacopo de) : 654. Kircher (P. Atanasi) : 1 5 1 . 

Kircher (P.) : (25), 2, 25 1. 

Knecht : 1235. 

Knochii (Fridericii) [F. ad 

Moenum] : 96. 
Kock : 1235. 
Kock (Paul de) : 1 131. 
Kreutzer : 1201. 
KreuUer (Rodolf) : 243. 
Krommer (F.) : 1161, 1162. 
Krug : 1235. 
Kunts{ (Frederic) : 1235. Labarte (Th.) : 1089, 

Labinio (Jacobi) : 142. 

Laborda (Agustin) [Valen- 
cià] : 247. 

Laborde (J.-B. de) : 21. 

Laborde- Bussoni (Joséphine 
De) : 117. 

Lacavalleria (Antonii) [Bar- 
cinone] : 328. 

La Fage (Jean) : 1 27 1 . 

La Fage (Just, Adrià Lenoir 
de Lafage o) : 4, 29, 42, 
9 2 ï 93, I0 7, 112, 132, 220, 
1266, 1271. 

La Fage (Just Adrià Le- 
noir de Lafage o) : 1000, 
1001. 

La Fage (Just, Adrià Lenoir 
de Lafage 0) (24), (25), 40, 
145, 232, 296, 1271. 

Lafaghe : 524. 

Lahelle (Jorge de) : 1265. 

Lahoz (F.) : 1 1 53. 

Laine\ (Cristóbal) : 148. 

Lambillote (P. L.) : 228. 

Lampillas (P.) : 1268. 

Lamy [París] : 131. Lanaja & Quartanet (Ioan- 

nem [Caesaraugustae] : 324, 
Lange (Guillem) : 10. 
Langlé (H.-F.-M.) : 132, 134,. 

136. 
Lanini y Sagredo : 1145. 
Lanner(Veuve) [París] : 1042, 

1043, 1045, 1048, io5i, io65. 
Larochefoucauld (Duch de) 

296. 
Larrosa : 1 125. 
Larumbe (Diego de) [Zara- 

goza] : 160. 
Laserna (Blas de) : 1 148. 
Lasson : 527. 
Lassus (Lasso) (Orlando 

di) : 965. 
Lassus (Lasso) (Orlando di) : 

(27), 22, 31, i85, 967. 
Latassa : 45 bis. 
Latorre (Vide Torre (Jeroni 

de la). 
Latte(Bernard) [París] : 1072. 
Laurus : 960. 
Lauzières (A. de) : nu. 
Lavoix (Henri) : 1270. 
Lays (François Lay, dit) : 29. 
Là^aro y Santistevan (Roch 

de) : 45, 45 bis. 
La^arini (Domenico) : 58 1, 
Lebrung (lo.) : 524. 
Leda : 146. 

Ledesma (Fco. de) : 496. 
Le Duc (Auguste) [París] : 

129. 
Lee & Walker [Philadelphia] : 

265. 
Lefèvre : 277. 
Lefèvre (X.) : 1168. 
Leo (Leonardo) : 135. 
León X : 524, 961. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa'ls noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 353 León XIII : 662. 

León (Manuel de) : i5o. 

Léonard : 1 182. 

Leone (Joan de) : 148. 

Leopoldo Guilelmo Archiduci 

Austrice : i5i. 
Lesleo : 356. 
Lestan (Tomàs) : 244. 
Lesueur (J .-F .) \ 132,134, 210, 

1 126. 
Letamendi (Dr. José de) : 26, 

247. 
Leuven : 1 1 34. 

Lévy frères (Michel) [París]. 
Lewis (Mariana) : 993. 
Liberati (Antonio) : 21. 
Lheritier : 524. 
Lichtenthal (P.) : 1235. 
Lichtenthal (P.) : (28), 247. 
Lidón (José) : 191. 
Liechtenstein (Petri) [Vene- 

tijs] : 322. 
Lillo (?) : 789. 
Lillo (Alfonso) : 742. 
Limón de Cagares (Joan) : 46. 
Lingiardi (Fratelli) : 94. 
Linguoe (lo. Petri) : 148. 
Lisandre : 13. 

L'Isere (Colombat de) : 293. 
Liszt (F.) : 1230. 
Lis^t (F.) : 263. 
Lobo (Alfonso) : i5i, i65. 
Lobry [París] : 181. 
Lodre [Madrid] : 198, 1098. 
Lobvasser (Dr. Ambrosium) : 

380. 
Logares (Juan de) : 5o. 
Loher : 11 10. 
Lomalii (Joan) : 148. 
Loncin : 1265. 
Longbeal : 524. Longchams : 1202. 

Longo (Egidio) [Nàpols] : 248. 

Lope de Vega : 248. 

López (F.) * : 167. 

López (P. Fr. Isidro) : 359. 

Lópeç (Jaime) : 966. 

López (Joaquin) : 936. 

López (Manuel) [Valencià] : 

195. 
López (Fr. Miquel) : 45 bis, 

712. 
Lópe\ (F. Miquel) : 45, 45 bis, 

56. 
López de Velasco (Sebas- 

tiàn) : 347, 35 1, 397. 
Lòpe\de Velasco (Sebastiàn): 

(27). 

Lorente (Andrés) : i5o. 

Lorente (Andrés) : (25),. (26), 
45, 160, 170, 349, 927. 

Lorente Aguado de Pereda 
(Pedró) : 324. 

Lorewçana (Francisco Anto- 
nio) : 356. 

Lossada (Fray Francisco) : 
786. 

Lossada fFra Joan) : 789. 

Lotti (Antonio) , 1 55. 

Lottin (August. Mart.)[París) : 
287. 

Lovisa (Domenico) [Venècia): 
58i. 

Loyset (Vide Pieton, dit). 

Lozano (F co ) : 789. 

Lucatelli (G. B.) : 1271. 

Lucatelli (Jo. Petro) : 90. 

Lucas (Hipolyte) : 1142. 

Lucca (F.) [Milano] : 212, 
242,263,277,280, 283, 290, 
291, io56, io58, 1064, 1080, 
1 08 1, 1083, 1084, 1092, 1 1 13. Luis XIV : 68. 
Lulli (Gio. B.) : 374. 
Lunaz (Martini) : 148. 
Lupresti : 425. 
Lupus : 524, 526, 960. 
Luque (Josep h) : 46. 
Lusitano (Vincentio) : 14b. 
Lutero (Martín) : 380. 

LL 

LlachyFarriols (joachim): 

940. 
Lladó (joaquin) : 122. 

Llamas : 60. 

Lleys (Juan) : 200, 201, 202, 

549. 
Lleys y Pagès (Isidro) : 841 . 
Llinàs (Pablo) : 927. 
Llobet (Miguel) : 247. 
Llonell o Llumell (Pere, 

Joan) : 5oo, 842. 
Llonell Llunell (Pere Joan): 

93 2 - 
Llop (Simón) : 411. 

Llorente : 459, 627. 

Llussà o Llissà (Francisco) : 

890, 894. 
Llussà Llissà (Francisco) : 
(27), 890. 

M 

Mabillon (P.) : 38. 
Macchi (Luigi De) : 1202. 
Machado (Manuel) : 1264. 
Macrobio : 346. 
Madagnoli (Luca) : 148. 
Maffei (A.) : 1092. 
Magarola (Don Pere de) : 389. 
Maggesi (Pietro) : 293. 
Magni (Benedetto) : 43 1 . 
Maillan (Francis) : 80, 82. Iosdej3ersonesa/Míí!des,encursiva;derodólosd'i m pressors,edi tors y gravadors, distingintse aquests per l'asterisch(*)qut'ls segueix. «•-47 47-11. 354 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Maillard (Joan) : 382, 385. 
Maillard (Joan) : (27). 
Mainoldo (Mucio) : 563. 
Majer (Andrea) 133. 
Majer (Andrea) 135. 
Malagaray (Vide Castro Mala- 

garay) (Juan de). 
Malaguero (Joseph) : 53. 
Malatesta [Milano] : 14. 
Malaver (Alfonso) : 148. 
Malgaine de Charmes (J. 

F.) : 293. 
Manalt : 889. 
Mancini (J. B.) : 288. 
Mancini(J.B.): (26), 189,1235. 
Mancourant [París] : 294. 
Mandanici (Placido) : 291. 
Mandini : 1024. 
Manent (Nicolàs) : 126,425, 

684, Il52. 
Manfre (Giovanni) [Padova] : 

184. 
Manfredi * : 180. 
Ma.nfredi(Alessandro): 180. 
Manfredini ( Vincenzo) : 1 89. 
Manfredini : (26), 7, 21, 58. 
Mangiarotti (F.) : 1271. 
Manrique (Jorge) : 966. 
Manrique (Petro) : 324. 
Mantei (Presbyteri Joannis 

Petri) : 317. 
Man^oni : io52. 
Marcello (Benedetto) : 58 1. 
Marcello (Benedetto): 59, 103, 

i85. 
Marcello (M.) : 1 143. 
Marcello Zeno (Chiara) : i85. 
March (Ausias) : 964, 967. 
Marchal (Max) : i5. 
Marchetti (Filippo) : 11 13. 
Marcial : 21. Marcillach Lleonart (Joa- 
quín) : 26. 

Marcillach Lleonart (Joa- 
quín) : (24). 

Marcos y Navas (Francis- 
co) : 356. 

Marenco (Gio. Andrea) : 972. 

Maren^io (Lucca) : 187. 

Maresco (B.) : 1271. 

Margarita Philosophice : 346. 

Margarita d' Espanya (Rei- 
na) : 971. 

Maria de Portugal : 1089. 

Maria Bàrbara (Infanta) : 
1264. 

Maria Elisabetta (Archidu- 
chessa d' Àustria) : 288. 

Marigni (Marqués de) : 131. 

Marin (Pedró) [Madrid] : 357. 

Mariner y d'Alagon (Nico- 
lau) : 346. 

Maringo (Gio. Battista) [Pa- 
lermo] : 972. 

Marino (Juan) : 718. 

Marino (B.) : 1271. 

Mario : 1071. 

Marmontel : 1041. 

Marmontel (A.-F.) : 223. 

Marondo (Esteban) : 887. 

Marpurg(F.C): 17,218,269. 

Marquerie fréres [París]: 1062. 

Marqués (Fra Joan) : 715. 

Marsand (P. Anselmo) : 58i. 

Marsand (P. Alessandro) : 41 . 

Marsin : 29. 

Marsolier (B.) : 1123. 

Martelli (B.) 586. 

Marti (?) : 712, 

Martí (Herederosde Juan Pa- 
blo y Maria) [Barcelona] : 
i25o. Martí (Joan) : 967. 

Martí (Joan Pau) [Barcelona] : 

Martí (Joseph) : 813. 

Martí (Joseph) * : 88. 

Martí (Maria) [Barcelona] : 

33 1 - 
Martí (T. de P.) * 88. 

Martí y Marsà : 398. 

Martín : 1 128. 

Martín (Casimiro) [Madrid] : 
204, 1 153. 

Martinchique (José Àngelo) : 
48 

Martín y Coll (P. Fr. An- 
tón) : 349. 

Martín y Coll (P. Fr. Antón): 
(26), 5o, 54. 

Martíne^ (?) : 45. 

Martínes{ (El bufo) : ioi5. 

Martínez (Tomàs Gaspar) [Za- 
ragoza] : 1 58. 

Martíne\ Bi^cargui (Gonza- 
lo) : 46, 346, 368. 

Martíneç Blanco (Pere) : 46. 

Martínez Dàvila (Fco.) (Va- 
lencià] : 365. 

Martíne^ de Arce (Joseph) : 
45, 45 bis 

Martínez de la Roca y Bo- 
lea (Joaquim) : 45, 45 bis, 
720, 831. 

Martínez de la Roca y Bolea 
(Joaquin) : 45, 45 bis, 48, 
56, 160. 

Martínez de Ochoa (Simón) : 
45, 45 bis. 

Martínez y Robledo (Euse- 
bio) : 47. 

Martínez Torres (Vide To- 
rres Martínez Bravo 
(José). Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa'ls noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 355 Martini (P. M. F. Gio.) : 7, 

187. 
Martini (P. M. Giamb.) : (24), 

(26), 58, 134, 187, 189,218, 

1235. 
Martini (M.) : 1144. 
Martos (?) : 708. 
Marx (Adolph Bernhard) : 

209. 
Mary : 425. 

Marzal (Antonio) : 582. 
Mas y de Sans (Sinibalt de): 

101. 
Mas y de Sans (Sinibalt de) : 

(25). 

Mascardi (Successori al) [Ro- 
ma] : 540, 541, 542. 

Mascarell (Miquel) : 45 bis. 

Masramón y Godó (Mi- 
guel) : 369. 

Massimino (Frederic) : 294. 

Masson : 1133. 

Mattei (Saverio) : 7, 187, 58 1. 

Mattei (Stanislao) : 232. 

Mattei (Stanislao) : 29. 

Mattheson (Johann) : 58 1. 

Mattioli (A.) : 1271. 

Maurer (Friedrich) [Berlín] : 

17- 
Mayaud (L.) [París] : 1071. 

Mayer o Mayr (Joan, Si- 
món) : 1033, 1036. 

Mayer Mayr (Joan, Simón) : 
1068, 1080, 1235. 

Mayer di Heldenfeld (Baro- 

ne) : 279. 

Mayseder (J.) : 11 85. 

Maza [Càdiz] : 1 15. 

Ma^aferrata (G. B.) : 1271. 

Maroni (A.) : 132, 135. 

Mazzucatto (Alberto) : 236. Ma^ucchelli (Giuseppe) [Mi- 

lano] : 103. 
Medici (Maria) : 1003. 
Medina Corpas (Miquel de) : 

45, 45 bis, 46. 
Medina de las Torres (Duch 

de) : 248. 
Mees : 1234. 

Mehul (E.-H.) : 134, 136, 219. 
Meibonius (Marc) : 9, 10. 
Meibonius (Marc) : (24). 
Meissonnier [París] : 133, 216, 

238, 264, 281, 289, ioi5, 

1131, 1140. 
Melani (Aless.) : 1271. 
Melcior (Carlos José) : 1236. 
Melchor (Carlos José) : (28). 
Mellinet (Le General) : 238. 
Mena (Gabriel) : 966. 
Menalt (Gabriel) : 889, 890. 
Menalt (Gabriel) : (27) 889. 
Mendelssohn - Bartholdi 

(Fèlix Jacob Ludwig) : 

1186, 1187. 
Mendelssohn-Bartholdy (Fè- 
lix Jacob Ludwig), 43. 
Menendes o Menendez (Jo- 

seph) : 409, 5 1 5, 58o, 585, 

624, 809, 829, 935. 
Menendes Menende\ (Jo- 

seph) : 935. 
Menénde^ y Pelayo (Marceli- 

no) : 45, 84. 
Menescal da Costa (Miguel) 

[Lisboa] : 109. 
Meneslrier (P. Claudi Fran- 

cesch) : 71. 
Méquignon Júnior [París] : 

376. 
Mercadante (G, S. R.) : 276, 
1035, 1054, 1060, 1061, 1063, 1069, 1070, 1076, 1078, 1084, 
1097, n 14. 

Mercadante (G. S. R.): 1092. 

Mercurio : 1 1 . 

Meril (E. de) : 702. 

Merimée : 1237. 

Mersenne (M. P.) : 96. 

Merula? (lo. Agustini) : 148. 

Mery & C. du Locle : mi. 

Mesa (Jacinto de) : 703. 

Mesieses, Mecieses o Mi- 
ciezes (Tomàs) : 784, 785. 

Mesieses, Mecieses ó Mecieses 
(Tomàs) : 45, 46 

Mesnier [París] : 211. 

Mestres (Anton) : 756, 896, 
928. 

Mestres (Joseph Oriol) : (10). 

Messans (G.) : 1271. 

Melastasio (Abaté) : 2, 1041. 

Mey (Pedró Patricio) : [Valen- 
cià] : 346. 

Meyerbeer (G.) : 1017, 1018, 
1095, 1 102, 1 110, n 16. 

Meyerbeer (G.) : 223, 1003. 

Michallet (E.) [París] : 1231. 

Micheli (Benedetto) : 990. 

Micheroux{Alessandro) : 291. 

Milà (Antonio) : 1248. 

Milà y Fontanals (M.) : 702. 

Milan (Lluis) : 960. 

Milans : (27). 

Milans (Tomàs) : 405, 407, 
5i2, 539, 543,545,567, 568, 
572, 577,618,675,676,714, 
718, 784, 786, 803, 824, 825. 

976- 
Milita (Francisco) : 85. 
Millet (Lluis) : 966. 
Minado de Bergamo : ioo5. 
Minerti : 187. los de persones aludides, en cursiva; de rodó los d'impressors, editors y gravadors, distingintse aquests per l'asterisch(*)que'lssegueix. 356 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Minguet é Irol (Pablo): 240, 
249, 25o, 258, 269, 274. 

Minguet é Irol (Pablo) : (26), 
68. 

Minguet [é Irol] (Paulus)*: 249. 

Minguet é Irol (Pablo) [Ma- 
drid] : 249. 

Mino ja (A.) : 41. 

Mir (Joseph) : i65. 

Mirallas(?) : 713. 

Miralles (Bernardo) : 93 1 . 

Miralles (Ginés) : i5o. 

Miranda (Conde de) : 967. 

Mirosa (Diego) : 932. 

Mistral (Frederich) : 1109. 

Mogni (Antonio) [Milano] : 14. 

Moine ( Le) : 1 144. 

Mojados (Lorenzo) [Madrid]: 
1262. 

Molina (Paolo Andrea) [Mi- 
lano] : 293. 

Moliner (Fr. Francisco) : 

363. 

Molino (Francisco) : 256. 

Molitz (Luciano) : 999. 

Momigny(j.=j.de): 129, 11 20. 

Monaldeschi delia Cervara 
(Lucca) : 654. 

Monboddo (Lord) : 1 . 

Mondéjar (Alonso de) : 96 1 . 

Mondéjar (Alonso de) : (27), 
961. 

Mondo (Domínique) : 1235. 

Monferrato (No'èl) : 1271. 

Monforte y Vera (Jerónimo) : 
i5g. 

Monlleó (Pedró Ant.°) : 1240, 
1243. 

Monserrat (?) : 421. 

Monsigny (Pere Alexan- 
dre) : 1 1 19. Montanos (Bernardo de) : 148. 
Montanos (Francisco de) : 

347, J5i. 
Montanos (Francisco de) : 46, 

i5o, 346, 368. 
Monte (Petrus de) : 961. 
Monte (Philippus de Móns, 

dit) : 382, 963. 
Monte (Philippus de Móns, 

dit) : (27). 
Montemellini (Conte Niccolo): 

1 1. 
Montero (Francisco) : 397. 
Montero (Joaquin) : 170, 

i93. 
Montero (Joaquin) : (26). 
Montesdoca (Martin) : 960. 
Montesdoca (Martinus) [His- 

pali] : 496, 960. 
Monteverdi (Claudio) : (22), 

5i, 187. 
Monti (Pier Maria) [Bologna]: 

1 56. 
Montserrat (?) : 890. 
Montserrat (Andreu de) : 

346, 368, 890. 
Montserrat (Andrés de) : (26), 

890. 
Montserrat (Roch) : 45. 
Moore ( Tomàs) : 1142. 
Morales (Cristóbal de) : 

428, 616, 960, 961. 
Morales (Cristóbal de) : (27), 

21, 143, i5o, i85, 187, 218, 

966. 
Moreno (Francisco) [Zarago- 

za) : 35 1 . 
Moreno y Polo (Joan) : 422. 
Moreno y Polo (Joan) : 422, 

898. 
Moreno y Polo (Joseph) : 422. Moretti (Federico) : 110, 

137, 257. 
Moretti (Federico) : (25), 252. 
Morigi : 1235. 
Morlacchi (Francesco) : 

1012. 
Morlacchi ( Francesco) : 232. 
Morlanne : 1 144. 
Morphi (Conde de) : 960, 966. 
Mortara (Marquesos de) : 

1 i5o. 
Morrerasy Bruguera (Pere) : 

57- 
Mosca : 1036. 

Moscheles (I.) : 263. 
Moscheles (I.) : 226. 
Mota (Alejandro) : 1270. 
Mouton (Joan) : 426, 961. 
Moutlon (Baltha^.) : 1168. 
Moxó y de Francolí (M a Ig- 

nacia) : 1248. 
Mozart (Wolfang Ama- 

deus) : 1006, 1025, 1040, 

1042, 1043. 
Mozart (Wolfang Amadeus) : 

27, 223, 268, 422. 
Mudar ra : 960. 
Muinos Saew{ (P. Fr. Con- 

rado) : 1270. 
Muller (?) : 270. 
Muller (A.-E.) : 263. 
Muntadas (Fray Manuel) : 23. 
Muntells (Antón) : 926. 
Munto Pujades (Juan): 12 16. 
Munoz ( Viuda de) [Valencià]: 

1257. 
Muno!{Moniserrat(P.)•. 5 1 , 54. 
Mur (Ignacio) : 710, 
Múrcia (Santiago de) : 249. 
Muriel (P. Cristóbal) : 46. 
Mussi [Milano] : 139. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa *ls noms d'autors; de vcrsaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 357 Muzio (E.) : 1094. 

Myt (Jacobi) * [Ludguni]: 323: 

N 

Nadal (?) : 262. 

Nadal (Jaime) : 948. 

Nadal (Juan) [Barcelona] : 

1242. 
Naderman [París] :i 166, 1178. 
Nanini (Giov. Bernardino) : 

1271. 
Napoléon le Grand : 104, 218. 
Napoleon III : 223. 
Napoleone (Príncipe Euge- 

nio) : 260. 
Nardini [Londres] : 84. 
Narro (Manuel) : 355. 
Narvaeç (Lluís de) : 960, 966. 
Nassarre (Fray Pablo) : 

i58, 160 Monografia, 713. 
Nassarre : (26), 45, 45 bis, 48. 

55, 56, 169, 887, 960. 
Nalali (P.) : 1271. 
Navarro (Juan) : 187, 218. 
Navarro (Matías) : 45, 46. 
Navarro Escuder (Joan) : 45. 
Navas (Juan de) : 803, 978, 

9 85. 
Navas (Juan de) : (28), 159, 

803. 
Neaulme (Jean) [La Haye]: 70. 
Nebra (Josep h de) : 16 5, 892. 
Negrino (Jorge) [Praga] : 966. 
Negroni (Andrece) : 148. 
Negueruela (Fra Lluch) : 45, 

45 bis. 
Nenna (Pomponio) : 1271. 
Neri (S. Filippo) : 8o5, 869, 

870,871, 872, 873. 
Neri (tM.) : 1 27 1 . 
Nicoleüi (Filippo) : 148. Nicolini : 1036. 
Nicomachi Geraseni : 10. 

Niel : 286. 

Nielfa (Lorenzo Roman) : 

446. 
Nielfa (Lorenzo Roman) : 

262. 
Nieto (?) : 703. 
Nin y Serra (Joan Antón) : 

422. 
Nin y Serra (Joan Antón) : 

422, 944. 
Nin y Serra (Francesch) : 

422. 
Nini (Aless.) : 1079, II0 ^- 
Nisard : 1271. 
Nisqíns : 961. 
Nitrami : 187. 
Nogués (Joan) : 586, 927. 
Nogués (Juan) : 932. 
Nonó (Jaume) : 192. 
Nonó (José) : 192. 
Norton [Francfort] : 153. 
Noverre : 71. 
Noverre (J.-G.) : (25), 68. 
Nucci (Mateo) [Napoli] : 154. 
Nuitter : 1100. 
Nunez da Sylva (Manoel) : 

157. 
Nune% da Silva (ÍManoel\) : 

(26). 
Nunez DE Taboada \ 256. 
Nyon Taíné [París] : 8. Odescalchi (Príncipe Cario) : 

379- 
Offenbach (Jac.) : 1141. 

Oliva (P. Gio. Paolo) : 541. 

Oliva n (Fr. Josep h) : 160. 

Olivares (Francisco) : 948. Olivares {Francisco) : 948. 
Oliveira (Antonio de) : 783. 
Olivella o Olivellas (Feli- 

pe): 705, 706, 708, 723,725, 
784, 786, 803, 985. 

Olivella o Olivellas (Felipe) : 
(28). 

Olivellas (,:Pere?) : 422. 

Olivellas (^Pere?) : 422. 

Olstani : 186. 

Oller (Antonio) : 5o5. 

Oller (Antonio) : 23. 

Oller y Blanch (?) : 417. 

Onslow (G. ) : 1179, 1180, 
1 181, 1 182, 1 183. 

Orcesi (Niccolò) [Piacenza] : 
229. 

Ordeitg (Francisco) : 714, 
725. 

Ordeitg (Francisco) : 927. 

Ordóneç (Pere) : 2 1 . 

Ordóne^ de la Puente (^Ma- 
nuel) : 159. 

Orga (Viuda de Joseph) [Va- 
lencià] : 354. 

Oriol (Paulus) : 387, 398. 

Oriol (Paulus) : (27). 

Orloff (Con. Greg.) : 21 , Mo- 

NOGRAFÍA. 

Orloff (Con. Greg.) : (24). 
Ormeville (C. U) : 1 1 13. 
Ortells (Antonio Teodoro) : 

45, 577, 717, 723, 725, 727, 

728, 787, 790. 
Ortells (Antonio Teodoro) : 

4 5. 
Orti (Joaquin) : 898. 
OrtÍ!{ (Diego) : 187, 218. 
Orto (Joan De) 426. 
Orto (Joan De) : 1271. 
Oxinaga (Joaquin de) : 892. Iosdepersonesa/«rfiies,encursiva;dcrodólos d'impressors, editors y gravadors, distin gintse aquests per l'asterisch(*) que 'Is segueix. II. -48 48 -II. 358 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Ozanam (J.) : 1231. 
O^anam (J.) : (28). Pacchioni (A.-M.) : i85, 187. 

Paches : 456. 

Pachiarotti (Gasparo) : 1007. 

Pacini (Giovanni) : 233, 
1014, 1034, 1035, 1066, 1066, 
1067, 1 1 14. 

Pacini [París] : 1053, io55, 
1 129, 1 174. 

Pacini, Bonoldi frères, sucs. 
[París] : 1 1 34. 

Padra de S ta Lucia (Joan) : 
783. 

Paer(T.) : io5i. 

Pa'èr (F.) : 32, 276. 

Pa estel lo (G.) : 218. 

Pagliarini (Nicolò e Marco) 
[Roma] : 87. 

P. A. L. : 1117. 

Palatinodel Reno (Conte): 147. 

Palau ( C P. Fra Rafel) : 417. 

Palestrina : 382, 383, 385, 
394, 530,532,533,536,537. 

Palestrina : (24), (27), 21, 31, 
45, 147, i85, 187, 210, 382, 
422, 967, 1271. 

Palol (F. Antonio) : 1226. 

Palu{ie : (10). 

Pallavicini (Marchese Anto- 
nio) 113. 

Pallavicino (Francesco) : 525. 

Pane (Dominique dal) : 1271. 

Panialis (Giuseppe) [Vercel- 
li] : 186. 

Panseron (A.) : 223. 

Panseron (A.) : 1 11. 

Pantologo (Eleuterio) , com- 
te Torriglione : 62. Paolucci(Fr. Giuseppe): 1 85. 
Paolucci (Fr. Giuseppe) : (26). 
Parada y Barreto (José) : 

205. 

Pardo : 48. 

Paredes(?) : 785, 786. 
Parella (Ignasi) : 448. 
Parella (Ignasi) : 447. 
Paris y Royo (Pere) : 45, 48. 
Pascual (Bernardo) : 328. 
Pasoti (Johannis) [Roma] : 

524. 
Pasquale : 187. 
Pasta (Giuditta) : io56. 
Pastorfido : n5^. 
Pastrana : 961. 
Pastrana : (27). 
Passa ro (A.) : 1081. 
Passarini (F.) : 1278. 
Patino (Carlos) : 475, 701, 

73°, 783, 7%6- 
Patino (Carlos) : 45, 397, 927, 

1265. 

Pau I de Rusia : 189. 

Pau V : 378. 

Payrot (R.) : 1230. 

Paysà (Fray Vicente) : 342. 

Pazzaniga (Giuseppe) : 
1027. 

Peacham : 21. 

Péclet(E.) : io5. 

Pèclet (E.) : (25). 

Pecora (Cario) [Venezia] : 108. 

Pecour : 68. 

Pecour : 69. 

Pedrals : (13). 

Pedrell (Felip) : 130, 148, 
i5g, 160,319, 382,393,396, 
422,424,428,475,705,722, 
784,899,892,961,964, 966, 
1 145, 1264. Pedrell (Felip) : (5), (1 1), (12), 

(14), (i5), 331, I2 64- 

Pedrell (Felip) : 960, 1271. 

Pedró de Arbues (San) : 347. 

iPeiro (joseph?) : 1145. Mú- 
sica. 

Pelegrin : 248. 

Pellicer (?) : 405, 407, 568, 

571, 719, 7 2 °i 72i, 852 - 

Penna(P.FraLorenzo):i56. 

Penna(P. Fra Lorenzo) : (26). 

Pensana (Juan) : 923. 

Pensana (Juan) : 923. 

Peüalosa (Francisco) : 96 1 . 

Penalosa (Francisco) : (27), 
961,964. 

Penalosa (Joan) : 961. 

Pepoli (Conte) : 1073. 

Pepusch : 21. 

Peres o Peres (?) : 890. 

Peres Peres (?) : 890. 

Peretti (Cardinali Alessan- 
dro) : 535. 

Pereyra (Pedró Julian) (Ma- 
drid] : 362. 

Peres{ (Antonio) : 321. 

Pérez (David) : 499. 

Pere% (David) : 109. 

Pereç (Juan Ginés) : 422. 

Pérez Calderón (P. Fr. Ma- 
nuel) : 359. 

Pere{ de Araciely Rada (Ma- 
nuel) : 160. 

Pérez Dubrull (Antonio) [Ma- 
drid] : 24, 64, 424. 

Pérez Martínez (Vicente) : 
362. 

Pereç Ossorio, Marqués de As- 
torga (Alvaro) : 397. 

Pérez y Gascón (Pascual) : 
120, 121. Los números fins al 65 2 se trovaràn en lo vol. I . Van en lletra grassa los noms d auto rs ; de versiletes los de traductors, transcriptors, etc .; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 359 Pereç y Gascón (Pascual) : 

iq5 371 . 
Pergolesi (G. B.) : 648. 

Pergolesi (G. B.) : 2, 45, 

187. 
Peri(jacopo) : 1003. 
Peri (Jacopo) : (22), 1003. 
Perne (F.-L.) : 4. 
Peroytte : 1 174. 
Perpinyà (?) : 723. 
Perrichon (ÜWonsieur) : 286. 
Perrino : 1235. 
Perrotin [ParísJ : 296. 
PertifG. A.) : 1 85, 210. 
Peru^ini (Gio.) : 1099. 
Pesci (Santi) : 188. 
Peterborough ((Mylord): 

285. 
Peters(C. F.) [Leipzig] : 1041. 
Petit jeune * : 294. 
Petrucci de Frossombone (Oc- 

tavio) : 524. 
Pettit [París] : 117. 
Pevernage (A.) : 1271. 
Pexa (Jaume) : 703. 
Pfeiffer (August Frederich) : 

17- 
Phalèse (P.) [Amberes] : 971. 

Phalesius (Petrus) [Lovaina] : 

531. 
Phaourà (Candarinus de) : 

148. 
Piatti [Firenze] : 99. 
Piave (F. ZM.) : 1091, 1096, 

noi, 1104, no5. 
Picanol (joseph) : 643, 717, 

783, 784, 803, 852, 858. 
Picanol (Joseph) : 167, 927. 
Picard : 1201. 

Picchianti (Luigi) : 40, 140. 
Piccini (Nicolà) : 1024. Piccini (Nicolà) : 180. 
Piccioni (Gio ) : 970. 
Piccioni : (27). 
Picerli (P. F. Silverio) : 154. 
Picerli (P. F. Silverio) : (26). 
Pierluigi da Palestrina (Gio- 

vanni) Vide Palestrina. 
Pieton (Loyset oLluis): 524, 

5 2 5. 
Piferrer (Juan) [Barcelona] : 

334- 
Pignatelli (Gennaro Adelmo) : 

187. 
Pijoan (Joseph) : (14), (i5). 
Pilar (P. Maestro Fray Ma- 
nuel del) : 4)8. 
Pina : 1 1 53. 
Pinchart : 971. 
Pintauro : 1229. 
Pio V : 322, 325, 326. 
Pio IX : 45 1. 
Piochi(C) : 187. 
Pionnier : 525. 
Piquer y Cervera (Joseph) : 

422. 
Piqueras (Mariano Soriano) 

Vide Soriano Fuertes. 
Pirola(Louisde Jacques) [Mi- 

lan] : 28, 36. 
Piro^ini (Carles) : (i5). 
Pirro : 68. 

Pisador (Diego) : 960. 
Pitàgores 113, 346. 
Pitoni(G. O.) : 31. 
Pla (?) : 852. 
Pla (Bernardo) [Barcelona] : 

1240. 
Pla (Herederos de la V. de) 

[Barcelona] : 368, 369. 
Planard : 11 30, 1 134. 
Platon : 346, 967. Pleyel : 1 191. 

Pleyel (Ignasi) : 1 1 57, n58, 

1 1 59, 1160, 1220, 1226, 1227, 

1228. 
Pleyel (Ign.) [París] : 245, 

1123, 1160, 1 175, 1 1 77. 
Pluche (Abbè) : 2. 
Podio (Guillem Despuig, dit 

de) : 21, 346. 
Poisson (N.) : 97. 
Pola : 1061. 
Polinario (juanito López) : 

1270. 
Polo (Jacinto) : 56. 
Polo (Girolamo) : [Venècia] : 

147. 
Pollini (?) : 1235. 
Pollini (Francesco) : 260. 
Pons (?) : 829. 
Pons (Joseph) : 439, 746, 

747, 860, 1 195. 
Pont (Capitan du) : 1265. 
Pontac (Diego de) : 971, 1265. 
Ponte (Lorenzo da) : 1006, 

1042. 
Pontecoulant (Comte Ad. 

de) : 95. 
Pontecoulant (Comte Ad. de): 

(25). 

Pontí (Magí) : 950. 

Pontí (Magí) : 417, 95o. 

Pontio(P.) : 187. 

Por car is (José de) : 109. 

Porcell y Guardis (Fran- 
cisco) : 5 06. 

Porphiri : 9. 

Por por a (N.) : 135. 

Porta (C.) : i85, 187. 

Po rta (Fra n cesco delia) : 1 2 7 1 . 

Portacarrero y Gu^màn ('Pe- 
dró) : ibg. losdepersonMa/w</tdes,encursiva,derodólosd'impressors, editors y gra ba dors, distiagiatseaquèstsperTasterisch (*)que.'Is segueix. 3&> CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Portacelli (Tauli) : 148. 
Portell Pagès (Maria jo- 

seph) : 395. 
Portell Pagès (Maria Joseph) : 

(27)- 
Porteria (Francisco de) : 45, 

45 bis, 160. 
Porteria (Gregorio) : 45, 45 

bis. 
Portogallo (In/ante di) : 499. 
Potier (Henry) : 1134. 
Potier (Henry) : 1139. 
Power (Theobaldo) : 1207. 
Pradel (Comte de) : 1010. 
Prades (Esteva) : 718. 
Prat (?) : 90 1 . 
Prat (Esteban) : 717, 783. 
Prat de la Riba (Enrich) : (7), 

(14), (i5). 
Prats (Doctor Antonio) : 

348. 
Prats (Doctor Antonio) : (26). 

Prats (Esteban) : 852. 

Predieri (Angelo) : 187. 

Prellezo (Mariano de) ; 203. 

Prenafeta (Juan) : 480, 481, 
623. 

Presiach (F. Vicents) : 45. 

Prieto (P. F. Víctor) : 25 1. 

Prim (Joan) : 398, 687. 

Proske (C.) : 3 1 . 

Ptolomeu : 9, 13. 

Ptolomeu : (24). 

Puccinelli (Michele) [Roma] : 
239. 

Puerta (Manuel de la) [Sevi- 
lla] :5i. 

Puig (Bernardo Calvo) : 123, 
652. 

Puig(Onofre) : 161 , 789. 

Puig (Onofre) : (26). Puig y Cadafalch (Joseph) : 

1 5). 
Puiggarí : (10). 
Pujol (?) : 545. 
Pujol (Felip) : 393, 394. 
Pujol (Felip) : 393. 
Pujol(Francesch):4i3, 58o, 

584, 585, 625. 
Pujol (Francesch) : (27). 
Pujol (Francesch deA.) : (14), 

(i5). 
Pujol (Joan Pau) : 389, Mo- 

nografía,390,39i,392,398, 

401,497,511,538,574,703, 

706, 708, 709, 712, 783. 
Pujol (Joan Pau) : (27), 971. 
Pujol (joseph) : 437, 721, 

803. 
Pujol (Joseph) : 350, 926. 
Pujolar (Joseph) : 413, 787. 
Pujolar (Joseph) : (27). 
Pusalgues (?) : 402, 543, 570, 

618, 714, 784. Quagliati (T^aolo) : 1271. 
Quatremère de Quincy : 210. 
Queralt (F co ) : 547, 580,583, 
586, 811, 1239, 1242, 1244, 

1245, I246, I249, 1250, I25l, 
1252, 1253, 1254. 

Queralt (F co ) : 879, 932. 
Quesada : 961. 
Quesada : (27). 
Quicherat (L.) : 222. 
Quilmetas : 1 1 5o. 
Quilmety (Carlos) : 1202. 
Quintana (Antón) : 68. 
Quintelle (Barone di) : 1063. 
Quintiliani (Arístides) : 10. 
Quixote : 1265. Rabanus Maurus : 42. 
Rabassa (?) : 548, 852. 
Rabassa (Miguel) : 548. 
Rabassa (Pere) : 978. 
Rabassa CPere) : 548. 
Raduà (Fra joseph) : 709, 

710, 716. 
Ragioli : 1036. 
Raimond : 1 144. 
Rameau : 69. 
Rameau : (25), 68. 
Rameau (Jean-'Philippe) : 65, 

169, 182, 186, 188, 189, 192, 

286. 
Ramírez y Rialp (Narciso) 

[Barcelona] : 20, 25, 63, 663. 
Ramis Ramos de 'Pareja 

(Bart.) : 21. 
Ramoneda(P. Fr. Ignacio) : 

357- 

Randon (Le Maréchal Com- 
te) : 1 5. 

Ratti (L.) : 1271. 

Raval (Sebastiàn) : 535. 

Raval (Sebastiàn) : (27). 

Ravanals (Ignacio) : ioi5, 
ii5i. 

Ravaneda : 960. 

Ravoire (Laurent) : 28. 

Ravoire (Laurent) : (24). 

Raynal (L'Abbé) : 65. 

Regis (Joan, dit De Roi o) : 
426. 

Reguart y Mestre (Salva- 
dor Maria) : 119. 

Reicha (Antonio) : 213, 214, 
2i5, 1 174, 1175. 

Reicha (Antonio) : 227. 

Reig (joseph) : 705, 706. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en Uetragrassa los noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc. ; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 361 Reig ( Josep h) : 40 1 . 

Remacha (Gvegorio Barto- 
lomé) : 349. 

Renart (Andreu) : 703. 

Rengifo : 966. 

Rennio Fannio Talemone 
(Q.) : 38. 

Repullés [Madrid] : 23. 

Requeno (P. Vicents) : 13. 

Requeno (P. Vicents) : (24). 

Resonico (Caballero) : 68. 

Reus (N.) : 454. 

Rey : 134. 

Ribas (.....) : 56. 

Ribière : 1 120. 

Ribeiro Passo-Vedro (Nicol 
do) : 109. 

Ricci (?) : 1037. 

Ricci (Federico) : 1077. 

Ricci (Federico) : 30. 

Ricci (Luigi) : 30. 

Richafort : 524. 

Richault [París] : i5, i52, 
1 1 85, 1 1 86, 1 187. 

Ricordi (Giovanni) [Milàn] : 
39, 102, 139, 140, 214, 2l5, 
230,231,232,236,260,263, 
278,279,504,589,993,1044, 
io52, io5g, 1 061, 1066, 1068, 
1069,1070,1078,1079,1094, 
1099, 1 108, 1 171, 1 192. 

Ricordi (Tito de Gio.) [Mi- 
làn] : 1 143. 

Riemann (Hugo) : 960. 

Riera (P.) [Barcelona] : 199. 

Rigalii (A.) : 1271. 

Rigel : 132, 136. 

Righetum (JEgidium) : 56 1. 

Rignault (Frères) : 1 183. 

Rimonte (Pedró) : 971, Mo- 

NOGRAFÍA. Rimonte (Pedró) : (27), 971. 
Rinck : 270. 

Rinuccini (Gio. Bat.) : 86. 
Rinuccini (Ottavio) : 1003. 
Rio (Jacinto del) : 45, 45 bis. 
Rio Soto y Torres (Franco. 

Domingo) : 49. 
Rios (?) : 411. 
Ríos (Màximo) : 719. 
Ripa (Antonio) : 513, 635. 
Ripa (Antonio) : (27), i65. 
Ripollès (?) : 714, 719, 741, 

784, 837. 
Riquet (?) : 708, 709. 
Rilcher : 202. 
Rittich (Pietro) : 11 71. 
Rius (J.) [Valencià] : 120, 371. 
Rivadeneyra (M.) : 101, 319. 
Rivafrecha : 96 1 . 
Rivafrecha : (27), 961, 964. 
Roblectum (Jo. Baptistam) 

[Roma] : 990. 
Robledo (Melcior) : 385, 

582. 
Robledo (Melcior) : (27), 385. 
Robles (Manuela de) : 397. 
Roca (?) : 705, 719. 
Roca (Juan Bautista) : 622. 
Roca y Bisbal (J. B.) : 1 18. 
Roca y Sagrià (Fray Die- 
go) : 402, 718, 789, 804. 
Roca y Sagrià (Fray Diego) : 

(27), 402. 
Rocabruna (D. Fr. Melcior 

de) : 448. 
Rocafort * : 195. 
Roderico (Don Garcia) : 321. 
Roderico comitè (Domino) : 

319- 

Rodig. (Celio) : 68. 

Rodó (Fra Joan) : 357. Rodolphe (J. J.) : 132, 217. 

Rodrigo (Pedró) : 164. 

Rodríguez (Miguel), [Lisboa 
Occidental] : 52. 

Rodríguez de Alcàntara (Mel- 
chor) : (12). 

Rodríguez de Hita (Antoni) : 
45, 1 149. ^ 

Roel del Rio (Antonio Ven- 
tura) : 164. 

Roel del Rio (Antonio Ventu- 
ra) : (26), 55, 56, 57. 

Roger (Fray Francisco) : 
704. 

Rogier (Felipe) : 397. 

Rogier (Felipe) : 45, 1265. 

Roig : (27). 

Roig (P. Fr. Nicolàs Pas- 
qual) : 358. 

Rojo de Flores : 68. 

Roldan (Joan) : 789. 

Roldàn (Joan) : 789. 

rolland (abraham-augus- 
te) : 43. 

Rollet : 1039. 

Rollin (Carlos) : 16. 

Roman (Manuel) [Zaragoza] : 
160. 

Romani : 1031, io56, 1057, 
1064, 1071. 

Romberg (Bernard) : 1170, 
1 171, 1 172. 

Romea(Blas) [Madrid] : 1270. 

Romero (?) : 404, 407, 543, 
618. 

Romero (A.) [Madrid] : 244. 

Romero (Gerónimo) : 93 1 . 

Romero (joaquín) : 197. 

Romero (joseph) : 670. 

Romero (Maties, dit mestre 
Capitàn) : 45. los de persones aludides, en cursiva; de rodó losd'impressors,editorsygravadors, distingintse aquests per l'asterisch (*) qut'Js segueix. II. -49 49 -H 362 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Romero (Maties, dit mestre 

Capitàn) : 248,475, 1265. 
Romero de Àvila (Grego- 

rio) : 352, 353. 
Romero y Andía (Anto- 

nio) : 127. 
Romero y Andía (Antonio) : 

275. 
Romero y Utrera (Joan) : 46. 
Roor (C. Van) : 1271. 
Roret [París] : 220. 
Rosa y López (Simeó de la) : 

45. 
Rosales (Anton) : 1149. 
Rosalva (Miguel) : 207. 
Rosell (Joan) : 929, 930, 

93*. 
Rosell (Joan) : 929, 931, 932. 

Rosenthal ( Ludwig) : 319. 

Rosés (?) : 81 5. 

Rosés (Joseph) : 586. 

Rosés (Joseph) : 450. 

Rosés (Pau) : 400, 403. 

Rosés (Pau) : (27). 

Roser (?) : 803. 

Rosique (Alonso) : 46. 

Rosquelles (Miguel) : 401, 

402, 476, 567, 719, 721. 
Rosquelles (Miguel) : (27). 
Rossell (P. Fr. Francisco) : 

714. 

ROSSETTI (VINCENTIO) : I44. 

Rossetus (Blasius) : 46, 346. 

Rossi : 1087, 1 1 16. 

Rossi (G.) : 10 1 2. 

Rossi (Heredi di Giov.) [Bo- 

logna] : 378. 
Rossi (Luigi Felice) : 232. 
Rossi (Luigi Felice) : 141. 
Rossini (G.) : 25, 422, 993, 

1011,1016,1028, 1030,1032, 1033,1035,1036, 1037,1045 
1046, 1047, 1048, 1049, io5o 
io52, 1053, io55, io58, 1059 
1062,1114,1115. 
Rossini (G.) : 25, 27, 32, 34 
35, 117, 196, 221, 223, 268 
276, 422, 997, 1016, 1029 

I2l5. 

Rossini (P. Jerónimo) : 21. 
Rota (A.) : 187. 
Rousseau (j.=j.) : 1137, 1232 
Rousseau (J.-J.) : 255. 
Rouvron (Baron de) : 84. 
Rovetta (G.) : 1271. 
Rovira y Vallés (Antón) 

5o8. 
Royer (Alph.) : 10 1 5, 1082 

1088. 
Rubini(G. B.) : io56. 
Rubió (José) [Barcelona] : 89 
Rubio y Sabater (?) : 785. 
Rué (Miguel) : 955. 
Rue (P. de la) : 426. 
Ruiz(?) : 719, 787, 790. 
Ruiz (Francisco) : 786. 
Ruiz (Joseph) : 706. 
Rui% (F. Martino) : 325. 
Ruiz (Matías) : 706, 784, 787 

789. 
Ruiz de Samaniego (jo 

seph) : 710, 723, 803. 
Ruiz Miró (Antonio) : 1063. 
Rumigny (Comte de) : 237. 
Rusch (J.) : 293. 
Ruviano y Santa Cruz (Ven 

tura) : 1269. Sàbat de Serine : 447. 
Sabater (?) : 429, 463, 567, 
671, 675. Sabater (Juan) : 570, 784, 

852. 
Sabbatiní (Luigi Antonio) : 

58i. 
Sabbatini (Fra L. A.) l 188. 
Saborit (Joseph) : 58o, 593. 
Saborit (Miquel) : 592. 
Saboyana (La) : 249. 
Sacco o Sacchi (P. D. Gio- 

venale) : 14, 103. 
Sacco Sacchi (P. D. Giove- 

nale) : (24), (25). 
Saint-Aubin (Madame) : 1 127. 
Saint-Cyr : 1008. 
Sa in t-Hila ire : 1 1 3 3 . 
Saint-Leu (Comte de) : 99. 
Sala(?) : 545. 
Sala (Antolí) : 925. 
Sala (Antolí) : 925. 
Sala (Joseph) [Venècia] : 148, 

964. 
Salado (Joseph) : 49. 
Saldoni (Baltasar) : 23, 24, 

64. 
Saldoni (Baltasar) : (24), 45, 

247,417. 
Sales (Vicente) : 371. 
Salieri (A.) : 27, 218. 
Salinas (Francisco) : 21, 45, 

i5o, 160,960,961,964,966. 
Salmorce (Bernardi) : 148. 
Salomon (J. P.) : 1196. 
Salses (?) : 714, 852. 
Salvà : 142, 964. 
Salvador (Arxiduch Lluis) : 

319- 

Salvi Speck (Adelina) : 1084. 

Samaniego (?) : 710. 
Sammartini (G. B.) : 2. 
Samoylojf (Contessa Giulia) : 
1066, 1067. Los números fins al 652 se trovaràa en lo vol. I. Van en lletra grassa 'Is noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 363 Sancha (Antonio) [Madrid] : 

84. 
Sancha (Gabriel de) [Madrid] : 

88. 
Sancha (I.) [Madrid] : 1 10, 

137- 

Sànche^ (Fr. Jeroni) : 45. 

Sànche^ (Joan) : 21. 

Sanchez ab Azpeleta (Ioan- 
ne) : 324. 

Sanchez de Casseda (Die- 
go) : 718, 720, 784, 976. 

Sancheç de Casseda (Diego) : 

434- 
Sanchez de Madrid (Joa- 

quin) : 106, 1 15. 
Sanchez Reciente (Franco.) 

[Sevilla] : 5o. 
Sancho (In/ante Don) : 362. 
San Juan (Joseph de) : 45, 

45 bis, 349. 
San Martín (Fr. Leonardo 

de) : 247. 
Sanpere (F co ) : 932, 933. 
Sanperey Miquel (Salvador) : 

(12). 
Sans (?) : 715. 
Sanseverina ( Pietro Aní.) : 

529. 
Santa Maria (Fray Tomàs 

de) : 183/ 
Santa Maria (P. F. Francis- 

co de) : 169. 
Santa Maria (P. F. Francis- 

co de) : (26). 
Santisso Bermúdez (Gre- 
gori) : 45 bis Monografia, 

5o, 5i, 52, 53, 54. 
Santisso Bermúdez (Gregori) : 

45, 49, 56. 
Santos (Juan de) : 2 1 . 

losde persones aludides, en cursiva; de rodó los Santos (Luciano Xavier de) : 

109. 
Santucci (Marco) : 100. 
Santucci (Marco) : (25). 
Santpera (Francisco) : 409. 
Sanz (Baltasar) : 706, 723, 

784. 
Sanz (Francisco) : 910. 
Sanz (Gaspar) : 248. 
San^ (Gaspar) : (26), 249, 25o. 
Sanz (Gaspar) * : 248. 
San% (Fray Joseph) : 349, 723. 
Sanz (Juan) : 786. 
Sa n% (Juan) : 786. 
San^ (Fr. Lorenzo) : 160. 
Saraiiana : 5 16. 
Sarmienlo y Sotomayor (Fr. 

Antonio) : 164. 
Saroni Herrman S.) : 209. 
Sarri (Domenico) : 58 1. 
Sarrio (Francesch) : 45, 45 

bis. 
Sarii (G.) : 210. 
Sastachs (Antonio) : 58o. 
Sastres (Antonio) [Barcelona]: 

1247. 
Sauvage : 1271. 
Savallà (Conde de) : 399, 

402, 687. 
Savallà (Conde de) : (27). 
Savign i (Ma rio) : 1 2 7 1 . 
Savigny frères [París] : 1144. 
Sax (Adolphe) : 237, 238. 
Sayas : 45. 
Scaffé* : 558. 
Scarlatti (?) : 134, 187. 
Scarlati (Alessandro) : (22), 

852. 
Scarlatli (Domenico) : 7, 852. 
Scarlatti (Giuseppe) : 852. 
Schiassi (Filippo) : 232. Schikanader : 1043. 

Schiller : 1092. 

Schiller aíné [París] : ui. 

Schlesinger(Maurice) [París]: 
208, 212, 225,263,856, 1009, 
1049, 1054, 1060, 1 1 16, 1 163, 
1181, 1182, 

Schmidt (A.) : 263. 

Schonenberger [París] : 228, 
246, 254, 266, 267, 270, 271, 
282, io85, 1086, 1087. 

Schott [Maguncia] : 139. 

Scolare (josepe) : 804, 806. 

Scoto o Scotto (Hieronymus) 
[Venècia] : 526, 527, 529, 

533, 653, 9 62 , 963- 
Scott (Walter) : 10 1 5. 
Scotto (Octavià) [Venècia] : 

962. 
Scribe (E.)\ 1017, 1018, 1082, 

1089, 1 102, 1 103, 1 106, 1 1 10, 

1132, 1135, 1136, 1138, 

1 139, 1 140. 
Sebastian Gabriel (In/ante 

Don) : 67. 
Sedaine : 1 1 19. 
Selma (?) : 45, 620, 910. 
Selma (Miquel) : 618, 786, 

789. 
Sèneca : 346. 
Senese (Francesco) [Venècia]: 

146. 

Sera(Sr Maria) : 401. 

Serafí ('Pere) : 964. 
Seraphin (Franciscus) : 524. 
Serassi (Cario) : 37. 
Serbent (Ignacio) : 757. 
Serqueira (Joan) : 803, 976, 

978, 985. 
Serqueira (Joan) : (27), 803. 
Serra (Luis) : 784 d impressors. editorsygravadors, distingintse aquests per l'asterisch (*) que Is segueix. 3^4 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Serra (Luis) : 160, 479, 784. 
Serra y Centené [Barcelona] : 

1239,1244,1245, 1249, 1250, 

I25i, 1253, 1254. 
Serrada (Isidre) : 795. 
Serrada (Isidre) : 45. 
Serrano (?) : 398, 400, 974 
Serrano (?) : (27). 
Serrat (Bernardo) : 838. 
Severi (Francesco) : 1271. 
Sevillà (Feliu) : (12). 
Seyfried (Ign.) : 208. 
Sidi-Mahabut (pseudònim de 

F. S. Daniel) : i5. 
Sidoni : 967. 

Siéber père [París] : 11 62. 
Sierra (Magistri Fratris Dal- 

masis) : 327. 
Silva (Andrés de) : 524, 960. 
Silva (Andreas de) : 1271. 
Silva, Condesa de Fuentes 

(Mariana de) : 168. 
Silva (Moraes) : 109. 
Silva Negrào (Henrique de) : 

109. 
Silva y Mendoza (M. de): 1 58. 
Silvestre (Floridi de) : 1271. 
Sirvent (José M.) : 122. 
Siurana (?) = 723. 
Sixte V : 324. 
Smetana (F.) : (22). 
Sobejano Ayala (José) : 128, 

262. 
Sobejano Ayala (José) : 261. 
Sojos (Andrés) : 247, 249. 
Solà y de Benet (Antònia) : 

1238. 
Solano (Francisco Igna- 

cio) : 109. 
Solano (Francisco Ignacio) : 

(27). Solano (Joseph) : 888. 

Solano (Joseph) : 888. 

Soldi ó De Soldis : 1271. 

Soler (?) : 721, 910. 

Soler (Andreu) : 434. 

Soler (P. Antón) : i65, 422, 
8 9 5. 

Soler (P. Antón) : (25), (26), 
(27), 45, 57, 906. 

Soler (Fray Benito) :• 717, 
786. 

Soler (Fray Benito) : 786. 

Soler (Francesch) 1402,403, 
429,476,512,539, 543,567, 
568, 570, 571, 618, 620, 670, 
674,708,709,716,717,723, 
724,725,732,784,785,786, 

9 2 3. 

Soler (Francesch) : (27), 472, 

^ 785, 923. 

Soler Hermanos [Vich] : 370. 
Solera (Temístocle) : 1086, 

1088. 
Sóller : 1 191. 
Somma : 1104. 

Soriano (Miguel) : 45, 45 bis. 
Soriano Fuertes (Indale- 

cio) : 198. 
Soriano Fuertes (Indalecio) : 

22. 
Soriano Fuertes (Marian) : 

22. 63. 
Soriano Fuertes (Mariano) : 

(24), 24, 57, 64, 198. 
Sorriba y Ibarra (Nicolau): 

45, 45 bis. 
Sors (Ferran Macari) : 254. 
Sors (Ferran Macari) : 247. 
Sors (Narcís) : 75o. 
Sostre (Gabriel de) : 789. 
Soto (Fr. Andreas a) : 971. Soto (P. Francisco) : 21. 
Soumet : 1053, 1057, 1059. 
South (Doctor Robert) : 

1267. 
South (Doctor Robert) : (28). 
Souvestre : 1096. 
Sowinski (Alberto) : 846. 
Spontini (L. G. P.) : 1010. 
Spontini (L. G. P.) : 218, 

1084. 
Srigelli (G.) : 1 1 13. 
Stabile (A.) : 1271. 
Stain (Fra Joseph) : 547. 
Stamagna (N.) : 127 1. 
Statio (Andrea) : 183. 
Siejani (A.) : 1271. 
Steffanini (G. B.) : 187. 
Steibelt (D.) : 268. 
Stendhal (Beyle, Marie= 

Henri, dit) : 27. 
Stendhal (Beyle, Marie-Hcn- 

ri, dit) : (24), 32. 
Slerbini : 101 1. 
Stradella (A.) : 187. 
Straeten (Vander) : 971. 
Stro^i (B.) : 1271. 
Stro^i (Maria Teresa) : 891. 
Stunt^ : 1 1 14. 
Suàre^ Figueroa : 68. 
Subias (Carlos) : 803. 
Subias (Ignacio) : 724. 
Subias (Jaume) : 476, 784, 

786. 
Subias (Jaume) : 889. 
Suevia (Dona Beatri\ de) : 

362. 
Summaripoe (Georgii) : 148. 
Sunyer (?) : 539. 
Sunyer (P. Damian) : 454. 
Sunyer (Leandro) : 507. 
Sunyer (Presb ro ) : 453. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa Is noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 365 Surià (Francesch), [Barcelo- 
na] : 57. 
Suriano (Giov.) : 1271. 
Swieten (Van) : 866, 867. Tabuérniga (Marqués de) : 

204. 
Tadolini (G) : 232. 
Tadolini : 1073, 1074. 
Taerraça : 961. 
Tajueco Zar\oso (Gabriel) : 

46, 45 bis. 
Tamaris : 254. 
Tapia (Martin de) : i5o. 
Taraçona (Illefonsus à) : 

321. 
Taraçona (Illefonsus à ) : 

(26). 
Tardieu (Henri) [París] : 3. 
Tardif [París] : 93. 
Tardito (Paolo) : 1271. 
Tarditti (O.) : 1271. 
Tarifa (Marquesa de) : 960. 
Tàrrega (Francisco) : 247. 
Tartini (Giuseppe) : 1 84. 
Tartini (Giuseppe) : (26), 188, 

189. 
Taverner y Rubí (Miguel 

Juan de) : 803. 
Tedeschi (Anionio) : 109. 
Teixidó y Parera [Barcelona] : 

26. 
Teixidor (Domingo) : 45 bis, 

413, 723, 743, 9 2 4- 
Teixidor (Domingo) : 45, 45 

bis, 413. 
Telemann (Giorgio Filippo) : 

58i. 
Télle^ Giron, Conde de Urue- 

na (Juan) 143. 

losde persones aludides,zn cursiva; de rodó los 
II. - 5o Tello (?) : 783. 

Tello (Medardo Antonio) : 

712. 
Tello (Miguel) : 712, 794. 
Terache (Jo.) : 524. 
Terradellas (Domingo) : 

806. 
Terradellas (Domingo) : 45, 

806, 1232. 
Terreros (Don Maron (?) : 

383- 
Tesseo : 68. 

Testore (Joseph) : [Capua] : 

68. 

Testori (Cario Giov.) : 186. 

Teslori (Cario Gio.) : (26). 

Tevo (P. B.Zaccaria) : 183. 

Texero (Manuel) [Barcelona] : 

340- 
Thalberg (S.) : 263. 

Th ierry (Édouard) : 79 , 8 1 , 8 3 . 

Thomqs (Amb.) : 223, 238. 

Thomas (Sebastiàn) : 714, 

7i5, 717, 720. 

Ticknor : 960. 

Tinassi (Nicolaj Angelj) * : 

329- 
Tinctor : 1234. 

Tintorer (Pedró) : 1188, 

1 189. 
Tirteu : 13. 
Titelou^e : 96. 
Toffani [Firenze] : 235. 
Toledo (Diego de) : i5o. 
Tolosa (Joseph) [Vich] : 1241. 
Tolosa (Pedró) : 295. 
Tonasi (Pietro) : 2 1 5. 
Torices (?) : 568, 792. 
Torices (Alfonso) : 413. 
Torner (José) [Barcelona] : 

1 16, 1256. Torrablanca (joseph) : 852. 
Torre (Jeroni de la) : 784, 

825, 977. 
Torre (Jeroni de la) : (28), 

784. 
Torrecilla (Fr. Martín de) : 

48. 
Torrent (Antón de) : 824. 
Torrent (Antón de) : 824. 
Torrent (Isidro) : 328. 
Torres (Joseph) : 79 1 . 
Torres (Juan de) : 279. 
Torres (Juan de) : 789. 
Torres (Mateu) : 967. 
Torres (Melchor de) : 21 , 346. 
Torres Amat (Fèlix) : 101, 

247, 389, 964.^ 
Torres Martínez Bravo 

(joseph de): 159, 985, 1265. 
Torres Martíne^ Bravo (Jo- 
seph de) : (26), (28), 45, 45 

bis, 1 58, 347, 349. 
Torres Martínez Bravo (Jo- 
seph de) : 1 58. 
Torres Martínez Bravo (Joseí) 

[Madrid] : 45, i58, i5g. 
Tosca (P. Tomàs Vicente) : 

98. 
Tosca (P. Tomàs Vicente) : 

(25). 
Tosi (Pierfrancesco) : 285. 
Tosi (Pierfrancesco) : (26), 

288. 
Tovar (Francisco) : 21, 346. 
To%{i (V.) : 1 27 1. 
Trabattoni(Innocen^o) : 1263. 
Tragiense (Lauriso) Padre 

G. A. Bianchi : 87. 
Tramullas (Manuel) : 1263. 
Traversari (Antonio) : 1099. 
Trenchier (Joannis) : 323. d' impressors, editorsygravadors, distingintse aquests per l'asterisch (*) que'ls segueix* 

5o-n. 366 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Trento (Cario) [Bologna] : 84. 
Trento (Decio Agostino) : 

184. 
Trias (Bernardo) : 852. 
Trias (Bernardo) : 35o, 926. 
Trias (Hieronymo) : 247. 
Trinxerij (Johannis) : 320. 
Triito (Jacques) : 23. 
Troupenas & C ie (E.) [París] : 

210, 1 132. 
Truchses (Cardenal Otto) : 

65 4 . 
Truzzi (L.) : 1068, 1 143. 
Tucidides : 84. 
Turbelino (Jacobi) : 142. 
Turini(F.) : i85, 187. 
Turmeda (Fra Anselm) : 319. 
Turner (William) [Londres] : 

1267. 
Typographia Regia [Madrid] : 

3 2 7, 397- 
Turnhout (Jean Van) : 971. 

Typographia R. C. Apostoli- 

cae [Roma] : 329. 

u 

Úbeda y Castelló (Gaspar) : 

4 5. 
Ugolini (V.) : 1271. 
Ugolini (V.) : 1271. 
Unceta (Santiago de) : 77. 
Urbà VIII : i55. 
Urena (Marqués de) : 2, Mo- 

NOGRAFÍA. 

Urena (Marqués de) : (24), 

45 bis. 
Urgellés (?) : 783. 
Urries (Francisci ab) : 319, 

Monografia. 
Urroç (José de) : 45, 45 bis, 

160. Urrutia (F. Sebastiàn) : 836. 
Urrutia (T)ionisio de) : 45, 

45 bis. 
Utrera (Antón de) : 56, Vaccaj (N.) : 290. 

Vado (Juan del) : 724, 784, 
786, 789, 976. 

Vado (Juan del) : (27), 48. 

Vaena (Bernardino) : 961. 

Vaena (Lope de) : 961. 

Vaena (Lope de) : (27), 961. 

Valburga di Baviera M a An- 
tònia) : 166. 

Valderràbano (Enrique\ de) : 
21, i5o, 960, 966. 

Valentí (Miguel) : 1238. 

Valgrisium(Vincentium)[Ve- 
netiis] : 9. 

Valldemosa (F. Frontera y 
La=Serra, dit) : 113. 

Valldemosa (F. Frontera y 
La-Serra, dit) : (25), 114, 
198, 203. 

Valle Maxilim (Joaquín de) : 
109. 

Valle (Sebastiano) [Venè- 
cia] : 58 1 . 

Vallés (?) : 435, 786. 

Valls (Fr. Diego) : 45, 45 bis. 

Valls (Francesch) : 45 Mo- 
nografia Y MÚSICA, 163, 349, 
404,421,422,436,497,701, 
740, 741,786,788,789,803. 

Valls (Francesch) : (24), (26), 
(27), 45 bis, 46, 49, 53, 54, 
55, 56, 160, 161, 162, 399, 
406, 912. 

Valls (Ignasi) * : 331. 

Valls (Miquel) : 45, 45 bis. Vallsendrera (Joseph) : 926. 

Vander Straeten (Edmond) : 
21, 145. 

Van Ghelen (Joannis) : [Vie- 
na] : 181. 

Vanneo (Stephano) : 144. 

Vanneo (Stephano) : (25). 

Varesco (Abat J. B.) : 1040. 

Vargas (Urban de) : 404, 7 1 5 , 
716, 722. 

Vargas (Urban de) : (27). 

Vasconcellos (J. de) : 1264. 

Vasconcellos (J. de) : 145, 971 . 

Vasquez (Juan) : 496, 960, 

MÚSICA. 

Vàsque^ (Juan) : (27), 966. 
Vatar (H.) [Rennes] : 1271. 
Vaz Rego (E. Pedró) : 1265, 

Monografia. 
Vas{ Rego (E. Pedró) : (28), 

45, 475. 
Vàzquez(B.)*88. 
Vàzquez é Hidalgo [Sevilla] : 

170. 
Veana (Matias) : 411, 729, 

803. 
Veana (Matias) : (27), 41 1 , 803. 
Vecchi (Oració) : (22), 966, 

1271. 
Vecchis (G. B. de) : 234. 
Vedia : 960. 
Vega (Ventura de la) : 121, 

127, 997- 
Velasco (Fr. Didaci de) : 327. 

Véle^ de Medrano (Eduardo): 

23- 
Venegas de Henestrosa (Luis): 

21, 964. 

Verdaguer (?) : 829. 

Verdaguer (Honorato): 5 1 9, 

580,752,753,754,755,942. Los números fins al 652 se trovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa 'Is noms d'autors; de versaletes los de traductors, transcriptors, etc. ; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 367 Verdaguer (Joaquín) [Barce- 
lona] : 6, 118, 21 1. 
Verdalet o Vardalet (Joan- 

nis) : 403, 567, 702. 
Verdalet o Vardalet (Joannis): 

(27). 
Verdalet minor (Joan) : 539. 

Verdelot (Philippus) : 527, 

960, 962. 
Verdelot (Philippus) : (27). 
Verdi (Giuseppe) : 1086, 

1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 

1096, 1098, 1 1 01, 1 103, 1 104, 

1 io5, 1 106, 1 1 1 1. 
Verdi (Giuseppe) : 62. 
Verdugo (Diego) : 784. 
Verdugo (Diego) : 1 58, 784. 
Verdugo (Pedró) : 1265. 
Vermeja, VideBermeja(Juan 

deia). 
Vermell (Jeroni) : 399. 
Verne (Juli) : i5. 
Verona (Michael de) : 524. 
Verso (Antonio il) : 972. 
Verso (Antonio il) : (27). 
Vesi (S.) : 1271. 
Viadana (L.) : 21, 1271. 
Vicente (?) : 58 2 . 
Vicentino (Nicola) : 145. 
Vicentino (Nicola) : (25). 
Victor Emmanuele : 994. 
Victoria (Tomàs Luis de) : 

383,384,385,396,654,1271. 
Victoria (Tomàs Luis de) : 

(27), 21, 31, i5o, i85, 187, 

218, 382, 422, 967, 1271. 
Vidal (?) : 706, 994. 
Vidal : (27). 
Vidal (Antón) : 693, 826, 830, 

838. 
Vidal (Antón) : (9). Vidal (Francisco) : 1 147. 

Vidal (Juan B a ) : 927. 

Vidal (Jaume) : 432, 707. 

Viguerie (B.) : 266, 267. 

Vila (Josep h) : 5j. 

Vila (Juan) : 898. 

Vila (Pere Albert) : 383, 964 

Monografia, 967, 968, 969. 
Vila (Pere Albert) : (27), 382, 

964, 966. 
Vila (nebot de Pere Albert) : 

964. 
Vila y Domènech (Miguel) : 

422. 
Vilanova (Ramon) : 422, 455, 

5o8, 944. 
Vilar (J.T.) : 6. 
Vilar (Lic. Francisco) : 893. 

894, 895, 899. 
Vilar y Galceran (Luis) : 

8 9 5. 
Villalón (Bachiller Cristóbal 

de) : 96 1 . 
Villalpando (Fermin) [Ma- 
drid] : 1270. 
Villars (F. de) : 30. 
Villars (F. de) : (24). 
Villasagra (P. Fr. Pedró de) : 

3^4- 
Villasenor ( Sebastiana de ) : 

397- 

Villavieja (Mateu de) : 45, 45 

bis. 

Villiers : 1 126. 

Vincenti : 529. 

Vincentium (Jacobum) [Ve- 
nècia] : 56o. 

Vinci (Pere) : 972. 

Vinyals(?) : 808. 

Vinyals (Jacobo) : 328. 

Vinyals (Pere) : 68. Vinyes : 417. 

Vinas Candele (Joseph) : 

401. 

Vioiti (J.-B.) : 219, 243. 

Virella y Cassanyes (Fran- 
cesch) : Vol. II (7). 

Virgilio : 346. 

Virués y Spínola (José joa- 
quín) : 194, 196. 

Visée (Robert De) : 254. 

Vitòria (P. Fr. Baltasar de) : 
12. 

Viva (Jacobus) : 1 5 1 . 

Vivaldi (Antón) : 1020. 

Vivaldi (Antón) : 1020. 

Vivanco (Sebastiàn) : i5o. 

Vivelai O^oares : 148. 

Vives (Pedró Antonio) : 148. 

Vogler : 1235. 

Vogt (G.) : 229. 

Volpe (G. B.) : 1271. 

Volpe (Lelio delia) [BolognaJ : 
5, 187, 285. 

Vulcano : 146. 

W 

Waèts[ (G. de) : ioi5, 1082, 

1088. 
Wagner (Adolf) : 2 1 . 
Wagner (Ricart) : 1100. 
Wagner (Ricart) : (22), 26, 

4 5. 
Wagner (Ricart) : 1082. 
Walewski- Colonna (Comte) : 

1 107. 
Wallis : 10. 

Wauthrot (E.) : 1100, 11 10. 
Weber : 34, 1235. 
Weber (C. M. von) : (22). 
Weigl : 27, 32. 
Wert (Jacques) : 1271. los de persones aludides, en cursi va; de rodó los d'i mpressors, editors ygrav ad ors, distingintse aquests per l'asterisch(*)que'is segueix. 368 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Wetherell (Juan) : 193. 
Wetstein (J.) & Smith (G.) 

[Amsterdam] : 380. 
Wiengal (J.) : 1 163. 
Wietzel (Lurainz) : 380. 
Wilhem, (B.) VideBocquillon- 

Wilhem. 
Willaert (Adrianus) : 524, 

527, 558, 653, 960, 1271. 
Willaert (Adrianus) : (27), 

187. 
Winter(F.) : 1166. 
Witt(T.) : 31. 
Wulverium (Perottum) : 

319- 

X 

Xamares (Nicolàs de) [Alcalà 
de Henares] : i5o. 

Xaraba y Bruna (Antón) : 803. 

Xaraba y Bruna (Diego) : 
803. 

Xarabay Bruna (Diego): 1 58, 
1 59, 248, 803. 

Ximénez (joseph) : 888 Mú- 
sica, 889. 

Ximéne^ (Joseph) : (27), 888. 

Ximéne^ de Àries (Diego): 1 5o. Yanguas (Ant07iio de) : 45, 

45 bis. 
Ylario(C) : 961. 
Youngy de Townley (Sir Wil- 

Ham) : 1. Zabal o Zavala (Joseph) : 

404,^78. 
Zacarías Juan (Francesch): 

45. Zacarías Juan (Francesch) : 

45, 46. 
Zaccharelli : 1 121. 
Zacconi (P. Lodovico) : 147. 
Zaffira (Giuseppe) : 1109, 

1 112. 
Zanetsfotell [París] : 284. 
Zanetti (Zacarias) : 1271. 
Zapata (P.) : 960. 
Zappanno (Hercule) : 563. 
Zarlino (Gioseffo) : 146, 

528. 
Zarlino : (25), (27), 9, 1 85, 

187, 190. 
Zelter : 1 1 55. 
Zetter & C ic [París] : 213. 
Ziani (P. A.) : 1271. 
Zimmerman (P.-J.-G.) : 36, 

223. 
Zingarelli (Nic.) : 1023. 
Zingarelli (Nicolàs) : 29, 132, 

218, 234, 58g. 
Zipoli (Domenico) : 891. 
Zoilo (A.) : 1 27 1. 
Zorita Zurita : (27), 382. 
Zubieta (Francisco) : 45, 45 

bis. 
Zucchi (Giacomo) : 1102. 
Zuliani (Ant.) * : 58i. 
Zúniga, Conde de Miranda 

(Francisco) : 143. 

ANÒNIMS 

Abregé de V Antiphonaire Ro- 

main : 34 1 . 
Abrégé du Graduel Romaiti : 

374- 
A nti- Crisys à La Crysis de 

Don Antonio Ventura Roel 

del Rio : 56. Antifonaris, còdechs : 302, 
303, 304, 305, 306, 338. 

Antífones Marianes, en estil 
polifònich : Alma Redemp- 
toris Mater: 384, 408, 422, 
621, 677; Ave maris stella : 
386, 393, 403, 408; Regina 
cozli : 385, 386, 400, 406, 
408, 568, 675, 961; Salve Re- 
gina : 384, 404. 408, 413, 
4i5, 674, 676, 677, 685, 686, 
961. 

Antífones de Sants, en estil 
polifònich : 384, 670, 671, 
672. 

Àries : 709, 710, 808, 816, 817, 
818,819,820,821,831,854. 

Ball, pera clave : 1038. 

Cançó, text castellà : 1002. 

Cançó, text francès : 961. 

Cantates, vocals y instrumen- 
tals : 708, 838, 852, 853. 

Càntichs, en estil polifònich, 
llengua vulgar : 822, 823, 
840, 852. 

Càntichs, en estil polifònich, 
text llatí : 385, 386, 400, 405, 
406, 407, 408, 413, 556, 618, 
619, 621, 624, 626, 629, 630, 
631, 632, 633,961. 

Canticum in laudem B. V. M. , 
en estil polifònich : 345. 

Cantorals, còdechs : 298, 299. 

Carta de un Amigo à otro, 
ddndole] avisos à Jin de que 
logre ser tenido por Maes- 
tro de Capilla de Música : 59. 

Cerimonial, còdech : 297. 

Chors religiosos, vocals y ins- 
trumentals : 705, 833, 834, 
835. Los números fins al 652setrovaràn en lo vol. I. Van en lletra grassa los noms d'autors; deversaleteslos deTRADUCTORS,TRA?»scRiPTORS, etc; DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 369 Composició (Exercicis de) : 
920. 

Composició (Pràctiques de) 
919, 922. 

Composicions a 4 y 8 ( Exerci- 
cis de) : 918. 

Com posicions profanes varies: 
895, 906. 

Composicions religioses va- 
ries: 813, 831, 840, 842, 849, 
85i, 855. 

Conciertos; exercicis de com- 
posició : 910, 91 1. 

Coníestacion d la Caria de un 
Amigo d otro, ddndole Avi- 
sos àjin de que logre ser ie- 
nido ■por Maestro de Capi- 
lla de bello gusto : 60. (Vide 
Carta : 59). 

Contrapunt (Notas del art de): 
916. 

Contrapunts a 4 veus (Exerci- 
cis de) : 175, 776. 

Contrapunts a 4, a 5 y a 12 
(Exercicis de) : 179. 

Contrapunts a 4 ( Lliçons de) : 
177. 

Contrapunts a 8 veus y 2 chors 
(Pràctiques de) : 179. 

Conversacion primera sobre 
unos «Avisos y Ma^as»... : 
61. Vide Caria, 5g. 

Coro, profà : 987. 

Dances antigues ab baix nu- 
merat : 72. 

Dances instrumentals : 74, 

1217, I2l8, 1223, 1225. 

Dances pera guitarra : 73. 

Deduccions, Intervals y Modu- 
lació (Tres tractats de): 171. 

Duos religiosos, vocals y ins- 
trumentals : 803. Elementos de la Música (Parte 

primera de los); Introducció 

d'un mètode de guitarra : 

255. 
Exemples d'un tractat d'ar- 

monía, contrapunt y fuga : 

172. 
Explicarien de la 2 a Parte de 

las Lecciones deViolin: 243, 
Fabordons; estil polifònich : 

961. 
Follies, Ballets, Sardanes, etc: 

78. 
Forte-piano (ElArte de): 268. 
Fugas sobre Canto Llano 

(Exercicis) : 917. 
Goigs : 41 5, 420, 824, 826, 827, 

828, 829, 830, 855. 
Graduals; en cant gregorià: 

307, 308. 
Graduals; estil polifònich: 41 3. 
Himnes profans : 854, 894, 

902. 
Himnes religiosos : 383, 384, 

385, 386, 393,398, 408,412, 

413, 422, 579, 58o, 621, 641, 

655, 663, 664, 665, 666, 667, 

668, 671, 961. 
Intervals, contrapunt, etc. 

(Regles sobre'ls) : 909. 
Introits; en estil polifònich : 

385. 
Invitatoris; en estil polifònich: 

409, 410, 641. 
Kalenda; text castellà : 1261. 
Lamentacions : 383, 384, 386, 

407, 409, 5l2, 521, 522, 523, 

586, 638,758,961. 
Lecciones de Canto Llano : 

370.^ 
Lletanies : 398, 408, 412, 420, 

567, 687. Llibre de resar : 316. 

Llibre de resar pertanyent a 
Sor Maria Ana Garric y Ma- 
riner : 335. 

Lliçons de Solfeig : 125. 

Merope, òpera; text castellà: 
1019. 

Misa Solemne de Rossini' bio- 
grafia y crítiques : 25. 

Missale secundum laudabilem 
consuetudinem Tarraconen- 
sis Eclessie : 320. 

Misses ; vocals y vocals instru- 
mentals : 382, 386, 388, 390, 

39i, 392, 394, 408, 4H, 417, 
418,422,423,441,464,465, 

466, 467,468,469,470,471, 
472, 473,474, 568,961. 
Misses (Fragments de) : 386, 
388, 413,416,419,485,486, 
487, 488,489,490,491,492, 

493, 494,49 5 ? 58 4- 
Misses y resat pro Defunctis, 

39°> 394. 4°9, 4 2 6, 497, 509. 

Motets; vocals y vocals ins- 
trumentals : 382, 383, 385, 
395, 400, 402, 406, 407, 412, 
413, 420,539,543,545,546, 
547, 55 1 , 552, 553, 554, 555, 
556, 557, 568, 579, 961. 

Nocions de música : 908. 

Notes breus manuscrites de 
Teòrica : 173. 

Ofertori pera orgue : 902. 

Ojfficium Defunctorum Ad 
Vesp. ; en cant gregorià : 

330- 
Officium Proprium S. P. N. 

Brunonis; en cant gregorià: 

, 340. 
Opera (Fragment d') : 1038. 

Òpera (Llibrets d') : 1262. 11. — 5 1 5i -ir. 370 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Òpera (Peces d') : 1032. 
Òpera y balls; Transcripcions : 

1225. 

Oposicions a Magisteris (Exer- 
cicis d') : 951,956,957,958, 

9^9- 
Oratori burlesch : 886. 

Oratoris pastorils : 884. 

Oratoris religiosos : 868, 869, 

870, 871,872,873,876,877, 

878, 879,880,881,882,883, 

885. 
Ordinaris; còdechs : 314, 3 1 5. 
Partits pera orgue : 902. 
Pasionario... de la... Iglesia 

de Toledo... : 336. 
Passió de Sant Joan; còdech: 

384- 
Passió de Sant Mateu; còdech: 

384, 961. 

Passionaris; còdechs : 310, 

3"i 312, 313. 
Passionis Domini Nostri Jesn 

Christi Historiam : 318. 
Pièces sur la tMusique; d'una 

edició d'obres completes de 

Rousseau : 65. 
Principis de Canta Pla : 364. 
Processionale... secundum... 

consuetudinem alme eccles- 

sie sancie Crucis Barcino- 

ne... : 323. 
Processionari y Antifonari ; 

manuscrit : 337. 
Processionaris; manuscrits : 

309, 339- 
Psalmi et Antiphonoe\ còdech: 

301. 

Psalíerium Chorale una cum 

Hymnario loto... : 322. Psalíerium Psalmorum; cò- 
dech : 300. 

T^seaumes de David mis en 
vers françois (Les) : 381. 

Quartet burlesch; vocal-ins- 
trumental : 76. 

Quarteto Burlesco; vocal y 
instrumental : 75. 

Recueil de Planches du Dic- 
tionnaireraisonné des Seien- 
cies, des Arts... : 1233. 

Responsoria etAntiphonoequa? 

cantantur juxta síilum 

Ecc. Cath. Barcinonensis : 

332. 

Responsoris; còdechs : 404, 
408, 409,410,413,415,639, 
640, 830, 838. 

Ricercari (recercades) pera 
orgue : 903, 1212, 1213. 

Riluale... B. Maria? de Mer- 
cede : 327. 

Rituale Fratrum Excalcea- 
torum... : 333. 

Rituale Romanum Pauli Quin- 
ti... : 326. 

Rosaris : 412, 415, 420, 690, 
692, 695, 696, 705. 

Solfeig (Llibreta de) : 907. 

Salmodies pera orgue : 904, 
905. 

Salms; vocals y vocals instru- 
mentals : 383, 384, 385, 386, 
398, 400, 405, 407, 408, 409, 
413, 566, 567, 568, 570, 571, 
572, 579, 58o, 584, 585, 586, 
602, 603, 604, 6o5, 606, 607, 
608, 609, 610, 61 1, 612, 613, 
614, 6i5, 621, 638, 803, 902, 
961. Seqüències; vocals y vocals 
instrumentals : 407, 408, 

413- 

Simfonia (Fragments de) : 

1204. 

Simfonies pera instruments 
varis : i2o5, 1206. 

Sonates y Sonatines pera ins- 
truments varis : 121 1, 1220, 

1221, 1223, 1224, 1225. 

Suplicatori sobre'l Memorial 
de D. Pedró Paris y Royo : 
48. 

Tonos divinos, solos, coplas, 
estribillos, etc. : 406, 410, 
411, 420, 568, 705, 708, 709, 
710,783,784,785,786,789, 
79 6 , 797» 79 8 , 799, 780, 781, 
782,783,804,838,911. 

Tonos nu manos, solos, coplas, 
estribillos, etc. : 568, 978, 
979,980,981,982,983,987, 
988, 989. 

Teatro (El) ó sea el origen 
de la Tragèdia, Comèdia, 
Opera y Baile... : 89. 

Teoria y Pràctica de Cant Pla : 

373- 

Tractat de Cant Pla y Figu- 
rat : 364. 

Trisagios : 698, 699, 700. 

Versets de Salmodia : 902. 

Villancicos religiosos, Res- 
ponsions, Romanços, Xà- 
cares ; 384, 406, 568, 701, 
703,704,706,708,709,710, 
711,712,713,714,715,719, 
721,722,723,724,725,726, 
728,729, 741,758, 759 fins a 
783,785,787,804,831,961. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 371 OBRES DE BIBLIOGRAFIA MUSICAL 

CONSULTADES PERA LA REDACCIÓ DEL PRESENT CATÀLECH .1. ESSÈNCIA DE L'ART 

Arteaga (P. Esteban). 

Investigaciones filosóficas sobre la belleza 
ideal, considerada como objeto de todas las 
artes de imitación. 

Madrid, Sancha, 1789. 

Battie (James). 

Essai sur la Poésie et sur la Musique, consi- 

dérées dans les affections de l'àme. 
V. present Catalech, 3. 

Hanslick (Eduardo). 

De la Belleza en la Música, ensayo de refor- 
ma en la Estètica Musical; Traducción por la 
Sra. D. a Elisa de Lujàn de García Dana. 

Madrid, Medina; un vol. de xu-163 ps. 

Pròls(Rob.). 

Asthetik. 

Leipzig, J. J. Weber, 1904; un vol. de xv-360 ps. 

Uriarte(Fr.E.). 

Estètica y Crítica Musical; con la biografia 
del autor por el Rdo. P. Fr. Luis Villalba. 
Barcelona, Juan Gili, 1904; un vol. de xxxvi-357 ps. 

Riemann (Hugo). 

Das Problem des harmonischen Dualis- 
mus. 

Leipzig, C. F. Kahnt Nachf, 1905. 

Riemann (Hugo). 

Les elements de l'Esthétique musicale. Tra- 
duit par G. Humbert. 

París, Alcan, 1906; un vol. de 278 ps. Lalo (Charles). 

Esquisse d'une esthétique musicale contem- 
poraine. 

París, Alcan, 1908; un vol. de xv-208 ps. 

.II. HISTORIA 

Wilson (Anne C), and Macleod (A. C). 

Short Account of a Hindú System of Músic. 
London, Simpkin, 1904. 

Arteaga (P. Esteban). 

Cartas sobre la Música de los àrabes. 
Publicades per J. B. Toderini en son tractat de litera- 
tura turca; Venècia, 1787. 

Kieseweter (R. G.). 

Die Musik der Araber. 
Leipzig, Breitkopf & Hàrtel, 1842. 

Daniel (Fco. Salvador). 
La Musique Arabe. 

V. present Catalech, i5. 

Rouanet (jules). 

La Musique Arabe. 

Alger, S. León, 1905; un opuscle de 5o ps., extracte 
d'una conferencia. 

Rouanet (Jules) & Yafil (E. N.). 

Répertoire de musique arabe et maure... 
Alger, Yafil et Laho Seror, 1905. 

Laloy (Louis). 

Aristoxène de Tarente, disciple d'Aristote, 
et la musique de l'antiquité. (Thèse.) 

París, Société française d'imprimerie, 1904; un vol. 
de 380 ps. 372 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Laloy (Louis). 

Lexique d'Aristoxène (Thèse). 
París, Ebenda, 1904; un vol. de xlii ps. 

Wilson (Thomas). 

Prehistòric Art. 

Washington, 1898. 

Gerbert (Abat Mart.). 

Scriptores ecclesiastici de Musica sacra po- 
tissimum. 

Silva Nigra, San-Blasianis, 1784; tres vols. 

Hawkins ( Sir Jhon ) . 

General History of the Science and Practice 
of Músic. 

London, Payne, 1776; cinch vols. 

Burney (Charles) . 

General History of Músic. 
London, Becket, 1 776-1 789; quatre vols. 

Burney. 

De l'état present de la Musique. 
V. present Catàlech, 13. 

Forkel (J. Ni.). 

Allgemeine Geschichte der Musik. 
Leipzig, Schwickert, 1788-1801 ; dos vols. 

Ambros (Von Aug. Wilhelm). 

Geschichte der Musik. 

Breslau, Lucckart, 1862-1868; tres vols. Altres dos 
suplementaris, 1878-1882. 

Fétis (F.=J.). 

Histoire générale de la Musique. 
París, Didot, 1869- 1875. 

Clement (Ch.=T.). 

Histoire de la Musique. 
París, Hachette, i885. 

Riemann (Dr. Hugo). 

Storia universale delia Musica; prima tra- 
duzione italiana sulla 2 a edizione tedesca. 
Torino, Marcello Capra, 1903. 

Viardot (Paul). 

Histoire de la Musique. 

París, Ollendorf, 1905; un vol. de 236 ps. 

Varis. 

Congrés International d'Histoire de la Mu- sique tenu à Paris (1900): documents, mémoi- 
res et voeux. 

París, Fischbacher, 1900. 

Bellini (A.). 

Compendio popolare di Storia delia Mu- 
sica. 

Firenze, O. Paggi, 1903. 

Gevaert (F.=A.). 

Histoire et théorie de la Musique de l'anti- 
quité. 

Gand, Ànoot-Braeckman, 1785-1881 ; dos vols. 

Coussemaker (Ed. de). 

Histoire de l'harmonie au moyen-àge. 
París, V. Didron, i852. 

Bellaigue (Camille). 

Études Musicales. 
París, Ch. Delagrave. 

Pedrell (F.). 

Joan I d'Aragó, compositor de Música. 
Estudi publicat en la revista Estudis Universitaris 
Catalans, vol. III, ps. 21-30; Barcelona, Janer-Febrer, 

1909. 

Asenjo Barbieri (Francisco). 

El Canto de la Sibila. 

Interessant article, firmat y escrit a Madrid lo dia 9 
d'Abril de 1888, y que vàrem publicar en lo número 7 
de la Iluslración Musical Hispano- Americana, corres- 
ponent al dia 30 dels meteixos mes y any. 

Schmid (Anton). 

Ottaviano dei Petrucci, der erste Erfinder des 
Musik Notendruks mit beweglichen Metallty- 
pen. 

Wien, Rohrmann, 1845; un vol. 

Grove (George). 

Beethoven and his Nine Symphonies. 
London and New York, Noollo, Ewer and C", 1896. 

Shedlock (J. S.). 

The Piano Forte Sonata, its Origin and De- 
velopment. 

London, Methuen and C°. 

Soriano Fuertes (Mariano). 

Historia de la Música Espanola. 
V. present Catàlech, 22. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 373 Soubies (Albert). 

Histoire deia Musique : Espagne. 
París, F. Flammarion, 1 897-1900; tres vols. 

Soubies (Albert). 

Musique russe et Musique espagnole; secon- 
de édition d'après des notes et des indications 
nouvelles. 

París, Fischbacher, Octubre 1896; opuscle de 32 ps. 

Saldoni (Baltasar). 

Resena Històrica de la Escolania de Mont- 
serrat. 

Vide present Cathlech, 23. 

Pedrell (F.). 

Músichs Vells de la terra; estudis monogrà- 
fichs, crítichs, biogràfichs y bibliogràfichs 
d'antichs músichs catalans. -Segle xvi : Pere 
Albert Vila, Mateu Flecha (oncle y nebot), 
Joan Brudieu; Joan Pau Pujol, etc- Segles 
xvn y xviii : Nicasi Zorita, Joan Martí, Joseph 
Reig, Andreu de Montserrat, Joan Cabanillas, 
Jaume Martí y Marvà, Joan Barter, Francesch 
Valls, etc. 

Publicats a Barcelona en la Revista Musical Catalana, 
Butlletí del Orfeó Català, anys 1904- 1909, en la major 
part dels números desde la fundació del butlletí. 

Pedrell (F.). 

Dos Músichs cinchcentistes catalans, can- 
tors d'Ausias March. 

Estudi publicat en V Anuari de l 'Institut a" 'Estudis Ca- 
talans, igoy: ps. 408-413. 

Saldoni (Baltasar). 

Efemèrides de Músicos espanoles. 
Vide present Cathlech, 24. 

Asenjo Barbieri(Francisco). 

Los músicos militares; conferencia leída en 
el Centro Militar. 

Publicada en La Correspondència Musical de Madrid, 
4 y 18 de Juny de i885. 

Carreras y Bulbena (Joseph Rafel). 

Carlosd'Austria y Elisabeth de Brunswich 
Wolfenbüttel a Barcelona y Girona. (Músi- 
ques, Festes, Càrrechs palatins, etc.) 

Barcelona, L'Avenç, 1902; un vol. de 587 ps., texts 

II.- 52 alemany y català; fragments de música del Drama pas- 
torale per Musica de la Dafni, del Baró d'Astorga y al- 
tres peces musicals commemoratives. 

Vasconcellos (Joaquin de). 

Ensaio critico sobre o Catalogo d'el-Rey 
D. Joao IV. 

Porto, Imp. Portugueza,i873:un vol. dexv-102-viips. 

Vander Straeten (Edm.). 

La Musique aux Pays-Bas. 

Brusseles, G. A. van Trigt, començada la publicació 
en 1867; vuyt vols. ; els dos derrers, destinats a Les Mu- 
siciens Nèerlandais en Espagne : vol. VII, 1886, xvn-546 
pàgines; vol. VIII, 1888, xi-58i ps. 

Vander Straeten (Edm.). 

Les Musiciens Nèerlandais en Italie. 
Brusseles, van Trigt, 1882; vol. de xii-597 ps. 

Asenjo Barbieri (Francisco). 

Discurso leído en la Acadèmia de Bellas Ar- 
tés de San Fernando... el dia 10 de Mayo de 
1874, para celebrar la asociación de la Sección 
de Música. 

Madrid, M. Tello, 1874; un opuscle de 5o ps. que 
conté interessants notes sobre l'historia de nostra cultu- 
ra musical. 

Asenjo Barbieri (Francisco). 

La Música y losTeatros de Madrid en tiempo 
del rey intruso José Napoleón, desde el 22 de 
Enero de 1809 hasta el 12 de Agosto de 1812. 

Article publicat en La Correspondència Musical, de 
Madrid, i5 d'Octubre de i885. 

Villalba (P.Luis). 

Compositores líricos espanoles del siglo xix. 
Estudi publicat en La Ciudad de Dios, ano XXVI, 
volum LXX, des del núm. m, 1906. 

Vasconcellos (Joaquim de). 

El-Rey D. Joao o 4.*° : Biographia... A po- 
lítica do Monarcha.-Um erudito no Paco de 
Villa Viçosa.-Cartas & controversias.-Suas 
composiçoes.-O bibliophilo consumado. 

Porto, 1900; un volum de xxxi-368 ps. de text, «es- 
tampas y exemplos musicaes». 

Krebs (Carl). 

Die Privatkapellen des Herzogs von Alba. 
Un fascicle de 16 ps., ab música al text, ont s'estu- 

52 -11. 374 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL díen los Documentos escogidos del Archivo de la Casa de 
Alba. Los publica la Duquesa de Berwick y Alba, Con- 
desa deSiruela; Madrid, 1891. 

Eximeno ( P. Antonio) . 

Dubbio di D. Antonio Eximeno sopra il 
Saggio fondamentale pratico di contrappunto 
del P. Martini. 

V. present Catàlech, 58. 

Mitjana (Rafael). 

Ensayos de Crítica Musical; primera sèrie. 
Madrid, Fe, 1904?; un vol. de 256 ps. 

Mitjana (Rafael). 

Discantes y Contrapuntos; estudiós musi- 
cales : Crítica é Historia. 

Valencià, F. Sempere y C. a , 1905; un vol. de 214 ps. 

Pedrell (F.). 

Musicalerías. Selección de artículos escogi- 
dos de crítica musical. 

Valencià, F. Sempere y Companía, 1906; un vol. de 
240 ps.; conté proemi y 46 articles. 

Wagner (Pierre). 

Origine et développement du chant litur- 
gique jusqu'à la fin du moyen àge, traduit de 
l'allemand par l'abbé Bour. 

Tournai, Desclée, Lefebvre et O , 1904. 

Adami da Bolsena (Andrea). 

Osservazioni per ben regolare il coro dei 
Cantori delia Cappella Pontifícia. 

Roma, Rossi, 171 1 ; un vol. de 2i5 ps., ab retrats de 
Morales y altres y noticies biogràfiques de cantors de la 
capella pontifícia. 

Baini (Abaté Giuseppe). 

Memorie Storico-Critiche delle Vita e delle 
Opere di Giovanni Pierluigi de Palestrina. 
V. present Catàlech, 31. 

Gevaert (T. A.). 

Rapport sur l'état de la musique en Espa- 
gne, adresséà M. le Ministre de l'Intérieur. 

BuIIetin de l'Académie Royale de Belgique; vol. XIX, 
n. 1. 

Eslava. 

Breve Memòria de la Música Religiosa en 
Espana. Madrid, Beltran, 1860; fou escrita pera la Lyra Sacro 
Hispana y regalada als subscriptors al publicarsen, l'any 
citat, lo desè volum. 

Villar y Miralles (Ernesto). 

Alicante Artístico-Musical; estudio histó- 
rico-biogràfico. 

Alicante, A. Reus, 1892; un vol. de xxi-2o6 ps. 

Lozano Gonzàlez (Antonio). 

La Música popular, religiosa y dramàtica en 
Zaragoza desde el siglo xvi hasta nuestros 
días: con un Prologo de Don Felipe Pe- 
drell. 

Zaragoza, Sanz y Navarro, 1895; un vol. de vui- 
1 5 1 ps. y taula; segona edició. 

Pedrell (F.). 

Estudio Bio-Bibliogràfico destinado à prepa- 
rar una edición completa de las obras del in- 
signe maestro abulense Tomàs Luis de Vic- 
toria. 

Publicat en La Música Religiosa en Espana, Boletln 
Mensual, des del número 12, any I, 1896, fins al núme- 
ro 27, any III, 1898. 

Pedrell (F.). 

Comentarios à una Carta del insigne maes- 
tro Victoria. 

Publicats en la Revista Musical de Bilbao, any I, 
1909, pàgines 84-88. 

Asenjo Barbieri. 

La Música Religiosa; discurso leído en la 
sesión séptima del Congreso Nacional, el dia 
2 de Mayo de 1889. 

Madrid, Ducazcal ; un opuscle de 32 ps. 

Villalba Mufioz (P. Luis), O. S. A. 

El primer Congreso Nacional de Música 
Sagrada celebrado en Valladolid, Abril 1907; 
Crònica epistolar y Conferencia històrica so- 
bre la escuela orgànica espanola. 

Madrid, Imp. Helénica, 1907. 

Carreras y Bulbena (José Rafael). 

El Oratorio Musical desde su origen à nues- 
tros días. 

Barcelona, L'Avenç, 1906; un vol. de 269 ps. de text 
y apèndix de música. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 375 Alaleona (Domenico). 

Studi sulla Storia dell'Oratorio Musicale in 

Itàlia. 

Torino, Fratelli Bocca, 1908. 

Krebs (Carl). 

Girolamo Diruta's Transilvano, Ein Bei- 
trag zur Geschichte des Orgel-und-Klaviers- 
piels im 16. Jahrhundert. 

Leipzig, Breitkopf & Hàrtel, 1893. 

Villalba (P.Luis). 

Un manuscrito de música del Archivo del 
Escorial; apuntes para la historia del genero 
orgànico en los siglos xvi, xvn y xvm. 

Estudi publicat en La Ciudad de Dios, any XVI, vol. 
XL, des del n. III, 1896. 

Rolland (R.). 

Les origines du théàtre lyrique moderne; 
histoire de l'opéra en Europa avant Lully et 
Scarlatti. 

París, E. Thorin, 1895. 

Pedrell (F.). 

Teatro Lírico Espanol anterior al siglo xix; 
documentos para la Historia de la Música Es- 
pafíola. 

La Coruna, Canuto Berea y C, 1897-1898. Cinch vo- 
lums. Cada un conté determinada investigació històri- 
ca : La Tonadilla, Letras de las Tonadillas, Música de 
Zar^uelas y Comedias, Bailes, Cuatros y Tonadas del 
siglo XVII, Màs sobre Música de Zar\uelas y Comedias, 
etc. ; l'anàlisi de cada composició publicada, notes bio- 
gràfiques dels autors corresponents, taules del text y de 
la música, y la música qu'acompanya a cada volum, en- 
tre la qual la de varies tonadilles, de les comèdies el Jar- 
dïn de Falerina, de Calderón; Elegir al enemigo, de Sa- 
lazar y Torres ; La Comèdia de las Navas, El Àustria en 
Jerusalen, Darlo todo y no dar nada, etc. 

Aubry (Pierre). 

Estampies et danses royales : les plus anciens 
textesde musiqueinstrumentaleaumoyenàge. 

París, Fischbacher, 1907; un opuscle de 35 ps. ab 
música al text. 

Ferriol y Boxeraus (Bartolomé). 

Reglas úliles para los aficionados à danzar. 
V. present Catalech, 68. Asenjo Barbieri (Francisco). 

Sobre las danzas y bailes en Espana en los 
siglos xvi y xvn. 

Colecció d'articles curiosos sobre la polèmica entre 
Barbieri y Julio Monreal durant los anys 1877 y 1878, 
publicats en La Ilusíración Espanola y Americana. 

Asenjo Barbieri (Francisco). 

Sobre el Canto de Ultreja; rèplica al escrito 
del Senor Flórez Laguna. 
Madrid, 1883. 

Chilesotti (Oscar). 

Sulla Melodia popolare del Cinquecento; 
saggio. 

Milàn, Ricordi, 1883. 

Pedrell (F.). 

Folk-lore musical castillan du XVI e siècle. 

Estudi publicat en la Sammelbànde der Internationa- 
le Musik-Gesellschaft, April-Juni 1000, ps. 372-400; 
Leipzig, Breitkopf& Hàrtel, text ab exemples de música. 

Pedrell (F.). 

La Musique indigène dans le théàtre espa- 
gnol du XVII e siècle. 

Estudi publicat en la Sammelbànde der Internationa- 
le Musik-Gesellschaft, Oktober-De\ember 1903, ps. 46- 
90; Leipzig, Breitkopf & Hàrtel; text ab exemples de 
música. 

Pedrell (F,). 

La Cançó Popular Catalana, la lírica nacio- 
nalisada y l'obra de l'Orfeó Català. 

Barcelona, La Neotipia, 1906; un opuscle de 60 ps., 
ab ilustracions musicals. Conté : I, Precedents y fonts 
de folk-lore musical : a) antichs y generals; b) moderns 
y especials; II, Elements musicals y caràcter de la can- 
çó catalana; III, Reintegració de la cançó popular al 
Art, y desvellament de la Lírica nacionalisada catalana; 
IV, L'obra del Orfeó Català; Conclusió. Programa ab 
ilustracions temàtiques y literàries del concert en honor 
dels congressistes de la llengua catalana, la nit del 16 de 
Octubre de 1906; text ilustrat ab exemples de música. 

Aubry (Pierre). 

Iter Hispanicum; notices et extraits de ma- 
nuscrits de musique ancienne conservés dans 
les Bibliothèques d'Espagne. 

París, Geuthner, 1908; un opuscle de 84 ps. ilustrat 
ab exemples de música. 376 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL Carreras y Bulbena (joseph Rafel). 

Idea del que foren musicalment els joglars, 
trobadors y ministrils en terres de parla pro- 
vençal y catalana. 

Barcelona, L'Avenç, 1908. 

Aubry (Pierre). 

Trouvères et Troubadours. 
París, Fèlix Alcan, 1909; un vol. de 223 ps. ílustrat 
ab exemples de música. 

Coussemaker (Ed. de). 

Drames litúrgiques du moyen àge. 
París, Didron,i86i;textiIustratabexemplesdemúsica. 

Pedrell (F.). 

Documents pour servir à l'Histoire des ori- 
gines du théàtre musical : La Festa d'Elche 
ou le drame lyrique liturgique espagnol Le 
Trépas et VAssomption de la Vierge. 

París, «Schola», 1906; un opuscle de 5i ps. de text ab 
música ; edició aumentada. 

Arteaga (P. Esteban). 

Le Rivoluzione del Teatro italiano, dalla 
sua origine fino al presente. 

Bologne, 1783. 
Solerti(A.). 

Le origini del Melodrama. 

Torino; Fratelli Bocca, 1903. 

Solerti(A.). 

Gli albori del melodramma. 

Milano, R. Sandron, 1905 ; tres vols. 
Pedrell (F.). 

Emporio Cientííico é Histórico de Organo- 
grafía Musical Antigua Espanola. 

Barcelona, Hijos de Juan Gili, 1901; un vol. de 147 ps. 
Mahillon (Victor=Charles). 

Catalogue Descriptif & Analytique du Mu- 
sée Instrumental du Conservatoire de Musique 
de Bruxelles. 

Gand, Hoste, 1893-1900; tres vols.; comprèn 2o55 ar- 
ticles. 

.III. TEORÍA 

Wolf (Joannes). 

Musica Practica Bartolomei Rami de Pareia. 
Leipzig, Breitkopf & Hàrtel, 1901; un vol. de 112 ps. y que conté la reproducció del tractat Bononice im- 
pressa opere et industrie de Hiriberia MCCCCLXXXII, 
ab ilustracions de Wolf. 

Salinas (Francisco). 

Francisci Salinae Burgensis Abbati Sancti 
Pancratii Rocca Scalegna in regno Neapoli- 
tano, et in Acadèmia Salmaticensi Musicas 
Professoris, de Musica libri septem. 

SalmanticaeexcudebatMathiasGastius.M.D.LXXVII. 

Helmholtz (H.). 

Théorie Physiologique de la Musique, fon- 
dée sur l'étude des sensations auditives; tra- 
duit de l'allemand par M. G. Guéroult. 

París. G. Masson, 1874. 

Acosta (Paul d'). 

Essai de Philologie musicale. 
Gand. A. Siffer, 1896. 

Abdy (Williams C.F.). 

The Story of Notation. 
London,TheWalterScott Publishing C.° Ld., 1903. 

Wolf (joannes). 

Geschichte der Mensural-Notation von i25o- 
1460. 

Leipzig, Breitkopf & Hàrtel, 1904. 
Sablayrolles (Dom Maur), O. S. B. 

Un viatge a través dels manuscrits espa- 
nyols. 

Publicat en la Revista Musical Catalana ; en los nú- 
meros 43 y 46 (any IV, 1907) se parla de la notació neu- 
màtica catalana. 

Grand=Carteret (j.). 

Les titres il•lustrés et l'image au service de la 
musique. 

Torino, Fratelli Bocca, 1904; un vol. de 300 ps. ab 
gravats. Important pera l'estudi de les portades d'obres 
de les edicions de Victoria. 

Eximeno (Antonio). 

Dell'Origine e delle Regole delia Musica 
colla Storia del suo progresso. 

V. present Catàlech, 166. 

Hipkins (A.=j.). 

Dorian and Phrygian reconsidered ^rom a 
non-harmonic point of wiew. 

London, Novel•lo and C.°, 1903. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 377 .IV. PRACTICA 

Uriarte (P. Eustoquio de). 

Tratado Teórico- Practico de Canto Grego- 
riano según la verdadera tradición. 

Madrid, Aguado, 1891 ; un vol. de xi-216 ps. 

Sunol (Gregorio M.), O. S. B. 

Método completo de Solfeo, Teoria y Pràc- 
tica de Canto Gregoriano. 

Tournai, Desclée, Lefebvre y C ie , 1907; un volum de 
xvi-201 ps.; segona edició. 

Alfieri (P.). 

Raccolta di Musica Sacra. 
Roma, 1847-1857; set vols. 

Proske (Carol.). 

Musica divina. 

Ratisbona, F. Pustet, 1853-1863; quatre vols. 

Proske (Carol.). 

Selectus novus Missarum. 
Ratisbona, F. Pustet, i855-i86i; dos vols. 

Commer (Franciscus). 

Collectio operum musicorum batavorum 
sceculi XVI. 

Berolini, apud Trantwein (J. Guttentag); posteaMa- 
guntiae et Bruxellarum (Schott); set vols. 

Palestrina (Pierluigi da). 

Sàmmtliche Werke. 

Leipzig, Breitkopf & Hàrtel; trenta dos vols. colec- 
cionats per Th. de Witt y F. H. Haberl. 

Eslava (Hilarión). 

Lyra Sacro- Hispana; colección de compo- 
siciones musicales de los mas clàssicos autores 
de los siglos xvi, xvn, xvm y xix. 

Madrid, Salazar, 1852-1860; deu vols. Les obres de 
cada compositor van precedides de breus notes biogrà- 
fiques. 

Guzman (J. B.). 

Obras musicales del insigne maestro espa- 
nol del siglo xvn Juan Bautista Comes, esco- 
gidas, puestas en partitura y publicadas. 

Madrid, Colegio Nacional de sordo-mudos y de cie- 
gos, 1888; dos vols. de xx-186 y*i37 ps. Pròlech, biogra- 
fia de Comes y 216 partitures, conclusió y taula. 

11. - 53 Pedrell (F.). 

Hispaniae Schola Musica Sacra, opera varia 
(soecul. xv, xvi, xvn y xvm) diligenter excer- 
pta, accurate revisa, sedulo concinnata. 

Leipzig, Breitkopf & Hàrtel. S'han publicat 8 vo- 
lums, que contenen seleccions d'obres de varis autors: 
I, Christophorus Morales; II, Franciscus Guerrero; 
III et IV, Antonius aCabezon; V, Joannes Ginesius Pé- 
rez; VI, Psalmodía modulata, vulgo fabordones, a di- 
versiis auctoribus ; VII et VIII, Antonius a Cabezon. Al 
principi de cada volum de música, extenses monogra- 
fies crítiques, històriques, biogràfiques y bibliogràfiques. 

Expert (H.). 

Les théoriciens de la musique au temps de 
la Renaissance. 

París, Léduc; fins al 1908 s'havien publicat disset 
fascicles. 

Torchi (Luigi). 

L'Arte musicale in Itàlia. 
Milano, Ricordi, 1897. 

Pedrell (F.). 

Thomae Ludovici Victoria Abulensis Opera 
omnia... in unum collecta, atque adnotatio- 
nibus tum bibliographicis, tum interpretato- 
riis, ornata. 

Leipzig, Breitkopf & Hàrtel, 1902. Van publicats cinch 
volums, que contenen : I, Moteti; II, Primer de Misses; 
III, Cantica; IV, Segon de Misses; V, Himnes. Conti- 
nua la publicació. 

Eslava (Hilarión). 

Museo Orgànico : Primera parte que con- 
tiene : Memòria històrica de los organistas es- 
panoles, consejos, etc. y piezas de varios auto- 
res colaboradores. — Museo Orgànico 2 a parte, 
que consta de Tratado de armonía bajo nume- 
rado, etc. resena històrica del órgano y obser- 
vaciones sobre la mejora de su construcción 

etc. 

Madrid, i856; dos vols. de text y música gravada. 

Bossi (Enrico) e Tebaldini (Giovanni). 

Metodo Teorico-Pratico per Organo. 

Milano, Carisch & Jànichen, 1897; un volum de 283 
ps. de text y música. Conté des de la p. 65 un notable 
estudi sobre Gli Spagnuoli ed i Portoghesi, en la qual se 

53 -ii. 37» CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL posa principalment en relleu la figura d'Antoni de Ca- 
bezón (i5io-i566). 

Pedrell (F.). 

El Organista litúrgico espaiïol, selección de 
composiciones de organistas clàsicos espano- 
les, acompanadas de comentarios críticos y 
datos biogràflcos. 

Madrid, Alier, editor. Un volum de IV-no ps. que 
conté composicions de Bermudo, Cabezón, Moreno y 
Polo, Cabanillas, Elías, Oxinaga, Soler y altres. 

Pedrell (F.). 

XIII Versillos de Salmos é Interludios de 
Himnos transcritos en notación moderna del 
Libro de la declaracion de instrumeníos mu- 
sicales, edició de Osuna, J. de León, 1 553. 

Madrid, Alier, editor. Un quadern de 24 ps. de mú- 
sica gravada. 

Pedrell (F.). 

Antologia de Organistas clàsicos espanoles. 

Madrid, Alier, 1908. Dos volums de x-125, y vn-173 
ps., que contenen composicions de Antonio, Juan y Her- 
nando Cabezón, Ximénez, Vila, Peraza, Soto, Fernàn- 
dez Palero, etc. (segle xvi); Aguilera de Heredia, Cla- 
vijo del Castillo, Cabanillas, etc. (segle xvn). Lussà, 
Elías, Oxinaga, Moreno y Polo, Soler, etc. (segles xyii 
y xvin). 

Chilesotti (Oscar). 

Biblioteca di rarità musicali. 
Milano, Ricordi, 1883-1892; cinch vols. 

Asenjo Barbieri (Francisco). 

Cancionero Musical de los siglos xv y xvi 
transcrito y comentado. 

Madrid, Huérfanos, sense any; un vol. de 636 ps. 
Conté : Preliminar es, ab Notas biogràficas de los autores 
contenidos en el Códice, Àvila, Badajoz, Baena, Brihue- 
ga, Cardona, Cifuentes, Contreras, Córdoba, Cornago, 
Encina, Enrique, Escobar, Espinosa, Fermoselle, Fer- 
nàndez, (Diego), Fernàndez (Lucas), Gabriel, Garcimu- 
noz, Gijón, Jusquin D'Ascanio, Lagarto, León, Madrid, 
Manrique, Martínez, Medina, Mena, Mendoza, Merca- 
do, Milart, Millàn, Mojica, Mondéjar, Monsalve, P. F., 
Penalosa, Ponce, Quirós, Ribera, Rodríguez del Padrón, 
Rodríguez Torote, Roma, Salcedo, Sanabria, Sànchez 
de Badajoz, Santillana, Sant Juan, Sedano, Sosa, Ta- 
pia, Tordesillas, Toro, Torre, Troya, Urrede, Valera, Vilches y altres autors anònims. Cancionero, poesies; 
460 partituras; Apéndices, ab 8 partitures més; Alcan- 
ce; Indices de secciones, alfabéticos de primeros versos, 
de personas y general. 

Mitjana (Rafael). 

En Bibliografisk visit i Uppsala Universi- 

tets Biblioteks Musikavdelning. 

Stockolm, Centraltrickeriet, 1907-1908; un opuscle 
de 19 ps. de text ilustrat ab reproduccions d'edicions 
desconegudes, una d'elles : Villancicos de diuersos au- 
tores ( Venetiis apud Hieronymum Scotum,MDC VI), que 
conté 54 cançons, sobre poesies castellanes la major 
part; 4 catalanes y 2 galaych-portugueses. 

Mitjana (Rafael). 

Cincuenta y Cuatro canciones espanolas del 
siglo xvi, Cancionero de Uppsala, ahora de 
nuevo publicadas, acompanadas de notas y 
comentarios. 

Uppsala, Almqvist & Wiksell 1909; conté la portada 
del Cancionero d' Uppsala (Vide En Bibliografisk visit 
del meteix autor) y '1 text de les cançons. 

Chilesotti (Oscar). 

Da un CodiceLauten-Buchdel Cinquecento; 
trascrizioni in notazione moderna. 

Lipsia e Brussel•les, Breitkopf & Hàrtel, 1890. 

Chilesotti (Oscar). 

Nota circa alcuni Liutisti italiani delia pri- 
ma metà del cinquecento. 

Torino, Fratelli Bocca, 1902 ; un opuscle de 56 ps. de 
text y música. 

Morphy (G.). 

Die spanischen Lautenmeister des 16. Jahr- 
hunderts. 

Leipzig, Breitkopf & Hàrtel, 1902. PròlechdeF. A.Ge- 
vaert; text francès revisat per Ch. Malherbe; text ale- 
many de H. Riemann. 

Villalba (P. Luis). 

Las «Ensaladas de Flecha». 

Estudi publicat en La Ciudad de Dios, any XXIII, 
vol. LXI, des del n. VIII, 1903. 

Gevaert (F. A.). 

Les gloires de l'Italie. 
París, <;Hengel?, sense any. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 379 .V. POLIGRAFÍA 

Fétis (F.J.). 

Biographie universelle des Musiciens. 

París, Didot, i86o-i865; segona edició. -Supplément 
et complement... par A. Pougin : París, Didot, 1878- 
1881. 

Saldoni. 

Diccionario Biogràfïco-Bibliogràfïco de Efe- 
mèrides de Músicos Espanoles. 

Madrid, Pérez Dubrull, 1868-1881; quatre vols. 

Vasconcellos (Joaquim de). 

Os Musicos Portuguezes. Biographia-biblio- 
graphia. 

Porto, Imp. Portugueza, 1870; dos vols. 

Graves (C. L.). 
The Life and Letters of Sir George Grove. 

London, Macmillan, 1903. 

Grove (Sir G.). 

Dictionary of Músic and Musicians. 

London, Macmillan Magazine, 1870- 1889; quatre 
vols. 

Carmena y Millàn ( Luis) . 

Crònica de la Òpera italiana en Madrid des- 
de el ano 1878 hasta nuestros días; con un 
prologo histórico de Don Francisco Asenjo 
Barbieri. 

Madrid, Minuesa de los Rios, 1878; un vol. de lx- 
448 ps. 

Virella Casaries (F.). 

La Òpera en Barcelona; estudio histórico. 

Barcelona, Redondo y Xumetra, 1888, un vol. de 
vu-386 ps. 

Eitner (R.). 

Biographisch - Bibliographisches Quellen- 
Lexicon der Musiker und Musikgelehrten der 
christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts. 

Leipzig, Breitkopf & Hàrtel, 1899-1904; deu vols. 

Clement (F.) et Larousse (P.). 

Dictionnaire desopéras... Nouvelle édition, 
par A. Pougin. 

París, Larousse, 1905; un vol. de XV-1293 ps. Riemann (Dr. Hugo). 

Musik-Lexicon. 

Leipzig, Max Heller, 1905; sexta edició. 

Scholz (Von Bernhardt). 

Musikalisches und Personenlisches. 
Berlín, W. Spemann. 

Varis. 

Spemanns Goldenes Buch der Musik. 

Berlín, W. Spemann. Enciclopèdia musical redacta- 
da per Grunsky, Hollenberg, Reinecke, Riemann, 
Schmidt, Scholz, Schwartz, Wolff, etc. 

.VI. LITERATURA MUSICAL 

Eximeno (P. Antonio). 

Don Lazarillo de Vizcardi. Sus investiga- 
ciones músicas con ocasion del concurso à un 
magisterio de Capilla vacante, recogidas y or- 
denadas. 

Madrid, Rivadeneyra, 1872-1873; dos vols de lxi- 
368 y 396 ps. Contenen : Preliminar, de Barbieri, la No- 
pela y Apéndice con Notas é ilustraciones del autor per- 
íenecientes à la Historia de la Música antigua y mo- 
derna. 

Asenjo Barbieri (Francisco). 

Las Castanuelas. Estudio jocoso dedicado à 
todos los boleros y danzantes por uno de tan- 

tos. 

Madrid, Ducazcal, 1879; opuscle de 46 ps.; segona 
edició. 

.VII. BIBLIOGRAFÍA 

Ioào o IV. 

Primera Parte do Index da Livraria de Mv- 
sica do muyto alto, e poderoso Rey Dom 
Joào o IV Nosso Senhor. Por ordem de sua 
Mag. por Paulo Craesbechk. Anno 1649. 

Es la reimpressió feta per Vasconcellos, Imprensa Por- 
tugueza, 1874; un vol. de 525 ps. 

Haberl(Fr. X.). 

BibliographischerundThematischerMusik- 
Katalog des Papstlichen Kapellarchives im 
Vatikan zu Rom. 

Leipzig, Breitkopf & Hàrtel, 1888. 380 CATALECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Pedrell(F.). 

Los Músicos Espanoles antiguos y moder- 
nos en sus libros ó escritos sobre la Música; 
ensayo de una Bibliografia Musical Espanola 
metòdica y cronològica, acompanado de da- 
tos, notas, extractos, anàlisis, etc. 

Barcelona, Tassó 1888; un quadern de xvii-128 ps. 
de texte ab reproduccions d'edicions rares, exemples de 
música, etc, que comprèn una mínima part del Tomo I : 
Estudiós generales; es lo únich que s'ha publicat de l'o- 
bra. Conté : Dedicatòria, Proemio, Plan de la obra, se- 
nyalaments o monografies, entre altres, de Juan Egidio, 
Ramis de Pareja, Castillo (dit lo Rahorer), Huerta, 
Santa Maria, Salinas, Goes, Lobo, Urena, Cerone, Ca- 
ramuel, Lorente, Juan IV de Portugal, Díaz Besson, 
Ulloa, Tosca, Nassarre, Valls, P. Javier Lampillas, An- 
drés, Arteaga (monografia incompleta). 

Gaspari (G.) e Parisini (F.). 

Catalogo delia Biblioteca del Liceo Musi- 

cale di Bologna. Bologna, Romagnoli dall'Acqua, 1890- 1905 ; quatre 
vols. 

Villalba (P. Luis). 

El Archivo de Música del Escorial. 
Estudi publicat en La Ciudad de Dios, any XVII, vo- 
lum XLII, des del n. VII, 1897. 

Aubry (Pierre). 

Esquisse d'une Bibliographie de la Chan- 

son Populaire en Europe. 

París, Alph. Picard& Fils, 1905; un opuscle de 37 ps.; 
ilustrat ab música. 

Riemann (Hugo). 
Opernhandbuch, 1884-1893. 

Curzon (Henri de). 

L'évolution lyrique au théàtre dans les dif- 
férents pays. 

París, Marcel, Fortin el C' a , 1908; un opuscle de 73 
pàgines. TAULA DE MATÈRIES 

Portadella, plana 3. — Frontispici, p. 4. — Portada, p. 5. — Nota preliminar, p. 7. 

CATÀLECH 

.IV. Pràctica (Continuació). 

Obres dels músichs. — Música sagrada 9 

Himnes; p. 9. — Antífones Marianesy de Sants; p. 12. — Lletanies, Rosaris y Trisagis, p. i5. — 
Responsions, Preguntes- Responsions (diàlechs), Villancets, Tonos, Romanços, Solos, etc. ; 
p. 18. — Goigs; p. 60. — Chors; p. 62. — Composicions varies; p. 63. — Oratoris; p. 68. 

Composicions pera Orgue j5 

Versets, Salmodies, Ofertoris, Tientos, Tocates, etc; p. y5. 

Regiment interior de Magisteris 112 

Ensenyances y Pràctiques; p. 112. — Oposicions a Magisteris; p. n5. 

Música profana 125 

Monodia acompanyada : Tractats de «cifra» pera «vihuela», p. 125. — Madrigals, Ensaladas, 
Villancets, Tons humans, Estribillos, Solos y Duos humans, Himnes, Cançons, etc. ; p. i55. 

Òpera 244 

Partitures completes pera veus y orquestra; p. 244. — Peces soltes d'òpera pera veus y orques- 
tra; p. 249. — Operes en partitures pera veus y piano; p. 253. — Peces soltes d'òpera pera veus 
y piano o altres instruments; p. 276. 

Òperes còmiques 277 

En partitures pera veus y orquestra; p. 277. — En partitura pera veus y piano; p. 283. 

Vaudevilles (y varies) 285 

Peces soltes pera veusy piano altres instruments; p. 285. 

Lloes, comèdies, tonadilles, zarzueles, etc. ; p. 286. 

Coleccions de cants a distintes veus, artístichs, populars o popularisats; p. 295. 

Coleccions especials de música simfònica pera un instrument a solo : clave, piano, violí, arpa, 

etc; p. 310. 

.V. Poligrafía. 

Diccionaris 313 

.VI. Literatura musical. 

Obres d'autors dramàtichs (y varies) 316 

Llivrets d'Oratoris, Villancets, Kalendes; p. 316. — Llibrets d'Opera; p. 324.— Peces teatrals 
ab música en lo text : vaudevilles, etc. ; p. 325. 

Elogis en vers en prosa a escriptors o artistes : aprovacions y censures escrites al prin- 
cipi dels llivres, etc; p. 325. 
Noveles, poemes, poesies y tota classe de literatura sobre la música y'ls músichs; p. 329. 

11. -54 54- 11. 382 CATÀLECH DE LA BIBLIOTECA MUSICAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

.VII. Bibliografia. 

Adrien de La Fage 333 

Taula alfabètica 335 

Obres de Bibliografia musical consultades pera la redacció del present Catàlech. 371 

• .1. Essència de l'art; p. 371. — .II. Historia; p. 371. — .III. Teoria; p. 376. — .IV. Pràctica; 

p. 377. — .V. Poligrafía;p. 379. — .VI. Literatura musical; p. 379. — .VII. PoIigrafía;p. 379. 

Colofó 383 
Lo present segon y derrer volum 

del 
Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputació de Barcelona, 

redactat per En Felip Pedrell, 
fou acabat d'estampar per Oliva, Impressor : S. en C, 

a Vilanova y Geltrú, 
lo dia 14 d'Agost del any 1909.